Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 123 (Continuing the Journey to Rome; Beginning of Paul’s Ministries at Rome)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
F - ANG PAGLAWIG GIKAN SA CESAREA NGADTO SA ROMA (Buhat 27:1 - 28:31)

4. Ang Padayon nga Panaw paingon sa Roma diha sa Tingpamulak (Buhat 28:11-14)


BUHAT 28:11-14
11 Paglabay sa tulo ka bulan milawig kami nga sakay sa sakayan nga gikan sa Alejandria. Ang maong sakayan nga didto sa isla sa panahon sa tingtunaw ginganlag “Ang Kaluha sa Dios.” 12 Miabot kami sa siyudad sa Siracusa ug nagpabilin kami didto sulod sa tulo ka adlaw. 13 Gikan didto milawig kami ug miabot sa siyudad sa Regio. Sa pagkasunod nga adlaw mihuros ang habagat ug sa ikaduhang adlaw miabot kami sa lungsod sa Puteoli. 14 Didto gikahimamat namo ang pipila ka mga magttuo nga nag-hanyo kanamo sa pagpabilin uban kanila sa usa ka semana. Ug unya miabot kami sa Roma.

Unsa ka dako nga milagro! Ang Dios wala magtugot nga ang barko maguba sa panahon sa unos diha sa nasuko nga dagat, ni nagdirekta kaniya sa usa ka wala maila, makuyaw nga baybayon. Siya nag-una sa masupilong barko ngadto sa bantogan nga isla sa Malta, diin daghan ang mga barko migahin sa tingtugnaw. Pinaagi sa tunga-tunga sa Pebrero ang mga barko magsugod na usab sa paglawig libot sa kalibotan. Si Pablo wala mahadlok pagsakay sa usa ka barko nga adunay dagway kaniya nga ang mga anak nga lalaki ni Zeus, gitudlo ang duha ka kaluha nga mga igsoong lalaki, kinsa giila ingon patron nga dios sa mga marinero. Ang apostol nasayod nga ang tanan mga dios ug mga dios-dios kini mga kakawangan ug abog. Ang Dios lamang mao ang Usa ka Dako. Mao nga sila mibiyahe paingon sa Siracusa, ang ulohan nga isla sa Silicy, ug gikan didto sila nakaabot sa tudlo sa tiil sa Italia. Gikan didto sila nagpadayon, milabay pinaagi sa Stromboli, hangtod sila miabot sa Vesuvius. Human niana, sila miabot sa Puteoli, usa ka pantalan duol sa Naples.

Didto ang mga Kristohanon nagpuyo ingon nga mga igsoon diha sa pagtuo didto. Sa dihang ang apostol miabot ngadto kanila, sila nag-abi-abi kaniya ug sa daghang niyang mga kaubanan, ug sa usa ka tibuok semana ang pag-abi-abi. Gikan niining salo-salo atong makita nga si Pablo inila sa Italia. Siya mao ang nailhan ingon tinugyanan ni Kristo bisan asa siya moadto. Sa niining pakig-ambitay duol sa Naples kini makita nga si Julio, ang kapitan mahimong usa ka Kristohanon, kay ang pagtuo sa apostol, ang kalinaw sa hunahuna, mapailobon nga nahigugma sa mga tawo, ug espirituwal nga gahom naghatag og dakong gibug-aton niining opisyal, sa ingon nga siya mao ang adam sa pagsunod sa binilanggo, ug dili ang binilanggo ang mosunod kaniya. Unsa ka dako ang kadaogan ni Kristo!

Ang dako nga kompanya naglakaw gikan didto ngadto sa ubos ang halapad nga dalan padulong sa Roma. Si Lucas ug si Aristarco wala biyai ang apostol, apan nagpabilin nga matinud-anon ngadto kaniya diha sa pakig-ambit sa mga pag-antus. Uban niining tulo ka mga magtutuo ang madaogong prosisyon ni Kristo miabot diha sa ulohang kultura sa kalibotan.

PAG-AMPO: Kami nagsimba Kanimo, among Ginoong Hesu-Kristo, kay ang ganghaan sa Hades dili makadaug batok Kanimo. Nagpasalamat kami kanimo alang sa pagtipig kang Pablo ug sa iyang kaubanan, ug alang sa Imong mga panalangin sa tanan niadtong uban kanila sa barko. Tipigi kami diha sa Imong ngalan; aron nga kami mahimong usa ka panalangin ngadto sa daghan.


