Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 026 (The Death of Ananias and Sapphira)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

14. Ang Kamatayon ni Ananias ug ni Safira (Buhat 5:1-11)


BUHAT 5:1-6
1 May managtiayon nga si Ananias ug Safira nga mibaligya sa ilang katigayonan. 2 Apan gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayod niini ang iyang asawa. Ang nahibilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. 3 Si Pedro miingon kaniya, “Ananias, nganong nagpatintal ka man kang Satanas ug namakak sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayonan? 4 Sa wala pa ninyo ibaligya ang katigayonan, imo kadto. Ug sa dihang nabaligya na, ang halin imo gihapon. Karon, nganong namakak ka man? Dili ang mga tawo ng imong gibakakan kondili ang Dios!”5 Sa pagkadungod ni Ananias niini, natumba siya ug namatay. Ug ang tanan nga nakabalita niini nangahadlok. 6 Unya nanuol ang mga batan-ong lalaki ug giputos nila ang iyang lawas ug gidala sa gawas aron ilubong.

Ang matag nabuhat nga sala dili lang kini sayop, apan usab pakaulaw batok sa balaod. Ang matag sala dili lang kawalay pagmatikod, apan usab direkta nga paglapas batok sa himaya sa Dios. Siya nga magtandi sa iyang personal nga pamatsan ngadto sa pamatsan sa uban og naghukom sa iyang kaugalingon nga taphaw ug tinawhanon. Siya nagpasaylo sa iyang kaugalingon pinaagi sa pag-ingon: “Luya kaming tanan.” Bisan pa niana, siya nga nakaila sa Dios ug nagpuyo diha sa gahom sa Balaang Espiritu nasayod nga ang matag sala, gamay man o dako, takos sa labing madali nga kamatayon. Ang pahayag ni Ananias ug ni Safira ato usab nga pahayag. Kini nagpakita giunsa sa Dios ang katungod sa paglamon bisan sa mga magtutuo.

Kita makapangutana: “Nganong makahimo ang balaan nga Dios sa pag-agwanta kanato, ug wala moguba kanato sa labing madali, sama sa iyang gihimo kang Ananias, ang kamatuoran, nga gihimo ang maisogon nga pagduol aron sa diyotayng paghatag sa dakong bahin sa iyang mga kabtangan? Wala kita masayod sa mga misteryo sa hukom sa Dios. Diha sa bersikolo 2, bisan pa niana, atong mabasa nga ang magtiayon wala makasala nga madali-dalion, apan giplano nang daan nga buhaton aron sa paglimbong sa mga apostoles. Sila wala motuo nga Makagagahom anaa kang Pedro. Ang Usa ka Balaan, bisan pa nagpuyo sa Iyang mga magtutuo, ug nasayod sa ilang mga kasingkasing.

Ang magtiayon tingali misulay sa pagsiguro sa kaugmaon sa ilang pamilya pinaagi sa salapi. Bisan ang ngalan ni “Ananias” nagtimaan nga “ang Dios maluluy-on” sila wala mosalig sa Dios mismo. Misulay sila sa pag-alagad sa duha ka mga agalon, diin kini dili mahitabo. Sa kataposan, sila nahigugma sa salapi labaw pa kay sa Magbubuhat.

Si Ananias ug ang iyang asawa wala gipugos sa pagsakripisyo sa ilang mga kabtangan alang sa iglesia, kay ang kontribusyon boluntaryo. Ang uban mitago sa bahin sa ilang salapi alang sa ilang mga kaugaligon ug misulti nga klaro ngadto sa publiko. Sa kahimtang ni Ananias ug Safira, bisan pa niana, silang duroha nagpakaaron-ingnon nga diosnon, sa paghunahuna nga sila makaganansiya a hataas nga ngalan ug kahimtang diha sa iglesia. Sila naglaom nga pasidungan diha sa iglesia pinaagi sa pagpakita nga ilang gihatag ang tanan, ingon nga ang kamatuoran naghatag sila sa bahin lamang. Si Ananias miadto sa panagtigom ilalon sa pagpkaaron-ingnon sa balaanong pagbati ug debosyon. Siya nagpadayon ngadto sa pulpito sa mga apostoles ug paghatag sa iyang salapi. Siya milihok ingon nga siya gawasnon nga walay gihupan nga bahin sa salapi, ingon nga siya naghalad sa iyang kaugalingon ingon nga kompletong sakripisyo ngadto sa Dios. Ang kamatuoran mao, nga siya nagtago sa bahin sa salapi alang sa iyang kaugalingon. Si Hesus mitawag niana nga kinaiya nga “tigpakaaron-ingnon”, diin mao ang pinakahadlok nga sala sa iglesia. Kini moabot direkta gikan kang Satanas, ang amahan sa mga bakak.

