Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 042 (First Persecution of the Christian Church at Jerusalem)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

1. Ang Unang Paglutos sa Kristohanong Iglesia sa Jerusalem ug ang Pagkatibulaag sa mga Magtutuo sa tibuok Samaria (Buhat 8:1-8)


BUHAT 8:1-3
8:1 Giuyonan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlawa nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug Samaria. 2 Si Esteban gilubong sa pipila ka mga tawong diosnon ug nagbangotan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. 3 Apan gigubot ni Saulo ang iglesia ug gipaniksik niya ang mga kabalayan ug gipanakop ang mga magtutuo, lalaki ug babaye ug gibalhog niya sa bilanggoan.

Ang mga tigpaminaw napuno sa kalagot tungod sa ilang paghunahuna sa dayag nga pagsulti sa pagpasipala pinaagi kang Esteban. Sila nakadungog sa iyang pagpataliwala sa pag-ampo ug nahimong labi pang kasuko, kay ang tigpasipala wala nangayo sa grasya o kaluoy. Ang masuk-anong mga nagsunod sa balaod naglumba ngadto sa mga lawak sa Gresyanhong mga Judio, kadtong nahimong nga Kristohnon. Ang ilang tuyo mao ang pagguba kanila, kay sila usab, sama kang Esteban, nagsugod ngadto sa paghigugma, pagpangatarongan ug gihan-ay nga pagwali ngadto sa mga tawo sa Jerusalem. Ang labawng mga pari misilaob ang kasilag apil ang mga tawo ug ang kalayo sa panimalos mikaylap sa hilabihan gayod. Dako ang kasuko nga miulbo hinungdan sa mga gawi nga gisupak. Ang daang kaligutgot ug ang mga kasina misibaw pag-usab tungod sa nabati nga mga panalangin. Niadtong mga adlawa daghang mga luha ang miagas sa Jerusalem. Ang mga ginikanan gikuha palayo gikan sa ilang mga anak, ang mga lalaki gibulag gikan sa ilang mga asawa, ug ang ilang mga batan-ong lalaki gikuha gikan sa biyudang mga inahan.

Si Saulo usa kamasingkamoton ug usa ka panatiko. Siya gihatagan uban sa masaligan nga dokumento gikan sa taas nga konseho sa Judio aron sa pagguba sa gitawag nga tumotumo nga pagtulon-an ni Hesus. Ang tambag ni Gamaliel wala nay bili sa pagtimaan. Ang matag Judio nga wala matukod sa balaod ug sa mga tulomanon sa pagsimba pagalutoson. Si Saulo bayolenteng misulod ngadto sa mga kabalayan og ingon nga adunay puwersa sa pagtagad kaniya alang niining maong katuyoan. Siya nagdakop sa duroha mga lalaki ug mga babaye, gibanlod sila ngadto sa bilanggoan aron sa husay sa hukmanan, latoson, ug patyon kon dili sila mosalikway kang Kristo. Si Pablo sa ulahi naghilak sa nagsugig nga siya ang naglutos sa Kristohanong iglesia nagpugos sa matinud-anong mga magtutuo aron magpasipala batok Kaniya nga nabanhaw gikan sa patay. Siya nagkupot sa balaod sa hilabihan kaayo, sa dili matarog nga kinaiya naghimo kaniya nga buta ug walay gugma. Siya murag nasudlan ug demonyo, wala makamatngon nga ang gugma mao ang katumanan sa balaod. Hinuon siya nag-alagad sa Dios uban sa espada, ug wala nasayod nga sa paghimo niana siya nahimong usa ka demonyo.

Kadaghanan sa mga Kristohanon midagan palayo ngadto sa silingan nga mga rehiyon. Sila nagpuyo sa mga langob, o midagan palayo ngadto sa distansyang mga balangay, bisan ngadto sa gitamay nga Samaria, aron adunay poluy-anan gikan sa bagyo nga makamatay. Ang mga tawo nangutana kanila: “Nganong midagan kamo nga walay pagkaon ug sapot mahitungod niining kalibog.?” Sila mitubag: Nahigugma kami ni Kristo, ug nahigugma kami sa among mga kaaway, ug mao nga kami gilutos.” Sa ingon niini sila nag-ingon sa mga tawo sa maayong mga balita mahitungod Kaniya nga nabanhaw gikan sa patay. Si Kristo mitugot sa Iyang iglesia sa Jerusalem nga mahimong gagmay, ug gitugot kini aron mahimong mabuak. Ang daotang kaaway milupad paubos sama sa agila gikan sa asul nga kalangitan ibababaw sa panon sa nahadlok nga mga manok. Sa ingon niini ang ebanghelyo nagpaambit sumala sa gipangayo ni Kristo, gikan sa Jerusalem ngadto sa matag balangay sa Judio, ug sa Samaria ug sa laing mga nasod. Ang madaogong prosisyon ni Kristo wala maundang. Kini nagpadayon sa iyang dalan ngadto sa kataposan sa kalibotan, sa matag lingguwahe ug tribo, hangtod sa pagbalik ni Kristo pag-usab.

