Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 076 (Paul’s Separation From Barnabas)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

1. Ang Pagbulag ni Pablo Gikan kang Bernabe (Buhat 15:36-41)


BUHAT 15:36-41
36 Human sa pipila ka adlaw si Pablo miingon kang Bernabe, “Mamalik kita ug duawon nato ang mga kaigsoonan sa matag siyudad nga atong gisangyawan sa pulong sa Ginoo ug atong susihon kon naunsa na sila.” 37 Buot ni Bernabe nga pakuyogon si Juan Marcos 38 apan maoy hukom ni Pablo nga dili paubanon si Juan Marcos kay wala man gud siya molahutay pag-uban kanila hangtod sa pagkatapos sa ilang buhat apan mipauli hinuon ug gibiyaan sila didto sa Pampilia. 39 Tungod niini, nagkalalis pag-ayo si Pablo ug si Bernabe ug nagbulag sila. Gidala ni Bernabe si Marcos ug milawig sila ngadto sa Cipre 40 ug si Silas maoy gidala ni Pablo ug migikan sila human sila isalig sa mga kaigsoonan ngadto sa grasya sa Dios. 41 Miagi siya sa Siria ug sa Cilicia ug gilig-on niya ang mga iglesia didto.

Kung asa gani ang tawag sa Ginoo, ang Iyang gahom maamgohan sa Iyang mga apostoles. Kung ang ministro wala gitawag pinaagi sa Ginoo, ang iyang bulohaton magpabilin nga patay ug ang iyang bulohatan walay kinabuhi, nagpuyo diha sa pagkawalay gahom ug kalaglagan. Si Pablo dili makapadayon sa pagkatulog nga malinawon diha sa paglambo sa iglesia sa Antioquia. Siya nakakita sa espirituhanong mga anak sa Anatolia, diin ang Balaang Espiritu naghatag sa ikaduhang pagkatawo pinaagi sa iyang pagwali, nabuhi diha sa espirituhanong pagkabata diha sa dili mahigalaon nga mga palibot. Busa, si Pablo nagtawag diha sa nagkalin-laing mga iglesia sa Siria ug sa Asia Minor aron sa pagtubig sa “tinubdan sa langit” diha sa mga deserto sa kalibotan.

Si Pablo wala nag-ingon: “Ako molakaw nga mag-inusara”, apan “Magkuyog kita sa paglakaw”, nasayod nga ang Balaang Espiritu nagpili kaniya ug ni Bernabe alang sa hiniusang bulohaton, ug nga Siya nagpanalangin niining hiniusang bulohaton uban sa talagsaong gahom, awtoridad, ug bunga. Si Bernabe, ang kamagulangang membro niining grupo, sa makausa pa nag-andam sa pag-uban kang Pablo niining makapoy nga trabaho sa ikaduhang misyonaryong panaw, uban sa iyang taas nga mga panaw, daghang mga kakuyaw, mga kagubot, ug mga paglutos. Moabot ang panahon nga walay pinadayag gikan sa Balaang Espiritu mahitungod sa pagpadala sa mga apostoles niining bulohaton nga adunay kakuyaw nga biyahe. Kini usa ka sugyot gikan kang Pablo mismo, nga uban sa buak nga kasingkasing nangandoy alang sa mga kaigsoonan niining mga iglesia, nangadoy sa pakigkita kanila sa makausa pa.

Kini possible nga si Bernabe, sama kanhi, nangandoy una sa pagbiyahe ngadto sa Cipre, ang iyang yutang natawhan, diin atong nabasa nga walay iglesia nga natukod. Apan, si Pablo, dili gusto nga moigo samtang ang plantsa bugnaw, apan hinoon milakaw direkta ngadto sa tabunok nga mga kaumahan. Kining masakit nga panghitabo, diin gihisgotan diha (Galacia 2:18), mahimong dunay nahitabo sa sayo pa sa pipila ka mga adlaw, sa dihang ang mga apostoles si Bernabe ug si Pedro misupak sa ilang mga konsensiya ug, diha sa pagsulay aron sa pagtagbawsa mga Kristohanong mga Judio, naglikay gikan sa kan-anan uban sa mga Hentil. Kini adunay resulta diha sa paghimo sa lapad nga gintang taliwala sa duha ka mga grupo. Ang mga apostoles adunay walay pagtagad sa kagawasan sa ebanghelyo alang og tungod sa gugma sa balaod, ug pinaagi sa kahadlok sa mga dila sa panatikong nagsubay sa balaod sa Jerusalem.

