Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 058 (Establishment of a Gentile Church)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

10. Ang Pagtukod sa Hentil ug Iglesia didto sa Antioquia (Buhat 11:19-30)


BUHAT 11:19-24
19 Ang mga magtutuo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay sa Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Fenicia, Cipre ug Antioquia apan ang mga Judio lamang ang ilang gisangyawan. 20 Hinuon adunay pipila sa mga magtutuo nga taga-Cipre ug Cirene nga nangadto sa Antioquia ug gisangyawan usab nila sa Maayong Balita mahitungod kang Ginoong Hesus ang mga dili Judio. 21 Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. 22 Ang balita mahitungog niini midangat sa iglesia sa Jerusalem busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. 23 Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bug-os nga kasingkasing. 24 Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug daghang mga tawo ang nangakabig ngadto sa Ginoo.

Giunsa paghimo ang kasaysayan sa iglesia ug ang dagan sa pagwali paglambo human sa dako nga pinadayag sa Dios ngadto kang Pedro? Ang daghang bang mga magtutuo didto sa Cesarea nahimong usa ka buhi nga iglesia ug usa ka aktibong sentro alang sa pagwali sa ebanghelyo sa tibuok kalibotan? Ang gahom ba sa ebanghelyo midan-ag pinaagi kanila ngadto sa mga nasod? Wala kita makadungog kanila sa bisan unsa nga labaw pa.

Ang uban nga mga lalin nga mituo diha kang Kristo nagpuyo dili layo gikan sa Palestina, didto sa Antioquia, ang pangulong siyudad sa Siria. Kini sa ulahi nahimong ikatulo nga mahinungdanong siyudad sa imperyo, nga naila sa iyang moral nga pagkaubos ug sa pagkamabaw. Kadtong kanhi mikalagiw sa paglutos sa panahon sa kamatayon ni Esteban nagkatibulaag ngadto sa mga siyudad sa Lebanon, Cipre, ug Asia Minor. Didto sila nahimong saksi ngadto ni Hesus, ang tuboran sa kinabuhing walay kataposan, sa matag lungsod ug balangay. Sila nagkulong sa ilang pagsaksi, bisan pa, ngadto sa ilang lumad nga mga Helenistikong Judio.

Ang nahitabo sa Antioquia sukwahi, diin ang uban nga mituo nga mga lalin misulti direkta ngadto sa mga Grego ug sa ubang mga Hentil. Sila nagwali nga walay teyolohikanhong pagbansay, wala makaangkon sa taas nga mga diploma, ug wala makadawat sa bisan unsang tabang panalapi gikan sa mga misyonaryo. Sila misulti sa ilang mga kaubang trabahante diha sa pamatigayon mahitungod kang Hesus ang Ginoo, nga nabanhaw gikan sa patay. Ingon nga didto sa Cesarea, ang Balaang Espiritu nagpuyo niadtong nagtuo, bisag wala makabig sa relihiyon sa Judio (Judaism).

Sa Antioquia kining dako nga kabag-ohan dili maoy hinungdan sa rebulosyon didto sa sinagoga sa mga Judio, kay ang mga Judio niining ulohan nga siyudad nakasinati na sa pagbutyag ngadto sa pagwali ni Nicolas, ang usa ka nagsimba og dios- dios nga Hentil, apan nakabig sa relihiyon sa mga Judio (Judaism), ug human niadto mituo diha ni Kristo. Pagkahuman, ang iglesia didto sa Jerusalem nagpili kaniya sa taliwala sa pito ka mga katabang. Busa kini nahimong klaro nga nga ang kagawasan didto sa Antioquia mas dako pa kaysa sa didto sa Jerusalem. Busa, ang pagwali awtomatikong nagsugod nga nahitabo.

Unsa ang sulod ug kamahinungdanon sa testimonyo sa pagwali sa mga lalin? Sila dili makawali kang Kristo gikan sa mga berso sa Balaod, kay ang mga tawo mga ignorante sa Daang Testamento, ang Balaod, ug ang mga Prophets. Sila nagtawag kanila kang Hesus ang Ginoo, ngadto nga ang tanang awtoridad sa langit ug sa yuta, ang Usa pinaagi nga ang tanang mga butang, ug pinaagi nga kita nabuhi (1 Corinto 8:6). Kining Ginoo naghangyo sa atong kompletong pagpanugyan, pagtuman, ug pagsugot. Kita makasumiter ngadto kaniya sa walay kabalaka o kahadlok, kay Siya namatay alang kanato ug miula alang sa atong mga sala, aron kita mahimong madawat atubangan sa Labawng Taas. Ang atong Ginoo dili diktador, apan sa Iyang kaugalingon gugma nga nagpalibot uban sa gahom. Siya nagmatarong kanato aron kita makaambit sa Iyang kinabuhing walay kataposan, diin molabaw sa kamatayon ug korapsyon.

