Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 114 (The First Hearing of the Trial)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

9. Ang Unang Pagdungog sa Bista diha sa Cesarea (Buhat 24:1-23)


BUHAT 24:10-23
10 Unya ang gobernador misenyas kang Pablo sa pagsulti ug si Pablo miingon, “Nasayod ako nga ikaw ang maghuhukom niining nasora sulod sa daghang mga tuig busa gikalipay ko ang pagpanalipod sa akong kaugalingon dinhi sa imong atubangan. 11Kon imong susihon masuta mo nga wala pay 12 ka adlaw sukad sa akong pag-adto sa Jerusalem aron pagsimba. 12 Ang mga Judio dili makapamatuod nga kang bisan kinsa didto sa templo ug dili sila makapamatuod nga nagpagubot ako sa katawhan didto sa mga sinagoga o bisan diing dapita sa siyudad. 13 Ug wala usab silay ikapakitang pruyba sa mga sumbong nga ila karong gipasaka batok kanako. 14 Hinuon angkonon ko dinhi sa imong atubangan nga nagsimba ako sa Dios sa among mga katigulangan pinaagi sa pagsunod sa Dalan nga ilang giingon nga bakak kuno. Nagtuo usab ako sa tanang butang nga nasulat sa Balaod ni Moises ug sa mga basahon nga gisulat sa mga propeta. 15 Sama kanila naglaom ako sa Dios nga iyang banhawon ang tanang mga patay, maayo ug daotan. 16 Busa kanunay kong gipaningkamutan ang pagbaton ug malinis nga tanlag atubangan sa Dios ug sa mga tawo. 17 “Human sa pipila ka tuig nga nahilayo ako sa Jerusalem, mibalika ko didto aron sa paghatod sa mga hinabang alang sa akong mga kaigsoonang Judio ug aron sa paghalad. 18 Hikaplagan ako nila nga naghalad sa templo tapos ko mabuhat ang seremonyas sa pagpanghinlo. Wala akoy kaubang mga tawo ug walay kasamok nga nahitabo. 19 Apan didtoy pipila ka mga Judio nga taga lalawigan sa Asia. Kadto unta sila ang angay nga moatubang kanimo ug mopasaka ug sa ilang sumbong kon ugaling may ikasumbong man sila batok kanako. 20 o ipasulti ba hinuon niining mga tawhana ang sala nga akong nahimo sa dihang miatubang ako sa Labawng Hukmanan. 21 Apan tiuod ng sa dihang miatubang ako kanila, miingon ako, ‘Ako gihusay karon sa inyong atubangan tungod lamang kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay.’” 22 Unya si Felix nga nasayog kaayo mahitungod sa Dalan mitapos sa husay. Miingon siya kanila, “Hukman ko ang inyong kaso inig-abot ni Komandante Lisias.” 23 Unya gisugo niya ang kapitan nga tinugyanan kang Pablo mga bantayan siya, apan hatagan lang ug diyutayng kagawasan ug tugotan ang iyang mga higala sa paghatag sa iyang mga gikinahanglan.

Si Pablo wala mosulay sa pagtagbaw sa gobernador uban sa maulog-ulogon nga mga pagdayeg sa sinugdanan sa iyang depensa, ingon nga madanihon nga mamumulong gisugo pinaagi sa taas nga konseho adunay gibuhat sa sinugdanan sa iyang makapasakit nga pangsaba, apan siya may pagsalig nga naghatag og gibug-aton nga si Felix nahimong gobernador sa Palestina sa daghang mga katuigan, ug nasayod ang mga tawo ug sa ilang mga sentimento usab, ilabi na tungod kay ang iyang asawa usa ka Judio. Kining kahibalo nagtabang kang Pablo sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon nga malinawon ug masaligon, sa pagkahibalo nga siya wala nagtindog sa korte alang sa iyang kaugalingong ngalan, apan alang kang Hesus. Busa, siya malipayon nga naghatag sa iyang pagpamulong diin ang iyang kinabuhi nag-agad.