5. Ang Sinugdanan sa Mga Bulohaton ni Pablo sa Roma (Buhat 28:15-31)


BUHAT 28:15-16
15 Ang mga kaigsoonan sa Roma nakabalita mahitungod kanamo ug nangadto sila bisan kadtong layo kaayo nga gikan sa Taboan ni Apio ug sa Tulo ka Abotanan aron sa pagsugat kanamo. Sa pagkakita ni Pablo kanila, nadasig siya ug nagpasalamat sa Dios. 16 Pag-abot namo sa Roma, gitugotan si Pablo pagpuyo nga siya ra apan gipabantayan ug usa ka sundalo.

Si Pablo naila sa iglesia sa Roma. Sila bisan pa nasayod sa mga detalye sa iyang mga hunahuna, kay siya nagsulat ngadto sa mga magtutuo didto sa iyang labing bantogan nga epistola, diin bisan karon, ang tulonghaan sa tanang Kristianismo. Ang mga kaigsoonan sa Roma mga magpapatigayon, mga Judiong Grego, mituo nga mga sundalo, ug nabag-o nga mga ulipon. Human nakadungog sa iyang pag-abot, sila naglihok aron sa pag-abi-abi kang Pablo ug sa iyang mga kauban sa pagbiyahe. Sila naglakaw sa pagsugat ug pagdawat kanila, halayo gikan sa mga pultahan sa dakong siyudad. Si Pablo nagkuha ug kaisog, uban sa panagduyog niining iglesia nga iyang gipangandoy, uban sa bug-os niyang kasingkasing, aron sa pagwali sa ebanghelyo sa tibuok Italia, Espanya, ug sa tibuok kalibotan. Ang ilang inigsoon nga pag-abi-abi nagpakita ngadto kaniya sa abli nga pultahan nga giandam sa Dios. Siya nagpasalamat sa Dios alang niining kalamboan, usa ka pagpalambo sa Ebanghelyo ngadto sa kalibotan.

Si Pablo nabilanggo sa Roma uban sa maayong mga pribilehiyo. Hinoon, siya nagpabilin, gikadenahan sa gabii ug sa adlaw pinaagi sa pagpusas sa pulso sa usa ka sundalo kinsa nakadungog sa tanang niyang mga pulong ug nagtan-aw sa tanan niyang kinaiya. Si Pablo wala magwali ingon nga gawason nga tawo, apan hinoon, ingon nga usa ka mapaubsanon nga binilanggo ug alagad ni Kristo, aron sa pag-padako sa himaya sa iyang Ginoo pinaagi sa iyang kaugalingong kakulangon.

BUHAT 28:17-27
17 Unya tapos sa tulo ka adlaw nagpatawag ug tigom si Pablo sa mga kadagkoan sa mga Judio didto. Ug sa nagkatigom na sila miingon siya kanila, “Mga igsoon, bisag wala akoy nabuhat batok sa atong katawhan o sa mga batasan nga atong nasunod gikan sa atong mga katigulanagan, gibilanggo ako didto sa Jerusalem ug gitugyan ngadto sa mga Romanhon. 18 Gisukitsukit nila ako ug ila unta akong buhian kay nakita man nila nga walay akoy nabuhat nga angay silotan sa kamatayon, 19 Apan sa dihang misupak ang mga Judio, napugos ako pag-apelar ngadto sa Emperador, bisan tuod wala akoy sumbong batok sa akong katawhan. 20 Busa mihangyo ako pakigkita ug pagpakigsulti kaninyo kay ako karon nabilanggo tungod ug alang sa paglaom sa katawhan sa Israel.” 21 Sila miingon kaniya, “Wala kami makadawat ug sulat mahitungod kanimo gikan sa Judea ug walay mga igsoon nato nga gikan didto nga nagbalita o nagsultig daotan mahitungod kanimo. 22 Apan buot kaming masayod sa imong hunahuna kay nahibalo kami nga bisan diin, ang mga tawo nagsulti batok niining maong pundok.” 23 Busa nagtakda silag panahon sa pagpamati kang Pablo sa maong adlaw daghan ang miadto sa balay nga giabotan ni Pablo. Gikan sa buntag hangtod sa gabii iyang gipasabot ngadto kanila ang mensahe ug gipamatud-an ang mahitungod sa Gingharian sa Dios. Naninguha usab siya nga motuo sila kang Hesus pinasikad sa Balaod ni Mioses ug sa mga sinulat sa mga propeta. 24 Ang pipila kanila mituo sa iyang gisulti, apan ang uban wala. 25 Wala sila makauyon ug namiya sila human isulti ni Pablo kining mosunod: “Tinuod gayod ang giingon sa Espiritu Santo pinaagi kang propeta Isaias ngadto sa inyong mga katigulangan! 26 Kay matod niya: ‘Adtoa ug sultihi kining katawhan: Bisag unsaon ninyog pamati, dili gayod kamo makasabot; bisag unsaon ninyog tan-aw dili gayod kamo makakita. 27 Tungod kay kining mga tawhanan gahig ulo; gisap-ongan nila ang ilang mga dalunggan, ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay tingali unyag makakita sila, ug makadungog, ug makasabot, ug modangop kanako aron ayohon ko sila.’”