Kining mensahe mahitungod sa langitnon, maluloy-ong gahom nagbuntog sa atong mga kasingkasing ug naglamdag sa atong mga huanahuna, sa ingon nga daghan ang nakaila sa personal nga relasyon ubang kang Ginoong Hesus ug naluwas. Usa sa mga misteryo niining misyonaryo nga pagkapukaw didto sa Antioquia nalambigit giunsa ang praktikal nga pakigsulti gikan sa usa ngadto sa uban. Ang nagwali nga mga magtutuo wala maghimo ug dagkong mga panagtigom aron pagpalambo sa pagkapukaw, wala sila mogamit sa radio o mga polyeto. Sila nagpahayag sa gahom sa kaluwasan gikan sa baba ngadto sa dalunggan pinaagi sa personal nga pakigkita, Kini nga paagi mao sa gihapon ang labing gamhanan nga paagi sa pagwali karon. Imo bang gisultihan ang imong mga higala mahitungod sa Manluluwas? Imo bang gidala ang Balaang Espiritu pinaagi sa imong testimonyo mahitungod ni Kristo? Pun-a ang imong kasingkasing uban sa pulong ni Hesus aron ang imong dila mahimong mosulti sa Iyang ngalan. Ikaw makakita sa kamot sa Ginoo nagapamuhat pinaagi kanimo sa labing madali.

Sa dihang ang mga apostoles ug mga anciano diha sa unang iglesia sa Jerusalem nakadungog nga daghan ang mituo diha ni Kristo didto sa layo, anga daotan nga Antioquia sila wala masuko pinaagi sa balita, sama nga sila sa dihang nakadungog mahitungod sa kabaghoan ni Cornelio ug sa iyang mga kaubanan sa Cesaria. Ang mga lider ug mga membro makamatngon human sa ilang panagsultihanay uban ni Pedro nga ang Dios mopuno sa tanang tawo uban sa Balaang Espiritu kon sila motuo ug magpadayon diha Kaniya. Hinoon, aron makita kon kining iglesia matuod ug wala nagsunod sa makapahisalaag nga mga patuo-tuo, sila nagtudlo kang Bernabe, ang matarong nga tawo nga sinati ang Romano-Grego nga mga rehiyon, aron sa pagdumala ug paglantaw sa pagtubo niining unang grupo sa mga Kristohanon.

Kita nasayod sa kinaiya ni Bernabe gikan sa mga saksi nga gihatagan niya diha (4:36), giunsa diha sa iyang amahanong gugma siya mao ang sumpay nga kalambigitan taliwala sa mga apostoles ug ni Saulo (9:27). Niini nga teksto si Lucas nagpamatuod (kini lagmit nga siya nakahimamat kaniya sa personal) nga kining tawhana sa matarong, usa nga nag-isa sa mga pag-ampo gikan sa taliwala sa mga tawo ug nagwali diha sa kahingppitan sa Balaang Espiritu. Siya wala magsalikway sa mga tigpaminaw kon sila dili makasabot sa iyang wali sa unang higayon, apan mitambong ngadto kanila uban sa dakong pailob. Siya misalig sa Dios aron paghingpit niadtong bag-ong mga magtutuo, ug manguna kanila ngadto sa pagkahamtong diha sa gugma.

Si Bernabe dako kaayo ang kalipay sa dihang siya nakita sa bag-ong kinabuhi diha sa iglesia sa Antioquia. Siya wala magsugod sa pagsaway sa mga sakit, og wala usab siya manghilabot diha sa mga problema ug mga panagbingkil taliwala sa mga kaigsoonan. Siya nalipay uban niadtong mga nabag-o, ug makugihong namuhat aron sa pagpalig-on sa pagtuo sa tanan, nga sila mahimong magpadayon sa kabug-osan ni Kristo. Dinhi niining kahimtang sa espirituhanong pagkapukaw sa iglesia milambo didto sa Antioquia. Kadtong mga hamtong mibati nga ang bag-ong paglaom nagdan-ag ngadto niining iglesia. Ang tinuod nga presensiya sa langitnong gahom mipakita diha, diin wala makaplagi diha sa nagkalainlaing mga relihiyon sa ilang palibot.

PAG-AMPO: O Dios, nagpasalamat kami nga Ikaw nagtawag sa dili maihap nga wala mailhi ng mga tawo ngadto sa Imong gingharian sa walay hunong sa tanang panahon. Nagpasalamat kami alang sa posibilidad sa pagpamatuod sa usa ngadto sa uban bisan karon. Nangita kami sa Imong kaalam aron sa pagsulti sa mensahe sa kaluwasan, uban sa gahom ug kalipay, sa yanong paagi, nga daghan ang mahimong maluwas diha sa Imong ngalan ug sa Imong gingharian moabot sa among taliwala bisan karon.

PANGUTANA:

  1. Giunsa iniining inila nga iglesia sa Antioquia pagkabugna?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:16 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)