Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 049 (First Meeting Between Paul and the Apostles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

7. Ang Unang Panagtagbo ni Pablo ug ang mga Apostoles didto sa Jerusalem (Buhat 9:26-30)


BUHAT 9:26-30
26 Miadto si Saulo sa Jerusalem ug misulay sa pag-pil sa pundok sa mga tinun-an. Apan sila wala motuo nga usa na siya ka tinun-an busa nangahadlok silang tanan kaniya. 27 Apan si Bernabe mitabang kaniya ug gidala siya ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan ug nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa maisogon nga pagwali ni Saulo sa ngalan ni Hesus didto sa Damasco. 28 Busa mitipon si Saulo kanila ug milibot sa tibuok Jerusalem nga maisogon nagwali sa ngalan sa Ginoo. 29 Nakigsulti ug nakiglantugi usab siya sa mga Judio nga Grego ug pinulongan apan nangita silag paagi sa pagpatay kaniya. 30 Sa pagkasayod niini sa mga kaigsoonan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesaria ug gipadala sa Tarso.

Si Lucas wala magsulat nga detalye ug kronolohikong kasaysayan sa kinabuhi sa mga apostoles, apan natala sa mga kasinatian sa matag-usa nga nakatampo sa kinatibok-ang tema sa iyang sinulat. Ang nasulat sa bandila sa ibabaw sa iyang kahimtang dili ang kronolohiko nga pagkahan-ay sa mga buhat sa mga apostoles, apan hinuon usa ka hulagway sa pag-uswag sa ebanghelyo gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma.

Si Lucas, ang mananambal, wala magsulat sa pulong mahitungod kon unsa ang gihimo ni Pablo sunod sa iyang pagkalagiw gikan sa Damasco. Diha sa iyang epistola ngadto sa mga taga Galacia (1:17-24) ang apostol nagsulat nga siya nagpabilin sa tulo ka tuig human didto sa Arabia. Kini labing lagmit nga siya nakakat-on sa Arabic didto, nagtrabaho uban sa iyang mga kamot, ug nagwali sa ebanghelyo. Kita wala lang makahibalo asa o unsa ang nahitabo sa panahon niadtong tulo ka tuig. Siya ba nakakaplag sa mga kasimbahanan didto? Siya ba nagtago sa iyang kaugalingon gikan sa mga espiya sa Taas nga Konseho sa Judio? O siya ba posible nagwali sa mga membro sa Daang Tugon niadtong mga nasod sa Arabia?

Kita nasayod nga human labot sa tulo ka tuig siya misaka ngadto sa Jerusalem ug misulay sa pakigkita sa mga Apostoles didto. Sa wlay swerte, walay usa nga gusto makigkita kaniya, kay sila nakahinumdom gihapon sa mga Kristohanon nga gikondena nga iyang gitabangan pagpapatay. Ang uban naghunahuna nga ang iyang gitawag nga pagkakabig duol sa Damasco usa ka lingla, aron moduol ngadto sa kasingkasing sa iglesia, dakpon ang mga apostoles, ug mahunong ang ilang kalihokan alang kang Hesus. Busa ayaw kahibulong, minahal kong mga igsoon nga nakabig diha ni Kristo, kon ikaw wala makasinati sa bisan unsang kalainan gikan nianang nasinati ni Saulo. Ang mga Kristohanon mahimong dili modawat kanimo o mosalig kanimo. Sila mahimong mahadlok kanimo. Sa samang panahon ikaw pagalutoson pinaagi sa imong pamilya ug sa kanhing mga higala. Kamo kinahanglan modawat niining mga kagubot, ingon nga pagsulay sa pagtuo gikan sa inyong Ginoo, atol niining transisyonal nga panahon, Sa paghimo niini, bisan pa, kamo makakat-on ngadto sa hingpit nga pagsalig diha Kaniya, kay ang Kasulatan nagsulti kanato, tinunglo ang tawo nga misalig diha sa tawo ug kinsa ang iyang kusog mao ang iyang unod.

