Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 112 (Paul Transferred From Jerusalem to Caesarea)
This page in: -- Albanian? -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

8. Si Pablo gibalhin gikan sa Jerusalem ngadto sa Cesarea (Buhat 23:23-35)


BUHAT 23:23-35
23 Unya gitawag sa komandante ang duha ka kapitan ug giingnan, “Andama ang 200 ka sundalo aron paadtoon sa Cesarea karong alas nuybe sa gabii. Pakuyogi sila ug 70 ka sundalo nga nagkabayo ug 200 ka sundalo nga nagdalag bangkaw. Pag-andam usab ug mga kabayo nga kasakyan ni Pablo ug paniguroa ninyo nga mahidangat siya kang Gobernador Felix nga walay mahitabo kaniya. 25 Ug ang Koman-dante nagsulat niining mosunod: 26 “Gikan ni Claudio Lisias ngadto sa halangdong Gobernador Felix: Komusta! 27 Kining tawhana gidakop sa mga Judio ug ila untang patyon. Apan akong nahibaloan nga siya usa diay ka Romanhong lungsuranon busa giluwas ko siya uban sa akong mga sundalo.28 Ug tungod buot akong masayod kon unsa ang ilang sumbong batok kaniya, gidala ko siya ngadto sa ilang Labawng Hukmanan. 29 Unya nasayran ko nga wala siyay nabuhat nga tungod niini angay siyang patyon o bilanggoon kay ang sumbong batok kaniya may kalabotan man lamang sa ilang balaod.30 Ug sa dihang gipahibalo ako nga may pipila ka mga Judio nga naglaraw sa pagpatay kaniya, mihukom ako sa pagpadala kaniya nganha kanimo. Ug giingnan ko ang nagsumbong kaniya nga anha nila ipasaka kanimo ang ilang mga sumbong.” 31 Busa niadtong gabhiona, sumala sa sugo, gikuha si Pablo sa mga sundalo ug gidala ngadto sa Antipatris.32 Sa pagkasunod adlaw, ang mga sundalo nga naglakaw lamang namalik sa kampo ug ang mga sundalo nga nagkabayo maoy mihatod kang Pablo. 33 Sa pag-abot nila sa Cesarea, gihatag nila ang sulat ngadto sa gobernador ug ilang gitugyan si Pablo kaniya. 34 Gibasa sa gobernador ang sulat ug iyang gipangutana si Pablo kon taga diin siyang lalawigana. Sa pagkasayod niya nga si Pablo taga-Cilicia, 35 miingon siya, “Husayon ko ang imong kaso inig-abot sa mga sumbong kanimo.” Unya gipabantayan niya si Pablo didto sa palasyo ni Herodes.

Sukad si Pablo nahulog sa kabayo duol sa Damasco, sa panahon sa iyang engkwentro uban sa Ginoo, kita wala na nabasa sa iyang pagsakay sa kabayo hangtod niining panghitabo karon. Karon, siya gipasakay sa usa ka kabayo nga pinugos sa tungang gabii, gipalibotan pinaagi sa mga magkakabayo ug duha ka gatos nga mga kasundalohan nga naglakaw, nagbantay kaniya gikan sa atubangan ug sa luyo. Kining talan-awon nagpaila sa gubat, atake, ug mga kakuyaw. Ang mga katawhan sa Palestina wala mahimuot uban sa pagmando sa Roma nga ang mga taga-Roma nagdahom sa usa ka ilado nga kagubot sa pag-ulbo sa dili madugay. Ang maong rebulosyon nahitabo sa pagkatinuod sa 69-70 A.D. (Human namatay si Hesus), nga miresulta diha sa pagkaut-ut ug pagkuniskunis sa mga Judiong katawhan, kinsa human niadto nahimong nagkatibulaag, walay balay nga naglatagaw sa kalibotan sa tibuok duha ka libo ka mga katuigan.

Si Pablo miabot sa Cesarea human sa duha ka mga adlaw, ilalom sa pagpanalipod sa kapitoan nga magkakabayo, kinsa naghatod kaniya ngadto sa gobernador uban sa sulat sa komandante, diin mipasabot nga siya, ang binilanggo, usa ka Romanhong lungsuranon. Kining pamahayag nakapahimo sa pagbalit-ad sa situwayon, kay ang mga Judio adunay pagsulay sa pagpatay sa usa ka Romanhong lungsuranon, ug sa ingon gihatagan ug kaangayan ang pagpanginlabot sa komandante, kinsa adunay pagpadala sa maong dako nga gidaghanon sa mga kasundalohan aron sa pagtipig sa binilanggo.

