Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 012 (Peter’s Sermon at Pentecost)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

6. Ang Sermon ni Pedro sa Pentecostes (Buhat 2:14-36)


BUHAT 2:22-23
22 “Mga taga-Israel, pamati kamo! Si Hesus nga Nazaretnon usa ka tawo kansang diosnong awtoridad tin-aw nga gipadayag sa Dios diha kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahan butang ug sa mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini kay dinhi man kini mahitabo. 23 Ang Dios, sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Hesus nganha kaninyo. Gipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasasala nga maoy milansang kaniya sa krus.

Ang Balaang Espiritu wala magpalutaw sa Iyang kaugalingon, apan naghimaya ni Kristo. Ang Dios dili hakog, kay Siya mao ang gugma. Ang matag Persona sa Balaang Trinitas, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu, nahigugma sa uban, ug naggiya kanato ngadto sa uban. Ang Anak naghimaya sa Amahan ug ang Balaang Espiritu, naghimaya sa Anak. Ingon nga ang Anak nagpadala sa Espiritu sa pagtuman sa kaluwasan, aron ang Amahan naghatag sa Iyang Anak sa tanang awtoridad sa langit ug sa yuta. Siya nga nangandoy sa kahibalo sa Dios kinahanglan nga mabinantayon nga molantaw sa gugma taliwala sa Amahan, Anak ug Balaang Espiritu, kay ang Dios gugma man ug ang Iyang paghiusa nagpadayon diha sa gugma.

Si Pedro wala magsulti og hataas mahitungod sa kamatuoran sa pagbubo sa bulahang Espiritu, kay sa wala madugay siya naghatag sa iyang testimonya sa pagkatawo ni Hesu-Kristo. Ang hulagway sa ilang Ginoo, nga nag-antos sa Iyang Kaugalingon ug nabanhaw gikan sa lubnganan buntag sayo sa Domingo, nagpuno sa gipanlimutan nga mga hunahuna sa mga disipulo. Sila nag-ampo, namalandong niining mga butanga, og mitutok ngadto sa propesiya, ug miabot ang pagpadayag sa pagpanabot. Si Pedro naghulagway kang Hesus nga Nazaretnon sa iyang mga tigpaminaw aron sila makasabot sa rason sa pagbubo sa Balaang Espiritu.

Ang mamumulong nakabati, sa kinahiladman sa iyang kasingkasing, giunsa sa Balaang Espiritu pagbabag ang sala sa mga Judio, kinsa misalikway ni Hesus ug mipatay Kaniya. Si Pedro dili makahupay sa iyang mga tigpaminaw uban sa maanindot nga mga pulong ug saad sa mga panalangin. Una, siya nagpahayag kanila nga sila mga mamumuno. Apan siya wala magpadayag sa kamatuoran ngadto kanila nga adunay kabangis o walay kaluoy. Siya nagklaro kanila sa ilang sala sa hinayhinay; sa lingguwahe sa gugma siya migiya kanila sa kompletong pag-ila sa ilang salaod. Kini nakita nang daan sa sinugdanan sa iyang pakigpulong nga wala siya mogamit sa ngalan “Kristo”, o “ang Anak sa Dios”, apan ginganlan siyag Hesus “ang Tawo sa Dios”. Siya nangandoy nga ang mga Judio magpadayon sa pagpamati ngadto kaniya ug wala mubokal diha-diha dayon.

Si Pedro miginhawa ug lawom, sa sunod nga bahin sa iyang pakigpulong nangayo sa pagpamati og maayo ug tinuod nga pagpanabot. Siya miingon, “Kamong tanan nakaila ni Hesus nga Nazaretnon. Kining tawhana gisuportahan sa Dios uban sa daghang mga ilhanan, ug mga milagro kay sa ubang propeta kanhi o human Kaniya. Siya nagbanhaw og patay, nangabog og mga demonyo, nagpasaylo sa mga sala, nagpakaon sa lima ka libo nga gutom nga mga tawo ug natagbaw pinaagi sa lima ka pan, ug gipahunong ang makusog nga bagyo. Kining mga kahibulongang mga milagro dili mga buhat sa tawo apan sa Dios. Ang Tawo nga si Hesus nagpuyo nga puno sa panagbagay uban sa kabubut-on sa Labawng Halangdon aron ang Makagagahom mamuhat pinaagi Kaniya. Sa ingon niini, ang gahom sa langit nagsugod sa pagkuyanap sa kalibotan. Si Kristo wala namuhat nga himulag o halayo gikan sa Dios, ang Iyang Amahan. Siya nahimong usa uban kaniya aron ang Usa ka Balaan magbuhat sa Iyang kabubut-on og mahingpit pinaagi kaniya. Sama ra nga si Hesus nag-ingon: “Ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa Iyang kabubut-on nga nagpalada Kanako, ug sa pagtapos sa Iyang bulohaton.”

