Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 087 (Paul at Athens)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

7. Si Pablo didto sa Atenas (Buhat 17:16-34)


BUHAT 17:30-34
30 Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante apan karon gisugo niya ang tanang tawo sa paghinulsol. 31 Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibotan pinasubay sa hustisya pinaagi sa tawo nga iyang gipili. Ug gitamod niya kini ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa pagbanhaw kaniya.” 32 Sa pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw may pipila kanila nga mibugalbugal kaniya apan ang uban miingon, “Buot kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini.” 33 Unya mibiya si Pablo sa tigom. 34 Apan pipila sa mga tawo ang mitipon kaniya ug mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago ingon man ang usa ka babaye nga si Damaris ug uban pa.

Si Pablo nagpakita sa mga pilosopo sa kadako sa Dios, ang Magbubuhat, ug nagpahayag ngadto kanila sa kahulogan sa tawo, kinsa, ingon sa Iyang mga anak, nagpakita sa langitnong larawan. Siya nga moguba niining hulagway diha sa iyang kaugalingon mahulog ngadto sa hukom. Ang Dios adunay natudlong us aka adlaw diin Siya mahimong mohukom sa matag usa. Ang matag konsensiya, matag panlantaw sa kamatuoran, ug ang tanang mga relihiyon niining kalibotan nagtudlo nga ang Dios mahimong mohukom, sa matag tawo. Ang matarong nga hukom sa Dios dili malikayan, ug ang sukod diha niining langitnong korte mao ang Dios Mismo, kinsa, diha sa Iyang pagkabalaan nag-ingon: “Pagbalaan kamo, kay ako balaan.” Kining hukom mao ang ikaupat nag-unang hunahuna ni Pablo nga gipresentar ngadto sa iyang mga tigpaminaw.

Sa panlantaw sa kamatuoran niining hukom nga moabot si Pablo mitawag sa mga tawo ngadto sa pagtalikod, nga makabig, ug aron sa pagbag-o sa ilang mga hunahuna. Kita wala mabuhi aron sa pagpadayon sa realistiko nga mga tumong, o aron sa pag-apil diha sa mga patuotuo mahitungod sa mga dios ug mga espiritu. Kitang tanan nagdali paingon sa Adlaw sa Hukom, ang kataposan sa katawhan. Ang kahulogan sa kinabuhi wala mohigda diha sa mga damgo, ateyistikong mga hunahuna, o diha sa nalingaw nga mga arte, apan diha sa pagpangandam alang sa hukom. Ang Dios wala nagbilin ngadto sa tawo sa pagpili kon mag-andam sa iyang kaugalingon alang sa Adlaw sa Paghukom o dili. Inay, Siya magmando sa tanang tawo sa bisan asa, diha sa tanang mga kontinente, aron mobiyo ngadto Kaniya, sa pagbiya sa binuang sa ilang ateyistikong pilosopiya, ug dili magtukod sa ilang kaugalingon sa mga dios sa ilang patay nga teknolohiyang syensya. Ang Dios lamang mao ang kamatuoran. Walay relihiyon nga walay Adlaw sa Paghukom. Sa ingon ang tawag sa paghinulsol mao ang ikalima nga hilisgotan nga gisulti ni Pablo diha sa iyang pakigpulong ngadto sa mga taga-Atenas.

Human niining taas, og lawom nga pasiuna, si Pablo nagsugod sa ikaduhang bahin sa iyang wali, nag-ingon nga ang Dios mahimong magbansay sa Iyang paghukom pinaagi sa paagi sa usa ka tawo, si Hesu-Kristo, kinsa mao ang balaan ug walay ikasaway, nga sa ibabaw kanila ang kamatayon wala nay gahom. Kini nga Tawo, si Hesus, mao ang usa lamang diin ang Dios nagbanhaw gikan sa patay. Siya buhi, ug nagbuntog sa sala, kamatayon, ug tanan nga mga tentasyon. Siya nakasinati sa tanang mga kagubot ug yawan-on nga mga pagsaway ug madaugon ibabaw kanila. Busa, siya adunay duroha may katungod ug awtoridad aron sa paghukom sa tanang tawo. Ang tanang awtoridad gihatag ngadto Kaniya sa langit ug sa yuta. Gipresentar si Kristo ingon nga Maghuhukom sa tawo mao ang ikaunom nga kahulogan sa wali ni Pablo didto sa Bungtod sa Areopago.

