Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 038 (The Days of Moses)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)
21. Ang Depensa ni Esteban (Buhat 7:1-53)

b) Ang Mga Adlaw ni Moises (Buhat 7:20-43)


BUHAT 7:35-36
35 “Mao kini ang Moises nga gisalikway sa katawhan sa Israel ug ang giingnan nila, ‘Kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo?’ Siya ang gipadala sa Dios ingon nga pangulo ug manluluwas, binuligan sa anghel nga iyang nakita didto sa nagdilaab nga sampinit. 36 Siya ang nangulo sa katawhan sa ilang paggawas gikan sa Ehipto ug nagbuhat siyag mga milagro ug mga katingalahan didto sa Ehipto, sa Dagat nga Pula ug sa kamingawan sa sulod sa 40 ka tuig.

Ang mga tawo nga misalikway kang Moises sa dihang siya miabot ngadto kanila uban sa mensahe sa nasodnong kaluwasan. Ang Dios, bisan pa, nagpili kaniya aron pagdala sa espirituhanong paggiya, ug sa ingon niini siya nahimong sama ni Hesus, diin ang iyang mga katawhan usab misalikway kaniya. Bisan pa niana, ang Dios nagpabilin nga matinud-anon ngadto kang Hesus, ug nagbanhaw Kaniya gikan sa patay, aron Siya maglukat sa dili maihap nga mga ulipon sa sala. Usa sa mga reklamo batok ni Esteban mao nga siya misalikway kang Moises. Bisan pa niana, si Esteban nagpataas sa ngalan ni Moises ug nagpahinungod kaniya uban sa pinakataas nga mga titulo. Siya nagtawag kaniya nga magmamando ug manluluwas, nga maoy ulo sa iyang mga tawo, ug nag-antos aron mahiusa ang iyang sukihang mga tawo ngadto sa Dios. Ingon man usab, Si Kristo mao ang ulo sa Iyang iglesia, ang tinuod nga Manluluwas ug ang Manunubos. Siya naggiya sa tanang espirituhanong mga lalaki ug mga babaye, diha sa katahom sa pagkabalaan, sa Iyang Amahan, aron siya magmatuod kanila sa Iyang bag-ong pakigsaad!

Si Esteban nagsulti nga ang anghel sa trono sa Dios, nagpakita sa panagway sa Dios, og nag-uban kang Moises sa kap-atan ka mga tuig didto sa deserto. Si Moises, ang edaran nga tawo, maluya sa iyang kaugalingon, ingon nga dili hanas sa madanihong pagpamulong. Siya miyuko paingon sa paglantaw sa negatibong bahin mahitungod sa dako kaayo nga katungdanan sa pagpakaon sa matag-adlaw sa iyang dili maihap nga mga katawhan didto sa deserto. Ang anghel sa Ginoo, bisan pa niana, gigunitan siya pinaagi sa iyang kamot ug naggiya kaniya sa matag lakang, nagpalayo kaniya gikan sa mapig-ot nga mga oposisyon. Siya nagtugot kaniya sa paglampos diha sa sentro sa gahom sa kangitngit, ug pagdayandayan kaniya uban sa dagkong mga katingalahan pinaagi sa gahom sa Dios. Si Moises dili ang magmamando ug manluluwas sa iyang kaugalingon. Bisan pa niana, ang Dios, nagpadayag sa Iyang pagkagamhanan niining pobre nga tawo, ug nagtabang sa iyang alagad sa kap-atan ka mga tuig.

Bisan wala ang tabang sa mga anghel, kita usab, adunay madaogon nga Dios ug Manluluwas nga namuhat alang kanato. Siya ang Dios nga nagpadayag sa unod, ug karon Siya naggiya sa Iyang mga tawo, pinili gikan sa tanang mga nasod ug katawhan, diha sa Iyang madaogon nga prosisyon. Sa taliwala niining mangitngit nga mga deserto sa atong kalibotan kita misunod Kaniya uban sa pagpakpak, pagpasalamat, ug pagdayeg.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami Kanimo, kay Ikaw ang ulo sa iglesia, ug ang among matinud-anon nga Manluluwas. Imo kaming gidala ilalom sa Imong pako. Gikan sa Imong pagkaon kami nabuhi, ug gikan sa Imong pagkamatinud-anon kami nagpadayon. Natukod ang among kaugmaon diha lamang Kanimo, nga dili gayod mobiya kanamo.

