Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 084 (Founding of the Church in Berea)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

6. Ang Pagkatukod sa Iglesia diha sa Berea (Buhat 17:10-15)


BUHAT 17:10-15
10 Sa pagkabii niana, gipagikan dayon sa mga kaigsoonan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea ug sa ilang pag-abot didto, miabot sila sa sinagoga sa mga Judio. 11 Mas bukas ang mga hunahuna sa mga tawo didto kay sa mga taga-Tesalonica. Madasigon kaayo silang namati sa Maayong Balita ug nagtuon sila sa Kasulatan aron sa pagtino kon tinuod ba gayod kining mga butanga. 12 Daghan kanila ang mituo lalip ang daghang mga babayeng Grego nga tinamod sa katilingban ug ang mga lalaki usab. 13 Apan sa pagkadungog sa mga Judio didto sa Tesalonica nga nagwali na usab si Pablo sa pulong sa Dios didto sa Berea, nangadto usab sila ug gihulhogan ang mga tawo aron sa pahimog kasamok. 14 Busa gipagikan dayon sa mga kaigsoonan si Pablo paingon sa baybayon apan si Silas ug si Timoteo nagpabilin didto sa Berea.15 Ang mga tawo nga naghatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa siyudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugon ni Pablo nga paapason sila ni Silas ug si Timoteo sa labing madali.

Si Pablo miadto gikan sa usa ka siyudad ngadto sa lain alang kang Kristo. Ang iyang kinabuhi mao ang usa ka kadena sa mga kagubot, ug gawas sa pagtagad ngadto sa ubang wala tuyoa nga mga pagpinig, ang matag usa may kalambigitan niining kadena mao ang susama ngadto sa uban. Kini mao ang iyang batasan sa pag-ampo uban sa iyang mga kauban ug unya mosulod paingon sa mga siyudad, gipalabi ang mga ulohan sa mga balangay. Siya una mangita sa usa ka sinagoga sa mga Judio, sanglit kini mao ang kanunay niyang paagi sa pagsugod sa iyang pagsaksi uban sa mga tawo sa daang pakigsaad, Siya gusto sa paghalad una kanila sa Ebanghelyo, pagmantala ngadto kanila sa gilansang sa krus ug ang buhi nga Hesus. Sila, alang sa ilang bahin, susihon ang iyang doktrina diha sa kahayag sa Kasulatan ug sa mga Propeta. Ang uban kanila mituo, labina taliwala sa mga edukado nga mga Hentil, kinsa madasigong midawat sa gahom sa bag-ong doktrina.

Ang mga Judio nahimong nasuko, ug wala nahimuot sa hunahuna sa usa ka maaghop nga Nating Karnero sa Dios. Sila gusto sa usa ka dominante, politikanhong Kristo, kansang gingharian maoy natukod ibabaw sa balaod. Busa, mga kalayo sa pagnagbingkil, pagdumot, paglutos, pagsakit, mga hulga sa masakit nga kamatayon, misunod pinaagi sa paghingilin ug walay kataposan nga pagkalagiw ang mitindog. Unsay nagpabilin diha sa siyudad sa pag-alagad sa apostle mao ang usa ka gamay, buhi nga Kristohanong katilingban, usa nga nag-ila ug mituo nga si Kristo mao si Hesus nga taga-Nazaret, kinsa mohatag ngadto sa Iyang mga sumusunod sa kinabuhi sa Dios pinaagi sa Balaang Espiritu. Kining bag-ong mga iglesia kanunay nag-antos sa paglutos human si Pablo adunay mabangis nga pagguyod sa gawas, ingon sa teksto sa Epistola ngadto sa mga taga-Tesalonica nga giasoy (1 Tesalonica 2:14; 3:1-4, 2 Tesalonica 1:4).

Ang mga kaigsoonan sa Tesalonica miuban kang Pablo ngato sa gamay nga siyudad nga ginganlag Berea, 70 ka mga kilometro sa kasadpan sa Tesalonica, nagdahom nga siya mahimong labaw pa kaseguro didto kay sa dagkong mga siyudad. Apan si Pablo wala mahadlok bahin sa iyang kaugalingong seguridad. Ang iyang kasingkasing misilaob uban sa dakong tinguha alang kang Hesus, kansang tinuod nga himaya iyang nakita. Ang Iyang gugma alang sa mga Hentil nagpugos kaniya sa pagwali sa kaluwasan, aron daghan ang mahimong maluwas.

Ang mga Judio sa Berea labaw pa ka maalamon kay sa taga- Tesalonica, ug sila andam sa pagpamati sa bag-o nga pagtulon-an. Sila nagsusi sa daan nga mga libro, ug ang uban nakaangkon pinaagi niining lawom nga pagpangutana sa kinabuhing walay katapossan. Subay uban sa daghan kinsa nagpuyo taliwala kanila, sila nangandoy alang sa usa ka mensahe diin mahimong pamaagi sa pagwali. Apan, dili lang kini ang bugtong paagi aron sa pagdala sa mga tawo ngadto kang Hesus. Siya nga mapangandoyon modulot sa lawom ngadto sa pulong sa Dios makasinati sa pagpamuhat sa pulong diha kaniya, magbuhat sa pagputli, gugma, pagkabalaan, ang kaisug aron sa pagpamatuod, subay uban sa pagdahom sa pagbalik ni Kristo. Minahal kong igsoon, buntoga ang imong kakapoy ug pagpanuko. Pildiha ang babag diha sa imong kaugalingon ngadto sa pulong sa Ginoo. Pun-a ang imong kasingkasing uban sa mga pulong ni Kristo. Ikaw unya mahimong usa ka malipayong tawo, nga nagpakita sama sa usa ka tuburan sa gugma sa Dios taliwala sa inyong mga palibot. Ang mga hunahuna ug kalihokan sa Espiritu sa sulod nimo mahimong magsugod sa pagdagayday gikan kanimo.

