Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 096 (Riot of the Silversmiths in Ephesus; Paul´s Last Journey to Macedonia and Greece)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

4. Ang Kagubot sa mga Platiro sa Efeso (Buhat 19:23-41)


BUHAT 19:35-41
35 Sa kataposan , ang sekretaryo sa lungsod nakapahilom ra gayod mga tawo. Miingon siya kanila, “Mga taga Efeso! Ang tanan nasayod nga ang Efeso mao ang magbalantay sa templo sa gamhanang Diana ug sa sagradong bato nga nahulog gikan sa langit. 36 Walay makalimod niini, busa kalma lang ug ayaw kamo pagpinutong. 37 Gidala ninyo kining mga tawhana bisan kon wala sila mangawat sa mga temple ni magpasipala sa atong diosa. 38 Busa kon si Demetrio ug ang iyang mga trabahador may sumbong batok kang bisan kinsa, adunay kitay hukmanan ug mga namunoan nga ilang kasumbongan. 39 Apan kon aduna pa kamoy problema, husayon kini diha sa naadaan nga tigom sa mga lungsoranon. 40 Kay malagmit kitay pasanginlan sa kagubot nga nahitabo karon ug wala kitay igong katarongan nga ikahatag mahitungod niini.” 41 Human makasulti niini ang sekretaryo sa lungsod, gipapauli niya ang mga tawo.

Ang maalamon nga tawo milingkod diha sa teatro taliwala sa nasuko nga panon sa katawhan. Siya kalma, ug nasabtan ang iyang mga katawhan. Sila nagtawag kaniya nga klerk. Siya wala mosulay sa pagsulti ngadto sa makusog nga manininggit, apan gipasagdan sila sa pagsinggit ug sa pagngulob sa duha ka oras. Siya nag-isip niini nga tilinguhaon aron kasab-an sila human sila mahimong kapoyon. Sa dihang siya nakakita nga ang kadaghanan gikapoy na nianang mainit nga panahon, siya mibarog ug misugod sa pagsulti. Ang panon sa katawhan nahimong hilom sa hingpit. Ang klerk sa siyudad una naghatag gibug-aton sa kabantog sa mga taga-Efeso. Siya nagpamatuod nga ang kahoyng itom nga diosdios sa diyosa nga si Artemis nahulog gikan sa langit, usa ka kamatuoran nga dili na kinahaglan lantugian. Ang tibuok kalibotan nasayod niini, ug walay usa nga mahimong molimud niining tinuohan. Busa ang kakalma gikinahanglan, aron walay mapugsanon nga mahimong mahitabo. Siya usab nagpakita sa iyang pagpangandam aron husayon ang bisan unsa nga mga hitabo nga mahimong motungha.

Siya mipadayon sa pagmantala nga ang mga kauban ni Pablo ug ang batan-on nga si Alexander wala mangawat ni bisan kinsa o misultig daotang mga butang mahitungod sa mga templo. Kining iyang pagpangutana nga gihimo uban kanila samtang ang panon sa katawhan masuk-anong naninggit sulod sa duha ka oras. Sa ingon ang tulo ka mga tawo mga inosente, ug ang panon sa katawhan mao ang basolon alang sa pagsakmit kanila sa walay katarongan.

Si Demetrio, ang pangulo sa mga platiro, wala magdala og usa ka opisyal nga reklamo batok ni Pablo (kini maoy lagmit nga siya wala moadto sa tigom tungod sa kahadlok nga isumbong sa rebolusyon). Busa, ang klerk sa gihapon magdahom gikan kaniya ug sa iyang kaubang trabahante nga platiro sa usa ka opisyal nga reklamo kon sila adunay bisan unsang igo nga ebedinsiya batok ni bisan kinsa. Sa niining paagi, ang kaso mahimong modagan sa iyang legal nga agianan.

Ang klerk nagpadayon sa pagpakalma sa panon sa katawhan sa hinayhinay. Siya wala magpugong kanila gikan sa ilang opinyon o maghimo sa usa ka hiniusang desisyon. Apan siya nangayo kanila aron mahimo ang ilang mga gipanghanyo diha sa usa ka opisyal nga panagtigom, diha sa presensya sa tanang mga tawo, kinsa usab adunay katungod sa pagboto. Ang detalye ni Lucas naghatag dinhi ug tanyag nga lawom nga panghunahuna paingon sa organisasyon sa mga siyudad diha sa kultura sa Grego sa panahon sa Romanhong pagtrabaho.