BUHAT 7:37-43
37 Siya ang Moises nga giingon sa katawhan sa Israel, ‘Ang Dios magpadala kaninyog propeta gikan sa inyong katawhan sama nga siya nagpadala kanako.’ 38 Siya mao ang nag-uban sa katawhan sa Israel nga nagkatigom didto sa kamingawan. Didto siya uban sa atong mga katigulangan ug sa anghel nga nakigsulti didto sa Bukid sa Sinai ug nadawat niya gikan sa Dios ang buhing mensahe aron ihatag kanato. 39 “Apan midumili ang atong mga katigulangan sa pagtuman kaniya. Ila silang gisalikway ug nangadoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. 40 Miingon sila kang Aaron, ‘Buhati kamig mga diosdios nga maoy mag-una kanamo kay wala kami mahibalo unsa nay nahitabo niadtong Moises nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto. 41 Busa nagbuhat silag usa ka diosdios sa dagway sa nating baka ug ila kining gihalaran ug naglipay sila tungod sa binuhat sa ilang mga kamot. 42 Ug mibiya kanila ang Dios ug gipasagdan sila nga nagsimba sa mga bituon sa kalangitan, sumala sa isulat sa basahon sa mga propeta: ‘Katawhan sa Israel! Ako ba ang inyong giihawan ug gihalaran ug mga mananap sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan? 43 Ang inyong gidala mao ang tolda sa diosdios nga si Moloc, ug ang larawan sa bituon sa inyong diosdios nga si Repan. Sila mga diosdios nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga mga bihag ipadala ko kamo saylo pa sa Babylonia.’

Si Esteban mibarog ilalom sa pag-akusar sa pagpasipala batok sa duroha kang Moises ug sa balaod. Mao nga siya nagklaro sa ika lima nga higayon sa iyang depensa, gigamit ang mahigalaong pulingalan “kini”, nga si Moises adunay tagsaong posisyon atubangan sa Dios, diin walay laing tawo sa gihapon diha sa Daang Tugon. Ang Labawng Halangdon nakig-istorya kaniya sa kinaugalingon (bersikulo 35, 36, 38, 40) Si Moises mao ang tigpataliwala sa Daang Tugon. Siya nailalom sa kakuyaw sa kamatayon, mikatkat sa bulkan nga nagbuga ug natunaw nga bato ug aso, diin siya nagkita sa anghel sa Ginoo.

Si Esteban nagtudlo ngadto sa balaod, diin si Moises nagdawat gikan sa Dios, ingon nga “buhing manalagna” nga nagdagayday gikan sa kasingkasing sa Dios, diin kini gihatag pinaagi sa kamot sa anghel ngadto sa tinugyanan sa mga tawong adunay pakigsaad. Si Esteban wala magtawag sa balaod nga makadaot, sulat nga patay, apan usa ka giya sa kinabuhi, ang sapa nga nagdagayday gikan sa pagkabalaan sa Dios. Siya nga nagtuman sa balaod mabuhi sa walay kataposan.

Si Esteban may kaikag, alang sa labing maayo kay sa pagpadako kang Moises ug ang paghimaya sa balaod atubangan sa taas nga konseho, siya gusto nga maklaro ngadto kanila nga wala sa duha siya dili bisan ang Kristohanong iglesia sa kanunay nagbalibad sa tigpataliwala sa Daang Tugon. Sila wala gayod nagpasipala batok kaniya. Ang katawhan sa Israel, mismo, nagbalibad kaniya sa pipila ka mga panahon ug nagpadayon pagdumili kaniya. Sila mga katawhan nga masinupakon. Si Esteban nagpaklaro, sa sinugdanan sa iyang pakigpulong, nga ang mga ulipon sa Ehipto wala makasabot kang Moises, ug nagsulay sa pagpapha kaniya. Siya kinahanglan mokagiw tungod ang iyang mga katawhan misalikway sa iyang tabang. Apan ang Dios nagtudlo kaniya nga mahimong pangulo niadtong nagsalikway Kaniya, ug naghimo kaniya nga malampuson sa pagsupak sa ilang pagkasukihan.

