Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 107 (Paul’s defense)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

4. Ang depensa ni Pablo atubangan sa iyang mga katagilungsod (Buhat 22:1-29)


BUHAT 22:1-8
1“Mga kaigsoonan ug mga ginikanan, pamatia ako nga manalipod sa akong kaugalingon!” 2 Sa pagkadungog nila nga misulti siya sa pinolungang Hebreo labi pa silang mihilom. Ug si Pablo mipadayon: 3 “Usa ako ka Judio nga natawo sa Tarso sa Cilicia apan dinhi ako nagtubo sa Jerusalem ingon nga tinun-an ni Gamaliel. Gitudloan ako sa Balaod sa atong mga katigulangan sa higpit nga pamaagi ug madasigon akong nag-alagad sa Dios sama kaninyong tanan nga ania karon dinhi. 4 Wala ko lung-i ang mga tawo nga nagsunod sa Dalan. Akong gidakop ug gibilanggo ang mga lalaki ug mga babaye. 5 Ang Pangulong Pari ug ang Labawng Hukmanan makasaksi nga nagsulti ako sa tinuod. Nakadawat akog mga sulat gikan kanila alang sa mga kaigsoonang Judio sa Damasco busa miadto ako didto aron pagdakop niining mga tawhana ug pagdala nila balik sa Jerusalem aron silotan. 6 Udtong tutok kadto samtang nagpanaw ako ug nagkaduol na sa Damasco, mikalit pagdan-ag libot kanako ang usa ka masanag nga kahayag gikan sa langit. 7 Natumba ako sa yuta ug nadungog ko ang usa ka tingog nga nag-ingon, ‘Saulo, Saulo! Nganong gilutos mo man ako? 8 Unya nangutana ako, ‘Kinsa ka ba Ginoo? Ug mitubag siya, ‘Ako si Hesus nga Nazaretnon nga imong gilutos.

Si Pablo mitawag sa iyang buot -nga mga mamaumuno nga mga igsoon ug mga amahan. Siya wala maghukom kanila alang sa ilang kasilag ug pagkapanatiko, apan nahigugma kanila ug nagpasaylo sa ilang pagkawalay alamag. Sumala sa Bag-ong Testamento, ang katawhan sa mga Judio dili membro sa pamilya sa Dios, kinsa natawo sa Balaang Espiritu. Siya naghatag kanila niining mga titulo, busa, sumala sa mga saad nga giingon diha sa Dang Testamento. Ang apostol sa mga Henti nakigpulong sa hilom nga panon sa katawhan diha sa ilang pinulongan nga iyang nadak-an, ug nagtahod kanila alang og tungod sa dungog sa ilang mga amahan. Siya nagsulti uban sa iyang sapot nga gisi, ang iyang mga samad nagdugoay, ug ang iyang mga posas nagtingog sa matag lihok sa iyang lawas.

Si Pablo mitawag sa iyang pakigpulong nga usa ka depensa. Unya, unsa ang maong reklamo sa mga Judio batok kaniya? Ang apostol wala moadto sa ubos nga ang-ang sa taphaw nga mga akosasyon, diin angkonon nga siya naghugaw sa balaan nga templo pinaagi sa pagdala sa usa ka Hentil sulod niini. Kini mao ang usa ka hungog nga pahayag, diin dili angayan sa usa ka tubag. Ang apostol miabut direkta ngadto sa hinungdan alang sa paglutos nga mao napahamtang diha kaniya. Sila nag-ingon nga siya nagtudlo sa mga katawhan aron mahulog palayo gikan sa Judaismo, ug midawat sa wala matuli nga mga Hentil ngadto sa pakigsaad uban sa Ginoo. Sa iyang tubag, si Pablo nagpahayag ngadto sa iyang mga tigpaminaw nga siya wala nagamugna sa ebanghelyo sa grasya, ni mangandoy diha sa iyang kaugalingon aron pagwali sa mga Hentil. Ang buhi nga Dios Mismo adunay pagpakita kaniya sa personal, ug nagsugo kaniya sa pagtindog ug magpamatuod ngadto Kaniya atubangan sa tanang mga tawo. Sa ingon, ang bag-o nga doktrina wala maggikan uban kang Pabo, apan gikan sa nabanhaw nga Kristo. Ang kalamposan ni Kristo diha sa kinabuhi ni Pablo nagdala og usa ka pinadayag sa Ebanghelyo sa grasya, ug ang usa ka komisyon sa pagwali ngadto sa mga Hentil.

Diha sa unang bahin sa iyang pakigpulong, si Pablo nakatutok diha sa iyang mainitong kakugi, batan-ong Judio. Siya natawo sa Tarso, usa ka maayo ug inila nga siyudad nga Grego ang gigikanan. Busa, labaw pang mahinungdanon, nga siya nagdako ug naedukar diha sa Jerusalem, diha sa mga palibot diin makahimo siya aron makabaton sa espiritu ug kultura sa mga Judio.