Si Lucas wala magsulti kanato sa bisan unsa mahitungod sa bis- ta ni Pablo sa Roma, giunsa niya pagkinabuhi didto, sa unsa nga paagi siya namatay, hapit ingon nga ang pagkatawo ni Pablo dili mahinungdanon ngadto sa pagkab-ot sa Ebanghelyo sa Roma o alang sa iyang publikong pamahayag didto. Ang kataposan sa Libro sa Mga Buhat sa mga Apostoles dili mahitungod sa balaang mga tawo, apan usa ka listahan sa prosisyon sa Ebanghelyo ug ang mga buhat ni Kristo sa tibuok kalibotan.

Si Pablo nagsugod sa iyang bulohaton, sama sa naandan, diha sa sinagoga sa mga Judio. Iyang giimbitar ang pangulo ug inila nga mga tawong Judio ngadto sa iyang kaugalingong balay nga giabangan. Siya gusto sa pagpakita kanila nga siya mao ang ilang higala, ug dili kaaway, bisan pa ang labing taas nga Konseho sa Judio adunay reklamo batok kaniya, hinungdan nga dili matarong ang paghatag kaniya ngadto sa mga Romanhon, ug naghangyo nga siya patyon. Si Pablo mipamatuod sa iyang pagkainosente, ug nga ang mga Romanhon andam sa pagbuhi kaniya. Bisan pa sa iyang mga bista, siya miabot sa Roma dili aron sa pagpanimalos ni sa pagdala sa iyang reklamo batok sa iyang katagilungsod atubangan ni Cesar, ingon nga usa ka Romanhong lungsuranon. Siya nag-isip sa iyang kaugalingon nga usa uban sa iyang nasod, nagbugkos ngadto kanila diha sa buhing paglaom nga si Kristo, ang Mesiyas, miabot gikan sa Dios, nagdalag kaluwasan ug kalinaw. Si Pablo nag-ingon nga tungod sa iyang pagtuo diha ni Hesus siya nagapos. Siya nagpakita kanila sa iyang kaugalingong mga pusas, ingon nga usa ka testimonyo sa iyang gugma alang kanila diha kang Kristo.

Sa dihang ang mga Judio sa Roma namatikdan ang lalom nga relihiyosong mga problema ug ang politikanhong mga kakuyaw nga nagpalibot kanila mahitungod sa ngalan ni Pablo, sila nagpamatuod nga sila wala makadawat sa reklamo batok kaniya gikan sa Jerusalem, ni adunay usa kanila nga nakadungog sa bisan unsa nga daotan mahitungod kaniya sa Roma. Apan ang mga Judio nga adunay ranggo sa Roma, gipamatud-an nga ang Kristianismo mao ang giisip ingon nga duroha usa ka panagbulag gikan, ingon man usab usa ka pagsupak ngadto sa Judaismo sa bisan asa. Sa ingon, ang pagsupak ngadto sa Ebanghelyo mao ang pamatuod sa kahusto sa sumbong. Alang niining mga hinungdan ang mga Judio sa Roma nahimuot nga, diha sa pagkatawo ni Pablo, usa ka eksperto diha sa Balaod ug usa ka Pariseo sa Jerusalem miabot ngadto kanila, usa kinsa gisugid ang ngalan ni Hesus sa personal. Sa unsa nga buot mahimong laing mahinungdanong panagtigom sila naghangyo kaniya alang sa usa ka dugang pa nga deklarasyon sa kamatuoran bahin kang Kristo.

