Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 095 (Riot of the Silversmiths in Ephesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

4. Ang Kagubot sa mga Platiro sa Efeso (Buhat 19:23-41)


BUHAT19:23-34
23 Niining panahona dihay dakong kasamok sa Efeso tungod sa Dalan. 24 Kay may usa ka platiro nga ginganlag Demetrio nga namuhat ug mga modelong plata sa temple sa diyosa nga sa Diana ug nakasapi pag-ayo ang mga trabahador tungod sa maong patigayon. 25 Busa iyang gitigom ang mga trabahador uban niadtong sama kanilag pangita ug giingnan, “Mga kaigsoonan, nasayod ba kamo nga ang atong kauswagan naggikan niining pangitaa. 26 Nakita ninyo ug nadungog ang gihimo niining tawhana nga ginganlag Pablo. Nag-ingon siya nga ang mga dios nga gibuhat sa mga tawo dili tinuod nga mga dios ug daghan siyag nakabig dinhi sa Efeso ug hapit sa lalawigan sa Asia. 27 Busa piligro ang atong pangita makabaton ug ngil-ad nga dungog. Ug dili kay kini lamang kondili hasta usab ang temple sa bantogang diosa nga si Diana dili na magpulos ug mahanaw ang kabantog sa diosa nga gisimba sa tanan dinhi sa Asia ug sa tibuok kalibotan!” 28 Sa pagkadungog niini sa mga tawo naglagot sila pag-ayo ug naninggit, “Gamhanan si Diana sa Efeso!” 29 Ug mikaylap ang kagubot sa tibuok siyudad. Unya si Gayo ug si Aristarco nga mga taga-Macedonia nga mga kauban ni Pablo sa panaw, gidakop sa mga tawo ug gidala sa tiyatro. 30 Si Pablo mismo buot mosulti sa mga tawo apan gipugngan siya sa mga magtutuo. 31 Pipila sa mga namunoan sa lalawigan nga mga higala ni Pablo ang nagdala kaniya sa mensahe nga naghangyo nga dili siya moadto sa tiyatro. 32 Niining higayona ang mga tawo nagkagubot ug nag-iyahay ug singgit ug kadaghanan kanila wala masayod nganong nagkatigom sila didto. 33 Pipila kanila nagtuo nga si Alejandro maoy hinungdan sa kasamok tungod kay siya man ang gipaatubang sa mga Judio ngadto sa katawhan. Unya misenyas si Alejandro ug naninguha paghatag sa katin-awan ngadto sa mga tawo. 34 Apan sa dihang nahibaloan nga si Julio diay siya, naninggit silang tanan sulod sa duha ka oras, “Gamhanan si Diana sa Efeso!”

Si Pablo, kansang pagtuo kinahanglan susihon, determinado sa pag-adto sa Jerusalem. Inay, siya maghinay sa pagkanaog ug magpabilin diha sa Asia. Ang Ginoo naghatag kaniya sa lisud nga leksyon diha sa pagpaningkamot batok sa mga espiritu.

Didto adunay bantogan nga temple ni Artemis didto sa Efeso, ang diosa nga giila usab nga si Diana, diin gisuportan pinaagi sa 160 nga mga haligi sa marmol ug 19 ka metros ang gitas-on. Kini nga estatwa sa diosa gihimo sa itom, og lig-on nga kahoy. Atol sa duha ka tuig nga siya nagpabilin sa Efeso, si Pablo nagtudlo sa mga taga-Efeso, nga ang tanang ubang mga dios mga kakawangan, ug nga mga templo nga magpasidungog kanila mga walay sulod ug walay pulos. Busa, kadtong mituo diha ni Kristo naglikay gikan sa pag-apil diha sa ritual ni Artemis. Sila naglingo-lingo sa ilang mga ulo sa kaluoy alang niadtong misalig niining mga diosdios sa bato ug sa bulawanong kahoy.