Kahibulongan nga ang mga Judio nagsalikway sa Usa nga adunay gahom ug awtoridad sa Dios. Si Pedro wala nag-ingon nga ang labawng mga pari o mga membro sa Sandhedrin mao ang hinungdan sa pagsalikway kang Hesus, apan ang ilang mga tigpaminaw maoy nasayop. Sila nahadlok sa ilang mga pangulo ug tungod niini nagpalayo sila gikan kang Hesus nga Nazaretnon ug walay nagdepensa Kaniya. Ang uban kanila miapil sa bahin sa pagsingit: “Ilansang Siya sa krus, ilangsang Siya sa krus!” Si Pedro nagdunggab sa ilang kasingkasing uban sa kaisog sa Balaang Espiritu, nag-ingon kanila: Kamo mismo ang nagpatay niining Tawo nga sinugo sa Dios, dili pinaagi sa kasagarang pagbato, apan pinaagi sa pagtugyan kaniya ngadto sa mga Romanhong walay Dios. Kamo naglansang Kaniya pinaagi kanila. Kini nagpasabot sa dobleng kaulawan.” Si Pedro wala nagsulti sa iyang mga tigpaminaw mahitungod sa pagpangawat, pagpamakak, ug kahugawan, apan klaro nga ang ilang kinaiya ngadto kang Hesus naghimo kanilang masinupakon, buta, ug ignoranteng mga kaaway sa Dios. Kining sermon ni Pedro wala nagtimaan sa pagkondena sa Balaang Espiritu. Kana nga butang nahitabo, bisan unsaon, gikondena ang matag usa nga masinupakon sa balaod ug sa nag-abli sa matag daotang kinaiya ngadto sa Dios, og nakita sa kamasupilon sa tawo ug kamasukolon.

Ang Dios, bisan pa niana, wala napildi sa gubat, bisan pa man sa paglansang kang Kristo sa krus, apan naghingpit sa kaluwasan nga Iyang gihalad diha sa Iyang kahibalo sa mga butang sa wala pa kini mahitabo. Bisan pa sa makakurat nga krimen Siya gawasnon sa pagpahayag sa Iyang gugma. Walay usa nga makababag sa plano sa Dios. Ang Usa ka Balaan sa walay pagduhaduha sa paglukat sa kalibotan, og nasayran nga kini mahimo lamang sa pag-antos sa Iyang Anak diha sa mga kamot sa masinupakon nga mga makasasala. Ang Krus mao ang kadaogan sa kahibalo sa Dios sa butang nga wala pa mahitabo ug ang bandera sa Iyang dili katuhoang dakong gugma sa kalibotan. Kining natakda nang daan sa Dios, bisan pa niana wala nagtimaan sa indolensiya sa Makagagahom sa mga Judio kay inubanan sa sukod kung unsa kakusog ang Balaang Espiritu nga nagsulti pinaagi kang Pedro. “Kamo mga mamumuno, mga mamamatay, ug mga kaaway sa Dios.”

Unsa kadako ang kalainan taliwala sa sinugdanan ug sa kataposang pagpamulong ni Pedro! Una, ang mga apostoles mibarog uban sa dakong kalipay diha sa Balaang Espiritu, nagdayeg ug nagpasalamat nga madagayaon sa Dios. Unya, ang Balaang Espiritu naggiya kang Pedro aron sa walay kaluoy nagkondena sa mga kasingkasing sa mga tigpaminaw. Ang gugma sa Dios dili humok o taphaw, apan balaan ug tinuod.

PAG-AMPO: Amahan nga Balaan, nagpasalamat kami nga Ikaw naghatag sa Imong bugtong Anak aron mamatay nga puno sa kaulawan alang kanamo. Amo siyang gipatay uban sa among daotang tinguha ug pagkasukihan. Pasayloa kami sa among mga sala, ug balaana kami sa hingpit pinaagi sa Espiritu sa Imong mahimayaong gugma.

PANGUTANA:

  1. Nganong gisulti-an ni Pedro ang mga Judio nga sila maoy nagpatay ni Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:23 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)