Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 045 (Simon the Sorcerer and the Work of Peter and John; The Ethiopian Treasurer)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

2. Si Simon ang Salamangkero ug ang Buhat ni Pedro ug ni Juan diha sa Samaria (Buhat 8:9-25)


BUHAT 8:14-25
14 Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog sa taga-Samaria midawat sa pulong sa Dios, busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. 15 Sa pag-abot nila, nag-ampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo, 16 kay ang Espiritu Santo wala pa man mokunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan ni Ginoong Jesus. 17 Unya gipangdong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. 18 Nakita ni Simon nga nadawat sa mga tawo ang Espiritu Santo sa diha nga gipandongan sila sa mga kamot sa mga apostoles. Busa gitanyagan sila ug salapi si Pedro ug si Juan 19 ug giingnan, “Hatagi usab ako niining gahoma aron ang tanan nga mapandongan ko sa akong kamot makadawat sa Espiritu Santo.” 20 Apan si Pedro mitubag kaniya, “Malaglag ka unta uban sa imong salapi tungod sa imong paghunahuna nga mapalit mo ang gasa sa Dios! 21 Dili ka makaambit ug wala kay bahin niining buhata kay dili matarong ang imong kasingkasing sa atubangan sa Dios. 22 Busa hinulsoli kining daotan mong laraw ug pag-ampo nga pasayloan ka sa Ginoo tungod sa imong paghunahuna sa ingon. 23 Kay akong nasabot nga dako ang imong kasina ug naulipon ka sala.” 24 Si Simon miingon kang Pedro ug kang Juan, “Iampo intawon ako ninyo sa Ginoo aron dili mahitabo ang inyong gisulti kanako.” 25 Human nakahatag si Pedro ug si Juan sa ilang pagpamatuod ug makawali sa mensahe sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem. Ug gisangyaw usab nila ang Maayong Balita sa daghang mga balangay sa Samaria nga ilang giagian.

Ang mga membro sa iglesia sa Jerusalem nalipay og dako sa dihang sila nakadungog nga ang Samarya midawat sa pulong sa Ginoo. Dili lang ang matag-usa ang nabawtismohan, apan kadaghanan gikan sa tanang palibot sa rehiyon. Busa ang gingharian sa Dios nasabwag ngadto sa kinatung-an sa Samaryanhong rehiyon, diin ang relihiyon kasagaran inapilan sa mga salin sa uban, sobra sa mga rehiyon.

Kadtong apil nga mga apostoles nagmarka pinaagi sa espiritu sa mahunahunaon nag-ingon: “Atong susihon kining mga katawhan aron makita kon unsa ang espiritu nga anaa kanila! Ato nang nakita nga mga Samaryanhon kanhi nagpugong kang Hesus gikan sa paglabay pinaagi sa ilang nasod. Si Juan ug ang iyang mga kaubanan nahimong nasuko ug nangayo sa Dios nga paulanan ug kalayo gikan sa langit aron pagguba sa masupilon diha nianang mga balangay. Apan si Hesus mitusok sa ilang kasingkasing pinaagi sa pagpangutana kanila: “Nasayod ba kamo kon unsa ang espiritu nga anaa kaninyo?” Karon si Pedro ug si Juan mianha aron pag-obseba niining bag-ong teritoryo sa pagkapukaw. Sila usab naglaom, pinaagi sa ilang bulohaton, aron mahimong madugangan ang kalipay sa mga magtutuo.

Sa dihang ang duha ka apostoles miabot sa Samarya, sila sa labing madali nakamatngon sa usa ka butang nga mahinungdanon: bisan pa sa klaro nga kadasig ug pagtuo, diin miabot ingon nga resulta sa mga milagro, ang pinakamahinungdanon mga element sa gihapon nawala – ang kausaban sa sulod sa mga two, ang pagpahigawas gikan sa pag-apil sa buhat sa demonyo, ug ang pagpuno uban sa Balaang Espiritu. Ang mga katawhan mituo kang Hesus, apan bisan pa sa ilang pagtuo ug bawtismo diha sa tubig sila wala makadawat sa bawtismo sa Balaang Espiritu.

