Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 046 (Christ’s Appearance to Saul)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

4. Ang Pagpakita ni Kristo ngadto kang Saulo duol sa Damascus (Buhat 9:1-5)


BUHAT 9:1-5
1 Niadtong higayona, nagpadyon si Saulo mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari 2 ug nangayog mga sulat nga nagpaila kaniya ngadto sa mga sinagoga sa Damasco nga siya gitugotan sa pagdakop sa mga sumusunod sa Dalan nga iyang makit-an didto, lalaki o babaye ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. 3 Mipanaw siya padulong sa Damasco. Sa duol na siya sa siyudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midan-ag libot kaniya. 4 Natumba siya ug nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, “Saulo, Saulo! Nganong gilutos mo man ako?”

Si Saulo nagtuon sa Balaod sa Jerusalem diha sa mga tiil ni Gamaliel, ang maalamon, Daang Tugon nga manggialamon. Siya mituo sa panag-hiusa sa Dios, ug labawng madasigon alang sa iyang pagtuo, Siya mainitong naningkamot aron pagdepensa sa pagtuo diha sa panaghiusa sa Dios, ug aron makita nga ang Iyang balaod gidala diha sa iyang nasod. Si bisan kinsa ang matotalikod gikan sa pagtuo sa mga amahan, o magdumili sa pagsubmitar niini, puwersahon pinaagi kang Saulo aron motuman niini, o pagapa- tayon nga mapintas. Ang sermon ni Esteban atol sa iyang pagdepensa atubangan sa taas nga konseho ug sa iyang pahayag mahitungod sa pagkakita kang Kristo nalagot ang batanon nga si Saulo. Busa iyang gisakit ang mga magtutuo niining doktrina, nangayo nga sila mosalikway sa ilang pagtuo ug sa pagpasipala kang Kristo. Ang taas nga konseho sa Judio nahimuot uban sa bulohaton ug kaisog ni Saulo, ug naghatag kaniya uban sa gikininahanglan nga gahom ug mga sulat sa dihang siya nagsulod sa buhat alang sa pagtugot aron pagpadayon sa paggukod sa mga sumusunod ni Kristo diha sa dako nga diserto nga dalangpanan sa Damasco. Siya nagtinguha aron pag-usab sa porma sa Judionhong kumonidad didto, pagpapas sa tanang mga tinomu-tumong mga pagtulun-an ni Hesus, ug pagmatod sa pagtuo sa mga amahan.

Ang pamagarbohon nga si Saulo nagsakay sa likod sa kabayo didto sa diserto ug paningon sa ulohan sa Syria aron sa pagguba niadtong adunay Espiritu ni Kristo. Kining bag-ong pagtuo gidala ngadto sa Damasco pinaagi sa mga magpapatigayon, sa mga lalin (refugees) ug mga magpapanaw, ug dili pinaagi sa mga apostoles o mga katabang. Ang mga magtutuo nasayod sa tuyo sa ilang dako nga mga kaaway ug nagpadayon sa pag-ampo alang kanila.

Sa dihang si Saulo nakakita sa mga tore ug mga linginon nga bugdo nga atop gikan sa halayo, siya nag-andam aron mapagarbohong mosulod sa siyudad. Sa kalit lang ang himaya sa Dios midan-ag sa iyang palibot mahitungod niining mainitong batan-on nga lalaki, nga naghunahuna nga nag-alagad sa Dios, bisan pa sa kamatuoran nga siya usa ka alagad ni Satanas. Si Saulo nahulog gikan sa iyang kabayo ngadto sa yuta. Wala na tay mabasa human niini nga si Saulo nagsakay sa kabayo pag-usab. Gikan niadto hangtod sa unahan, siya nahimong buak ug mapubsanong naglakaw sa tiil.

