Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 030 (The Apostles before the High Council)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

17. Ang Apostoles atubangan sa Hataas nga Konseho (Buhat 5:26-33)


BUHAT 5:26-33
26 Busa miadto sa Templo ang kapitan sa mga guwardiya uban sa iyang mga sakop ug gidakop nila ang mga apostoles. Apan wala sila mogamit ug kusog kay nahadlok man sila nga baton sa mga tawo. 27 Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa Labawng Hukmana ug gisukitsukit sila sa Pangulong Pari. 28 Miingon siya, “Dili ba gidid-an man kamo sa pagpanudlo sa ngalan niining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat! Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulon-an sa tibuok Jerusalem ug buot ninyo nga kami ang paninglan sa inyong kamatayon!” 29 Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, “Kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang tawo. 30 Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Hesus nga inyong gipatay pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. 31 Ug gibanhaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo ingon nga Pangulo ug Manluluwas aron paghatag sa katawhan sa Israel ug higayon sa paghinulsol ug aron mapasaylo ang ilang mga sala. 32 Saksi kami niining mga butanga ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios niadtong nagmasinugtanon kaniya. 33 Sa pagkadungog niini sa mga sakop sa Labawng Hukmanan, nasuko sila pag-ayo ug buot nilang ipapatay ang mga apostoles.

Ang Dios nahigugma sa Iyang mga kaaway, ug dugang pang kaluoy sa daotan kay sa atong mga hunahuna nga pagpalandong. Sa ilang pagdungog nahimo kini nga tawag sa paghinulsol nga gilitok pinaagi sa mga tingog sa dose ka apostoles. Kini tawag sa tanang mga magmamando sa mga Judio aron molingi ngadto sa ilang Ginoo. Dili lang ang kometiba sa pagpangutana ang anaa, apan usab ang tibuok konseho.

Ang kapitan sa templo milakaw ug gipangita ang mga ambahador ni Kristo, uban sa tanang kaaghop, sa paglakaw uban kaniya ngadto sa konseho. Sila milakaw uban kaniya dili ingon ginapos nga mga kriminal, apan ingon nga gitahod, og tawong gawasnon. Ang kapitan sa templo walay kaisog sa pagdakop kanila, kay siya nahadlok nga ang mga tawo maghimog panggubot sa pagsuporta sa mga mensahero sa Dios ug batoon ang mga guwardiya. Ang mga apostoles nagsunod nga pursigedo sa pulis sa templo.

Ang kapitoan nga mga leder hiniusang nagtigom sa balay sa labawng pari. Ang ikaduha walay pasensiya ug dili kapahulay, ang iyang kasingkasing napuno uban sa kasilag, pagdumot, ug kaligotgot. Siya labaw sa tanan nasuko nga kining naghimo ug mga kasamok nagdala ug kaulawan ngadto kaniya sa atubangan sa mga tinugyanan sa mga tawo, pinaagi sa kahibudngan nga paggawas gikan sa bilanggoan. Sa ingon niini siya nagkasaba kanila nga haras-haras sa dihang sila miabot sa iyang atubangan, nangutana “Nganong nagpursige kamo sa pagpanudlo sa ngalan ni Hesus, bisan pa nagsugo kami kaninyo nga dili mosulti sa ngalan nianang tawhana? Bisan pa sa among mapig-ot nga mgabaod, inyong gipuno ang tibuok siyudad sa Jerusalem uban sa inyong binuang, og walay hinungdan nga doktrina. Ang inyong desinyo walay pulos apan sa pagpakaulaw ug pagdaot kanamo atubangan sa mga tawo, ug paghimo kanamo pagpakita ingong nga dili matarong nga mga maghuhukom, ingon nga si Hesus matarong ug kami mga kriminal. Kanang batan-ong lalaki nga Nazaretnon walay hinungdan apan limbongan ug nagpasipala. Siya namatay, ang iyang lawas gibutang sa yuta, ug kita nagpahulay gikan kaniya. Apan kamo nagpili sa pagbiay-biay sa taas nga konseho, nagpakaulaw kanamo, ug pagsala batok kanamo uban sa mga bakak, mga patuotuo, ug limbong.

Sunod niining sumbong, si Pedro ug ang ubang mga apostoles hiniusang mibarog ug misulti uban sa kaisog, giniyayan sa Balaang Espiritu, nag-iingon: “Wala kami magsunod sa namugna nga kinaraang mga sugilanon, wala kami daotang tuyo, apan among nadawat ang pinadayag sa Dios, ug busa motuman sa Dios pinaagi sa among testimonya. Dili mahitabo nga motuman kami kaninyo, kay ang Dios mas dako kay kaninyo. Siya among Ginoo. Alaut kami kon among pug-ngan ang among dila gikan sa pagsulti mahitungod sa Iyang mga kamatuoran! Ang among mga ngabil mapagtong kon mapakyas kami sa pagsulti. Kami mosulti sa pahayag sa direkta nga pinadayag sa Dios ngadto kanamo.

Siguro ang mga lider nangatana kanila: “Ug unsa man ang unod sa pinadayag sa Dios kaninyo?” Usa sa mga apostoles maayo ang tubag: Wa kami pinadayag gawas sa kamatuoran sa pagkabanhaw gikan sa patay ni Hesus. Siya wala mopakita kanamo ingon nga multo, apan ang Dios nagbahaw kaniya diha sa unod, kay si Hesus nagkauban sa Dios sa tanang panahon ug hangtod sa kahangtoran, ug ang Dios uban Kaniya.

