Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 024 (Peter and John Imprisoned; The Common Prayer)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

11. Si Pedro ug si Juan Gibilanggo ug Gidala sa Hukman sa Unang Panahon (Buhat 4:1-22)


BUHAT 4:19-22
19 Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, “Hukmi ninyo! Hain may matarong sa atubangan sa Dios: ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? 20 Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita ug nadungog.” 21 Tungod niini gipasidanan-an sila pag-ayo sa Labawng Hukmanan ug unya gibuhian. Wala silay kapasikaran aron pagsilot kanila kay ang katawhan nagdayeg man sa Dios tungod sa nahitabo. 22 Ang tawo nga gihimoan niining milagroha kapin na sa 40 ang panuigon.

Ang taas nga hukmanan nagdesisyon nga duha ka mga apostoles ug ang tawong naayo dili na magwali sa ngalan ni Hesus. Ang duha ka mga saksi bisan pa niana, mitubag ingon nga sila gikinahanglan nga magpili sa kabubut-on sa Dios ug ang mando sa mga tawo walay silay mahimo kon dili ang pagtuman sa Dios. Sila mosupak sa matag porma sa malinglahon nga kamatuoran o pagpakaaron-ingnon. Kining oposisyon wala moabot gikan sa espiritu sa rebolusyon apan gikan sa pagsugot ngadto sa Balaang Espiritu, nga naggiya sa mga magtutuo dili sa armdong rebolustion, apan aron pagsaksi nga maisogon alang kang Hesus.

Ang duha ka mga apostoles mitubag nga adunay pagsinabtanay: “Dili kami mohunong sa pagsulti mahitungod sa among nakita ug nadungog.” Ang ilang mga kasingkasing ug mga kinabuhi puno sa mga kasinatian uban ni Kristo, nga nabanhaw gikan sa patay. Busa, minahal kong igsoon, unsaon nato pagsulti sa tanang babahin sa pagpadagan iniining adlaw? Kanunay na ninyo gilitok ang ngalan ni Hesus? Nagpuyo ba diha kaninyo ang Espiritu sa Dios? O, nagkontrolar ba ibabaw ninyo ang mga espiritu sa kwarta, kahugawan, ug walay pagtagad? Sama kamo kon unsa ang inyong gisulti. Dili kamo sama kon unsa ang mahitungod sa inyong gitagong kahilom. Ang balaang mga saksi ni Hesus dili makatabang sa paghimaya sa ilang buhi nga Dios, kay sila nakadawat sa Balaang Espiritu, ug Siya naghimo kanila nga mga saksi ngadto sa pagtawo ni Hesus. Mao kini ang ilang buhatan, ang ilang ministeryo, ug ang ilang katakos. Ang gahom sa Dios nag-apil sa testimonya ngadto sa mga buhat ug sa mga pulong ni Hesus. Busa sulti, ug ayaw pagpakahilom. Pag-ampo, bisan pa niana, sa dili pa mosulti, tingali pa man mahimo kamong nagtagingting nga piyangpiyang o pitik sa tambol.

Ang mga pangulo sa katawhan dili takos aron magmugna sa bisan unsang paagi sa pagsilot o pagwagtang sa mga saksi nga walay hugyaw sa pagkakugang taliwala sa katawhan ug sa pagbutang sa kakuyaw sa ilang kaugalingong kagamhanan. Busa sila nagpasidaan kanila, sa paglaom aron pagpangita sa ilang hulga ang pamaagi aron pagkahuman niana maghatag kanila sa katungod ug abilidad aron pagtuok sa kalihokan ni Kristo. Unsa ka kahibulongan, nga ang tanan sa Jerusalem nag-awas uban sa pagdayeg sa Dios. Unsa ka kahibulongan, nga ang tanan sa Jerusalem nag-awas uban sa pagdayeg sa Dios, ingon nga nakurat mahitungod niining kaayohan nga kahibulongan. Ang mga lumolupyo sa labing madali nagpamatuod gikan niining milagro nga ang presensiya sa Labing Halangdon wala pa mobiya sa ilang siyudad, apan nagpabilin alang sa pobre. Ang gahom sa Iyang kaluwasan nagapamuhat pinaagi sa mga saksi sa Iyang Kristo.