Ang batan-ong lalaki nakadungog sa tingog nga mitusok kaniya ngadto sa kasingkasing, ug maoy hinungdan sa iyang hunahuna nga mihunong og trabaho: “Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako?” Ang nagsulti nasayod sa iyang ngalan, iyang kinaiya, iyang kagahapon, ug usab mahitungod sa iyang mga plano. Ang Dios nag-abli sa iyang kaugalingon, nagpadayag sa tanan niyang kinabuhi ug iyang mga salaod. Siya wala nay taptap atubangan sa walay kataposan nga Maghuhukom.

Si Saulo nagkurog dihang ang tingog miingon ngadto kaniya: “Imo akong gilutos.” Si Hesus wala mag-ingon: Imong gilutos ang iglesia”, apan “ikaw naglutos kanako sa personal”, alang kang Hesus ug sa iyang iglesia kini mao ang kompletong panag-hiusa. Ang Dios mao ang ulo, ug kita nga mga membro sa Iyang espirituhanong lawas. Bisan unsa ang mahitabo ngadto sa pinakagamay sa Iyang mga sumusunod mahitabo ngadto Kaniya sa personal. Ang Dios nag-antos uban sa Iyang iglesia sa matag inhustisya nga gihimo batok niini. Sa hamobong pahayag si Jesus nag-asoy sa misteryo sa Iyang iglesia ug mao ang kataposan sa Iyang desinyo. Siya mao ang langitnon ug mahigugmaong nahiusa uban sa Iyang sumusunod pinaagi sa Balaang Espiritu.

Si Hesus wala mag-ingon ngadto kang Saulo nga nalibog: “Ikaw ang naglutos kanako”, apan “Nganong imo ako gilutos?” Kini makasakit ug malisod alang sa Dios sa dihang ang mga tawo dili makasabot sa kamatuoran sa Balaang Trinidad. Walay katarongan o katungod si bisan kinsa nga tawo sa pagdumili sa pagsubmitar ngadto kang Hesus. Ang sayop nga prinsipyo mao nga ang mga tawo wala modawat sa hilabihang gugma nga dako sa Magbubuhat nga gipadayag diha ni Kristo. Ang dako nga sala dili ang pagtuo diha sa pagpasaylo sa mga sala pinaagi Kaniya nga gilansang sa krus. Kini nagpadayon batok sa hingpit nga katuyoan sa Dios, nga nagkondena sa matag sukihan nga tawo pinaagi sa pag-ingon: “Nganong Imo Akong gilutos ug sukwahi sa gugma sa Balaang Trinidad?”

Si Saulo bisan pa mibate nga ang Dios sa Himaya dili mogguba kaniya diha dayon, bisan pa man siya Iyang kaaway, ug bisan siya mipatay sa Iyang mga sumusunod. He mibate sulod sa iyang kaugalingon nga ang tingog nga nagsulti usa ka gugma, ug dili sa pagpanimalos, ug nga kining iyang pagkasiya mao ang grasya ug dili hukom. Si Saulo walay maayong mga binuhatan aron ipresentar ngadto sa Dios gawas sa iyang pagkamamumuno ug ang paglutos sa mga balaan. Bisan siya angayan lamang sa kamatayon ug impirno, ang tanan niyang gihimo alang sa gawasnon ug walay bili midawat sa langitnong grasya. Si Saulo nga nadisturbo miyamyam sa mga pulong: “Kinsa ka man, Ginoo?” Siya wala motawag kaniya nga “Agalon”, o dako nga Anghel”, apan nakahibalo nga ang nagsulti mao ang Dios Mismo, ug busa gitawag niya “Ginoo”. Ang mga pulong ni Saulo nagtimaan sa pagkurog, huyang, ug mapaubsanong pag-ampo alang sa pagpadayag sa ngalan sa Dios. Siya nangandoy ngadto sa pag-ila kon kinsa ang nagsulti nga nagmanifesto diha niining dako nga kahayag. Diha sa taliwala sa makadaot nga hukom si Saulo mibati sa naghingapin nga grasya, kay siya mahadlukong nangahas sa pakigsulti ngadto sa Dios.

