Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 070 (Founding of the Church at Lystra; Ministry in Derbe and Strengthening of the Infant Churches)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
A - Ang Unang Misyonaryong Panaw (Buhat 13:1 - 14:28)

5. Ang Pagtukod sa Iglesias a Listra (Buhat 14:8-20)


BUHAT 14:19-20
19 Apan may pipila ka mga Judio nga nangabot gikan sa Iconio. Nadani nila ang mga tawo ug gibato nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawas sa lungsod kay nagdahom sila nga patay na siya. 20 Apan sa dihang gialirongan siya sa mga tinun-an, mibangon siya ug mibalik sa lungsod. Sa pagkasunod adlaw mipadayon siya ug si Bernabe ngadto sa Derbe.

Sa dihang ang mga Judio diha silingang mga lungsog nakadungog mahitungod niining katingad-an mga panghitabo, sila naglumba ngadto sa Listra ug gipasuko ang mga tawo didto batok kang Pablo ug kang Bernabe. Sila nagmugna ug mga sumbong batok kanila, gimarkahan sila nga mga limbongan, tigguba sa mga tradisyon, ug mga two nga namiligro ang umalabot sa lungsod. Ang nasuko nga publiko midapig uban sa mga malimbongon, ug miapil uban ang nag-unang mga personalidad sa laing mga lungsod, nga mao ang nag-aghat kanila sa pagpatay sa duha ka apostoles. Unya ang panon sa katawhan, ingon nga konbinsido nga si Pablo dili dios apan tawo, sama kanila, nagtigum sa palibot niya ug gibato siya. Sila nalipay nga walay kilat o dalugdog nga migawas gikan kaniya, nagpakita kaniya nga huyang nga tawo sama kanila. Sila miatake kaniya sa kabangis ug gipaulanan siya sa hait nga mga bato, ang usa nga adunay kaisog aron sa paghatag ug gamay nga bili sa ilang dios. Siya natumba nga dugoon ug samaran, diha sa makaluluoy nga kahimtang, gitabonan uban sa daghan kaayong mga bato. Ang panon sa katawhan wala moatake sa malumo nga si Bernabe, apan mipili aron masakitan si Pablo lamang, kinsa mao ang puwersa luyo sa kalihokan, makusganon sa pagwali, ug pag-ayo. Ang impierno nasayod kon asa gikangan ang kakuyaw. Kini posible nga si Pablo gitawag aron sa paghinumdom kang Esteban, nga gibato atubangan sa mga dingding sa Jerusalem, bisan samtang ang pagpasaylo sa iyang mga kaaway ang ilang mga kasal-anan ug nagtugyan sa iyang espiritu ngadto sa kamot sa buhi nga Hesus.

Sunod sa pagbato ang panon sa katawhan miguyod kang Pablo, sama sa patay nga iro, gawas sa mga ganghaan sa lungsod. Sila mibalik sa ilang mga balay, gikapoy ug naluya human sa mga panghitabo sa adlaw. Ang mga disipulo nagtigum libot sa nagkadugong lawas ni Pablo ug nagkuyog sa pag-ampo, misaligon diha sa gahom ni Kristo ibabaw sa kamatayon. Unya si Pablo, ingon nga natuhop uban sa gahom sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo niadtong nagpalibot kaniya, mibarog. Sa gisi ug namansahan sa dugo sa sapot siya mitan-aw sa hilom sa iyang mga kaigsoonan diha ni Kristo. Siya wala mokalagiw diha sa mangitngit nga kamingawan, apan mibalik uban kanila ngadto sa mamumuno nga lungsod, mibalik ngadto sa taliwala sa ilang mga kaaway. Siya nasayod nga si Kristo wala mobiya kaniya diha sa kamatayon, pamatuod sa mga kalag sa mga magtutuo diha sa gugma sa Dios bisan pa sa masakit nga mga samad.