Kining pagtalikod gikan sa pagtuo diha sa mga diosdios nga bato mao sa dili madugay namatikdan pinaagi sa mga tigbaligya sa mga obra maestra ug mga larawan. Ang mga platiro, usab, kinsa nagbuhat sa gamayng platang mga alampoan nga naglangkob sa mga dagway sa dakong temple ni Artemis ug gibaligya kanila ngadto sa mobisita nga mga magpapanaw, naghimo sa usa ka dako nga sabot sa ganansya gikan kanila. Sa atong kapanahonan ang uban niining plata, mga modelo nga madaladala ang estatwa ni Artemis nga nadiskubrehan didto sa Walog sa Nilo ug sa India. Ang ubang mga torista nagpalit kanila ug gidala nila balik sa ilang kaugalingong mga nasod, ang tuyo aron gamiton ingon nga mga anting-anting batok sa kakuyaw. Apan sukad si Pablo adunay gipahayag nga si Kristo mao ang Ginoo sa mga ginoo ang panginabuhi niadtong mga platiro nagsugod sa pagkalawos. Ang matag nakabig nasayod nga ang tanan mga kaanyag, mga anting-anting, mga lubitos ug bisag unsa, diin gituohan aron sa paghatag og proteksyon o pagpreserbar, sa pagkatinuod, walay nada apan limbong, bakak, ug walay gahom nga mga handurawan.

Unya si Demetrio, usa ka platiro, kinsa usa usab ka opisyal sa temple, gitigom ang tanan niyang mga kaubang batid sa bulohaton ug giklaro ngadto kanila ang kakuyaw nga naghulga sa ilang pamatigayon. Siya mipatin-aw nga ang kagutom naghulat kanila, kay si Pablo nagbira sa mga tawo sa duha diha sa ilang siyudad ug sa tibuok Asia gikan sa ilang mga tradisyon ug ang pagtuo sa ilang mga amahan, nag-ingon nga ang tanang mga diosdios ug mga larawan mga kakawangan.

Si Demetrio, ang pangulo sa mga platiro, nasabtan nga, alang kang Pablo, dili lang ang madaladala nga mga modelo sa temple mao ang mga kakawangan, apan usab ang tibuok templo, usa ka kamatuoran nga mahimong magdala og kakuyaw ibabaw sa tibuok siyudad, gipapahawa sa iyang relihiyosong pagpangulo, ug limbongan sa iyang ekonomiya. Sa ingon siya nag-isip ni Pablo aron mahimong labing dako nga kaaway sa Efeso, ang ulohang siyudad.

Ang mga tiggama sa plata sa mga artikulo nahimong nasuko sa kahinam, ug nagsugod pagdagan sa gawas aron sa pagpakita sa publiko, mapugsanon nangayo og supporta alang sa ilang doktrina. Sila missinggit: “Dako si Artemis sa Efeso!” Sa dihang nasuko pag-ayo nga mga demonstrador nakaplagan ang duha ka mga taga-Macedonia kinsa nagbiyahe uban kang Pablo, sila misakmit og mikupot kanila. Apan sila wala masakitan, kay ang kamot sa Dios nanalipod kanila taliwala sa kagubot. Si Pablo dili usa ka talawan. Siya gusto sa pagsupporta sa iyang isig-kamamumuo, ug mibalhin sa madali aron sa pagsupporta sa ilang dapit. Apan ang mga disipulo, nga nagtigom alang sa pag-ampo, nagpahunong kaniya, nasayran nga kini mahimong walay kahulogan sa pagsulti o pagpamatuod atubangan sa usa ka pundok sa mga katawhan nga hubog uban sa pagkamapahitas-on ug nagbuntog uban sa garbo nga nagdagayday sama sa usa ka suba. Taliwala sa maong kasaba, sininggitay ug ilado nga kapungot ang matag-usa nawad-an sa pagkupot sa iyang pagkatawo ug sa iyang labing sagradong mga kamatuoran. Ang manggugubot nga panon nagkuyog diha sa usa ka pag-uyon, dili alang sa maayo, apan alang sa korapsyon. Kini mo ang usa ka daotang panag-hiusa, nagbuhat sumala sa espiritu nga nagpuyo diha kanila.