Sa kataposan, ang alkalde mihulga sa namating panon sa katawhan. Siya nagpaila ngadto kanila ang kakuyaw sa pagpasiugda sa Romanhong kasuko, diin adunay mga panahon nga ihikaw ang mga pribiliheyo niadtong labaw pa nga angayan. Walay usa sa mga taga-Efeso nga gusto mahimong hinungdan alang sa pagkawala sa maayong Romanhong pagtagad nga ilang nasinati. Sa sukwahi, silang tanan nangita niini ingon nga ilang labing mahinundanong kataposan, ug kapin sa ibabaw sa tanan. Ang kasuko sa nagdilaab nga mga tawo nakalma pinaagi sa pamulong sa maalamon nga klerk, ug silang tanan mibalik ngadto sa ilang mga balay.


5. Ang Kataposang Panaw ni Pablo ngadto sa Macedonia ug sa Grecia (Buhat 20:1-3a)


BUHAT 20:1-3a
1 Sa pag-undang sa kagubot, gitigom ni Pablo ang mga magtutuo ug human niya sila dasiga nanamilit siya kanila ug miadto siya sa Macedonia. 2 Miagi siya niadtong mga dapita ug gidasig usab niya ang mga magtutuo didto. Unya miadto siya sa Grecia 3 ug didto nagpabilin siyag tulo ka bulan…

Si Pablo giila diha sa kaguliyang sa taga-Efeso nga ang nagtubo nga mga iglesia dili luwas batok sa kakuyaw ug paglutos. Sa sukwahi, kon daghan ang panalangin nga mokaylap, modaghan usab ang mga pag-atake sa demonyo. Ang mga magtutuo diha sa mga iglesia kinahanglan mag-ampo uban sa pagbantay: “Ayaw kami itugyan ngadto sa tentasyon, apan luwasa kami gikan sa daotan.” Si Pablo ug ang iyang matinud-anong mga kauban nag-ampo atol sa kaguliyan. Ang Ginoo nagpahunong sa bagyo, ug nagluwas niadtong anaa sa kasamok, ingon nga siya nagbadlong sa bagyo didto sa Dagat sa Tiberias.

Human sa pagbuto sa pagdumot didto sa Efeso, kini nahimong klaro ngadto sa mga magtutuo nga si Pablo dili mahimong magpabilin bisan diha sa siyudad o diha sa rehiyon. Ang mapanimaslon nga mga pagbati nagbukal diha sa kasingkasing sa manggugubot nga panon alang sa apostol nagpasabot nga siya dili na mahimong maglakaw nga mag-inusara subay sa mga dalan ug mga iskinita. Busa, ang inamahang si Pablo, wala mokalagiw tungod sa kahadlok tungod sa naghay-ad nga kakuyaw diha sa siyudad. Siya mitawag sa mga pangulo sa mga disipulo ni Kristo aron sa pag-organisar sa panagtagbo, usa diin napuno sa atbang nga espiritu aron nga magkaguliyang didto sa teatro. Si Pablo naghupay niadtong nagsubo uban sa presensya ni Kristo, kinsa nagbutang sa iyang Balaang Espiritu diha sa tanan Niyang mga matinud-anong mga sumusunod.

Sa ingon ang apostol sa mga Hentil miingon sa usa ka masulub-on nga panamilit ngadto sa mga tawo sa iglesia sa taga- Efeso. Siya misugod sa iyang taas nga panaw uban sa paglabay pinaagi sa mga rehiyon sa Filipos, Tesalonica, ug Berea. Siya mismo mipasabut sa iyang mag kasinatian diha sa iyang ikaduhang epistola ngadto sa mga taga-Corinto (7:5): “Sa dihang kami miabot sa Macedonia, ang among unod walay pahulay, apan kami nasamok sa matag kilid. Sa gawas adunay mga panagbangi, sa sulod adunay mga kahadlok. Bisan pa niana ang Dios, kinsa naghupay sa nahiubos, naglipay kanato.” Si Pablo wala magbiyahe aron molabay sa panahon sa ting-init sa pagpahayahay sa baybayon sa dagat nga bakasyonan. Siya misulod sa pakigbisog, ug uban sa dako nga mga kalisdanan nakig-away batok sa pagkapanatiko, pagdumot, ug mga tentasyon. Si Pablo napuno uban sa pulong sa Dios. Siya nagwali uban sa gahom sa Balaang Espiritu, dili lamang alang sa pagwali, apan usab alang og tungod sa pagpalig-on, pagtudlo, ug lig-onon ang mga iglesia. Si Pablo mao ang usa ka matinud-anon nga magbalantay, kinsa nangita niadtong padulong mahisalag, bendahean ang mga samad sa gisakit, ug silotan kadtong naglahutay diha sa pagbatok ingon nga gahi og ulo.