Ang pagwali ni Pablo naghatag sa pagbangon sa nagkalain-lain nga mga iglesia sa Judio ug sa mga Hentil nga Kristohanon, ang mga iglesia diin adunay mga pagbahinbahin nagpadayon sa pagpatigbabaw sa taliwala sa mga katawhan ug mga kultura, taliwala sa sidlakan ug sa kasadpan. Ang gugma ni Kristo mao ang madaogong gahom diha sa tanang mga magtutuo. Apan tungod sa pagtubo niining espiritohanong kadaogan nahimong usa ka makadaot nga tunok diha sa mata ni Satanas, ang ulahi gihimo ang matag paningkamot aron sa pagguba sa mga iglesia gikan sa duroha sa sulod ug sa gawas. Ang panatikong mga Judio miabot gikan sa Tesalonica, kinsa, misilaob sa kasuko, miuyog sa bag-ong mga kabig uban sa ilang mga bakak. Sila nangandoy sa pagtan-aw niining panagtigon sa gugma gihuyop og nabulag, aron sila makahimo sa paglutos kang Pablo sa mas labaw pa kabangis.

Apan sa wala pa ang pagsulong nga mahimong mobukal paingon sa pagbuto, usa ka malumo, malinawon nga espiritu nagsugod sa pagpakita sa iyang kaugalingon taliwala niining mga tawo. Ang mga magtutuo miuban kang Pablo ngadto sa dagat, 40 ka mga kilometro ang distansya, ug didto sila nagpahimutang kaniya sa madali sa barko, aron nga ang daotang katuyoan sa puno sa kasilag mahimong dili mahulog ngadto sa apostol. Si Pablo miadto sa Berea nga nag-inusara, gibilin ang iyang kauban didto sa Tesalonica aron sa paglig-on sa iglesia. Karon, siya mibiya sa Berea nga walay kauban, sa iyang dalan paingon sa Atena, ang labing bantogan nga intelektwal nga sentro sa kalibotan ug ang gitigoman sa mga pilosopo ug mga eskolar. Sa maong dakong siyudad ang mga tawo gawasnon sa pagpatuyang sa ilang kaugalingon diha sa garbo ug mabaw nga kinabuhi. Ang mga taga-Atenas mituo nga sila mousisa ngadto sa tanang misteryo sa kalibotan uban sa ilang mga hunahuna. Hinoon, Sila wala masayod sa Balaang Espiritu sa buhi nga Dios, nga nagbanhaw gikan sa patay.

Si Pablo wala maulaw ni mahadlok sa pagpakita sa iyang nawong taliwala sa mga pilosopo sa Atenas. Siya mibati nga siya misulod paingon sa taas nga kagubot, usa diin mahimong mohampak sa iglesia pagpadayon sa iyang kasaysayan, malungtaron alang sa labaw pa kay sa usa kalibo ka mga tuig. Ang pilosopiya kung wala ang Ginoo ug ang mensahe sa ebanghelyo mao ang sama sa pagkompara sa kahayag ug kangitngit, langit ug impiyreno, langitnong pagdasig ug yawan-ong pagsaway. Si Pablo dili gusto mosulod pinaagi sa iyang kaugalingon lamang paingon niining labaw sa tanan nga gubat uban sa mga espiritu. Siya nasayod sa segurado gayod nga siya dili maantigo, apan usa ka membro sa lawas ni Kristo. Siya naghangyo kang Silas ug Timoteo, ang iyang isig-kamagbubuhat, sa pag-anha sa labing madali gikan sa Tesalonica ngadto sa Atenas. Sa ingon si Pablo nangita sa panabang sa iyang mga kauban diha sa paki-away uban sa mahugaw nga mga espiritu, ingon nga si Hesus naghangyo sa Iyang mga disipulo didto sa Getsemane aron sa pagtukaw ug pag-ampo uban Kaniya. Ingon nga ang Ginoong Hesus miagi niining gubat nga nag-inusara ug sa pag-inom sa kopa sa kapungot sa Dios nga nag-inusra, sa ingon usab, si Pablo kinahanglan mobiyahe ngadto sa Atenas nga nag-inurasa. Didto siya mahimong mopas-an sa pagbiay-biay sa mga maalamon ug mga pilosopo, ang pagyubit sa mga tawo ug ilang taw-hanong kaalam.

PAG-AMPO: Nagpasalamat kami Kanimo, among Ginoo nga si Kristo, tungod Ikaw nagdasig ug naghagit kang Pablo, panahon human sa panahon, wala magtagad sa mga paglutos ug mga pag-antos, apan aron sa paghimaya sa Imong balaang ngalan. Putlia kami, O Dios, alanh sa Imong pag-alagad, ug pun-a kami uban sa motibo sa Imong gugma, aron nga kami mahimong dili mahadlok ni bisan kinsa, sa espiritu, o doktrina, apan magwali sa Imong kaluwasan ngadto sa tanan niadtong nangandoy alang Kanimo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang maong nabatasan ni Pablo sa magwali sa dihang siya mosulod sa usa ka siyudad?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:00 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)