Bisan kon dili kita gusto, kita kinahanglan nga mosugid nga ang pagtuo alang sa kinabag-ang mga Kristohanon apan usa lamang ka pagtuo sa hunahuna. Diha sa bagol, sila naghimo sa bawtismo sa tubig, nagsubmitar ngadto sa sagradong mga sacramento, ug nangandoy sa pagtan-aw sa mga milagro ug giya sa Dios. Ang kamatuoran. Bisan pa, sila sa gihapon wala makadawat sa kaluwasan. Ang ilang mga kasingkasing sa gihapon nagapos pinaagi sa mga kadena sa daotang mga espiritu, ug sila gihatagan og kagahom pinaagi sa mga hunahuna nga mao ang linugdangan sa daan ng mga doktrina. Ang sala miangkon sa ilang mga lawas, ug ang gahom sa Dios pinaagi sa gugma, pagpaubos, sakripisyo sa kaugalingon ug paglimod sa kaugalingon wala makita diha kanila.

Atong susihon ang atong mga kaugalingon diha sa kahayag sa ebanghelyo, ang matag-usa ug ingon man ang mga iglesia: Tinuod ba kita nga nakigsandurot niadtong usa lang ka tinuohan diha sa Kristohanong pagtuo? Kita ba mga balaan, puno uban sa espiritu sa Dios? Ayaw paghunahuna nga and pagsabot kang Kristo, ang kahibalo sa pagtuo, o ang pagpadayon sa tradisyon sa iglesia makaluwas kanimo. Kon wala ang kinabuhi sa Dios, diin moabot gikan sa Balaang Espiritu, kamo magpabilin nga patay sa espiritu bisan pa sa inyong mga relihiyosong mga panghunahuna ug buta sa panatisismo. Tinuod ba kamo nga nakadawat sa gasa sa Balaang Espiritu? Si Kristo nagpasaylo sa atong mga kasal-anan didto sa krus aron kita makadawat sa saad sa Iyang Amahan, ug kanang Iyang gahom, kinabuhi, kalipay ug pagkamatarong mahimong musolod ngadto sa atong madunotong mga lawas. Ayaw katagbaw sa gitawag nga pagkadiosnon, ug ayaw himayaa ang inyong relihiyosong mga imahinasyon, apan paghinulsol ug pag-usab. Pangayoa kang Kristo sa walay hunong nga pun-on kamo sa Iyang Balaang Espiritu, aron kamo mahimong makakita sa inyong pagkadaotan ug ang pagsalikway sa inyong masalaypon nga kaugalingon. Si Kristo maghimo kaninyo ngadto sa usa ka bag-ong binuhat, puno sa kinabuhing walay kataposan.

Minahal kong igsoon, pagmatngon nga dili ka mahisama sa kinaiya ni Simon ang salamangkero, nga nahimo ang espiritu ni Satanas nagapanglihok diha sa Kristohanong iglesia. Siya nag-obserbar sa gahom sa Dios, nga nagdagayday nga migawas gikan sa mga apostoles, ug nangandoy nga makaangkon niini. Siya nangandoy nga sila maghatod niining gahom ngadto kaniya, aron siya makahatag sa gasa ngadto sa ubang mga tawo. Kon kadto nahitabo siya mahimong mas gamhanan pa kay kang Felipe ug ang mga tawo mobiya niining aktibong katabang ug milingi ngadto kang Simon, ang daang salamangkero.

Bisan pa sa bawtismo ug paghinulsol nga nagpaka-aron-ingnon kining suod nga tawo mahimong nagpabilin nga mapagarbohong demonyo. Siya naninguha sa gahom ug pagkamapahitas-on, gawas kon, sa iyang kinasulorang pagkatawo, siya nahigawas gikan sa iyang mga sala pinaagi sa espada sa pulong sa Dios. Ang atong kaluwasan nagpasabot nga ingon nga gilukat gikan sa daotang mga kagamhanan ug mga gahom. Dili lang kana relihiyosong pagbati o talan-awon sa hunahuna.

Si Simon ang kayawan-on nahimong tataw pinaagi sa iyang pagsalig diha salapi. Siya naghunhuna sa posibilidad ug ang gahom sa pagpandong sa mga kamot mahimong mapalit uban sa salapi. Siya wala makasabot sa tinuoray nga mensahe sa Kristohanon mahitungod sa libreng sakripisyo ni Kristo didto sa krus. Imposible nga madawat ang grasya sa Dios pinaagi sa salapi, maayong binuhatan, o mga donasyon sa bisan unsa. Ang atong Dios dili abli nianang sabot, kay siya usa ka maluloy-on nga Amahan, nga nangandoy sa paghatag nga libre ug walay kinutoban. Siya nga mosulay ngadto sa paghimo sa Usa ka Mahigugmaon nga magpapatigayon, mahulog ngadto sa impirmo – ang daotang dapit sa lalin (refugee), sa tinud-od lang!