Unya usa sa mga maghuhukom misinggit: “Nagsulti kag ingon niana, ingon nga kami mga kaaway sa Dios?” si Pedro maisogong ug puno sa kompiyansa mitubag: “Kamo, ug walay lain, kadtong nagkondena ni Hesus, ang Matarong. Inyong gipugos si Pilato, ang magmamando, aron paglansang Kaniya sa krus. Oo, kamo ang nagpatay ni Kristo, ug kaaway sa Dios. Si Hesus balaan, apan Siya inyong gilansang ngadto sa panghimaraot sa krus pinaagi sa mga kamot sa mahugaw nga mga tawo.

Bisan pa sa pagkagot sa mga ngipon taliwala sa mga maghuhukom, usa sa mga apostoles nagpadayon sa pag-ingon: “Bisan pa niana, ang Dios, wala lang nagbanhaw Kaniya gikan sa patay, apan usab nagtuboy kaniya sa Iyang tuong kamot. Siya naghimo Kaniya nga ulo sa iglesia, ang Manluluwas sa tibuok kalibotan. Si Hesus mao ang Ginoo Mismo, adunay mga kinaiya sa Dios diha Kaniya. Siya ang inyong gidahom nga Mesiyas, ug Siya nagpuyo sa tuong kamot sa Dios, sama sa Iyang gisulti kanhi kaninyo: Sa umaabot kamo makakita sa Anak sa Tawo nga naglingkod sa tuong kamot sa Gahom, ug moabot sa mga panganod sa langit.”

Sa dihang nakadungog ang mga membro sa konseho niini, ang uban kanila andam na molukso. Bisan pa, sila nagpugong sa ilang mga kaugalingon, nagkurog sa kalagot, samtang naghulat sa nahibiling bahin sa depensa sa mga apostoles. Usa kanila nangutana: Unsay labi pang nabilin kaninyo kay sa pagtawag kanato ngadto sa pagsimba sa inyong Ginoo?” Usa sa mga disipulo mitubag: Sa tinuod, si Hesus dili mosalikway kaninyo, apan Siya nagtawag kaninyo sa paghinulsol. Siya nagdahom sa pagtuyok sa tibuok katawhan sa Israel, kay siya mao ang GUGMA. Siya andam sa pagpsaylo kaninyo sa inyong mga sala sa hingpit gayod. Duol ngadto Kaniya, kay ang Iyang kaluoy mas dako pa kay sa inyong kasilag. Ang Dios mopasaylo kaninyo kon kamo tinuod nga maghinulsol.

Posible nga adunay ubang tawo gikan anang mananambong, nga nakurat og nadismaya, nangutana sa mangingisda: “Asa kamo nakakuha nianang mapangahason ug kawalay respito aron makaplagan nga ang inyong maghuhukom sad-an, samtang sa samang panahon, kamo sa inyong kaugalingon nagtanyag sa pagpasaylo? Kinsa kamo, ug kinsa ba kamo sa inyong hunahuna? Mga ginoo ba kamo sa inyong kaugalingon?

Ang Balaang Espiritu naggiya sa mga disipulo nga sila dili madakpan sa lit-ag sa pagtintal, garbo, o pagpasipala. Busa, sila mitubag: “Kami mga saksi lamang ngadto sa kamatuoran sa pagkabanhaw ni Hesus, ug sa Iyang pagsaka sa langit. Ang Balaang Espiritu nagpuyo nga epektibo sulod kay kami mga magtutuo ni Kristo, nga misaka sa hitaas. Ang Balaang Espiritu nagmatuod kanato nga ang atong kahibalo tinuod,ug nga kita nagkinabuhi sa panagduyog uban sa Dios.”

Usa sa mga lider mikatawa ug miingon: “Unsay anaa kaninyo, nakasabot ba kamo mahitungod sa Balaang Espiritu, kamo nga walay hibangkaagan nga mga tawo? Sa labing madali siya midawat sa tubag sa iyang madayganong pangutana: “Ang Dios naghatag sa Iyang Balaang Espiritu ngadto lamang kaniya nga motuman sa Iyang pulong, kaniya nga midawat sa pinadayag ni Kristo. Siya nga dili motuo malaglag, tungod kay siya nagsupak sa Balaang Espiritu sa iyang pagpamatuod. Ang tanang sala mapasaylo ngadto sa tawo, apan ang sala batok sa Balaang Espiritu dili gayod mapasaylo.

Ang matag usa sa mga pahayag sa mga apostoles mipusil ngadto sa kapitoan nga mga lider, sama sa pana sa langitnong kamatuoran nga mitusok sa ilang mga kasingkasing. Kasagaran sa halangdong mga membro, kinsang dignidad nasamaran, naimpito sa kasuko tungod sa ilang insult. Sila milukso aron sa pagdasmag sa usa nga ilang gihuna-huna nga mga tigpasipala, mga tulisan, mapahitas-ong mga hambogero. Ang kahanginan mingitngit ug nagpadayon pagngitngit. Ang impirno andam sa pag-atake sa mga lider sa Kristohanong iglesia, aron sa pagguba kanila sa pagbato.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, Buhi ka. Amo kang gisimba, ug gidayeg Ka tungod sa gahom ug kaisog nga Imong gihatag ngadto sa Imong mga apostoles. Nianang makuyaw nga kahimtang sila wala maglimod Kanimo apan misaksi sa Imong kamatuoran. Tabangi usab kami, sa takna sa pagsulay, nga magpadayon nga matinud-anon nganha Kanimo bisan ngadto sa kamatayon. Amen.

PANGUTANA:

  1. Asa nga mga punto sa depensa sa mga apostoles batok sa ilang mga maghuhukom ang nakapahimuot kanimo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:42 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)