Kini lagmit nga ang maisugon nga si Pablo, bisan sa iyang mga kauban nagpwersa diha kaniya, determinado sa pag-adto paingon sa teatro. Didto ang mga tawo naanad sa panagtigom, gikan sa ilang kasubo ug kalipay. Kining teatro makasulod sa 25,000 ka mga katawhan. Sa kalit lang, ang opisyal sa temple nagpadala og usa ka mensahe kang Pablo, nagtambag kaniya nga ang iyang presensiya didto sa teatro, diin karon puno sa masuk-anong mga tawo, mahimong dili lamang walay pulos, apan usab makadaot. Sila namugos nga si Pablo magpabilin sa halayo gikan kanila. Ang mga tawo didto sa teatro naninggit, samtang si Demetrio, kinsa maoy nagpabarog niining kasamok, nawala. Ang demonstrasyon wala makadawat sa pagtugot gikan sa mga awtoridad sa probinsya. Ang matag porma sa publikong kasamok gidid-an pinaagi sa Romanhong mga gobernador, sumala sa pamunoan sa siyudad. Si Demetrio nahadlok sa silot ug ang buang nga publiko gibiyaan nga walay pangulo diha sa lapad nga teatro.

Nagsunod niini ang mga Judio, kinsa napungot kang Pablo, nagsugod sa pagtulod ngadto sa atubangan og ang laing Judio, ang usa nga tingali Kristohanon, nga siya mahimong manalipod kang Pablo ug sa iglesia. Ang pundok sa mga katawhan misakmit sa bantan-ong Alexander, ug gibayaw siya paingon sa plataporma diha sa taliwala nila. Siya nagsulay sa pagsulti alang sa iglesia, apan ang pundok sa katawhan sa wala madugay naila nga ang mamumulong dili si Pablo mismo, apan laing Judio. Mao nga ang panon sa katawhan miboto, nga nanawag sa ilang kapungot ibabaw sa mga Judio diha sa pagkatawo ni Alexander. Sa tingub nilang pagsinggit sa ilang pagtuo ug tinuohan sa sulod sa duha ka oras: “Dako si Artemis sa Efeso!”

Karon, walay usa nga nasayod niining diyosa nga si Artemis. Si Demetrio ang platiro maoy husto sa dihang siya miingon nga ang iyang kabantog mahimong mawala tungod sa pagkuyanap sa Ebanghelyo. Busa, sa samang panahon ug lugar, napulo ka libo sa gihapon andam sa pagkunis-kunis kang Alexander ngadto sa mga piraso alang ug tungod kaniya. Ang iglesia, mikuyog kang Pablo, nag-ampo alang niining gubot nga tawo, ug alang sa iyang duha ka mga kauban sa pag-antos. Ang Ginoo nagtuy-od sa Iyang bukton ibabaw sa Iyang mga saksi, aron nga ang mga kamot sa mapanimaslon nga panon sa katawhan mahimong dili makahikap sa usa ka buhok sa ilang mga ulo. Ang hangin lamang ang naggubot, diin midako og napadasig pinaagi sa mga singgit sa nasuko nga panaon sa mga katawhan nga nagagawi sama sa usa ka mapintas nga mananap og magsangka uban sa daotang espiritu.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami Kanimo, alang sa kasundalohan sa Imong gingharian mao ang mas-lig-on kay sa mga panon sa demonyo. Walay usa sa imong mga anak nga mahulog diha taliwala sa pagsamok nga panon sa katawhan sa Efeso. Tudloi kami aron sa pagsalig diha kanimo, aron kami mahimong dili mahadlok bisan sa tawo o sa espiritu, kay Ikaw nagpalit kanamo alang sa Dios uban sa Imong hamili nga dugo.

PANGUTANA:

  1. Nganong si Demetrio nahimong nasuko uban ni Pablo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)