Sa usa ka natakda nga adlaw usa ka dako nga gidaghanon sa mga Judio miadto sa balay ni Pablo, ug didto siya mipasabot ngadto kanila ang relasyon taliwala sa gingharian sa Dios ug ang gingharian ni Hesus, kinsa mao ang Langitnong Hari. Kining konsepto mao ang lisud alang kanila sa pagsabot. Ang uban dili makahimo sa pagtuo nga ang Anak sa Dios mahimong usa ka yanong tawo, ug nga siya kinahanglan mamatay sa daotag dungong nga kahoy aron nga ang mga tawo sa iyang gingharian mahimong modawat paingon sa panag-ambit uban sa Dios. Gawas sa pagputli pinaagi sa dugo ni Kristo walay pagdawat paingon sa Gingharian sa Dios. Ang Dios Mismo mao ang Pultahan. Siya mao ang Usa ka Mahimayaon, kinsa naglingkod sa tuong kamot sa Amahan, kansang himaya natago sa kalibotan, bisan pa niana, diha sa Iyang pagkatawo nagpabilin ang tanang katakos alang sa Iyang gingharian, ang hiyas, ug ang gahom, diin mikaylap karon sa tibuok Niyang iglesia. Sa pagbalik ni Kristo kini mahimong ipadayag nga ang gingharian sa Dios dili mao ang Israel. Apan, ang tanan nga mituo diha ni Kristo, kon Judio man o Hentil ang gigiknan, nagdala niining gingharian sa kinahiladman sa ilang mga kasingkasing.

Si Pablo wala misupak, ni siya naghimo sa pagtuboy sa iyang mapagarbohong mga hunahuna. Siya nagpamatuod sa iyang Ebanghelyo pinaagi sa pagkutlo sa Balaod ug ang mga Propeta ug mipasabot nga ang mahimayaong mga saad mahitungod kang Kristo mao, ang kamatuoran, ang paghupay sa Dios gawas gikan sa mga kinahanglanon sa balaod. Ang pagtuo diha ni Kristo, ug dili ang pagtuman sa dili-hingpit nga balaod, nagluwas sa makasasala ug ang nawala. Ang ubag mgaJudio namati pag-ayo, nahimong maayo ang pag-andam sa pagbira sa balaang Espiritu. Ang uban hinay-hinay sa pagpagahi ang ilang mga kasingkasing, ug dili gusto nga motuo. Bisan asa ang tawo nga dili pinaagi sa gugma motuman sa Ebanghelyo sa kaluwasan, ang kahibalo ug gahom sa Dios dili motubo diha kaniya. Siya magpalambo sukwahi ngadto sa plano sa Dios. Siya nahimomg bungol ngadto sa ebanghelyo sa kaluwasan, ug dili makahimo sa pag-ila sa Manluluwas. Sa ingon, siya mahimong masinupakon ngadto kang Kristo. Siya dili makabati sa pag-agni sa malunmo nga Espiritu, kay gikan sa sinugdanan iyang gisalikway gisalikway sa paggiya, ug kontra-gusto sa pagsumiter ngadto sa Dios. Unsa man ang mahitungod kanimo, minahal kong higala? Kamo ba kaaway sa Dios, o usa ka mahigugmaon, mapaubsanon nga Kristohanon?

BUHAT 28:28-31
28 Ug gitapos kini ni Pablo sa pag-ingon, “Busa angay ninyong hibaloan nga ang mensahe sa Dios bahin sa kaluwasan gisangyaw ngadto sa mga dili Judio ug namati sila niini!” 30 sulodsa duha ka tuig nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. 31 Gisangyaw niya ang ginharian sa Dios ug nagtudlo siya mahitungod sa Ginoong Hesu-Kristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug walay nakasanta kaniya.

Ang tingog ni Pablo nagtunog sama sa usa ka trumpeta nga gipatunog ang pinasahing awit sa atong bag-ong kapanahonan sa mga Judio nga nagbahin-bahin. Ang Dios nagpadala sa iyang kaluwasan ngadto sa mga Hentil. Ang katawhan sa mga Judio midumili sa grasya ni Kristo. Gikan karon, ang Balaang Espiritu maga-abli sa mga kasingkasing sa tanang andam nga mga Hentil – nga sila mahimong makadawat og bag-ong mga dalunggan aron makadungog sa pulong sa Dios – nga sila mahimong makadawat sa gahom aron sa pagtuman sa mga kasugoan – nga sila dili mahimong mga ulipon ngadto sa balaod ug sa iyang daghang mga hukom. Sila mga anak sa Dios, nga gipalit ni Kristo sa iyang bililhong dugo gikan sa merkado sa pagka-ulipon sa sala. Siya nagbalaan kanila uban sa himaya sa walay kataposang Balaan Espiritu.

