Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 066 (Preaching in Antioch)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
A - Ang Unang Misyonaryong Panaw (Buhat 13:1 - 14:28)

3. Ang Pagwali diha sa Antioquia sa Anatolia (Buhat 13:13-52)


BUHAT 13:26-43
26 Mga igsoon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Judio nga nagtuo sa Dios: kita ang gipadad-an niining mensahe sa kaluwasan! 27 Kay ang mga tawo sa Jerusalem ug ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya ang Manluluwas ug wala nila masabti ang mga pulong sa propeta nga gibasa matag Adlawng Igpapahulay. Apan sa dihang gisilotan nila si Hesus, natuman nila ang mga pulong sa mga propeta. 28 Ug bisan wala silay nakitang katarongan sa pagsilot kang Hesus sa kamatayon, ilang gipangayo kang Pilato nga patyon siya. 29 Ug human nila mabuhat ang tanang gisulti sa Kasulatan mahitungod kaniya, gikuha nila siya sa krus ug gilubong. 30 Apan gibanhaw siya sa Dios 31 ug sulod sa daghang mga adlaw nagpakita siya niadtong miuban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Sila karon mao ang ilang mga saksi ngadto sa katawhan. 32 Ug mianhi kami aron pagdala kaninyo sa Maayong Balita nga gisaad sa Dios ngadto sa atong mga katigulangan, 33 gibuhat sa Dios alang kanato karon nga ilang mga kaliwat pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus. Sumala sa nasulat usab ika duhang Salmo, ‘Ikaw ang akong Anak; karong adlawa nahimo ako nga imong Amahan.’ 34 Mao kini ang giingon sa Dios mahitungod sa kamatuoran sa iyang pagbanhaw kang Hesus ug sa kamatuoran nga si Hesus wala madunot sa lubnganan: ‘Ihatag ko kanimo ang balaan ug kasaligang panalangin nga akong gisaad kang David.’ 35 Sumala usab sa iyang giingon sa laing bahin sa kasulatan, ‘Dili mo itugot nga madunot sa lubnganan ang imong balaang sulugoon.’ 36 Kay sa iyang panahon nagtuman si David sa gisugo sa Dios ug unya namatay ug gilubong tupad sa iyang katigulangan ug nadunot. 38 Busa mga igsoon ko, angay kamong masayod nga pinaagi kang Hesus gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala. 39 Ug hibaloi ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya maluwas sa tanang mga sala – butang nga dili mahimo sa Balaod ni Moises. 40 Busa pagmatngon kamo aron dili mahitabo kaninyo ang giingon sa mga propeta: 41 Mga mayubiton! Katingala ug pangamatay kamo! Kay aduna akoy gibuhat sa inyong panahon nga dili gayod ninyo tuohan, bisan adunay magsugilon kaninyo!” 42 Sa pagpanggula na ni Pablo ug Bernabe sa sinagoga, gidapit sila sa mga tawo sa pagbalik sa sunod Adlawng Igpapahulay aron saysayan pa sila niining mga butanga. 43 Ug sa natapos na ang tigom sa sinagoga, daghang mga Judio ug mga dili Judio nga nakabig ngadto sa tinuohan sa mga Judio ang misunod kang Pablo ug kang Bernabe. Gimaymayan nila ang mga tawo ug gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios.

Si Pablo nagsugod sa labing mahinungdanong bahin sa iyang pagdiskurso pinaagi sa maabiabihong mga pakigpulong sa mga anak ni Abraham ug sa mga nangita sa Dios, pagpamatuod ngadto kanila nga ang mensahe sa kaluwasan gipadala direkta ngadto kanila. Ang tanang mga propeta hangtod kang Juan nga Magbubuyag nagdahom sa katumanan sa mga saad sa Dios. Karon ang kaluwasan aduanay katumanan, hingpit ug andam aron maamgohan niadtong nakadungog niini.

Si Pablo wala magpugong sa iyang dila mahitungod sa pagsalikway kang Hesus sa iyang nasod, og siya wala magtago sa inhustisyang hukom sa Taas nga Konseho sa mga Judio sa Jerusalem. Siya nagtawag sa ilang pagsukol, pagkadili masinugtanon, ug inhustisya nga walay alamag, ug sa samang panahon ang sala, krimen, ug ang dakong kalapasan. Sila wala motuman sa tingog sa Balaang Espiritu. Pinaagi sa ilang paghatag kang Hesus ngadto sa Romanhong gobernador ug sa naghulhog sa mga tawo sa pagpangayo sa paglansang Kaniya, ang daotan nga hukom sa Taas nga Konseho natuman kon unsa ang gitagna pinaagi sa mga propeta. Si Pablo interesado kaayo sa pagpamatuod sa iyang nga tigpaminaw nga si Hesus wala mamatay ingon mamatay ingon nga gipangandoy sa mga Judio, apan ang tanan nahitabo sa dapit sa tukma gayod sumala sa propesiya. Walay nahitabo dinhi sa kalibotan apan sumala sa kabubut-on sa Ginoo. Ang krus nagpakita kanato nga ang mga tawo mga makasasala, bisan pa sa ilang pangandoy sa pagbuhat sa kabubut-on sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo mao kanunay ang mosupak.