12. Ang Kasagarang Pag-ampo sa Iglesia (Buhat 4:23-31)


BUHAT 4: 23-31
23 Sa dihang gibuhian na si Pedro ug si Juan, namalik sila sa ilang kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa kadagkoan sa mga pari ug sa kadagkoan sa lungsod. 24 Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan sa pag-ampo sa Dios. Miingon sila, “Ginoo ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila! 25 Misulti ka pinaagi sa among amahan nga si David nga imong sulugoon nga nag-ingon: Nganong nasuko man ang mga dili Judio? Ug nganong naglaraw ang mga katawhan ug mga butang nga walay kapuslanan. 26. Nangandam ang mga hari sa kalibotan, ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas.’ 27 Kay sa pagkatinuod, niining maong siyudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Judio ug sa taga- Israel batok kang Hesus, ang balaan mong Sulugoon nga imong gidihogan. 28 Apan pinaagi niini ilang gibuhat ang tanan nga imo nang gitakda nga mahitabo. 29 Ug karon, Ginoo, tan-awa kining panghulga nga ilang gibuhat ug hatagig kaisog kaming imong mga sulugoon sa pagsulti sa imong mensahe. 30 Ituy-od ang imong kamot aron sa pag-ayo ug itugot nga mahimo unta ang mga butang nga katingalahan ug ang milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong Sulugoon nga si Hesus.” 31 Human sila nag-ampo nauyog ang dapit nga ilang gitigoman. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug sa walay kahadlok nagwali sa mensahe sa Dios.

Sunod sa ilang pagbuhi, ang duha ka mga apostoles namalik ngadto sa taas nga lawak, diin ang ubang mga igsoon hiniusang nagtigom alang sa mapadayonong pag-ampo. Samtang aduna pay usa kanila nga nabilanggo, sila nagpadayon pag-ampo pinaagi sa turno, nangayo nga ang Dios maghatag sa binilanggo sa gahom, kaalam, kaisog, giya, ug panalipod. Sa dihang si Pedro ug si Juan mibalik ug gisuginlan sila giunsa sa Dios pagtabang aron sa pagsaksi ngadto sa ngalan ni Hesus ug ang kaluwasan atubangan sa mga magmamando sa ilang nasod, sila nangalipay ug dako ang pagsalamat sa Dios. Sa samang panahon, sila mibati og kaguol mahitungod sa mando sa hataas nga konseho sa pagpugong kanila gikan pagwali pag-usab diha sa ngalan ni Hesus, kay silang tanan ilalom sa maong desisyon. Sila nagdahom nga ang mga magmamando maghinulsol. Apan karon nagpakita nga sila nahimong labaw pa kagahi ngadto kang Hesus. Sila nag-ampo sa kaluwasan sa labawng mga pari ug sa mga kadagkoan; ang resulta mao ang labi pang pagsalikway ug hulga.

Human nabuhian ang duha ka mga apostoles laing milagro ang nahitabo. Ang iglesia wala makigsabot mahitungod sa pinakamaayong paagi aron makakuha sa desisyon, diin gidid-an sila sa pagsulti sa ngalan ni Hesu-Kristo. Ang mga membro wala nagsugyot sa duha ang komboya, mabinantayon nga pagsulti, dili bisan ang paghulat sa daghang angayang mga panahon. Hinuon, sila miluhod sa pag-ampo ug gituyok ang ilang mga pagtan-aw ngadto sa Makagagahom nga Dios nga maoy naghimo sa langit ug sa yuta ug ang tanan nga ania dinhi. Sila mitalikod palayo gikan sa mga tawo, mga kamatuoran, ug mga awtoridad. Ang Labawng Halangdon mao ang ilang Amahan. Sila nangutana sa tanan nilang mga pangutana ngadto Kaniya, og ang hulga sa labawng hukmanan dayag kanila sa Iyang atubangan, diin mao kini ang responsable sa paglansang sa krus ni Hesus.