Ang unang reklamo, diin gisumbong siya ingon nga usa ka tigpasiugda sa rebelde ug tigsamok-samok sa kinatibuk-ang kalinaw sa Roma, si Pablo misupak pinaagi sa pagpamatuod nga siya adunay pagpabilin sa dose ka mga adlaw lamang diha sa iyang kataposang bisita sa Jerusalem, atol diin sa panahon nga siya wala magkiglantugi ni bisan kinsa, ni diha sa templo ni diha sa sinagoga, bisan asa diha sa siyudad o diha sa bisan asa nga nasod o dapit. Siya aduna lamang pag-andam sa iyang kaugalingon alang sa pagsimba pinaagi sa pagpangita sa giya. Ang tubag ngadto sa sumbong sa pagpukaw sa mga kagubot didto sa Efeso, si Pablo naghanyo nga ang mga Judio gikan sa probinsiya sa Asia mahimong dad-on ingon nga mga saksi. Sila wala moabot sa ilang kabubut-on, apan pinaagi kang Demetrio, ang platiro, ug tingali uban sa suporta ug paghulhog sa mga Judio. Busa si Pablo wala na naghimo sa mga kagubot didto sa Anatolia ug sa Macedonoiang mga siyudad. Ang iyang mga kaaway, hinoon, adunay gigamit ngadto sa kapintasan, tungod kay sila dili makabuntog kang Pablo pinaagi lamang sa ilang mga panaghisgot sa sinagoga.

Sa dihang si Pablo misalikway niining mga sumbong sa pagtugaw sa dako nga Romanhong kalinaw siya misugid sa publiko nga siya nahisakop ngadto sa dalan ni Kristo, diin kini dili sekta, apan ang tinuod nga dalan sa Dios, ingon sa nahisulat diha sa Balaod ug ang mga Propeta. Ang mga taga Roma adunay pagtugot sa mahinungdanong mga relihiyon gikan sa unang panahon aron sa pagbuhat sa ilang tulomanong mga pag-ampo, apan ang mga bag-ong mga pagtuo ilalom sa gahom, paglutos, o pagdili. Busa, si Pablo sa dakong kabalaka aron pamatud-an nga ang Bag-ong Testamento dili usa ka bulag nga relihiyon nga wala masumpay gikan sa Daang Testamento, apan ang tinuod nga korona ug katumanan niini. Kini mao ang maayo alang kanato aron sa pag-ila niining prinsipyo diha sa atong mga kasinatian karon, gitipigan diha sa hunahuna nga si Pablo gilakip ang labing dako nga importansya ngadto sa kamatuoran ang pagkabanhaw sa patay. Siya wala nabuhi alang sa mga tradisyon ug mga salin sa nanglabay, kay kadtong mga butang sa ulahi, apan ibabaw sa tanan miabot sa unahan, paingon niadtong mga butang diin atua sa unahan, paingon sa tumong sa tanang katawhan.

Kining halapad, mahinungdanon ug kulbahinam nga pagtuo nagpukaw sa iyang tanlag. Dugang pa, human ang dugo ni Kristo nga nagputli sa iyang kasingkasing ug ang Balaang Espiritu nga naghatag kaniya sa bag-ong kasingkasing, kining tawo sa Dios nagbansay sa iyang tanlag nga puno sa Espiritu sa pagpabilin nga walay kasal-anan diha sa iyang pakig-ambit uban sa Dios. Busa unsa ang mahitungod sa imong tanlag? Ang tanan ba ninyong mga sala gipasaylo? Kamo ba nagsugid sa tanan ninyong daotang mga hunahuna, mahugaw nga mga pulong ug daotang mga buhat atubangan sa trono ni Kristo, ug nangayo sa kapasayloan ug pagputli, nakasinati sa pagkabalaan ug pagkumpirma? Ang inyong tanlag nagtudlo kaninyo unsaon nga mabati ang diwa o kinauyokan sa Dios. Kini nagpasidaan kaninyo gikan sa pagbuhat sa mga sala ug mahimong usa ka saksi batok sa inyong daotang mga buhat, nahisulat kanila sa walay katapusan ug nagdalag sumbong batok kaninyo. Pamati ngadto sa tingog sa imong tanlag, ug dili sumpoon kini uban sa mabaw, pagkalinga, ug walay pulos nga tabi-tabi. Si Kristo nagtumong aron sa pagputli sa inyong imahinasyon ug nagpuno kaninyo uban sa Iyang kamatuoran, kaputli, ug grasya. Ang mas duol nga kamo makaduol ngadto sa Dios og mas daghan ang inyong tanlag nga makahimo sa pag-ila ug sensitibo, nga mogiya kaninyo ngadto sa krus, ang tuburan sa atong pagkamatarong ug kalinaw.