Si Pedro sa labing madali miingon sa hipokrito: “Hinaot nga ikaw ug ang imong salapi malaglag. Ikaw puno sa pagkahakog, pagpangandoy sa gahom, mapahitas-on ug bakakon. Wala ka matawo sa Espiritu sa Dios, apan anak sa demonyo. Imong giila nga mituo ka kang Kristo ug nagpabawtismo, apan ikaw dili makaambit sa gingharian sa Dios. Ang imong mga pamaagi sa gihapon sama ka hiwi kay sa kaniadto. Busa, kamo mapagarbohon, kurakot, daotan, ug mahugaw. Kamo naghunahuna sa tawhanong mga pamaagi, ug dili sa paglamdag sa Balaang Espiritu. Pobre nga Simon, ikaw naghunahuna nga ang tanang butang maangkon uban sa salapi. Imong gisulayan pagpalit ang grasya sa Espiritu sa Dios. Paghinulsol sa imong garbo ug ang imong pagkahakog. Himoa nga ang inyong pagkadaotan mabuak, ug usaba ang dagan sa inyong kinabuhi. Paghinulsol uban sa paghilak sa inyong mga sala sa atubangan sa Dios, pangayoa Kaniya ang pagpasaylo kaninyo sa inyong pagkadaotan ug magpahigawas kaninyo gikan sa inyong daotang mga gapos. Kamo nag-abli sa inyong kasingkasing ngadto sa makadaot nga kakuyaw. Isalikway dayon kana, ug pangayo sa kapasayloan sa Dios, aron Siya magpasaylo kaninyo. Siya dili magpasaylo kaninyo hangtod kamo mahimulag sa inyong kaugalingon nga hingpit ug kaugalingong kabutbut-on nga mobiya sa sala. Unya kamo mahimong luwas ug madawat ang kapasayloan nga giandam niadtong naghinulsol.”

Minahal kong igsoong lalaki, minahal kong igsoong babaye, ingon man usab kon kamo wala makabig ug wala maghinulsol kamo nagpabilin sa kakuyaw ngadto sa inyong iglesia, naghilo sa mga kasingkasing sa kadaghanan pinaagi sa inyong pagduhaduha taliwala sa Dios ug kang Satanas. Kamo naggapos sa inyong mga kauban uban sa mga higot sa pagpanlupig, sa ingon niini mahimong usa ka pultahan, dili paingon ngadto sa langit, apan ngadto sa impirno. Ang inyong mga pulong makahugaw sa mga tawo, walay maluwas.

Sa walay suwerte, si Simon ang salamangkero walay sinsero nga paghinulsol. Siya wala moluhod sa iyang mga tuhod atubangan sa mga apostoles ug nagsugid sa iyang sala. Hinuon, siya nahadlok lamang sa espirituhanong hulga diha sa mga pulong ni Apostol Pedro. Ang Balaang Espiritu wala magdala mahitungod sa kamatayon sa salamangkero sa labing madali, ingon sa iyang nabuhat sa Jerusalem diha sa kaso ni Ananias ug ni Safira. Si Simon wala matawo pag-usab, dili bisan siya nakadawat sa Balaang Espiritu. Busa , ang posibilidad sa paghinulsol sa gihapon abli alang kaniya.

Gikan sa kasaysayan sa iglesia kita nakat-on nga ang tigpaka-aron-ingnon nga salamangkero wala motuyok, apan naglakaw padulong ngadto sa pagsugod sa usa ka pagtulon-an nga tinumo-tumo diin nagpahayag sa iyang kaugalingon nga usa ka dios, ug gitugot ang tanang mga matang sa lawasnong mga pagsimang ug mahugaw nga protitusyon. Kon asa ang espiritu ni Satanas mopakita sa relihiyosong pagsa-ulog ug kaikag, diha sa madali magpakita ang mga pagsimang uban sa pagtagad sa salapi ug sa pakighilawas. Busa, minahal kong igsoon, kinahanglan magmabinantayon sa hilabihan! Ilain ang inyong kaugalingon gikan sa tanang kaikag sa relihiyosong mga kalihokan. Paghinulsol ug angkona ang pagkapobre ni Kristo ug ang pagkakontento. Pilia ang kaputli sa Balaang Espiritu, ug lakaw diha sa pagkontrol sa kaugalingon pinaagi sa Iyang gahom.