Ang purongpurong sa kalamboan miabot diha sa iyang pagtugyan sa iyang kaugalingon sa pagtuon ilalom kang Gamaliel, ang inila nga doctor sa balaod sa mga Judio, kinsa mao ang labaw sa tanan nga eksperto alang sa daghang mga katuigan. Ang mainiton, og batan-ong Saulo wala lang nagbantay sa mga detalye sa balaod diha sa iyang kasingkasing, apan usab diha sa lagsik nga pagpatuman. Siya disiplinado sa kaugalingon, istrikto diha sa pagtuman sa relihiyosong mga buhat, ug makugi ngadto sa Dios. Siya andam sa pag-alagad, pagpasidungog, ug padakoon ang Usa ka Balaan pinaagi sa iyang kaugalingon kakugi ug huyang nga tawhanong mga abilidad.

Siya nasilag sa mga Kristohanon uban sa usa ka tawhanon nga panag-away, kay sila nagsalig sa grasya, og nagsalikway sa balaod ingon nga dalan ngadto sa Ginoo, ug gibutang ang ilang paglaom nga kompletong sa gugma sa Usa ka Balaan. Kining Usa ka Balaan adunay pagpakita diha ni Kristo ug gimantala ang Iyang Kaugalingon aron mahimong bugtong dalan ngadto sa Amahan. Si Pablo, diha sa iyang kasibot alang sa Dios ug sa iyang balaod, naglutos sa mga Kristohanon. Diha sa iyang nagbukal nga kasilag siya wala matagbaw sa pagguba lamang sa mga lalaki. Siya usab mipatay sa mga babaye, diin mao unya ang dili maayo aron mahimong tugotan. Kon ang mga Judio nga moabot gikan sa Asia ug kadtong nagreklamo batok kaniya wala motuo kaniya, tugoti sila sa pagpangutana sa labawng pari ug ang tanan nga mga anciano mahitungod sa kamatuoran sa iyang mga pulong.

Ang konseho sa mga Judio adunay pagsugo niining mainiton, batan-ong lalaki sa pag-adto sa Damasco aron wagtangon ang mga magtuto ni Hesus. Apan sa iyang dalan si Hesus nga Nazaretnon adunay pagpakita sa Iyang Kaugalingon ngadto kaniya diha sa taliwala sa kamingawan. Ang mahimayaon ug buhi nga Hesus, kansang lawas gipakaingon ni Pablo nga adunay pagkadunot ug pagkatun-as sa lubnganan sunod sa iyang paglansang sa krus, gilumpag ang tanan nga mga pundasyon, mga titulo, dungog ug garbo nga si Pablo nagtukod sa iyang kinabuhi ibabaw niini. Diha sa kahayag sa mahimayaong panagway ni Kristo, ang diosnon nga kasibot alang sa balaod niining legal nga propesor ug kaaway sa Dios nagpakita nga walay kapuslanan.

Ang Labing Hataas, diha sa kahingpitan sa Iyang kaluoy, wala magguba niining walay alamag, makuging kaaway, apan gawasnong nagpasaylo kaniya. Siya mipahayag ngadto kaniya sa Iyang gugma alang sa iglesia, ug nga Siya mao ang usa uban kaniya diha sa Balaang Espiritu. Uban niining pinadayag, ang usa ka bag-o nga kalibotan ug ang usa ka bag-o nga kamatuoran miabot ngadto sa kinabuhi ni Pablo. Sa walay paglangan, siya misumiter sa iyang kaugalingon sa iyang bag-ong Ginoo, ug nangutana Kaniya unsay iyang buot buhaton kaniya. Ang Dios ba adunay pagduol ngadto kanimo uban sa Iyang pulong? Ang kahalangdon ba sa Iyang mahimayaong Tawo mipakita ngadto kaninyo diha sa Bag-ong Testamento? Kamo ba adunay pagtalikod sa inyong kaugalingon ngadto kaniya sa walay kondisyon, ug mahimong matukod ang Iyang iglesia?

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, kami nagsimba Kanimo, kay Ikaw nagpakita ngadto kang Saulo, ang Imong manlulutos, ug nag-usab kaniya ngadto sa usa ka alagad sa Imong gugma. Usba kami usab, ug bag-oha ang daghan nga mga nangita sa Ginoo ngadto sa Imong panagway, nga kami mahimong mabuhi alang saImong gugma.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kahulogan sa pagpakita sa Ginoo ngadto kang Saulo, kinsa mainiton a balaod?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:21 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)