Sa dihang si Pablo misulod sa siyudad sa Corinto sa banabana mga A.D. 56 siya mialagad sa iglesia alang sa tulo ka bulan, usa ka iglesia nga nabahin pinaagi sa pilosopikal ug makugi nga mga tentasyon. Apan dugang niining mga paningkamot siya nakakaplag og igong panahon aron sa paglangkob sa iyang pinakataas nga epistola, gisulat ngadto sa iglesia sa Roma, usa diin siya mismo dili ang nagtukod. Niining epistola ang apostol naghatag og gibug-aton sa iyang doktrina diha sa usa ka organisado ug makataronganon nga paagi, uban sa kalawom ug sa hilabihan gayud nga panghunahuna. Ang mga pilosopo didto sa Atenas adunay gipangita nga kaalam gikan kaniya, apan siya wala magtagad ngadto kanila. Sila dili mga hamtong sa espiritohanon aron makasabot niining mga prinsipyo sa lawom nga Kristohanong hunahuna. Kining wali, diha sa porma sa usa ka epistola ngadto sa mga taga-Roma, mao nga hangtod karon ang labing maayo pagka-organisar sa presentasyon sa mga prinsipyo sa Kristanismo. Bisan karon, ang Balaang Espiritu mao ang magwali sa mga pulong ni Pablo dinhi niining kalibotana.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami Kanimo, kay Ikaw ang madaogon nga Gobernador. Ikaw nagatipig sa Imong usa ka hinigugma sa tibuok mga bagyo, mga kalisdanan, mga atake, ug mga tentasyon sa kinabuhi. Hatagi kami og matinud-anon nga mga ministro diha sa among mga iglesia, ug maisugon nga mga pag-ampo, aron kami mahimong sa kinatibuk-an magpasidungog Kanimo uban sa nagpabilin nga pagtuo, magmadagayaon sa gugma, ug buhi nga paglaom.

PANGUTANA:

 1. Ngano ug ilalom sa unsang mga kahimtang nahimong si Pablo mibiya sa iglesia sa Efeso?

PASULIT - 6

Minahal kong magbabasa,
Karon nga kamo nakabasa sa among mga batbat diha sa Mga Buhat sa mga Apostoles kamo makahimo sa pagtubag sa sunod nga mga pangutana. Kon kamo makatubag sa 90% sa husto nga paagi kami mahimong magpadala kaninyo sa sunod nga mga bahin niining mga serye, diin kami nagdesinyo alang sa inyong paglig-on. Palihug ayaw kalimot sa pag-apil sa inyong kompleto nga ngalan ug puloy-anan sa klaro gayod diha sa tubag nga papel.

 1. Sa unsa nga paagi si Hesu-Kristo mao ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo?
 2. Unsa ang maong kustombre ni Pablo diha sa pagwali sa dihang siya misulod sa usa ka siyudad?
 3. Nganong si Pablo mao ang nasuko pag-ayo pinaagi sa dag- hang mga dios didto sa Atenas?
 4. Unsa ang tulo ka nag-unang mga ideya diha sa unang bahin sa wali atubangan sa mga pilosopo sa Atenas?
 5. Unsa ang maong bugtong dalan aron makaikyas sa hukom sa Dios sa Kataposan nga Adlaw?
 6. Unsa ang maong particular nga saad ni Kristo, diin si Pablo nakadawat s Corinto?
 7. Unsa ang upat nga mga siyudad ngagibisitan ni Pablo sa kataposan sa iyang ikaduhang misionaryong panaw?
 8. Unsa ang upat ka dagkong mga kamatuoran nga nahimo pinaagi sa tigom taliwala ni Apolos ug sa mamumuong magtiayon?
 9. Sa unsa nga paagi nga ang mga tawo diha sa Efeso midawat sa Balaang Espiritu? Unsaon ninyo pagdawat kini nga bulahang Espiritu?
 10. Sa unsa nga paagi ang gingharian sa Dios motungha diha sa Efeso?
 11. Unsaon nga ang ngalan ug ang pulong ni Hesus modako pag-ayo diha sa Efeso?
 12. Nganong si Pablo kinahanglan moadto paingon sa Roma?
 13. Nganong si Demetrio nahimong nasuko kang Pablo?
 14. Ngano ug ilalom sa unsang mga kahimtang si Pablo mibiya sa iglesia sa Efeso?

Kami nagdasig kaninyo sa pagkompleto sa pasulit sa pangutana alang sa Mga Buhat sa mga Apostoles. Sa pagbuhat niini kamo mahimong modawat sa walay kataposan nga bahandi. Kami maghulat sa inyong mga tubag ug nag-ampo alang kaninyo. Ang among adres mao kini:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:10 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)