Ang mga apostoles nakadiskubre nga daghan ang mga Samaryanhon nga sinsero sa naghinulsol ug nakabig pinaagi sa Balaang Espiritu. Ang mga apostoles wala magwali uban sa taphaw ug kadasig, apan namugos sa paghinlo sa kasingkasing. Sila naghatag kamahinungdanon sa tinuod nga kausaban, kay kon wala ang ikaduhang pagkatawo walay usa nga makasulod ngadto sa gingharian sa Dios.

Minahal kong igsoon, pinaagi sa kaluoy kami naghangyo sa pagpresentar sa inyong kaugalingon ngadto sa Espiritu sa Dios karon. Pangayoa Kaniya alang sa pagkondena sa inyong mga sala, magbuntog kanila, ug ang nakaingon kanila aron mamatay. Pangayoa Kaniya aron magbalaan kaninyo pinaagi sa pagtuo diha sa dugo ni Kristo ug mopuno kaninyo uban sa Iyang kaugalingon. Ayaw pagbarog diha sa taliwala sa dalan kon kaha kamo ang hinungdan sa kadaut ngadto sa ubang kadaghanan.

PAG-AMPO: O balaan ng Dios, palihog ayaw ako gubaa, apan putlia ako gikan sa tanan nakong mga sala pinaagi sa dugo ni Kristo. Tugoti nga ang Imong Balaang Espiritu modugmok sulod kanako sa tanang pagkamapahitas-on, kahugawan, pangandoy sa gahom, ug pagpaka-aron-ingnon aron ako mahigawas gikan sa akong kaugalingon ug tanang daotang mga espiritu ug mahimong mausab diha ni Kristo, ang gisandigan ug tighingpit sa atong pagtuo.


3. Ang Pagkakabig, ug Bautismo saTresurero nga taga- Etiopia (Buhat 8:26-40)


BUHAT 8:26-40
26 Unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Felipe, “Lakaw ngadto sa habagatan, didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gasa.” Kining dalana anaa sa diserto. 27 Busa milakaw si Felipe. Niadtong higayona may usa ka yunuko nga taga-Etiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal ug tinugyanan sa mga bahandi sa Candace, ang rayna sa Etiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios. 28 Sa iyang pagpauli nga nagsakayg karwahi, nagbasa siya sa basahon ni propeta Isaias. 29 Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, “Adtoa ug abayi ang karwahi,” 30 Busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug nadunggan niya ang yunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Unya nangutana kaniya si Felipe, “Nakasabot ka ba sa imong gibasa?” 31 Ang opisyal mitubag, “Unsaon nako pagkasabot niini kon walay motudlo kanako?” Ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahi ug gipalingkod tupad niya. 32 Ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini: Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon o sa nating karnero nga dili gayod motingog samtang alotan. Wala siyay gisulti bisan usa ka pulong. 33 Gipakaulawan siya ug gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos na man.” 34 Ang opisyal miingon kang Felipe, “Sultihi ako kon kinsa ang gihisgotan sa propeta niining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon o lain ba? 35 Busa gisaysayan siya ni Felipe sa Maayong Balita mahitungod kang Hesus sugod gayod niining bahina sa kasulatan. 36 Ug samtang nagpanaw sila nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig ug ang opisyal miingon, “Ania may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan?” 37 Si Felipe miingon kaniya, “Mahimong bunyagan ka kon kinasingkasing gayod ang imong pagtuo.” Ang opisyal mitubag, “Oo mituo ako nga si Hesu-Kristo mao ang Anak sa Dios.” 38 Busa gipahunong sa opisyal ang karwahi ug silang duha nanaog ug miubog sa tubig, ug gibunyagan siya ni Felipe. 39 Sa paghaw-as nila sa tubig ang Espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe ug wala na siya makit-i sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. 40 Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Asoto ug nagwali siya sa Maayong Balita sa tanang lungsod hangtod niabot siya sa Cesaria.

Ang anghel sa buhi nga Kristo nagsugo kang Felipe, ang katabang, nga mobiya sa iyang nagtubo nga bulohaton, diha sa rehiyon sa Nablus, ug miadto sa habagatan ngadto sa mainit, nga dalan sa diserto, diin walay bisan tawo o mananap nga nagpuyo. Ang kasingkasing sa magwawali puwede nga mosupak, apan siya naglimod sa iyang kaugalingon, mibarog ug mituman sa iyang Ginoo. Pinaagi sa iyang pagtuman siya nagpadako sa kadaogan ni Kristo, ug nagtabang pagtubo sa kompleto nga nasod alang sa pag-una sa ebanghelyo.