Sa dihang miabot ang pinili sa Dios aron modawat sa balaod sa pakigsaad, ang iyang mga sumusunod mibiya kaniya, ug mitalikod ang ilang mga kasingkasing palayo gikan sa Ginoo. Sila nagpahimutang sa ilang mga hunahuna sa mga luho sa kinabuhi, ug gipalabi ang pagsimba sa baka nga bulawan nga labing maayo kay sa paghulat sa ilang tigpataliwala, nga nalangan sa pagbalik gikan sa iyang miting uban sa Dios

Kining sermon, diin si Esteban mihatag atol sa iyang depensa, puno sa espirituhanong kahulogan. Ingon nga si Moises nawala uban sa Dios sa taas nga panahon, ug mibalik aron pagmatuod sa iyang katawhan sa Daang Tugon, mao usab si Kristo wala nato nakita karon uban sa Iyang langitnong Amahan. Siya mobalik sa eksaktong panahon ug magsabwag sa Iyang kalinaw sa kalibotan. Ang mga Judio nianang panahona wala mosalig sa ilang pangulo, ingon sa mga tao karon wala mosalig kang Kristo. Hinuon, sila nagsayaw nga nag-alirong sa bulawang baka sa kalipay. Sila misulti mahitungod sa teknolohiya ug mga hinagiban nga makamatay, pagpagarbo sa ilang mga kabtangan ug mga hugaw nga paagi sa pag-ankon sa salapi, sa walay pagtan-aw sa Dios, o pag-ila nga ang Iyang hukom moabot nganha kanila sama sa nagkaduol nga panganod nga itom.

Si Esteban nagpakita sa iyang mga maghuhukom nga kini hukom sa Dios nga naglabay sa Israel ngadto sa pagkabinihag, kay sila mitalikod man Kaniya. Kining hukom wala mahitabo ang tanan sa kausa, apan sa hinay-hinay. Ang Dios mibuak uban sa katawhan nga nakigsaad human sila nahulog ngadto sa pagsimba og diosdios, nahimong hakog, misalig sa pagtuon sa kahimtang sa bulan, adlaw, ug ubang mga planeta, ug nagsimba sa mga dapit diin nagpuyo ang mga espiritu sa demonyo. Sila nagsimba sa tanang mga diosdios sa ilang mga palibot ug abli sa matag mahayag nga bag-ong panghuna-huna o butang nga makahinam sa ilang mga mata. Sila nagsabot niini nga maayo dili aron pagbilin sa kahibalo sa dili makita nga Dios, ug busa wala mopili ngadto sa pagtuman sa tingog sa Iyang Balaang Espiritu sa ilang mga konsensiya. Kini kinahanglanong hinungdan sa tanang hukom. Nakadungog ba kamo sa Dios ug sa Iyang pulong? Gibuhat ba ninyo ang Iyang kabubut-on uban sa kasingkasing nga malipayon, sa labing madali ug hingpit?

Si Esteban nagtudlo sa iyang mga tigpaminaw (sa bersikulo 37) sa dakong pagdahom diin si Moises nag-abli ngadto kanila. Ingon nga tigpataliwala, ang Dios nagpabarog sa usa ka propeta gikan diha kanila nga mahimong sama ni Moises, modirekta sa ilang mga kasingkasing sa iyang mga sumusunod paingon sa langitnong mga pabor ug mga gahom. Ang matag tigpaminaw diha sa taas nga konseho nasayod nga kining daang saad nagtudlo kang Moises ngadto sa pag-abot ni Kristo. Kining moabot nga propeta magtukod sa bag-ong pakigsaad, nga nagmatuod sa Iyang sumusunod sa maayo kaayo nga paagi, ug nagdala kanila sa sulod sa kuminidad uban sa Dios. Kining propesiya nahibaloan sa mga Kristohanon, apil si Esteban, nga nakasabot niining bersikulo ingon nga nagtudlo kang Hesus.

Sa maong pamatasan si Esteban nagdepensa sa iyang posisyon ngadto kang Moises ug sa balaod. Siya nagkondena, sa samang panahon, ang padayon nga pagsupak sa iyang mga katawhan, ug naggiya kanila ngadto kang Kristo, diin nagpahulay sa talagsaong paglaom sa pagkatuman sa tahas alang sa balaod ug sa pagtukod sa bag-ong pakigsaad. Kining kusgan nga depensa ni Esteban nahimong klaro, sa samang panahon, nga ang klaro nga pagwali sa gasa sa Balaang Espiritu gikahatag ngadto sa mapaubsanong mamumulong.

PAG-AMPO: O balaan nga Dios, pasayloa kami alang sa among magahi nga mga kasingkasing. Tabangi kami sa pagsabot sa Imong Anak, nga dili magsalikway Kaniya, apan motuman sa Imong pulong, ug maghulat alang Kanimo. Itugot ang Imong Espiritu nagmatuod kanamo diha sa Bag-ong Pakigsaad, pagbuhat diri kanamo sa pagpaubos, gugma, ug pagtuo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang tulo ka pinakasentro mga hunahuna sa pagpamulong ni Esteban ngadto sa taas nag konseho diha sa pagtahod kang Moises ug sa balaod.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:50 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)