Kitang tanang mga tigpakaaron-ingnon, kay nasayod kita sa atong mga nabuhat nga mga sala, labot pa nagpakaaron-ingnon nga pinakamaayong mga tawo diha sa kalibotan. Bisan ang atong mga konsensiya klaro nga nagsulat ang atong mga bakak, mga kahugawan, mga pagpanikas, mga sugilanon nga dili tinuod, ug mga kaulag, atong gidahom ang atong mga pamilya, katilingban ug iglesia sa pagdayeg kanato, ug giisip kita nga hingpit, maligdong ug madawat. Sama sa mapagarbohong mga gansa, kita naglakaw niini, bisan pa sa kamatuoran nga kita sama sa mga lubnganan nga puno sa hilo nga makamatay. Minahal kong igsoon, ato bang namatud-an ang atong tinuod nga kaugalingon diha sa kahayag sa hukom sa Dios?

Si Ananias ug ang iyang asawa nga si Safira (ang kahulogan “matahom”) wala lang nagpili sa salapi labaw sa Dios, sila usab nagdula ingon nga tigpakaarong-ingnon, sama sa gihimo sa tanang tawo. Silas a hinay-hinay mibiya palayo ug palayo gikan sa linya sa grasya diha ni Kristo. Ang demonyo nagpuno sa ilang mga kasingkasing, ingon sa iyang gibuhat ni Judas. Siya nga nahigugma sa salapi modangan sa hamubong panahon paingon sa atubangan sa demonyo. Ilalom niining mga panghitabo sila nahimong kakuyaw ngadto sa iglesia. Ang daotan misulay sa sekretong pagsulod sa ilang talamayong mga prinsipyo, ingon sa kasina, pagkakuripot, garbo, ug pagpamakak pasulod ngadto sa gingharian sa Dios. Ang panagsuod sa mga balaan nahimong usa ka kasingkasing ug usa ka kalag hangtod niadtng panahona. Ang matag-usa nagsubmitar sa matag-usa, ug nagpuyo gikan sa kabubut-on sa Dios nga ilang langitnong Amahan. Sila naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, puno sa Balaang Espiritu.

Ang lawas ni Kristo sa kalibotan uban niining dako nga gahom adunay abilidad sa pagsukol sa tentasyon sa yawa. Pinaagi sa gasa sa mga espiritu sa pag-ila, sa labing madali si Pedro nakakita daan sa bakak ni Ananias. Siya nagkuha sa taptap sa tabon sa iyang nawong, ug gitawag ang iyang panlimbong nga pagpamakak sa Balaang Espiritu, diin pagpamakak sa Dios Mismo. Si Ananias kanhi nakasinati sa sandurot nga kaluwasan ni Kristo. Siya nahulog sa hinay-hinay, bisan pa niana, sa pagpakasala batok sa Balaang Espiritu.

Ang langitnong Espiritu nagmatuod sa mga pulong sa apostoles ug sa labing madali nagdala sa kasuko sa Dios ngadto sa kamatayon. Sa maong kahimtang, ang Espiritu sa kamatuoran wala magpasaylo sa salaod pinaagi sa mga pulong sa apostoles apan gihukman ang makasasala nga wala maghinulsol. Ang atong Dios dili lang gugma, Siya usab balaan. Siya mahigugma sa pagpasaylo. Apan siya nagpagahi sa iyang kaugalingon batok sa tingog sa kamatuoran ug gisirad-an ang iyang kasingkasing batok sa langitnong gugma og nahimong daotan nga demonyo diha sa iyang kaugalingon. Walay kaluoy nga gipkita ngadto kaniya.

Ang unang iglesia nagpuyo haduol sa Dios. Taliwala niini ang Dios nagpatulin sa paghukom sa tawo nga mibiya sa iyang Kristuhanong pagtuo ug nagtigom uban ni Satanas. Kining hukom mao ang katumanan mahinungdanong kamatuoran nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon.

PAG-AMPO: O Dios, Ayaw ako hukmi. Ako usa ka hipokrito, ug Ikaw nasayod sa akong mga sala ug ang akong pagsalig sa salapi. Pasayloa ako sa tanan nakong bakak, ug ipahigawas ako gikan sa tanang porma sa pagpakaaron-ingnon aron ako mahimong matarong, sama Kanimo, walay limbong sa akong baba. Putlia ang among mga iglesia gikan sa garbo, ug limbong sa kaugalingon, ug balaana kami pinaagi sa Imong pasensiya.

PANGUTANA:

  1. Nganong sa labing madali ang Balaang Espiritu nagdala mahitungod sa kamatayon ni Ananias?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:37 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)