Sa sunod adlaw si Bernabe ug si Pablo miadto nga naglakaw sa duol nga siyudad sa Derbe. Si Pablo gikapoy kaayo ug ang iyang mga samad sa gihapon nagdugo. Apan, ang iyang kasingkasing nagmaya ug nalipay, kay si Kristo nagtukod sa buhi nga iglesia didto sa Listra. Ang mga disipulo nakakat-on mahitungod sa ngalan ni Hesus didto, pinaagi sa panig-ingnan sa mga apostoles.

PAG-AMPO: O Ginoo Hesu-Kristo, Ang Imong ngalan mao ang balaan, ug si Satanas nasilag sa Imong mga sumusunod, nangandoy aron sa pagguba kanila. Tabangi kami aron masabtan ang Imong kamatuoran, ug aron ipahayag kini uban sa pagkamabinantayon. Tabangi kami aron mahigugma sa among mga kaaway, ug aron magpanalangin niadtong nagsakit kanamo. Kami nangayo alang sa pagtukod sa Imong iglesia dinhi sa among lungsod.


6. Ang Bulohaton didto sa Derbe ug ang Pagbalik aron Lig- onon ang bata nga mga Iglesia (Buhat 14:21-23)


BUHAT 14:21-23
21 Si Pablo ug si Bernabe nagwali sa Maayong Balita didto sa Derbe ug daghan ang ilang nakabig ug nahimong mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. 22 Ilang gilig-on ang mga magtutuo ug gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Miingon sila, “Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios.” 23 Nagpili sila sa mga pangulo sa matag glesia ug uban sa mga nag-ampo ug nagpuasa ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan.

Puno sa Balaang Espiritu, ang gilutos nga duha ka apostoles nagwali ngdto s mga tawo sa Derbe, usa ka gamay nga siyudad sa Asia Minor. Daghang mga tawo mituo diha ni Kristo, ug mibiya sa ilang pagkamatay diha sa sala aron pagadawaton ang kinabuhi sa Dios, diha sa pagkamatarong ug pagkabalaan. Uban niining buhat ang duha ka apostoles nakatuman sa sugo ni Kristo, nga nag-ingon: “Ang tanang gahom gihatag kanako sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himoang mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibotan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdomi, Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa kataposan sa kalibotan” (Mateo 28:19-20).

Ang duha ka mga apostoles naghatag og gibug-aton ilabi na sa mga pulong: “tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisulti kaninyo”, Kay ang ilang mga iglesia mga bag-o. Sila walay usa ka Bibliya diha sa Grego nga Pinulongan, walay han-ay sa mga panagtigom, ug walay kasinatian diha mga hisgotanan uban sa ilang mga kaaway. Ang mga apostoles sama sa usa ka inahan nga mobiya uban sa iyang gagmayng mga bata, nga sa gihapon dili pa makahimo aron sa pagpakaon sa ilang mga kaugalingon o paghatag alang sa ilang kaugalingon. Sila wala mahadlok sa kamatayon, apan milakaw pagbalik nga maisogon ngadto sa mga siyudad diin sila gilutos. Ang gugma makabuntog ug magwala sa tanang kahadlok, kay kini mao ang labing dako nga hiungdan diha sa tawo.

Ang duha ka apostoles milakaw balik sa Listra, diin si Pablo gipasanginlan. Didto sila wala na nagwali ngadto sa panon sa katawhan sa kinatibuk-an, apan naglig-on sa mga magtutuo, ang mga tawo nga gipili ni Kristo sa pagawas sa kalibotan ug gipili alang sa Iyang gingharian. Pinaagi niining pag-alagad, ang duroha ka mga tawo naghimo sa katungdanan pinaagi sa pagwali. Sila wala magsulti mahitungod sa mga damgo ug hunahuna nga paglaom lamang, apan nagmatuod uban sa tanang sa katin-awan nga kita kinahanglan mosulod sa kingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakitan. Kamo makatagbo sa mga balod sa kasilag, bakak, pagtortyur, ug mga pag-antos alang kang Kristo, ingon nga garantiya ug ilhanan sa imong pagsulod ngadto sa mga hawanan sa grasya.