Ang Dios mitubag sa Iyang mga kaaway. Siya wala mobuak kaniya, apan mitubag sa iyang pag-ampo, ug nagpanalangin kaniya. Ang mga pulong ni Kristo ngadto kang Saulo nagpasabot nga ang Dios adunay kaluoy sa mga daotan. Siya hilabihang kaayo sa pagpadayag sa Iyang kabubut-on ngadto kaniya sa mga pulong nga masabtan gayod. Kining mga pulonga nagputli ug nagmatarong kang Saulo, ug nahimong pundasyon alang sa iyang umaabot nga kinabuhi ug bulohaton.

Si Hesus nagpadayag sa iyang pagkasiya uban sa talagsaong pulong “Ako”. “Pobreng Saulo, ikaw gamay, giyawaan, nalibog nga tawo. Ako ania ug buhi. Ako nabanhaw gikan sa patay. Ako si Hesus, ug dili multo o usa ka bakak, Ako wala madunot didto sa lubnganan, apan ako ang Dios sa himaya, nagbarog personal sa imong atubangan, nasayod sa imong matag maayong katuyoan. Ang imong hunahhuna nalibog tungod sa imong relihiyosong kasilag. Dili ka makasabot Kanako sa tungod sa imong makalilisang nga pagkapanatiko. Ako Imong gilutos, mao ang nagpildi sa kamatayon ug midaog ibabaw sa impirno, naghunahuna sa imong kaugalingon nga nag-alagad sa Dios.” Mao kini ang terible nga kamatuoran, bisan pa karon, nga kadtong naglutos ni Hesu-Kristo tinuod nga nagasimba kang Satanas, kay ang buhi nga Hesus naglingkod sa tuong kamot sa Dios Amahan. Ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gikahatag ngadto Kaniya.

Sa walay pagduha-duha ang pagpakita ni Kristo ug ang mga pulong ngadto sa mapagarbohon Saulo mibuak sa iyang pagsalig diha sa iyang kaugalingon ug diha sa iyang pagkamatarong ingon nga Pariseo. Siya nagpahayag ngadto kaniya nga Siya nga gilansang sa krus karon buhi na, ug mao ang sentro sa kalibotan. Siya wala magguba sa Iyang mga kaaway, apan naghatag kanila sa grasya ibabaw sa grasya. Siya usa ka kompleto nga tawo, uban sa Iyang iglesia, diin puno sa Balaang Espiritu. Kining tulo ka mga prinsipyo, diin gipahayag ngadto kang Saulo diha sa usa, ka mubo nga higayon, sa gihapon mga haligi sa atong pagtuo diha sa Bag-ong Testamento: 1) Ang pagkabanhaw ni Kristo, 2) Ang Iyang grasya nga gibuhat didto sa krus, 3) Ang Iyang buhi nga Iglesia nga puno sa Espiritu Santo. Minahal kong igsoong lalali, minahal kong igsoong babaye, kamo ba puno sa panagduyog uban niining mga haligi, o kamo ba misupak sa Espiritu ug sa kamatuoran ni Kristo? Kon mao, unya ang Dios nag-ingon kaninyo, usab: “Malisod ba kaninyo ang pagtindak batok sa mga pagtuslok sa Dios? Kamo daghang pag-antos tungod sa inyong oposisyon ngadto sa kamatuoran ug sa kinabuhi.”

PAG-AMPO: Amo Kang gisimba, among mahimayaon og maluluy-on nga Dios, kay Ikaw wala magguba kang Saulo, apan nagmaluluy-on kaniya. Ikaw buhi ug ania uban kanamo karon. Palihog ipadayag ang Imong kaugalingon niadtong tanan nga nangita Kanimo, ug luwasa ang tanan nga relihiyosong mapaningkamoton nga naglutos sa imong iglesia uban sa gidahom nga maayong katuyoan, og wala mahibaloi ang ilang mga sayop. Among gipadako ang Imong ngalan, kay Ikaw usa uban sa Imong hinigugmang iglesia.

PANGUTANA:

  1. Unsay gipasabot ang panagway ni Kristo diha sa himaya ngadto kang Saulo sa ulahi nga nahisgotan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)