Si Hesus wala motalikod sa Iyang mga alagad, apan gibutang kini ngadto sa kasingkasing ni Bernabe, ang Cypriot nga magtutuo, aron tabangan siya. Siya nakigkita sa kanhi manglulutos sa iglesia, namati sa iyang testimonyo ug miabot sa pagsaslig niining kanhi kaaway. Siya nagtuo nga ang nabanhaw nga Kristo mipakita ngadto kaniya duol sa Damasco, ug nahimong konbisido sa iyang pagkakabig. Sunod niini, siya mihimo sa maisogon nga tikang aron sa pagpataliwawa taliwala sa mga apostoles ug kang Saulo. Nagbarog sa iyang kilid, siya nag-abli ngadto kaniya sa pultahan sa pakigsuod uban sa laing mga igsoon diha sa pagtuo. Si Bernabe nahimong tulay taliwala sa nakabig ug sa iglesia. Si Kristo, usab, maghimo sa matag usa nga mga igsoon nga mobarog pinaagi kanimo, magbutang sa pagsalig diha kanimo sa hatas nga mga tuig, ug matinud-anong mopas-an kanimo. Pagbantay, bisan pa, nga sila dili ninyo mga manunubos. Si Kristo lamang mao ang Manluluwas, Ginoo ug ng Usa aron maghingpit kaninyo. Diha lamang Kaniya kita kinahanglan mosalig.

Si Saulo nagpamtuod sa atubangan ni Pedro ug ni Santiago nga ang Dios nagpakita ngadto kaniya, ug nga siya nakakita sa Iyang himaya uban sa iyang kaugalingong mga mata. Siya nakadungog sa Iyang tingog, diin mitosok pinaagi sa iyang kinasuloran nga bahin. Human nga siya nakawali sa ngalan ni Hesus, ingon nga usa nga gitawag ug gisugo kaniya uban sa tanang kaisog samtang didto sa dalan paingon sa Damasco. Tungod niini ang mga Judio naglutos kaniya ug naghulga sa pagpatay kaniya. Pinaagi niining maisogon nga testimonyo ug dugang pa nga mga pakighinabi, ang relasyon sa kompiyansa natukod taliwala sa orihinal nga mga apostoles ug sa bag-o nga apostol sa mga Hentil.

Sila nagpasaylo kaniya alang sa milabay nga sala sa pagpatay ug alang sa mga luha ug kalisdanan nga siya ang hinungdan ngadto sa mga membro sa iglesia. Sila nagpasaylo kaniya ingon nga ang Dios nagpasaylo kanila. Ang relasyon nga natukod niadtong mga adlawa taliwala niining mga tawo ni Kristo nagpabiling lig-on, bisan pinaagi sa mga panahon diin ang prinsipyong mga pangutana mahitungod sa pagkamatarong, sa balaod, ug kaluwasan pinaagi sa grasya mitay-og sa mga pundasyon sa iglesia. Kining hamubo nga panahon sa napulog-lima ka adlaw atol diin ang panahon si Saulo nakigtagbo sa uban sa mga apostoles, adunay dako nga kalamboan sa Kristianismo. Kon dili, sa dili madugay adunay pagbahinbahin sa Judio ug sa Hentil nga Kristianismo. Ang mga apostoles nga hiniusa ingon nga usa diha ni Kristo, sa usa ka Espiritu ug usa ka gahom.

Sa samang panahon si Pablo, ingon nga maayo sa balaod, nadsugod pakigsulti uban sa maalamon nga Hellenistikong mga Judio kinsa nagtanggong kang Esteban. Siya nagpanghimakak sa ilang mga pagsupak, ug nagpakita kanila gikan sa balaod nga si Hesus mao ang gisaad nga Kristo ug ang Anak sa Dios. Ingon nga resulta, sila ngasuko, og misulay sa pagpatay kaniya. Sila nag-ila kaniya nga traydor, usa nga angayan gubaon sa walay kaluoy.

Ang mga apostoles ug mga membro sa iglesia mapinugsanon nga si Pablo kinahanglan mobiya, tingali unya ang iglesia sa makausa pa mahulog ngadto sa grabe nga paglutos. Sila miuban kaniya ngadto sa pantalan sa siyudad sa Cesaria, diin siya milawig ngadto sa iyang balay sa siyudad sa Tarso, ang probinsiya sa habagatang silangan sa Asia Minor. Siya nagpadayon pagpuyo didto sa igong panahon. Kini possible nga siya nagsugod sa pagwali sa iyang mga palibot sa Syria, bisan tuod walay nahisulat niining pagpangalagad (Galatia 1:21)

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, nagpasalamat kami nga Ikaw mao ang pundasyon, proteksyon, ug paglaom niadtong bag-ong mga magtutu-o. Tudloi ang batan-on diha sa pagtuo aron molantaw ngadto Kanimo lamang ingon nga tigpasiugda ug maghihingpit sa ilang pagtuo.'

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Hesus paghupay sa Saulo atol sa panahon nga siya wala dawata sa iglesia, sa dihang siya gilutos sa iyang kanhi mga higala?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)