Ang adunahan nga tawo, nga adunay taas nga katungdanan ingon nga tresurero diha sa korte sa Candace, ang rayna sa mga taga-Etiopia, sa pagbalik ngadto sa iyang nasod human siya misaka sa Jerusalem. Siya tingali nakadungog sa usa ka butang mahitungod sa usa lamang ka Dios ug sa Iyang balaod pinaagi sa Judionhong mga misyonario, nasentro didto sa isla sa Elephantine, diha sa taliwala sa suba sa Nilo. Bisan pa ang tanang tawo gigutom sa Dios, ang halangdon og hunahuna lamang ang nangita diha sa tanang mga relihiyon ug mga kultura aron makakaplag sa personal nga pakigtagbo uban sa tinuod nga Dios.

Kining tsip nga opisyal, usa ka yunuko ug sinaligang magtatambag sa iyang rayna, miadto ngadto sa halayo ang balaang yuta aron madugangan ang panalangin alang kaniya ug sa iyang tibuok nasod. Didto sa Jerusalem siya nagsimba sa Ginoo, apan ang iyang kasingkasing nagbabilin nga walay sulod. Ang mga yunuko dili tugotan sa pagsulod ngadto sa hawanan sa pagsimba sa sulod sa templo. Busa siya nagpalit gikan sa usa sa ka basahon nga gisulat sa mga eskriba, sa bililhong prisyo, usa ka linokot nga sulat nga anaay Libro ni Isaias, ingon nga nakaplagan sa dili pa dugay diha sa mga langob sa Qumran. Wala kita masayod kung ugaling kining tresurero nagbasa sa libro diha sa Hebreo, o siya nagpalit sa Grego nga hubad. Ang mahinungdanong butang mao nga siya nagbasa ug nakasabot niini. Siya nangandoy aron mapuno ang iyang kasingkasing uban sa espiritu sa Daang Tugon, aron siya mouli sa iyang pinuy-anana uban sa bag-ong mga hunahuna, gahom, ug paglamdag. Siya nagkupot sa dako nga bahandi sa iyang mga kamot.

Sa dihang ang magbabasa moabot ngadto sa mga propesiya mahitungod kang Kristo, diin naghulagway kaniya nga maaghop nga Karnero sa Dios, ang Balaang Espiritu miggiya kang Felipe ngadto sa iyang tupad niining dili Judio nga nangita sa Dios. Siya misulti gikan sa iyang baba sa maalamon nga pangutana nga nakahimo sa kadaghanan sa pagsugod pagpangita Kaniya uban sa pangandoy sa Dios: “Nakasabot ka ba sa imong gibasa?” Salamat sa Ginoo ang halangdong tresurero dili hambugero! Siya wala moingon: “Ako nasayod kaayo sa kahulogan sa kasulatan, ug ako nakasabot sa tanan”, apan mapaubsanong misugid sa iyang kahuyangon. Pinaagi sa iyang pagpaubos siya nakaangkon sa kaalam sa Dios. Alaot siya nga naghunahuna nga siya nasayod ug makahimo sa tananng butang. Ang iyang kasingkasing ug hunahuna nagpabilin nga sirado ngadto sa ebanghelyo.

Ang taas nga panagsulti nagsugod, ug si Felipe nagpakita kaniya nga si Hesus mao ang tinuod nga karnero sa Dios, diha sa pagpaubos ug gugma, mikuha sa mga sala sa kalibotan. Siya mipas-an sa kapungot sa Dios sa dihang Siya nagbitay sa krus aron pagluwas sa tanang tawo, bisan pa ang yunuko ug ang iyang mga katawhan. Ang pagtuo diha Kaniya nga gilansang sa krus nagdala ug pagpanabot ngadto sa kasingkasing mahitungod sa nanglabay nga mga kalapasan. Kini nag-abli usab sa kasingkasing sa magtutuo ngadto sa kinabuhi sa Dios, duroha ang karon ug ang umalabot. Si Felipe gigiyahan sa giuhaw nga tigpaminaw ngadto sa dalan sa kinabuhi pinaagi sa Karnero sa Dios, ug pinaagi sa talagsaong krus.

Ang Balaang Esipiritu nagmatuod sa saksi niining suod ug gikinahanglan nga panagsulti, kay kining nangita sa Dios nakadungog, nakasabot ug mituo. Siya sa labing madali midesisyon ngadto sa pagsubmitar sa iyang kinabuhi ngadto kang Kristo ug midawat Kaniya ingon nga Dios ug Manluluwas. Siya nangutana sa bawtismo sa dihang siya nakakita sa tubig diha sa diserto.

