Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 068 (Founding of the Church at Iconium)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
A - Ang Unang Misyonaryong Panaw (Buhat 13:1 - 14:28)

4. Ang pagtukod sa Iglesia didto sa Iconio (Buhat 14:1-7)


BUHAT 14:1-7
1 Didto sa Iconio nanulod si Pablo ug si Bernabe sa sinagoga sa mga Judio ug nagwali busa daghang mga Judio ug mga dili Judio nga magtutuo ang nahimong magtutuo. 2 Apan gihulhogan sa mga Judio nga wala motuo ang mga dili Judio nga magtutuo aron masilag sila sa mga kaigsoonan. 3 Nagpabilin didto ang mga apostoles sulod sa taas nga panahon. Sa walay kahadlok nagwali sila mahitungod sa Ginoo. Ug ang Ginoo nagmatuod nga ang ilang mensahe mahitungod sa iyang grasya tinuod gayod pinaagi sa paghatag kanilag gahom sa pagbuhat ug mga milagro ug mga katinglahan. 4 Apan ang mga tawo sa siyudad nagkabahin: ang uban midapig sa mga Judio ug ang uban sa mga apostoles. 5 Unya ang mga dili Judio ug ang mga Judio kauban sa ilang mga pangulo nagkauyon sa pagpanamastamas ug pagbato sa mga apostoles. 6 Sa pagkahibalo sa mga apostoles niini nangagiw sila ngadto sa Listra ug sa Derbe nga mga siyudad sa Licaonia ug ngadto sa kasikbit nga kayutaan. 7 Ug didto giwali nila ang Maayong Balita.

Si Pedro ug si Bernabe tinuyoan ang pag-ikyas gikan sa Antioquia sa Anatolia, apan padayon nga nagmatngon sa ilang dalan, kauban si Hesu-Kristo diha sa iyang madaogon nga prosisyon. Sa wala madugay sila miabot sa Iconio, ang laing sentro sa komersyo diha sa Anatolia. Sila una misulod didto sa sinagoga sa mga Judio, kay sila nag-ila ug nagsumiter sa propesiya sa Daang Testamento, nag-ingon nga ang mga Judio kinahanglan maoy unang makadungog sa ebanghelyo sa kaluwasan, bisan asa sa pagdawat o sa pagsalikway niini.

Ang lagsik nga iglesia sa wala madugay naporma didto sa Iconio, nga gihimo sa mga Judio nga mituo diha ni Kristo, ug nausab nga mga Hentil. Si Lucas nagsulat alang kanato (kapitulo 13) ang usa ka modelo nga wali ni Pablo diha sa sinagoga sa mga Judio sa Antioquia, ug usab siya nagwali didto sa Iconio. Sa diahang ang mga tawo sa pinanon nagsugod sa pagsulod sa gidak-on ni Kristo, ang pagdawat sa Iyang kinabuhing walay kataposan, ang magmamando sa sinagoga nahimong nasina. Siya misupak sa paghubad sa balaod ni Pablo ug sa pagpasipala batok sa makausa gilansang sa krus, karon buhi nga Hesus. Sa kataposan, ang masakit nga panagbulag miabot labot sa, usa nga wala gituyo ni Pablo. Kining panagbulag dili resulta sa pagwali o bisan unsa nga pagkamapahitas-on o kahakog sa bahin ni Pablo, apan sa dili malikayan nga resulta sa pinadayag sa tinuod nga ebanghelyo. Ang pulong sa Dios mahimong makaluwas o makagahi, makahimong gawasnon o makagapos. Kinahanglan atong hunuhunaon ang kinahanglanon sa espirituhanong paghinlo diha sa atong mga iglesia. Matag gikinahanglan nga tikang aron mabulag ang atong mga kaugalingon gikan sa sala, gihimo diha sa pagpaubos alang ug tungod sa ebanghelyo, mao ang dako nga grasya.

Nganong daghan ang mga Judio wala mituo diha ni Hesus nga Nazaretnon, ang gilansang sa krus nga Kristo ug Ginoo sa langit? Si Lucas nagsulat aron bisan pa sa kahibalo, pag-ila, ug ang pagtandog sa Espiritu sa Dios sila dili gusto nga motuo. Ang ilang mga hunahuna ug ang ilang mga kabubut-on batok sa Dios, ug dili sila andam aron sa pagdawat sa grasya. Sila nagtukod sa ilang pagtuo ug pagkamatarong sa ibabaw sa ilang mga buhat ug tawhanong mga abilidad. Sa pagimo niini sila nagsalikway sa kinahanglanon sa paghinulsol, ug wala maghimo sa pagsalig ngadto kang Kristo. Sila nasilag sa Manluluwas, nga nag-ingon nga Siya mao ang bugtong dalan ngadto sa Dios. Bisan karon ang tawo dili andam sa pagdawat ni Kristo kon siya mohunong diha sa balaod, naghunahuna kini sa husto nga dalan ngadto sa langit. Ang Pobre nga mga legalista naglingla sa iyang kaugalingon, kay siya wala magtuman sa iyang kaugalingong paglumos sa sala. Ang iyang pagsalig diha sa iyang kaugalingon gipakaingong pagka-diosnon nagpugong kaniya gikan sa paghinulsol, pagsugid, ug sa pagkabuak. Kining kaugalingong pagkamapahitas-on nga tigpakaaron-ingnon naghunahuna siya nga dili magkinahanglan kang Hesus, ang Manluluwas, ug misalikway sa Iyang mapahigawasong kamot nga gituy-od ngadto kaniya. Ikaw ba nagkinahanglan kang Hesus? Nakahibalo ba ikaw sa imong kahuyang ug sa makasasala nga kaugalingon? Ikaw ba sa matag adlaw hugot nga mikupot sa imong Manluluwas, gabii ug adlaw?

