Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 013 (Peter’s Sermon at Pentecost)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

6. Ang Sermon ni Pedro sa Pentecostes (Buhat 2:14-36)


BUHAT 2: 24-28
24 “Apan gibanhaw siya sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon kay dili man siya kapugngan sa kamatayon. 25 Kay si David miingon mahitungod kaniya, ‘Ang Ginoo nag-una kanunay kanako; nag-uban siya kanako aron dili ako matarog. 26 Tungod niini malipayon ang akong kasingkasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug magmalaomom ako bisan tuod mamatay ang akong lawas, 27 kay dili mo man biyaan ang akong kalag didto sa Hades, sa kalibotan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang imong pinili. 28. Gipakita mo kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi; ug pinaagi sa imong pakig-uban kanako, ako puno sa kalipay.”

Ang kadaogan sa Dios tapos sa kamatayon mao ang bandera ibabaw sa mga Kristohanon. Ang simbolo niining kadaugan mao si Kristo, nga nabanhaw gikan sa patay. Si Kristo nabuhi ug dili gayod mamatay. Siya mao ang garantiya sa atong pagkabanhaw, ug ang siguridad alang sa atong kinabuhing walay kataposan.

Si Pedro dayag nga nagpamatuod sa pagdaog sa Dios bisan pa sa pagbabag sa mga Judio. Ang Dios miadawat sa Usa nga ilang gisalikway, ug nagbanhaw sa gitamay nga batan-ong lalaki nga taga Nazaret. Siya nagkuha gikan Kaniya sa mga gapos sa kamatayon (Salmo 18:5-6), tungod kay imposible alang sa kamatayon sa pagkupot Kaniya. Tungod Siya balaan ang kamatayon walay gahom ngadto Kaniya. Si Hesus namatay sa atong mga kalapasan, ug nabanhaw tungod sa atong pagkamatarong. Ang pagbanhaw ni Kristo nagsimbolo sa mga Judio ingon nga pagtusok nga hukom sa Dios. Sa samang panahon, kini mao pinakadakong mga paghupay sa mga Kristohanon.

Sunod niini, ang Balaang Espiritu nagpaklaro, pinaagi ni Pedro, giunsa ni Haring David paglantaw ang mga misteryo sa Balaang Trinitas, diha ug pinaagi sa klaro nga pagsabot ni Kristo. Siya nagkompisal nga ang Anak nakakita sa Amahan sa wala pa Siya sa tanang kapanahonan, dili matago diha sa tanan Niyang himaya. Si Hesus maoy kataposang Adan, ang tinuod Niyang imahen. Siya puno sa gahom, kaanyag, ug himaya, nagpuyo uban sa Dios diha sa panaghiusa og panagduyog, og kanunay nagbuhat sa kabubut-on sa Iyang Amahan.

Sa wala pa ang paglansang sa krus, ang Anak nakita sa iyang Amahan sa Iyang tuong kamot. Kita usab nasayod nga human sa Iyang pagkayab Siya naglingkod sa tuong kamot sa Iyang Amahan. Sa makausa pa, atong nakita nga ang matag Persona sa Balaang Trinitas mapaubsanon ug nagpadayon sa pagpasidungog sa uban, nag-ila Kaniya nga pinakaubos. Niining propesiya si Kristo nag-ingon nga Siya magpadayon sa kadaogan sa Dios, ug dili masamok pinagi sa pagtan-aw Kaniya. Unsaon nga kita usab, nagkinahanglan sa pagtutok sa atong Amahan sa tanang panahon, aron dili kita mahulog sa tentasyon.

Ang kanunay og suod nga pakigrelasyon taliwala sa Amahan ug sa Anak dili madisturbo pinaagi sa garbo o sa sala, apan magpabilin nga puno sa kalipay, gugma, ug kahimuot, ug kasadya. Ang Dios mismo nagpahayag nga Siya ang Dios nga nahimuot sa dihang siya miingon: “Ikaw ang Akong pinanggang Anak; diha Kanimo may kalipay Ako. Ayaw kaguol, kay ang kalipay sa Ginoo maoy inyong kusog.”

Sa wala pa siya gilansang, si Kristo, ingon nga Nating Karnero sa Dios, nakakita sa iyang kamatayon nga moabot nganha Kaniya. Ang Iyang panlantaw, bisan pa niana, gipataas sa unahan pa sa kamatayon ngadto sa ginsakpan sa walay kinutoban. Siya wala mamatay nga walay paglaom didto sa krus, apan nagpabilin nga wala masamok diha sa paglaom. Siya nasayod nga ang Iyang Espiritu ug kalag dili magpabilin nga binilanggo uban sa patay, kay Siya nagtugyan sa Iyang kaugalingon ngadto sa mga kamot sa Dios. Si David nagtagna nga ang lawas ni Hesus dili makakita sa pagkadunot, kay Siya balaan. Kini nahimong paglaom sa mga Kristohanon, kay sila nasayod nga ang ilang lawas mabalaan usab ug mabanhaw. Ang ilang kapasayloan hingpit, ug nagputli sa kinatibuk-ang lawas. Ang paghinlo mao ang gasa gikan sa Magbubuhat. Ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang atong gahom, kalipay, ug ang hinungdadan sa atong pagpasalamat. Si Hesus nasayod sa tanang misteryo ug mga pamaagi sa kinabuhing walay kataposan, aron Siya makaingon: “Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga mutuo Kanako, bisan siya mamatay, siya mabuhi. Ug bisan kinsa ang nabuhi ug mituo Kanako, dili na gayod mamatay.” Diha ni Kristo atong makita ang mubo nga pagkabanhaw sa tanang mga magtutuo. Siya nahimong naghatag sa kinabuhi sa tanan Niyang mga sumusunod. Kon wala Siya ug gawas sa Iyang gilapdon walay tinuod nag kinabuhi.

