Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Acts

This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book -- Next Book

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO

Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28


BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)
1. Ang Pasiuna sa Libro ug ang kataposang Saad ni Kristo (Buhat 1:1-8)
2. Ang Pagsaka ni Kristo sa Langit (Buhat 1:9-12)
3. Ang Grupo nga Pinili Aron Maghulat sa Balaang Espiritu (Buhat 1:13-14)
4. Si Matias gipili puli sa dapit ni Judas nga masalaypon (Buhat 1:15-26)

5. Ang pagbubo sa Balaang Espiritu sa Adlaw sa Pentekostes (Buhat 2:1-13)
6. Ang Sermon ni Pedro sa Pentecostes (Buhat 2:14-36)
7. Ang Paglig-on pinaagi sa Ministeryo sa mga Apostoles (Buhat 2:37-41)
8. Ang Espirituhanong Kinabuhi sa Unang Iglesia (Buhat 2:42-47)

9. Ang kaayohan sa Bakol (Buhat 3:1-10)
10. Ang Sermon ni Pedro didto sa Templo (Buhat 3:11-26)

11. Si Pedro ug si Juan Gibilanggo ug Gidala sa Hukman sa Unang Panahon (Buhat 4:1-22)
12. Ang Kasagarang Pag-ampo sa Iglesia (Buhat 4:23-31)
13. Ang Tanang Butang gipanag-ambitan sa mga Membro sa Iglesia (Buhat 4:32-37)

14. Ang Kamatayon ni Ananias ug ni Safira (Buhat 5:1-11)
15. Ang Pagkapukaw ug ang daghan nga mga Naayo (Buhat 5:12-16)
16. Ang Pagbilanggo sa mga Apostoles, ug ang pagpagawas kanila sa Anghel (Buhat 5:17-25)
17. Ang Apostoles atubangan sa Hataas nga Konseho (Buhat 5:26-33)
18. Ang Tambag ni Gamaliel ug ang Paglatos sa mga Apostoles (Buhat 5:34-42)

19. Ang Organisasyon sa Iglesia ug ang Pagpili sa Pito ka mga Katabang (Buhat 6:1-7)
20. Ang Epektibong Testimonya ni Esteban (Buhat 6:8-15)

21. Ang Depensa ni Esteban (Buhat 7:1-53)
a) Ang Paghulagway sa mga Adlaw sa mga Patriarka (Buhat 7:1-19)
b) Ang Mga Adlaw ni Moises (Buhat 7:20-43)
c) Ang Tolda sa Panagtigom, ug ang Pagtukod sa Templo (Buhat 7:44-50)
d) Ang Reklamo batok sa Sukihang mga Tawo (Buhat 7:51-53)

e) Si Esteban Naglantaw ngadto sa Abling Langit ug ang iyang Pagbato: siya nahimong Unang Martir (Buhat 7:54 - 8:1)
B - ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)
1. Ang Unang Paglutos sa Kristohanong Iglesia sa Jerusalem ug ang Pagkatibulaag sa mga Magtutuo sa tibuok Samaria (Buhat 8:1-8)
2. Simon the Sorcerer and the Work of Peter and John in Samaria (Buhat 8:9-25)
3. Ang Pagkakabig, ug Bautismo saTresurero nga taga-Etiopia (Buhat 8:26-40)

4. Ang Pagpakita ni Kristo ngadto kang Saulo duol sa Damascus (Buhat 9:1-5)
5. Si Saulo Gibawtismohan sa Kamot ni Ananias (Buhat 9:6-19a)
6. Ang pagwali ni Saulo didto sa Damasco ug ang iyang Paglutos pinaagi sa mga Judio (Buhat 9:19b-25)
7. Ang Unang Panagtagbo ni Pablo ug ang mga Apostoles didto sa Jerusalem (Buhat 9:26-30)
8. Ang Kahibulongang Mga Buhat ni Kristo diha sa kamot ni Pedro (Buhat 9:31-43)

9. Ang sinugdanan sa Pagwali ngadto sa mga Hentil pinaagi sa Pagkakabig ni Cornelio ang Kapitan (Buhat 10:1 - 11:18)

10. Ang Pagtukod sa Hentil ug Iglesia didto sa Antioquia (Buhat 11:19-30)

11. Ang Paglutos ni Haring Agripa sa mga Iglesia didto sa Jerusalem (Buhat 12:1-6)
12. Ang Kaluwasn ni Pedro diha sa Kamot sa Usa ka Anghel (Buhat 12:7-17)
13. Ang Kasuko ni Herodes ug ang Kamatayon (Buhat 12:18-25)

BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
A - Ang Unang Misyonaryong Panaw (Buhat 13:1 - 14:28)
1. Ang Pag-gahin ni Bernabe ug ni Saulo alang sa Buluhaton (Buhat 13:1-3)
2. Ang Pagwali didto sa Cipre (Buhat 13:4-12)
3. Ang Pagwali diha sa Antioquia sa Anatolia (Buhat 13:13-52)