Ang duha ka mga apostoles nakasabot sa pulong “Gingharian sa Dios” ingon nga ang “Gingharian sa atong Ginoong Hesu-Kristo”, diin nahimong dayag diha sa gahom sa Anak. Ang tanang mga magtutuo nagdahom sa Iyang pagbalik diha sa himaya ug sa pagpakita sa Iyang gahom sa kalibotan. Ang matag usa ka tawo nga natawo pag-usab sa Balaang Espiritu mao karon ang membro sa gingharian sa Dios. Gipalit kita ni Hesu- Kristo pinaagi sa Iyang kaugalingong dugo aron mahimong membro sa Iyang gingharian, subay sa pagkabalaan, pagpaubos, ug gugma. Kamo ba nakasulod sa mga hawanan ni Kristo? Naghulat ba kamo sa panagway sa gingharian sa Amahan ug sa pag-abot ni Kristo nga atong Manluluwas. Ang kataposan sa gingharian sa Dios dili ang kaluwasan sa imong kaugalingon o ang pagtubo s daghang mga iglesia. Hinoon, ang panagway sa himaya sa Amahan ug sa Anak diha sa panagsuod niadtong nagkinabuhi diha sa gahom sa Balaang Espiritu. Busa, si Kristo miingon: “Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug tanang mga butang igadugang ra niya diha kaninyo” (Mateo 6:33).

Ang duha ka apostoles wala lang nagwali mahitungod sa pagtuo, mga pag-antos, ug himaya, apan usab nag-organisar sa nga iglesia diha sa praktikal nga paagi. Sila nagpili sumala sa spiritual nga kahamtong ug kasinatian sa mga anciano, ug nagtudlo kanila aron mangulo sa mga panagtigom ug mopas-an sa katungdanan alang sa mga pobre ug sa masakiton. Ang kinabuhi niining mga anciano, pinaagi sa ilang pagsunod kang Kristo, nahimong maayong panig-ingnan sa pagkabalaan, kaluwasan, ug sa pagpugong.

Busa ang duha ka apostoles naglig-on sa mga iglesia, ug makahimo sa kataposan sa pagbiya alang sa laing mga rehiyon. Sila nagdumala sa mga tigom alang kang Kristo, ang dako nga Magbalantay, nga makig-uban kanila sa tanang mga adlaw. Aron paghimo niining pagdumala sila nag-andam sa ilang mga kaugalingon pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpuasa. Sila nangita sa kabog-osan sa Balaang Espiritu alang sa bag-ong ministro ug labing mahinungdanon mga membro diha sa mga iglesia. Sila mituo usab, nga si Kristo mismo ang nagdala sa kataposang katungdanan alang sa Iyang iglesia. Ang mga apostoles wala maghimo og mga balaod, mga tulomanon, o mga himno sa mga iglesia, apan nagtugyan sa ilang natagbo ngadto sa mga kamot sa buhi nga Kristo, gitipigan sa hunahuna nga Siya makahimo sa kompletong pagbalaan niadtong tanan nga gibitad ngadto sa Iyang madaogon nga prosisyon.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, Ikaw ang Ulo sa Imong iglesia, ug ang Matinud-anon nga Magbalantay. Nag-ampo kami alang sa tanang bag-ong mga lignin sa mga magtutuo, nga Ikaw mahimong magpanalangin kanila, ug mopuno kanila uban sa Espiritu sa Imong pagpaubos, aron nga sila dili makulangan sa gahom, gugma, kahibalo, ug pagpangandam alang sa pagwali. Pasayloa ang Imong mga disipulo sa tanang nilang mga kasal-anan sa matag adlaw, ug hatagi silag responsable nga mga anciano, aron sila mahimong makabuhat diha sa pagpugong, sa kamatuoran, ug sa gahom alang sa uban.

PANGUTANA:

  1. Giunsa paghimo ni Pablo ug ni Bernabe pagministeryo diha sa bag-o nga mga iglesia sa dihang sila mibalik aron sa pagbisita kanila?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:33 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)