Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 021 (Peter and John Imprisoned)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

11. Si Pedro ug si Juan Gibilanggo ug Gidala sa Hukman sa Unang Panahon (Buhat 4:1-22)


BUHAT 4: 1-7
1 Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa guwardiya sa Templo ug sa mga Saduseo. 2 Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tao ug nagsangyaw nga pinaagi ni Hesus mabanhaw ang mga patay. 3 Busa ilang gidakop sila ug gibilanggo hangtod sa pagkasunod nga adlaw kay gabii na man kadto. 4 Apan daghan niadtong nakabati sa mensahe ang mituo ug ang gidaghanon sa mga tawo miabot na ug mga 5,000. 5 Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadagkoan sa mga Judio ug ang mga magtutudlo sa Balaod nagtigom sa Jerusalem. 6 Nagkita sila sa Pangulong Pari nga si Annas ingon man kang Caifas, kang Juan, kang Alejandro ug sa ubang mga sakop sa banay sa Pangulong Pari. 7 Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles ug gipangutna, “Giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahoma ang anaa kaninyo ug kang kinsa mang ngalan ang gigamit ninyo?”

Bisan asa magpakita ang panalangin sa Ginoo ang impirno usab pukawon. Si Hesus nag-ayo sa bakol pinaagi kang Pedro ug kang Juan. Kadaghanan sa mga tawo naglumba ngadto sa pagpamati sa ebanghelyo. Ang pulis sa Templo nag-apil-apil, kay ilang gi-ila ang milagro mahimong pag-abli ngadto sa pagduha-duha, ug ang panagtigom sa mga tawo mahimong kakuyaw ngadto sa seguridad. Ang relihiyosong mga pangulo nagbarog sa matag kilid uban sa mga pari ug uban niadtong may katungdanan sa pagsiguro sa kalinaw sa Templo. Ang edukadong mga Saduseo milihok ug dali aron pag-awhag sa mga tawo batok sa dili makuyaw nga mga mangingisda, nga nagtudlo sa mga katawhan nga walay pagtugot. Kay alang kanila, ang prebilihiyo sa pagsulti sa publiko limitado lamang sa mga manggialamon ug sa mga tawo nga nagtuon sa pilosopiya. Sila nasamok pag-ayo ug nasubo kay kadtong mga tawo gikan sa Galilea nagsangyaw nga si Hesus nabanhaw gikan sa patay, kini nakasupak sa ilang tinuohan. Ang edukadong mga tawo, og nalamdagan naglimod sa doktrina sa pagkabanhaw. Tungod niini, ang testimonya ngadto sa pagkabanhaw ni Kristo maoy sentrong hinungdan sa pagdakop sa mga apostoles, og sila gidala pinaagi sa pulis sa templo ngadto sa prisohan. Didto sila naggugol sa nabugnaw nga gabii sa pag-ampo, pagdayeg ug pagpasalamat kang Hesus sa Iyang kadaogan sa pag-ayo sa tawong bakol. Sila naghimaya sa Dios kay Siya naghatag kanilag higayon ngadto sa pagpahinungod sa mga katawhan sa templo. Sila mainampoong nag-andam sa ilang mga kaugalingon alang sa husay sa hukmanan sa sunod adlaw.

Ang mensahe sa pagtuo sa mga apostoles adunay dakong epekto diha sa mga katawhan. Daghang buak nga mga kasingkasing, mituo ni Hesus, ang gilansang sa krus ug nabanhaw gikan sa patay. Sa paghimo niini, sila nakadawat sa kapasayloan sa ilang mga sala. Ang kadaghanon sa mga sumusunod ni Kristo mitubo ngadto sa lima ka libo sa unang iglesia. Sila wala makaangkon sa katedral o dakong balay, apan sa ilang mga kaugalingon puno sa Balaang Espiritu. Ang Dios Mismo nagpuyo kanila ug nagapamuhat pinaagi kanila. Daghang ang nagkaipon sa pagtigom aron sa pag-ampo alang niadtong nabilanggo tungod kang Hesus.

Ang komite sa Sanhedrin nagpakisusi sa sunod adlaw, nagtigom ang pinakataas nga hukmanan sa mga Judio. Kining komiteba nag-apil sa mga membro sa pamilya sa labawng pari, nga mao ang pinaka-aktibo batok sa mga Judio. Sila kinaugalingong nagpahamtang kaniya sa kamatayon sa mga sumbong sa pagpasipala, kay ang Anak sa Dios, ginapos sa ilang taliwala, nagsulti kanila aron unya sila makakita sa Anak sa Tawo nga naglingkod sa tuong kamot nianang Gahom. Ang kamatuoran mao, nga kining langitnong Gahom namuhat sa makausa pa niining duha ka mga apostoles.

Pinaagi sa pagbarog ni Pedro ug ni Juan atubangan sa malimbongon nga si Caifas ug ang kasaligan nga si Annas, si Hesus naghatag sa Iyang mga manlulutos ug mga maghuhukom sa laing higayon sa paglingi ug paghinulsol. Kining husay mahinungdanon kaayo, dili sa mga apostoles, apan sa mga maghuhukom. Sila gihatagan ug higayon sa paghinulsol ug pagtuo diha ni Kristo, ang buhi ug madaogon nga Ginoo.

Kadtong hanas sa pagdumala sa mga husay sa hukmanan wala maghinay pag-adto sa pasiunang mga pangutana, apan diretso ngadto sa pinakamahinungdanong sultihanan. Sila nangutana sa mga disipulo, kon kinsa ang nagpadala kanila, ug unsa ang matang sa gahum nga nagapanglihok diha kanila. Kining samang pangutana nga ilang gipangutana kang Juan nga Magbubunyag ug kang Hesus Mismo. Nakabati sila sa gahom sa Dios ug nakakita sa mga milagro, apan wala sila makasabot sa mga pulong ug sa mga buhat sa Balaang Espiritu. Sila wala mag-ila sa gahom sa Dios, kay ilang gipagahi ang ilang mga kasingkasing ngadto sa tinog sa Ginoo. Ang ilang mapagarbohong mga kasingkasing, mapahitas-on, ug ang dili malalis nga pagkaestrikto mahitungod sa mga kahimanan sa balaod. Kini dako kanunay nga kaalautan ngadto sa mga tigpaminaw uban sa mga dalunggan, ug labot pa dili makadungog, sa pagtan-aw uban sa abli nga mga mata, apan dili makakita.

PAG-AMPO: Ginoo, abli ang among kasingkasing ug ibubo ang Imong Espiritu ngadto sa among hunahuna. Lamdagi ang akong kabubut-on, aron ako mahigugma sa Imong pulong, motuo sa Imong pinadayag, ug magbuhat sa Imong mga sugo, ug dili mosukol sa pagpaduol sa Imong gugma. Ablihi ang mga dalunggan sa mga katawhan sa among nasod, ug hayagi ang mga mata sa kalibotan, aron sila makaila ni Hesus ang Manlulwas, motuo Kaniya, ug makadawat ug kinabuhing walay kataposan.

PANGUTANA:

  1. Unsay nahimo sa tigom taliwala sa hataas nga konseho ug sa duha ka mga apostoles?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:32 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)