4. Ang pagtukod sa Iglesia didto sa Iconio (Buhat 14:1-7)
5. Ang Pagtukod sa Iglesias a Listra (Buhat 14:8-20)
6. Ang Bulohaton didto sa Derbe ug ang Pagbalik aron Lig- onon ang bata nga mga Iglesia (Buhat 14:21-23)
7. Ang Pagbalik ngadto Antioquia sa Siria ug ang Pagpresentar sa panghitabo sa Bulohaton ngadto sa mga Kaigsoonan didto (Buhat 14:24-28)

B - ANG KONSEHO SA PAGKA-APOSTOL SA JERUSALAEM (Buhat 15:1-35)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)
1. Ang Pagbulag ni Pablo Gikan kang Bernabe (Buhat 15:36-41)

2. Ang Pag-lig-on sa mga Iglesias a Siria ug sa Anatolia: Gipili si Timoteo alang sa Pag-alagad (Buhat 16:1-5)
3. Ang Balaang Espiritu Nagpugong sa mga Apostoles gikan sa Pagsulod sa Bitinia, diha sa Probinsiya sa Asia (Buhat 16:6-10)
4. Ang Pagtukod sa Iglesia sa Filipos (Buhat 16:11-34)

5. Ang Pagtukod sa Iglesia diha sa Tesalonica (Buhat 17:1-9)
6. Ang Pagkatukod sa Iglesia diha sa Berea (Buhat 17:10-15)
7. Si Pablo didto sa Atenas (Buhat 17:16-34)

8. Ang Pagtukod sa Iglesia diha sa Corinto (Buhat 18:1-17)
9. Ang Pagbalik ni Pablo ngadto sa Jerusalem ug sa Antioquia (Buhat 18:18-22)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)
1. Si Pablo diha sa Anatolia – Si Apolos didto sa Efeso ug sa Corinto (Buhat 18:23-28)

2. Ang Espirituhanong Pagkapukaw diha sa Efeso (Buhat 19:1-20)
3. Ang plano sa Apostol sa Pagbalik ngadto sa Jerusalem,, ug unya magpadayon ngadto sa Roma (Buhat 19:21-22)
4. Ang Kagubot sa mga Platiro sa Efeso (Buhat 19:23-41)

5. Ang Kataposang Panaw ni Pablo ngadto sa Macedonia ug sa Grecia (Buhat 20:1-3a)
6. Ang plano sa pagpatay kang Pablo diha sa Corinto – ang mga ngalan sa nagbiyahe nga mga kauban mikuyog kaniya paingon sa Jerusalem (Buhat 20:3b-5)
7. Ang Wali sa Gabii, ug ang Panihapon sa Ginoo didtosa Troas (Buhat 20:6-12)
8. Gikan sa Troas paingon sa Mileto (Buhat 20:13-16)
9. Ang Wali sa Pagbiya ni Pablo ngadto sa mga Obispo ug mga Anciano (Buhat 20:17-38)

10. Ang Paglawig gikan sa Anatolia paingon sa Lebanon (Buhat 21:1-6)
11. Gikan sa Tiro paingon sa Cesaria (Buhat 21:7-14)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)
1. Si Pablo miabot sa Jerusalem ug nagsugilon sa mga kaigsoonan mahitungod sa iyang ministeryo (Buhat 21:15-20)
2. Ang Pagdawat ni Pablo sa Pagtuli Sumala sa Balaod (Buhat 21:20-26)
3. Ang mga Judio miatake kang Pablo, og ang Romanhon mga kasundalohan nagluwas kaniya (Buhat 21:27-40)

4. Ang depensa ni Pablo atubangan sa iyang mga katagilungsod (Buhat 22:1-29)

5. Si Pablo atubangan sa Taas nga Konseho sa mga Judio (Buhat 22:30 - 23:10)
6. Ang Pagpakita ni Kristo ngadto kang Pablo sa Gabii (Buhat 23:11)
7. Ang mga panatiko nagplano batok kang Pablo (Buhat 23:12-22)
8. Si Pablo gibalhin gikan sa Jerusalem ngadto sa Cesarea (Buhat 23:23-35)

9. Ang Unang Pagdungog sa Bista diha sa Cesarea (Buhat 24:1-23)
10. Si Pablo nag-inusara Uban sa Gobernador ug sa iyang Asawa (Buhat 24:24-27)

11. Ang Ikaduhang Pagdungod sa Bista ni Pablo Atubangan sa Bag-o nga Gobernador (Buhat 25:1-12)
12. Si Pablo Atubagan ni Agripa II ug ang Iyang Harianong Panon (Buhat 25:13 - 26:32)


F - ANG PAGLAWIG GIKAN SA CESAREA NGADTO SA ROMA (Buhat 27:1 - 28:31)
1. Ang pagbalhin ngadto sa Sidon ug Unya ngadto sa Creta (Buhat 27:1-13)
2. Ang bagyo sa dagat, ug ang pagkalunod sa Malta (Buhat 27:14-44)

3. Ang Tingtunaw sa Malta (Buhat 28:1-10)
4. Ang Padayon nga Panaw paingon sa Roma diha sa Tingpamulak (Buhat 28:11-14)
5. Ang Sinugdanan sa Mga Bulohaton ni Pablo sa Roma (Buhat 28:15-31)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)