Sa kataposan, sa dihang si Bernabe sa makausa pa gustong dad-on si Juan Marcos, ang iyang pag-umangkon, ug aron siya mabansay diha sa bulohaton niining ikaduhang misyonaryong panaw, si Pablo mibuto sa kasuko. Usa ka dili malipayon nga panagbingkil mibuak taliwala sa duha ka maykasinatian nga mga igsoon. Ang apostol nga sa mga Hentil nakakita diha sa batan-on nga si Marcos sa usa katinalawan, huyang nga tawo, nga mahimong mabotang sa kakuyaw ang bulohaton ug makapugong sa panalangin. Si Pablo supak kaayo sa ideya nga siya dili mamati ngadto sa mga pulong ni Bernabe, ang amahanong tigpataliwala. Si Bernabe walay laing kapilian apan sa pagdala sa iyang pag-umangkon ug naglawig uban kaniya ngadto sa Cipre. Sa maong panghitabo si Bernabe nagpamatuod, sa makausa pa, aron mahimong bulahang sumpayng kalambigitan taliwala sa usa ka mahinungdanong alagad sa gingharian sa Dios ug sa iglesia. Siya adunay mga tuig kanhi og nagdala kang Saulo, ingon nga bag-ong kabig, ngadto sa lingnin sa mga apostoles nga nahadlok kaniya. Ang Ginoo nagpanalangin kang Marcos dinuyugan ni Bernabe, ug ang kanhi katabang nahimong bantogang ebanghelista. Wala na kitay dugang nabasa kang Marcos diha sa mga Buhat sa mga Apostoles human niining panghitabo. Bisan pa niana, si Pablo nagsulat sa iyang mga epistola nga siya adunay pagdawat sa buotan nga si Marcos ngadto sa iyang kauban. Kini nahitabo tingali human sa kamatayon ni Bernabe. Mao nga si Marcos nahimong kauban ni Pablo, ug human niini si Pedro, usab. Siya mismo nagsulat sa masangputong ikatulong ebanghelyo, diin nagdala sa iyang kaugalingong ngalan.

Sa labing madali sunod niining panangbingkil ang duha ka misionaryong mga partido mibarog. Ang duroha kanila husto, ug pinaagi kanila ang gugma sa Dios napadayag diha bisan pa mas dako sa balosay nga pagpasaylo ug panalangin. Si Pablo mipili ni Silas, usa ka Judo nga nakabig gikan sa Jerusalem, ingon nga iyang kauban. Ang Konseho sa Apostol nagtudlo kaniya sa pwesto aron moantos sa pagsaksi sa husto nga opinion ni Pablo, gipadala siya sa Antioquia uban ni Pablo aron pamatud-an ang mga nakabig nga mga Hentil, nga may usa ka kapildihan mahitungod sa balaod. Si Silas usab adunay Romanhong pagkalungsuranon, diin nagtabang pag-ayo kaniya sa iyang mga panaw ngadto sa Mediteranyo nga mga rehiyon. Siya mao ang kauban diha sa pagsulat sa Epistola ngadto sa mga taga Tesalonica, ug nagtuon uban ni Pablo, unsaon pagpapas-an ang mga pag-antus diha sa pagkabilanggo. Unya kita nakabasa nga si Silas, tingali sa panahon sa pagkapriso ni Pablo, nag-uban kang Pedro diha sa iyang mga biyahe aron magsusi sa biniyaan nga mga iglesia (1 Pedro 5:12). Didto kita usab makabasa nga si Marcos nahimamat uban ug miapil kanila. Kining mga hitabo nagtabang sa pag-ilaila kanato uban sa mga misteryosong kalihokan ug pagpamuhat sa Balaang Espiritu diha sa giya ug kalamboan sa iglesia diha sa kalibotan.

Ang mga igsoon sa Antioquia nag-antos sa hilabihan ingon nga resulta sa panagbangi taliwala ni Bernabe ug ni Pablo. Sila padayon nga nag-ampo, nabati ang husto uban kang Pablo, bisan pa ang pag-ila sa gugma diha sa amahanon nga si Bernabe. Sila naghangyo sa buhi nga Kristo aron sa paghatag kanilang duroha sa pagpasaylo, paghatag gahom, ug paglig-on alang sa pag- alagad nga ang panalangin sa Dios mahimong klaro diha sa duroha ka mga partido. Kita wala makabasa nga ang mga anciano nagpandong sa ilang mga kamot niining mga biyahero. Sila dihadiha mibiyahe, nagsalig diha sa gahom sa Dios aron sa paghingpit sa ilang mga panaw.

Sa dihang si Pablo nagsugod sa iyang taas, nga ikaduhang misyonaryong panaw siya wala nasayod sa tumong ni ang kataposan. Siya wala nagpalano alang niini, apan mitubag ngadto sa iyang mga pangandoy sa pagbisita sa mga iglesia didto sa amihanan sa Siria ug sa mga rehiyon sa Tarso, diin ang pipila kanhi nga mga iglesia natukod pinaagi sa iyang pagpamuhat. Wala kita masayod sa mga sentro o sa mga ngalan sa mga iglesia, apan nalipay nga ang Ginoo nagtukod sa lamparahang tuntunganan sa Iyang ebanghelyo diha sa mga siyudad taliwa sa Antioquia ug sa Asia Minor, diha sa taliwala sa lalom mga espirituhaong kangitngit.

PAG-AMPO: O Dios, nagpasalamat kami alang sa pagpasaylo sa panag-away sa mga igsoon sa ilang mga sayop, ug naggahin kanila sa bag-ong pag-alagad. Pun-a sila uban sa determinasyon sa pagwali, ug lig-onon sila ngadto sa kataposan aron kita mahimong dili magkalingaw diha sa atong mga iglesia, apan molakaw aron sa pagpakaylap sa Imong ebanghelyo sa kaluwasan ngadto sa kalibotan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang maong desinyo nga prinsipyo ug hinungdan alang sa ikaduhang misyonaryong panaw?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:53 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)