Si Pablo nag-alagad sa tibuok duha ka mga katuigan sa Roma, ingon nga usa ka magtutudlo, magwawali, propeta, ug apostol. Siya walay kahigayonan sa pagpakita sa dagko nga mga tigom, o sa pagwali diha sa mga dalan ug mga iskinita, kay adlaw ug sa gabii siya gipusasan ngadto sa usa ka sundalo. Bisan pa niana, siya mahimong mosulti ngadto sa matag-usa nga mobisita kaniya, ug pamatud-an ang gahom sa Dios. Bisan tuod siya segurado nga ang Usa ka Balaan mahimo sa pagpaluag sa iyang mga kadena uban sa usa ka pulong, bisan pa niana, siya nagdala sa mga kadena nga walay pagreklamo, ug nakita diha kanila ang usa ka ilhanan sa pagkamanggihatagon sa iyang Amahan.

Si Pablo nagpabilin sa labaw pa kay sa pito ka gatos ka mga adlaw sa Roma, nagpahayag ngadto sa kadaghanan sa mga bahandi sa grasya ni Hesus, kinsa adunay unang pagpakita ngato kaniya ingon nga usa ka buhi, mahimayaong Ginoo sa dalan sa Damasco. Ang apostol wala mangita sa iyang kaugalingon himaya, ni naghimo siya nga padak-on ang iyang personal nga ngalan, diin dili na makita diha sa kataposang mga bersikulo sa Mga Buhat sa mga Apostoles. Ang apostol ngadto sa mga hentil adunay usa ka tumong – aron himayaon ang Amahan, ang Anak, ug ang Balaang Espiritu. Sa walay pagduha-duha ug sa walay kahadlok siya nagbuhat sa iyang bulohaton ug si Kristo nag-abli sa usa ka halapad nga pulthan sa atubangan niya. Walay usa nga makapugong kaniya gikan sa pagdala sa mensahe sa kadaogan ni Kristo ngadto sa tanan kinsa gusto sa pagpamati ug motuo.

Unsa ka kahibulongan! Wala kitay mabasa mahitungod sa pagtubo ug pagkaylap sa iglesia sa Roma, ni kita mahimong makakaplag sa bisan unsa nga naghisgot kang Pedro o sa ubang mga papa, kay kana unta ikaduhang butang lamang. Ang mahinungdanong butang lamang mao ang tawag sa Ebanghelyo, ug ang pagpadala ug pag-abot niining mensahe paingon sa matag nasod sa kalibotan. Ang mensahe kinahanglan mokaylap, bisan kon ang mga apostoles kinahanglan nga mamatay.

Kini lagmit nga si Teofilo, ang inila nga Romanhong opisyal, nakaila kang Pablo sa personal samtang siya diha sa Roma, ug nagtabang kaniya sa panahon sa iyang bista. Siya usab naghangyo kang Lucas aron sa pagtipon sa Ebanghelyo ug ang Libro sa Mga Buhat sa mga Apostoles, mao nga siya mahimong nasayod sa daghan pa nga tukma sa kalamboan sa Kristianismo, gikan sa iyang sinugdanan paingon sa tibuok kalibotan. Mao kana ang hinungdan nga si Lucas wala naghunahuna niini nga gikinahanglan sa pagsulat ang bisan unsa mahitungod sa kahimtang ni Pablo sa Roma, kay si Teofilo nakaila kaniya sa personal.