Ang Balaang Espiritu nagdirekta niining pamilya sa Dios sa hiniusang pag-ampo sa usa ka tingog, og nagmemorya sa pipila ka mga bersikolo gikan sa Salmo 2. Kining mga Salmo, ang mga awit sa pagdayeg sa mga Judio, nagpuno sa ilang mga kasingkasing. Diha sa espiritu sa propesiya silang tanang nahimong mga propeta. Sila nakakita sa mga kalihokan sa ilang panggobyerno ug ang mga kaugmaran diha sa Romanhong Imperyo og ang rebelyon sa tawo batok sa Dios ug sa Iyang Kristo. Kon kita lamang, usab, adunay klarong pagtan-aw sa panagna aron maila ang atong kahimtang taliwa niining politikanhon, ekonomikanhon, ug mga kaugmaran sa relihiyon! Ang kalibotan naglumba paingon sa panahon sa dihang nakigbatok ang mga tawo ug ang mga nasod maghiusa ngadto sa dako kaayo nga estado sa kalibotan minandoan pinaagi ni antikristo, diin mahimo ang gubat batok sa Dios ug sa Iyang Kristo.

Giniyahan pinaagi sa espiritu sa demonyo, kining kalihokan, nagsugod nianang panahon sa Jerusalem, sa dihang ang mga kaaway sa Dios hiniusang nagtigom aron pagpatay kang Hesus. Bisan pa sa ilang pagsumpaki sa matag usa, ang nasodnong Judio ug ang mga kagamhanan sa Roma, naghiusa batok sa Ginoo nga mao si Kristo. Ang Romanhong gobernador, si Pilato, ang hari, nga si Herodes, ug si Caifas, ang limbongan nga maghuhukom, bisan pa niana, dako ang kapakyasan. Ang ilang hukom nahimong wala namuhat ug walay pulos, kay ang gilansang sa krus nga Kristo wala madugta nagdto sa lubnganan. Hinuon, Siya nabanhaw, og naghimo sa tanang daotang mga katuyoan sa mga tawo ngadto sa kadaogan sa Dios. Ang tanang mga maayong butang namuhat sa kaayohan niadtong nahigugma sa Dios. Ang mga plano sa Labawng Halangdon dili matugkad, puno sa grasya, kaluoy, ug gugma. Ang mga kaaway sa Dios kinahanglan moalagad Kaniya, kay walay nahitabo sa atong kalibotan nga wala itugot sa atong langitnong Amahan. Wala Siya mobiya kanato diha sa mga bukton sa kamatayon.

Ang mainampoon nga katiponan nakaangkong ug lig-on nga kaisog, ug gipahimutang ang mga hulga sa mga magmamando diha sa kamot sa Dios, uban niining pagtuo. Sila wala magsultig hataas mahitungod sa ilang kagubot ug paglutos, apan gisalig ngadto sa Dios ang mando sa dili matarong sa pagpahunong pagsulti mahitungod kang Hesus. Ang Balaang Espiritu naggiya kanila sa pagpangayo sa Dios og dugang gahom sa ilang pag-alagad sa pagsangyaw kang Hesu-Kristo. Sila nangayo sa Dios sa pagsuporta kanila uban sa kaalam, kaisog, ug kusog aron ihulagway atubanagan sa ilang mga tigpaminaw si Hesus nga Nazaretnon ingon nga Manluluwas sa kalibotan. Kini mao ang putli nga pagpamatuod sa pulong sa Dios mismo. Ang Dios direkta misulti pinaagi sa usa nga nagsangyaw kang Hesus ug gipanalanginan and iyang testimonya. Ang Usa ka Balaan nagtawag sa tanang mga tawo ngadto sa krus aron Siya makahimo sa paglukat, paghinlo, ug paghingpit kanila. Minahal kong magtutuo, inyo bang giablihan ang inyong mga baba alang sa Ginoo, o nahadlok ba kamo? Nag-ampo ba kamo sa kaisog ug alang gasa sa paghatag og gahom sa pagsulti ilalom sa direksyon ug giya sa Balaang Espiritu?