Sa kaposang adlaw si Kristo adunay dako og madagayaong kalipay sa dihang Siya nakakita sa Iyang kamatayon nga naglukat sa mga minilyong mga tawo. Ang Iyang kamatayon nagdala kanila og kinabuhi aron magpadayon uban Kaniya, hiniusa atubangan sa trono sa grasya. Labaw pa niini ang Balaang Espiritu naghimo kanilang mga membro sa Iyang espirituhanong lawas, gidala kanila ngadto sa kamatuoran sa gugma sa Dios. Ug gipadayag ang kamatuoran sa kinabuhing walay kataposan. Ang atong pagtuo dako gayod kaayo, kay kini natukod diha sa kalipay, pagmaya, ug paglaom.

BUHAT 2:29-32
29 “Mga igsoon, isulti ko kaninyo sa walay lipodlipod gayod ang mahitungod kang David nga atong katigulangan, Namatay siya ug gilubong ug ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. 30 Usa siya ka propeta ug nahibalo nga ang Dios nanumpa sa pagtuman sa iyang saad nga himoon niyang hari ang usa sa iyang kaliwat. 31 Nasayod nang daan si David sa buhaton sa Dios busa naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon: ‘Wala siya biyai didto sa Hades; ang iyang lawas wala madugta.’ 32 Gibanhaw sa Dios kining maong Hesus, ug kaming tanan mga saksi niini.

Sa iyang sermon si Pedro nagpahinungod sa mga tigpaminaw ingon nga mga igsoon, bisan pa wala sila maka-apil sa pamilya sa Dios. Siya nakakita, bisan pa niana, ang BalaangEspiritu nagapamuhat sa ilang mga kasingkasing. Iyang giklaro kanila nga ang propesiya ni Haring David, gihisgotan diha sa (Buhat 2:25-28), dili kini nagpasabot sa hari mismo, tungod si David, kinsa siya ang Amahan sa dili maihap nga mga anak, ug klaro nga namatay. Ang iyang lubnganan wala magpabilin nga walay sulod. Siya tinuod nga propeta, gidihugan sa Balaang Espiritu, ug nakadawat sa saad gikan sa Ginoo nga wala nay laing propeta, hari, o pari nga nagdawat. Kining propesiya nahimong klaro nga usa sa iyang mga anak usab mahimong Anak sa Dios, kinsang gingharian dili magguba (2 Samuel 7:12-14). Ang tanang mga Judio nasayod niining iladong saad mahitungod kang Kristo, ug naghulat uban sa pangandoy ug pagdahom tungod kining Anak sa Tawo kinsa mao usab ang Anak sa Dios. Tungod niini, ang Iyang lawas wala madugta, and Iyang kalag dili magpabiling gigapos pinaagi sa gahom sa kamatayon. Ang Iyang gingharian walay kataposang gingharian, kay Siya nagbuntog sa gahom sa kamatayon. Siya wala maghari ingon nga tawo, lumalabay nga hari, kay Siya mao ang walay kataposang Hari sa mga Hari, usa uban sa Dios ang Amahan.

Unya, dinasig pinaagi sa Balaang Espiritu, si Pedro nagpamatuod sa dayag nga ang Hesus nga gilansang sa krus ug gisalikway, mao gayod ang saad nga Anak ni David, ang walay kinutobang Hari diin ang Dios nagbanhaw. Si Pedro wala mahadlok sa iyang mga kaaway, dili bisan siya maghisgot sa tanang panghitabo uban kanila. Diha sa gahom sa Dios, siya lamang nagsaksi sa katumanan niining dakong kamatuoran. Siya nakakita sa kadaogan sa Dios ug nakadungog sa mga pulong sa pagpasaylo sa iyang kaugalingong mga sala gikan sa buhi nga Kristo. Si Hesus mikaon uban sa Iyang mga tinun-an human Siya nabanhaw gikan sa patay. Siya mitagbo kanila sa Iyang lawas nga nabanhaw, ug nagpakita sa tatak sa mga lansang sa Iyang mga kamot. Ang Anak sa Dios dili patay, apan nabanhaw. Hinigugmang mga magtutuo, kita ba mga saksi alang Kaniya ?

Uban niining pahayag, ang ikatulong bahin sa sermon sa Balaang Espiritu natapos sa dila ni Pedro. Una, siya nagklaro kanila aron ang pagbubo sa Balaang Espiritu mao ang katumanan sa propesiya ni Joel. Ikaduha, siya nagtawag sa mga Judio ang mga mamumuno sa Usa nga gilansang sa krus. Ikatulo, siya nagpamatuod kanila gikan sa Kasulatan nga si Kristo tinuod nga nabanhaw gikan sa patay.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, Ikaw ang Prinsipe sa Kinabuhi. Amo kang gisimba ug mituo sa Imong pagkabanhaw ug kinabuhi. Ikaw ang among Hari ug Naghatag sa Kinabuhi. Ikaw ang among bugtong paglaom. Pun-a ang daghang mga tawo sa Imong Balaang Espiritu, ug motuyok sila diha Kanimo aron sila mabuhi.

PANGUTANA:

  1. Unsay gusto ni Pedro aron maklaro sa iyang mga tigpaminaw ang gihisgotan sa propesiya ni David?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:24 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)