Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 050 (The Wonderful Works of Christ at the Hand of Peter)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

8. Ang Kahibulongang Mga Buhat ni Kristo diha sa kamot ni Pedro (Buhat 9:31-43)


BUHAT 9:31-35
31 Busa ang iglesia sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton gayod ug kalinaw ug nalig-on. Sa nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo ug tinabangan sa Espiritu Santo, midaghan ang sakop sa iglesia. 32 Miadto si Pedro sa tanang dapit ug usa niana ka higayon miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. 33 Didto nakita niya si Eneas paralitiko nga wala makabangon sulod na sa walo ka tuig. 34 Unya si Pedro miingon kaniya, “Eneas, giayo ka na ni Hesu-Kristo. Busa bangon ug hiposa ang imong higdanan.” Dihadiha mibangon si Eneas. 35 Nakakita kaniya ang tanang tawo nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo.

Berso 31 adunay dako nga importansya alang kang Lucas, kinsa mao ang nagsulat sa nga ang iglesia sa mga Kristohanon mikaylap bisan pa sa paglutos diha sa rehiyon nga nailhan ingon nga Palestina, diin si Hesus usab naglakaw. Bisan diha sa kabukiran nga mga rehiyon sa Galilee adunay mga iglesia gitukod kinsa ang mga magtutukod nagpabilin nga wala mailhi.

Sa dihang si Saulo nakabig ngadto sa Kang Hesus ang Manluluwas, ang paglutos batok sa mga Kristohanon nawala ang daghan sa iyang pagkahinayak. Ang legal nga eksperto, nagbuhat labaw sa teoretikal, adunay katagbawan nga ang kamatayon ni Esteban mahimong kahadlokang pasidaan ngadto sa publiko. Si Pablo migahin sa tulo ka tuig gawas sa Jerusalem ug ang paglutos nahunong alang sa hamubong panahon. Ang kasilag nagpabilin sama sa napungot nga kalayo nga natago ilalom sa kalibotan. Kini walay paglapas sa dili mapugngan o hinungdan sa mga magtutuo nga abli sa paglutos.

Ang mga iglesia taliwala sa Damasco, Galilea ug sa kabaybayonan makaginhawa pag-usab. Sila nalig-on diha sa Balaang Espiritu pinaagi sa gugma, pagtuon sa Kasulatan, pailob, sakripisyo ug pakigsuod. Ang kahadlok sa Dios nagpabilin diha kanila, diin mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang Kristohanong kalipay ug gugma diha sa Balaang Trinidad konektado pinaagi sa balaan nga pagtahod atubangan sa Usa ka Balaan. Kon kita, uban sa pagdayeg ug pagpasalamat, magtawag sa Dios nga atong Amahan unya kita dili makalimot sa unang awhag diha sa Pag-ampo sa Ginoo: “Balaanon ang imo ngalan”.

Diin ang mga iglesia nagpuyo atubangan sa Dios diha sa gugma ug puno sa Balaang Espiritu, ang ebanghelyo iwali sa awtomatiko. Kining matang sa pagkapukaw wala nagkinahanglan sa espesyal nga mga tigom aron ituboy kini, sanglit ang matag magtutuo mao ang kahayag diha sa taliwala sa kangitngit. Ang matag usa nga lig-on diha sa Ginoo sama sa mahayag, madan-ag nga bitoon diha sa lalom-mangitngit nga gabii, paggiya ngadto sa dalan sa kaluwasan. Ang mga kasingkasing nga puno sa kahadlok sa langitnong paghukom natandog sa dihang ang Balaang Espiritu usahon sa testimonyo sa kinabuhi nga nausab uban sa gahom sa pulong. Ang paghinulsol mao ang pagpurong-purong pinaagi sa pagkamatarong sa pagtuo. Ang ebanghelyo sa kaluwasan mogiya ngadto Kaniya kinsa gilansang sa krus. Ang bag-ong magtutuo mao unya ang selyohan pinaagi sa pagpasulod sa Balaang Espiritu; Siya mahimong magdadasig alang sa atong pagwali. Siya mosulti sa matag usa pinaagi sa kabag-ohan sa mga magtutuo. Ang mga iglesia mahimong aktibo pinaagi sa pagpamuhat sa Iyang gahom. Minahal kong mga igsoon, unsaon kini uban sa inyong mga iglesia? Naghigugmaay ba kamo sa matag-usa? Malig-on ba kamo uban kang Kristo? Siya ba sento sa inyong kinabuhi? Ang inyo bang publiko nga testimonyo imantala ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa gahom sa langitnong Maghuhupay nga naa sa sulod ninyo?