Kadtong nagtigom sa pag-ampo nangutana usab sa bunga nga motindog gikan sa gahom sa Dios. Sa dihang sila nagsulti sa pulong sa Dios sila nakasinati sa maong gahom nga nagapanglihok sa ilang taliwala. Sila wala mangita sa mga ilhanan lamang aron pagmatuod sa ilang pagtuo ingon nga matagtawo. Ang tibuok iglesia naghangyo sa Dios alang sa kaayohan ug mga milagro aron sa paghimaya sa ngalan sa Manluluwas. Sila gusto nga ang maduhadahaon ug ang hinayon ug pagtuo aron makamatngon nga walay laing dalan paingon sa langit gawas kang Hesus, nga maoy nagkupot sa Iyang mga kamot sa ang mga yawi sa paraiso ugsa sa impirno.

Ang Dios makadungog sa maisogong pag-ampo sa pagtuo ug kini gitubag. Kini lang ang pag-ampo nga atong nasulat gikan sa unang iglesia. Ang Dios nagtuy-od sa Iyang kamot sa panalangin sa maong panagtigom aron ang mga bangko mikurog ug ang dapit gitay-og. Silang tanan napuno sa Balaang Espiritu sa adlaw sa Pentecostes. Sa dihang kita mag-ampo sa panagduyog uban sa Espiritu sa gugma sa Dios, mangayo kaniya aron madayag ang Iyang kamatuoran, ang Dios motubag sa atong mga pag-ampo sa labing madali ug uban sa kasigurohan. Ang Dios naglig-on sa mga ministro ni Kristo, naghatag og kaisog diha kanila ug nagtukod kanila diha sa paglaom sa pagtuo. Siya nagpuno kanila uban sa gahom sa gugma.

Unsa ang resulta niining talagsaong pag-ampo? Bisan ang mga magmamando nagsugo kanila nga dili magsulti sa ngalan ni Hesus, labaw pa silang misulti nga maisogon ug sa publiko mahitungod sa ilang Manluluwas. Sila nagsangyaw sa Iyang ngalan sa ilang mga balay, sa dalan nga hagip-ot ug sa mga kadalanan ug bisan sa halapad nga hawanan sa templo. Ang Dios nagpuno kanila sa makausa pa uban sa Iyang Espiritu, ug magsangkap kanila nga Iyang mga saksi. Pamalangdongi ang mahitungod sa mga kahulogan niining nasinati nga pag-ampo sa unang iglesia. Minahal kong magtutuo, kamo usab, maka-apil sa pagpahayag niini nga mainampo-on.

PAG-AMPO: Mahimayaon nga Amahan, Ikaw ang Magbubuhat, ang Manluluwas, ug ang Maghingpit sa among mga adlaw. Ang kalibotan nagtigom sa iyang mga katawhan batok Kanimo. O Dios, tan-awa ang ilang hulga, ug tugoti ang Imong mga alagad sa pagsulti sa Imong pulong uban sa tanang kaisog. Pinaagi sa ngalan sa Imong balaan nga Anak, nga si Hesus, buhata ang mga milagro, mga katingalahan, ug mga ilhanan.

PANGUTANA:

  1. Nganong kinahanglan ang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug mahinungdanon alang sa Balaang Espirittu aron mamuhat?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:36 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)