Si Pablo wala magkinabuhi pinaagi sa iyang kaugalingong sikolohiyang mga pagbati, paglantaw sa iyang kaugalingon, apan gihimo kon unsa ang gisulti kaniya sa Balaang Espiritu nga, ug mitan-aw sa nanginahanglan nga mga kaigsoonan. Siya nagtigom sa mahinatagon nga mga kontribusyon alang sa panabang sa pobre sa Jerusalem. Si Pablo wala moabot sa Jerusalem aron sa pagpangawat ug manulis, apan aron sa pag-hatag ug pagdonar sa salapi. Siya dili usa ka nagmugna sa panagsumpaki, apan usa ka tawo sa kalinaw.

Si Felix, ang gobernador, sa wala madugay nakamatikod kon kinsa si Pablo. Siya usab nasayod sa Kristotanong sekta kay si Cornelio, ang usa ka Romanhong opisyal nagpuyo diha sa Cesarea, nahimong usa ka magtutuo diha ni Kristo pipila ka mga adlaw ang milabay. Kini nahitabo nga wala nag-ingon nga ang departamento sa Romanhong intelehinsya nga nasayod ang tanang mga Judio nga adunay pagdahom sa usa ka Kristo gikan sa langit aron sa pagpahigawas kanila gikan sa yugo sa kolonialismo. Busa, si Pablo wala makatagamtam sa politikanhon, manggugubat nga pako sa mga Judio. Siya mao ang maalagaron, mapaubsanon nga tawo, nagkinabuhi alang sa iyang sulondon, nga si Hesus, nga mipalabi aron mamatay didto sa krus kay sa panalipdan pinaagi sa iyang mga disipulo nga nagbakus og espada. Ang maong usa ka tawo, ug ingon sa usa ka patay ug gilansang sa krus nga Kristo, wala mahadlok sa mga Romanhon.

Sa samang panahon, si Felix dili gusto nga adunay problema uban sa konseho sa mga Judio ni uban sa pangulong mga pari. Busa, siya nakakab-ot sa usa ka hayahay nga pag-uyon-uyon; siya wala maghukom kang Pablo sa kamatayon, apan nagtugot kaniya sa pagpahulay, mga pagbisita, ug pakig-ambit uban sa mga magtutuo diha sa Cesarea. Sa samang panahon, siya nagpatunhay sa ubang katungod sa panagduyog uban sa pangulong mga pari, pagmintinar nga, diha sa pagtahod sa paghugaw sa templo, siya gusto sa pag-imbestigar sa komandante sa Jerusalem ug mangutana mahitungod sa hinungdan alang sa iyang agresibo nga pagpanginlabot. Sa ingon, ang gobernador misulay aron moalagad sa duha ka mga agalon ug, sa pagbuhat niini. Naghimo og inhustisya kang Pablo, diin miresulta diha sa iyang pagkabilanggo sa sobra sa duha ka mga tuig. Kining taas nga panahon sa pagkabilanggo napuno uban sa mga pag-ampo ug mga pamalandong. Kini mao lagmit ang panahon nga siya nagsulat sa iyang mga epistola ngadto sa mga taga-Efeso ug sa mga taga-Colosas, diin ang mga bahandi ni Kristo mibuhagay gikan sa kahingpitan sa iyang panghunahuna ingon nga usa ka busay sa grasya. Si Pablo wala mahimong negatibo diha sa bilanggoan, apan ang iyang espirirtu buhi, mabinantayon, ug aktibo.

PAG-AMPO: O Ginoo, ikaw milahutay sa inhustisya nga kalma. Tudloi kami nga dili mahimong masuko kon ang mga tawo magpasakit ug makalimot kanamo. Pun-a kami uban sa imong Balaang Espiritu aron nga kami mahimong magpadako Kanimo ug mahigugma Kanimo, ug makakat-on ug magbansay sa pag-ampo alang sa uban.

PANGUTANA:

  1. Unsaon ug nganong si Pablo, nagpamatuod nga ang Kristohanong relihiyon dili bulag gikan sa Daang Testamento?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:28 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)