Minahal kong igsoon, karon nga kita miabot ngadto sa kataposang niining sunod-sunod nga komentaryo sa Libro sa Mga Buhat sa mga Apostoles, ug adunay pagpamatuod atubangan kaninyo sa himaya sa buhi nga Kristo ug sa Iyang plano sa kaluwasan, kita magbutang sa sulo sa Ebanghelyo ngadto sa inyong kamot, ug moingon ngadto kaninyo: “Padayon sa kasaysayan sa Mga Buhat sa mga Apostoles, ug dad-a ang Ebanghelyo sa kaluwasan ngadto sa imong mga palibot, aron nga daghan ang mahimong maluwas. Ang buhi nga Hesus mao ang nagtawag kanimo, ug ang inyong Ginoo mao ang andam sa pag-uban kaninyo. Unsa ang nagpugong kaninyo gikan sa pagpamuhat sa gawas? Nakita ba ninyo ang madaogong prosisyon ni Kristo nga milabay diha sa taliwala sa inyong nasod? Motuo, moampo, ug magmaya, kay ang inyong buhi nga Ginoo mouban sa inyong atubangan ug naghulat alang kaninyo.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, nagsimba kami kanimo ug nagmaya, kay ang Imong Anak nagpasig-uli kanamo ngadto Kanimo, ug ang Balaang Espiritu nagtukod sa usa ka buhi nga iglesia taliwala sa tanang mga katawhan sa tanang panahon. Nagpasalamat kami Kanimo, kay Ikaw nagtawag kanamo, samtang kami mga makasasala sa gihapon, aron kami mahimong usa ka kalambigitan diha sa kadena sa mga buhat sa mga apostoles, aron alang sa Imong kusog nga mahimong padak-on diha sa among mga kahuyangon. Kami nagtuo nga ang Imong gingharian ipagayag diha sa among mga palibot, ug nga ang Imong kabubut-on matuman diha sa taliwala sa kaguliyang sa among kalibotan. Luwasa ang daghan, awhaga kami ngadto sa aktwal nga pag-alagad, ug ampingi kami gikan sa usa ka daotan. Amen.

PANGUTANA:

 1. Nganong si Lucas wala maghisgot sa bisan unsa mahitungod sa pagkahuman sa bista ni Pablo o sa iyang kamatayon sa Roma? Unsa ang pinasahing awit sa Libro sa mga Buhat sa mga Apostoles?

PASULIT - 8

Minahal kong magbabasa,
Karon nga kamo nakabasa sa among mga batbat sa Mga Buhat sa mga Apostoles niining gamay nga basahon kamo makahimo sa pagtubag sa sunod nga mga pangutana. Kon kamo makatubag sa 90% sa mga pangutana nga gipahayag sa ubos, kami magpadala kaninyo

usa ka pasiuna sa kalig-onan sa kahibalo diha
sa Mga Buhat sa mga Apostoles

 1. Giunasa si Pablo pagbalhin ngadto sa Cesarea? Ngano man?
 2. Unsa ang tulo ka labing mahinungdanon mga punto diha sa reklamo batok kang Pablo? Unsa ang kalangkoban sa maong sumbong?
 3. Sa unsa nga paagi ug nganong si Pablo nagpamatuod nga ang Kristohanong relihiyon wala mabulag gikan sa Daang Tugon?
 4. Unsa ang mga kinaiya ni Pablo nga inyong labing nadayeg sa panahon sa iyang pagkabilanggo ilalom sa Romanhong mga gobernador?
 5. Ngano nga si Festo, ang gobernador, wala moila sa kahulogan sa kamatayon ni Kristo ug sa pagkabanhaw?
 6. Nganong atong makaplagan diha sa panagtagbo ni Kristo uban kang Pablo sa wala pa moabot sa Damasco ang entro nga punto sa Libro sa mga Buhat sa mga Apostoes?
 7. Unsa ang pito ka mga prinsipyo diha sa sugo ni Kristo sa pagwali?
 8. Kinsa ang tulo ka mga tawo sa Dios kinsa mikuyog diha niining biyahe ngadto sa Roma?
 9. Ngano nga ang Dios andam sa pagluwas sa tanang mga two sa barko bisan pa sa ilang pagkawalay pagtuo?
 10. Pagngalan sa tulo ka panghitabo diin si Kristo nagluwas sa apostol ug sa iyang mga kauban sa biyahe?
 11. Unsa ang gipaila sa pagpaak sa halas kang Pablo? Unsa ang inyong nasabtan gikan sa mga kaayohan didto sa isla sa Malta?
 12. Nganong si Lucas wala maghisgot sa bisan unsa mahitungod sa pagkahuman sa bista ni Pablo o sa iyang kamatayon sa Roma? Unsa ang pinasahing awit sa Libro sa Mga Buhat sa mga Apostoles?

Kami nagdasig kaninyo sa pagtapos uban kanamo sa katapusang pasulit sa Mga Buhat sa mga Apostoles aron kamo mahimong makadawat sa walay katapoang bahandi gikan sa pulong sa Dios. Kami naghulat sa inyong mga tubag ug nag-ampo alang kaninyo. Ang among adres mao kini:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:33 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)