Apan ang kusog ug ang gahom sa Ginoo wala matapos sa dihang ang mga tawo mipatay sa Manluluwas sa kalibotan. Ang Labing Taas, labina pinaagi sa kamatayon sa Iyang Anak, gipakita nga labaw pang mananaug, kay Siya nagbanhaw kang Hesus gikan sa lubnganan. Si Pablo naghisgot sa upat ka higayon diha sa iyang pagpamulong nga ang pagkabanhaw ni Hesus mao ang dako nga buhat sa Dios. Siya nga gilansang sa krus wala mamatay ingon nga criminal, apan kanunay nagpabilin diha sa panag-uyon uban sa plano sa Dios. Ang pagkabanhaw ni Kristo gikan sa patay mao ang lig-on nga sukaranan sa mensahe ni Pablo. Siya nagpamatuod nga si Hesus, sunod sa iyang kamatayon ug paglansang sa krus, mipakita sa daghang mga adlaw ngadto sa Iyang mga disipulo, nga mao ang saksi ngadto sa kamatuoran sa Iyang espirituhon, og nabanhaw nga lawas.

Pinasikad sa pakabanhaw, si Pablo nagklaro gikan sa Daang Testamento nga ang Dios adunay walay katapusan, balaan, mahimayaong Anak. Busa ang Dios Amahan ni Hesus. Siya nagpadayon diha sa pagkamatinumanon ngadto Kaniya, mikuha Kaniya gawas sa lubnganan ug nagbanhaw Kaniya sa taas ngadto sa Iyang himaya. Si David ang dako nga hari ug propeta, nakadungog sa tanang makapadasig nga mga propesiya. Apan wala siya midawat kanila alang sa iyang kaugalingon. Ang iyang lawas nagpabilin diha sa lubnganan. Kini nadunot ug mobalik sa iyang lumad nga abog. Si Pedro nagmatuod sa Pentecostes nga ang mga propesiya diha sa Salmo 16:10 ug sa Buhat 2: 27 adunay katumanan diha kang Hesu-Kristo. Si Pablo nagpamatuod didto sa Antioquia nga kini imposible alang sa Usa ka Balaan nga Dios aron makakita sa pagkadunot.

Ang kinabuhi ug pagkabalaan ni Hesus nagpuyo diha sa pagka Tawo ni Hesus. Siya nga nabanhaw gikan sa patay mao, nga sa samang panahon, nahimong usa ka tuboran gikan ang tanang ubang mga gasa sa Dios nga mahimong modagayday. Ang apostol nagpamatuod nga ang buhi nga Hesus nagpasaylo sa atong mga sala. Walay tao nga gimatarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kining pagkupot nga lig-on ngadto sa Usa nga Madaogon mao ang gimatarong, tul-id ug yano. Siya nga motuo diha ni Kristo mao ang gimatarong, gibalaan, ug mabuhi hangtod sa walay kataposan. Kamo ba tinuoray nga nagkupot nga lig-on ngadto kaniya?

Ang ebanghelyo nagkinahanglan og desisyon, bisan asa sa pagdawat o sa pagsalikway. Ang maong desisyon maggiya diha sa kaluwasan o sa pagpagahi sa kasingkasing, ngadto sa kinabuhing walay kataposan o sa walay kataposang nga kamatayon. Si Pablo daan nang nagmantala sa iyang mga tigpaminaw nga sila dili motuo sa iyang mga pulong, kay kini nagpakita sa imposible ngadto kanila. Kini sapagkatinuod mao ang gitagna ni propeta Habacuc (Habacuc 1:5). Ang Dios namuhat sa dagkong buhat, labaw pa sa hunahuna ug handurawan sa kasingkasing sa tawo, aron daghan ang dili motuo kon unsa gayod ang gihimo sa Dios. Sa kataposan sa panagtigom, ang Hentil nga mga nakabig nag-imbitar kang Pablo ug kang Bernabe sa pagbalik sunod adlawng Igpapahulay ug sultihan sila sa daghang pang mensahe mahitungod sa kaluwasan. Ang ilang mga pulong nagkutaw sa ilang mga hunahuna ug nagpuno kanila uban sa espirituhanong pangandoy. Ang ubang mga Judio ug kadtong nahadlok sa Dios miuban kanila sa ilang balay diin sila misulti uban kanila alang sa taas nga mga oras mahitungod sa kaluwasan pinaagi sa grasya. Ang mga apostoles naghimo niini nga dayag gikan sa sinugdanan nga ang grasya mao ang pundasyon sa kaluwasan, ug ang ebanghelyo dili mao ang naghimo sa balaod, nga nagpugos sa tawo sa paghimo sa mga butang nga siya dili makahimo sa iyang kaugalingong pag-uyon. Ang ebanghelyo nagpamatuod ngadto kanato sa buhat sa Dios, nga nagtanyag kanato sa kapasayloan. Ang gahom ug kinabuhi ni Kristo gihatag nga walay bayad ngadto sa mituo diha ni Kristo sa tibuok nilang kasingkasing.

PAG-AMPO: Among langitnong Amahan, nagpasalamat kami nga Ikaw nagbanhaw sa imong Anak nga si Hesus gikan sa patay, ug nagpasaylo kanamo sa tanan namong mga kasal-anan alang ug tungod Kaniya. Tukora kami diha sa Imong Anak, ug puna ang among hunahuna uban sa mensahe sa Imong kaluwasan, aron kami magpamatuod sa Imong gahom, sa Imong buhat, ug sa Imong kadaogan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang giwali ni Pablo mahitungod sa pagkabanhaw ni Hesus? Unsa ang maayong balita nga siya nakabase diha sa Iyang pagkabanhaw?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)