Sa iyang sulat ang komandante usab nag-ingon nga si Pablo dili gayod usa ka criminal, ug nga siya walay nahimo nga buhat batok sa balaod. Siya wala makakaplag ug hinungdan sa paggapos kaniya o sa paghukom kaniya sa kamatayon, sanglit ang sumbong batok kaniya adunay paglambigit ngadto sa relihiyosong balaod sa mga Judio, mga pangutana nga nagsumikad gikan sa nagkalainlaing pagsabot mahitungod sa balaod ug sa mga propeta. Ang maong mga problema nakamugna sa kasilag ug bisan sa kinahiladman sa kasingkasing. Ingon nga resulta, ang komandante nakahibalo sa panagkunsabot nga tinuyo sa kap-atan ka mga tawo nga nagplano sa pagpatay kang Pablo. Busa, siya adunay pagpadala sa duroha ang tagdemanda ug ang sinumbong sa pagdali ngadto sa gobernador aron siya makasabot uban sa panghitabo didto sa Cesarea, usa ka siyudad sa Roma nga inila sa organisasyon ug maayong pakahan-ay, ug halayo kaayo gikan sa Jerusalem, ang sentro sa kultura sa mga Judio, napuno sa mga relihiyosong mga sentimento ug kasamok.

Sa dihang si Felix, ang gobernador, nakadungog nga si Pablo gikan sa Tarso sa Cilicia, siya nakahukom sa pag-atiman sa panghitabo diha-diha dayon, kay walay usa nga moanhi gikan sa layong Tarso nga buot masayod sa misteryo sa mga balaod ug mga batasan sa mga Judio. Siya nagbilanggo kang Pablo diha sa harianong palasyo ni Haring Herodes, diin ang gobernador mismo nagpuyo. Kini lagmit nga sila nagbutang kang Pablo una ngadto sa kaha sa palasyo ilalom sa higpit nga pagbantay, o diha sa nataran, aron nga ang kap-atan nga mga rebelde sa Jerusalem dili makahimo sa pag-ukoy sa tinamod nga apostol.

Sa maong hangyo si Pablo nakahimo sa pagsulat ngadto sa mga taga-Roma, nagpakilooy kanila sa hiniusang pagpaningkamot uban kaniya diha sa mga pag-ampo ngadto sa Dios alang kaniya, nga siya mahimong mapahigawas gikan niadtong didto sa Judea kinsa wala motuo, ug nga iyang pag-alagad alang sa Jerusalem mahimong madawat ngadto sa mga balaan, nga siya mahimong moanha kanila uban sa kalipay pinaagi sa kabubut-on sa Ginoo, ug mahimong magkuyog sa pagpalagsik uban kanila (Roma 15:30-32). Apan kadtong mga pag-ampo moabot uban sa usa ka butang nga lain kay sa gilaoman sa apostol; siya miadto sa halayong Roma diha sa mga kadena, ug dili gawasnon, ingon nga tinugyanan ni Kristo.

Unsay gihunahuna ni Pablo sa panahon sa iyang pagkabilanggo? Halos katorse ka mga adlaw sa wala pa siya moabot sa Cesarea ug nagpalabay sa gabii uban ni Felipe, ang magwawali, hangtod si Agabus, ang propeta, miduol kaniya ug nagtagna pinaagi sa panghunahuna sa Balaang Espiritu nga siya mahimong makasugat uban sa mga kadena ug mga kagubot. Apan ang Ginoo mibisita kaniya sa gabii human siya naghatag sa testimonyo sa Usa ka Buhi diha sa taliwala sa masuk-anong panon sa mga katawhan sa mga pagtikang sa templo. Ang Dios nagsulti kaniya nga siya usab adunay pagpamatuod sa Iyang ngalan sa Roma, ang sentro sa kalibotan sa maong panahon. Busa, kita makakita diha sa agianan sa kinabuhi ni Pablo nga siya dili mao ang nagplano, ug ang puwersa nga nagmaneho diha kaniya dili ang iyang kaugalingon mga hunahuna ug mga pangandoy, apan kang Kristo, kinsa adunay nagplano, minandoan, ug namuhat pinaagi sa iyang matinumanong alagad sumala sa iyang kaugalingong kabubut-on, ug dili sumala sa kabubut-on ni Pablo. Nga mao lagmit ang pinakalisud nga panahon sa kinabuhi ni Pablo, ang aktibong tig-aghat sa mga katawhan. Ang iyang pagbiya sa mga iglesia nagkinahanglan sa iyang tabang ug tambag, bisan pa samtang siya gipugos sa pagpabilin sa daghang mga adlaw didto sa bilanggoan nga walay kalikokan ug walay bulohaton.

PAG-AMPO: Nagpsalamat kami, among gamhanan nga Dios, kay Ikaw wala maggiya sa imong ulipon sumala sa ilang kaugalingong mga plano, apan sumala sa Imong kabubut-on, ug Imong gitakdang mga panangkita. Ikaw nagpanalipod kanila alang sa masangputn nga testimony, ug Ikaw nagtubag sa ilang mga pag-ampo uban sa dakong gahom. Pasyloa kami sa among kaugalingong mga pamaagi, ug tudlui kami sa pagtuman sa giya sa Balaang Espiritu sa tanang panahon. Amen

PANGUTANA:

  1. Sa unsa nga paagi ug nganong si Pablo gibalhin ngadto sa Cesarea?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:25 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)