Karon nga ang mga iglesia adunay makahupay nga siga sa kagawasan ug kalinaw nga walay paglutos, si Pedro gawasnon sa pagbiya sa Jerusalem, ang sentro sa Kristianismo. Siya nagbisita sa tanang iglesia gikan sa amihanan, habagatan, ug gikan ngadto sa silangan ngadto sa kasadpan. Siya usab miadto sa ubos ngadto sa kabaybayonan, og miabot sa lungsod duol sa Jopa (karon gitawag nga Jaffa).

Adunay komunidad sa mga balaan diha sa Lida nga pinili ug tinawag sa Ginoo gawas sa kalibotan, gihimo silang Iyang kaugalingon. Siya nagputli kanila pinaagi sa dugo ni Kristo ug nagpuno kanila uban sa matang sa Espiritu. Sila nahimong mga balaan gumikan sa grasya pinaagi sa ilang pagtuo diha ni Kristo. Sila naluwas, napamatud-an, ug gitipigan diha sa Iyang gugma.

Bisan pa niining mga pribilehiyo, adunay mga kagubot, mga sakit, ug mga tentasyon taliwala kanila. Usa sa mga magtutuo naparalisar sa walo ka tuig. Si Pedro nakadungod mahitungod kaniya ug misugod sa pagpangita sa iyang balay. Siya nagbisita kaniya ingon nga matinud-anon nga ministro ug misulti ngadto kaniya mahitungod ni Kristo. Ang gahom sa Balaang Espiritu anaa didto niadtong pakigtagbo samtang sila nag-ampo ug nagsugid sa ilang mga sala. Si Pedro nagmatuod ngadto sa paralisar nga tawo nga ang iyang mga sala nakanselar na, sa pag-ingon: “Igsoon, si Hesus ang Kristo nag-ayo kanimo.” Uban niini nga pahayag si Pedro nagsuma sa tibuok ebanghelyo ug nagsugid sa publiko nga si Hesus, ang Nazaretnon, mao ang tinuod nga Kristo. Ngadto Kaniya ang tanang kagahom diha sa langit ug sa yuta gikahatag. Gikan kaniya ang mga gahom sa kaluwasan ug sa kaayohan magdagayday gikan sa usa ka magtutuo ngadto sa usa, samtang si Kristo miingon: “Siya nga mituo dinhi Kanako, sumala sa giingon sa Kasulatan, gikan sa iyang kasingkasing modagayday sama sa mga sapa, ang tubig nga naghatag og kinabuhi” (Juan 7:38).

Si Eneas, ang paralitikong tawo, nakadungod ug mituo. Misalig ug mituman sa apostol, siya mibangon ug gilukot ang nakunis-kunis nga banig. Sa dihang milingkod kuyog ang mga kaubanan diha sa mainampoon nga pakigsuod, sila sa hingpit gayod nagpadako sa ilang Ginoo. Ang tanang mga magtutuo didto sa baybayon nga nakaila niining matinumanon, ug mapailobon nga igsoon nagakalipay ug nagmaya. Sila wala magmantala nga si Pedro namuhat ug milagro, apan nga si Kristo nanginlabot aron pag-ayo diha sa iglesia. Ang buhi nga Dios naghimaya sa Iyang ngalan uban sa mga ilhanan ug mga katingalahan.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, nagpasalamat kami alang sa pagtubo sa Imong iglesia. Amo Kang gipadako kay ang Imong gahom, diin nagapamuhat diha sa Imong mga alagad. Kami nag-ampo alang sa kusog gikan Kanimo, kay ang among pagtuo huyang. Pasayloa kami sa among mga sala, ug putlia kami gikan sa tanang malisya. Ayoha ang among kabugnawon ug tabangi kami aron mopadayon diha sa Imong pamaagi.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Kristo pag-ayo si Eneas didto sa Lida?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)