Ang desinyo ni Kristo dili ang pagguba o pag-ut-ot sa mga makasasala, apan aron sa pagtukod sa gingharian sa kalinaw, ug aron pagdala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tawo. Ang pagsulod paingon sa mga gidak-on sa Dios wala moabot sa pinaagi sa pagsalig diha sa pilosopikanhong mga ideya, apan pinaagi sa pagtuo, ang hingpit nga pagsumiter sa kaugalingon ngadto sa Dios. Si Kristo mitabang kanato nga makaabot ngadto niining pagtuo, ug naghatag kanato sa usa ka bag-o nga pakigsaad. Busa, kita, adunay posibilidad sa pag-ikyas sa moabot nga hukom. Si Kristo wala maghangyo kanato aron maghinulsol diha sa atong kaugalingong pag-uyon, o aron mahimong makabig pinaagi sa gahom sa atong kaugalingon mga hunahuna. Siya mitabang kanato sa bahin sa paghinulsol, pagkabig, ug pagtuo, diin nalambigit dili lang ingon sa tinuohan, apan usa ka personal nga relasyon uban sa buhi nga Kristo. Ang Balaang Espiritu naghatag kanato sa gahom, diin nagmatuod kanato diha sa pagtuo ug sa putli nga pamatasan. Ang pagtuo diha ni Kristo nagbag-o kanato diha sa atong sulod nga pagkatawo. Mao kini nga kita dili makatuo diha sa nga dios, mga espiritu, ug mga pilosopiya ug mosunod kang Kristo sa samang panahon. Ang atong kompleto nga pagtugyan ngadto sa atong Manluluwas nag-usab kanato paingon sa Iyang panagway. Kamo ba nag-obseba sa ikapito nga punto diha sa wali ni Pablo? Kini mao nga si Kristo, ug dili ang pilosopiya, naghatag kanato sa pagtuo ingon nga dalan ngadto sa walay kataposan nga kaluwasan.

Ang labing mahinungdanong butang aron mamalandong diha sa kinabuhi ni Kristo mao ang Iyang mahimayaong pagkabanhaw, diin ang gahom, pagkabalaan, ug kaalam, sa Dios nahimong naporma. Siya adunay pagbuak sa kinatibuk-an sa kamatayon. Ang tanang kasub-anan ug mga luha mahimong mabuntog pinaagi sa Iyang pagkabanhaw. Ang tumong sa kasaysayan sa tawo dili mao ang negatibong panglantaw, mahitungod sa umaabot ng hukom, o ang pagtan-aw sa kinabuhi ingon nga walay hinungdan. Kinahanglan dili kita mosunod sa ermitanyo nga nag-antos sa kasakit apan walay reklamo, apan mangita sa kinabuhing walay kataposan, diin modan-ag ang kaputli, himaya, ug kalipay ngadto sa panlantaw sa atong umalabot. Diha sa ikawalo ug prinsipyong punto sa mensahe ni Pablo siya nagtawag sa mga pilosopo aron motuo diha sa buhi nga Kristo, ang Maghahatag sa kinabuhi. Diha Kaniya mao ang kinabuhing walay kataposan pinaagi sa gahom sa Iyang pagkabanhaw. Uban niining kataposan nga prinsipyo siya naghatag sa Iyang mga tigpaminaw sa usa ka panlantaw sa kasaysayan sa pag-uswag, subay uban sa pundasyon sa pagsabot aron sa pagtabang kanila sa pagdawat sa Kristohanong kinabuhi.