Si Felipe mahimong hinay ang pagbawtismo kaniya, sa pagsunod sa iyang kasinatian sa Samaria. Siya nagpahayag sa prinsipyo nga mga termino diin siya mahimong adunay prebilihiyo sa bawtismo: “Kon ikaw motuo sa tibuok mong kasingkasing ikaw mabawtismohan – uban sa tibuok mong kasingkasing, ug dili lang uban sa inyong mga hunahuna, kaisipan, mga pagbati o pagbulot-an. Inyo ba gi-ablihan ang inyong kasingkasing nga kompleto ngadto kang Kristo? Ang Espiritu sa Dios wala magpuyo sa kasingkasing nga katunga ang paglingi ngadto kang Kristo, samtang ang laing katunga nagpabilin direkta paingon sa kalibotan. Kompletoha ang pagpili kang Hesus, aron Siya mahimong modawat nimo hangtod sa walay kataposan.

Ang tresurero naghimo sa iyang desisyon, ug namugos aron bawtismohan. Siya nakapasar sa pasulit, ug gisuma ang iyang pagtuo diha ni Hesus sa usa ka pahayag: “Ako mituo nga si Hesu-Kristo mao ang Anak sa Dios.” Uban niining pahayag siya nagpamatuod nga siya nakamatngon sa misteryo sa Balaang Tninidad, ug miabot ngadto sa pagsinabtanay uban sa kaluwasan ni Kristo. Siya mituo diha sa pagka amahan sa Dios, ug miapil diha sa walay katapusang kinabuhi. Ang iyang pagsugid dili doktrina nga walay sulod, apan usa ka labaw pa ka makusganon kay sa gamay nga mga bomba diha sa kalibotan. Minahal kong igsoon, ipatuhop sa ilalom ngadto sa sulod ang kahulogan niining testimonya, aron kamo mahimong anak sa Dios. Ang walay kataposan nga Dios mao ang atong Amahan pinaagi kang Hesus, ang Iyang Anak.`

Human nagbawtismo si Felipe sa usa ka mahinulsolon nga magtutuo, ang Balaang Espiritu sa labing madali gilain siya gikan sa nakabig, Siya dili mouban ngadto sa magwawali sa lapas nga gilay-on, apan mokupot nga kusganon ngadto kang Hesus lamang. Ang kahimtang niining tresurero dako kaayo og kalahian gikan kang Simon, ang salamangkero, nga nakigsuod kang Felipe, apan wala makigsuod ngadto kang Kristo. Ang bag-ong nabawtismohan nga tresurero mibalik sa pinuy-anan nga nag-ampo, nagdayeg, ug nagsimba sa Ginoo. Siya wala nakatagbo sa Labing Halangdon didto sa Jerusalem, apan didto sa diserto. Didto siya puno nga nakasulod ngadto sa halapad nga dapit ni Kristo. Ang Ginoong Dios wala magsalikway sa yunuko nga taga-Etiopia, sama sa gihimo sa mga Judio, apan midawat kaniya, migakos kaniya, ug naghatag alang kaniya.

Gikan sa diserto ang Balaang Espiritu nagmaneho kang Felipe ngadto sa kabaybayonan sa mga siyudad sa Palestina, diin siya mipanaw gikan sa habagatan ngadto sa Bungtod sa Carmel didto sa amihanan, nagpuno sa tanang mga dapit uban sa ngalan ni Hesus ug pag-andam sa dalan sa iyang Ginoo.

PAG-AMPO: Among balaan nga Dios, nagpasalamat kami Kanimo kay ang Imong sulogoon nga si Felipe, nagtuman sa Imong sugo, nagwali sa ebanghelyo ngadto sa Etiopiahanong tresurero pinaagi sa gahom sa Imong Espiritu, ug nagdala kaniya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi pinaagi sa pagtuo diha sa Imong gilansang sa krus nga Anak. Giyahi kami pinaagi sa Imong Balaang Espiritu aron makakaplag ang tanang tawo nga nangita Kamino. Ibutang sa atubangan sa ilang mga mata ang Imong Anak, nga gilansang sa krus aron mohatag sa tubag ngadto sa tanang nilang mga pangutana, aron sila mahimong mabuhi diha Kanimo hangtod sa kahangtoran.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang maayong mga balita nga gipahayag ni Felipe ngadto sa tresurero sa Etiopia?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)