Dili tanang Kristohanon midagan sa Jerusalem, kay ang mga apostoles nga nagpabilin didto andam mamatay alang sa ilang Manluluwas. Sila nagpabilin uban sa mga tigulang ug mga biyuda, naghupay niadtong nahulog, ug nagtagad sa nga mga ilo ug mga timawa. Ang mga apostoles nagpakita sama kamatinud-anon nga mga magbalantay. Sila wala nangita sa ilang kaugalingong pagpahigawas, apan naglantaw sa ilang panon, sa kasagaran diha sa daotang mga adlaw. Tingali ang mga apostoles nagtago sa ilang mga kaugalingon didto sa ilang mga higala nga nakasinati sa panalangin sa mga kaayohan sa ilang mga kamot, Posible kining mga apostoles wala lutosa tungod sila mga matinud-anong mga Judio nga nagtagad sa balaod ug sa mga tulomanon, gipasidunggan sa templo pinaagi sa ilang mapadayonong mga pag-ampo, ug dili sama sa uban nga mga igsoong Kristohanon nga abli ang hunahuna sama ni Esteban.

Dili tanang mga tawo sa Jerusalem nasuko ngadto sa mga Kristohanon. Dili kana mahitabo, bisan pa niana, uban sa estriktong mga kauban sa taas nga konseho, nga nangita sa tanang hagip-ut nga dalan ug sa mga kadalanan, ang tumong aron papason ang kataposang marka niadtong adunay Balaang Espiritu diha kanila. Sila magahi og gusto sila makakita nga ang ngalan ni Hesus dili na mahinomduman. Bisan pa niining kabanha, hiniusang nagtigom ang daghang maki-Dios nga mga Judio nga wala magtugot sa pagbato ni Esteban. Sila ang nag-alsa sa lawas ni Esteban sa pagsiguro sa disenteng paglubong, nagminatay alang kaniya uban sa kusog nga paghilak. Dili sila gusto nga makakita sa kapungot sa Dios nga mahulog nganha kanila ug diha sa ilang siyudad tungod niining dako nga inhustisya. Sila nahigugma niining mapaubsanong alagad sa kamatuoran, ang tawo sa gugma nga nangalagad kanila ingon nga anghel sa Dios dinhi sa kalibotan. Kining maki-Dios nga mga tawo haduol ngadto sa espiritu sa ebanghelyo, apan maisogon nga dili moapil sa Kristianismong publiko.

Minahal kong igsoon, andam ba kita sa pag-antos sa dihang ang takna sa paglutos moabot? O inyo bang pilion ang paglayas? Paminaw nga mabinantayon ngadto sa tingog sa Balaang Espiritu, nga gusto moggiya kaninyo lakang sa lakang. Tingali Siya gusto nga kamo mosaksi alang Kaniya sa bisan asang dapit. Karon paminaw nga mabinantayon ngadto sa tingog sa Dios. Kinahanglan mamatay ang inyong pagkahakog, aron kamo makaalagad ni Kristo ug mabuhi kamo alang Kaniya.

PAG-AMPO: O Dios, Ikaw ang akong Tighupot, Tabangi ako nga dili ako magkinabuhi sa akong kaugalingon apan mag-alagad Kanimo sa adlaw ug sa gabii. Tudloi kami sa pagkamatinud-anon, bisan ngadto sa punto sa kamatayon, dili sa mga pulong lamang, apan usab pinaagi sa paghubad sa imong gugma ngadto sa maayong mga buhat. Kaluy-i ako, ug panalangini ang tanang mga kaaway sa Imong gugma. Amen.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang pinakamahinungdanong hitabo sa panahon sa paglutos sa mga Kristohanon sa Jerusalem?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:00 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)