Ang mensahe ni Pablo sa pagkabanhaw maoy hinungdan sa mga maalamon sa pagsugod og katawa, alang sa tawhanong pilosopia nga matapos lamang uban sa kamatayon, ug ang tanang tawhanong pagpanabot matapos didto sa pultahan nga nanguna ngadto sa eternidad. Ang tinuod nga maalamon magsugid nga siya makahimo lamang sa paghunahuna sulod sa limitasyon diin mao ang makataronganon ug possible. Ang pagkabanghaw ni Kristo mao ang imposibleng dili katuohan sa tawhanong pagpanabot. Ang mga taga-Atenas nahimong nasuko sa abling lubnganan ni Kristo. Ang ilang mga pilosopiya naglingin palibot sa mga imahinasyon ug mga limitasyon sa hunahuna. Ang ilang pagpanabot mao ang panganoron , uban sa mga pagduhaduha mahitungod kon unsa ang unahan sa kamatayon, natanggong diha sa hingpit nga pagkawalay pagtuo. Si Pablo prangkang nag-ingon diha sa iyang mga epistola nga walay usa nga mahimong ilhon ang kabalaan ni Kristo kon wala ang Balaang Espiritu. Busa siya kinsa nagkinahanglan naghupot sa iyang kaugalingong espiritu mao ang dili andam, alang sa Espiritu sa Dios aron sa pagpuyo diha kaniya.

Kini mao ang usa ka mapait nga hapak alang kang Pablo sa pagtan-aw sa pagpili sa mga pilosopo sa Atenas ug ang ilang mga dispulo sa tanang palibot sa kalibotan nga nagbiaybiay kaniya sa publiko. Sila may mituyok sa ilang likod didto kaniya, nag-ingon nga nagyaga-yaga: “Gusto kami makadungog kanimo sa pagsulti mahitungod niini pag-usab.” Ang kamatuoran, sila wala makadungog sa pulong sa Dios sa usa ka panahon pag-sab, kay si Pablo sa hilom, ug masolob-ong mibiya sa siyudad. Ang garbo sa mga pilosopo nagpihig kanila batok sa kaluwasan ni Kristo. Diha sa iyang Unang Epistola ngadto sa mga taga-Corinto (1: 12-2: 15) si Pablo nagklaro ngadto kanato uban sa mahukmanon ang tuman nga kahigpit ang kalainan taliwala sa pilosopiya ug sa pagtuo. Dili kamo makasabot sa mga kasinatian ni Pablo sa Atenas gawas kon aduna kay lawom nga pagpanabot ngadto sa gihisgotang tudling sa ibabaw sa iyang Unang Epistola ngadto sa mga taga Corinto.

Ang testimony ngadto sa panaghiusa sa Dios, ang dako nga Magbubuhat, ang tawag ngadto sa paghinulsol sa atubangan sa Dios, ingon man sugoon aron motuo diha sa nabanhaw nga Kristo apan wala magpabilin nga walay bunga. Ang uban miapil kang Pablo ug nagsugid sa pagtuo diha ni Kristo. Ang ilang mga hunahuna adunay kausaban pinaagi Kaniya ug sila nakadawat sa kinabuhing walay kataposan. Usa ka magtutuo mao ang membro sa Areopago mismo, ang lain mao ang tinamod nga babaye. Apan sa kinatibuk-an, adunay mga pipila nga mga nakabig diha sa Atenas. Busa didto sa Atenas, taliwala sa garbo sa buta nga mga pilosopo, adunay giporma nga mapaubsanon nga iglesia. Kini nagpuyo gikan sa kinatibuk-ang kinabuhi ni Kristo, ang Usa kinsa nabanhaw gikan sa patay.

PAG-AMPO: O balaan nga Dios, nagsimba kami Kanimo, kay ang Imong gingharian wala nagsalig ibabaw sa pagtuman sa balaod, o sa pagsabot sa lain-laing mga pilosopiya, apan diha sa pagtuo sa Imong Anak nga si Hesu-Kristo, kinsa nagpahigawas kanato gikan sa kahadlok sa hukom, ug nagpuno kanato uban sa kalipay sa kinabuhing walay kataposan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang bugtong dalan aron makaeskapo sa hukom sa Dios sa Kataposang Adlaw?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)