Si Lucas mitawag sa duroha kang Pablo ug kang Bernabe nga mga igsoon, kay sila makigduyog diha sa dako nga gugma ug mapainubsanong panagduyog diha sa panag-igsoonay sa Balaang Espiritu. Walay usa kanila nga nangita sa ilang kaugalingong interes o bisan unsang laing butang nga gilain. Sila nagkuyog sa pag-ampo, ug miapil diha sa pagmantala sa kadaogan ni Kristo.

Silang duroha nakabati sa nagtubo nga kasilag, apan sila wala mokalagiw. Sila miadto sa pagpamatuod sa mga bag-o nga mga iglesia sa kabug-osan sa gahom ni Kristo. Kahibulongang mga kaayohan ug mga ilhanan nabuhat pinaagi sa nagtubo nga pagtuo sa iglesia, nagpaila sa presensya sa buhi nga Kristo sa ilang taliwala. Ang pagwali nahimong mas lig-on ug mas lig-on pa, ug ang grasya ni Kristo gipakita nga labaw pa ug mas labaw pa. Bisan karon Siya andam sa pagpadala sa Iyang mga gasa ngadto sa mga magtutuo aron sa paglig-on sa ilang testimonyo. Sa ingon, ang grasya ug pagtuo mao ang sukaranang mga elemento diha sa pagwali sa mga apostoles.

Ang pagbahinbahin didto sa sinagoga sa mga Judio mikaylap sa tibuok siyudad, ingong nga ang matag pamilya napikas ngadto sa duha ka bahin. Ang unang bahin nagdapig ngadto sa mga Judio ug sa ilang komersyal nga mga interes, subay uban sa pangandoy aron sa pagpatunhay sa kalinaw sa siyudad. Sila nasilag sa bag-o nga doktrina, ug andam aron sa pag-abog kang Pablo sa layo, inubanan sa iyang pagpagubot nga espiritu. Ang ikaduhang bahin nakabati sa gahom ni Kristo, kay ang mga buhat ug mga pulong sa mga apostoles misilaw ingon mahayag nga kahayag diha sa taliwala sa kangitngit. Sila nangandoy aron dad-on ang Iyang kadaogan ug nag-ampo alang sa presensya sa panalangin sa Dios. Sila nangandoy sa espirituhanong pagkapukaw ug pagtubo diha sa ilang siyudad.

Hinoon, ang bag-ong pagtulon-an, nagkabangga uban sa daan nga tradisyon. Kadtong wala monunut dili masayod unsaon sa pagbuntog kadtong nangandoy alang sa gugma sa Dios aron mapakita. Sa dihang ang mga Judio dili makabuntog kang Pablo ug kang Bernabe sa espirirtual, sila sekretong nagplano uban sa mga magmamando ug mga tawo nga adunay ranggo diha sa lungsod aron sa pagsakit sa duha ka apostoles ug sa pagbato kanila. Sila mingpasakup ngadto sa kapintas ug pagpatay, sanglit ang ilang pagsunod sa balaod nga espiritu sa bisan unsang paagi dili makabuntog sa gawasnon, ang Balaang Espiritu.

Ang mga apostoles naniid nang daan niining daotang tuyo, ug miadto gikan sa Iconio, mikalagiw ngadto sa laing siyudad. Ang kamatayon alang ug tungod kang Kristo dili lang kini sugo sa Ginoo. Kini mao usahay ang labaw pa kamahinungdanon aron mabuhi alang ug tungod Kaniya, nga mag-alagad alang sa Iyang nganlan ug ang pagpakaylap sa Iyang pulong magpadayon. Busa pamati pag-ayo sa unsa ang gisulti sa Balaang Espiritu ngadto kanino diha sa imong sitwasyon. Ayaw kahibulong kon ikaw makasugat uban sa mga kasamok, mga paglutos, mga insulto, ug mga masakit nga kapit-os alang ug tungod sa ngalan ni Hesus. Ang apostol sa mga Hentil miikyas gikan sa siyudad ngadto sa siyudad ug gikan sa usa ka nasod ngadto sa lain. Sa matag panahon nga siya giibut ang kaisog moabot sa makausa pa. Siya wala magtagad mahitungod sa kasilag sa iyang mga manlulutos, apan nagwali sa pagkadako sa kaluwasan ni Kristo, may panahon o walay panahon. Minahal kong igsoon, mao nga mag-ampo, ug mamati sa giya sa Balaang Espiritu. Ayaw pagpakahilom, apan magwali nga maisogon sa kadako sa gugma ni Kristo. Sa paghimo niini ikaw mahimong mapuno uban sa gahom gikan sa kahitas-an.

PAG-AMPO: Nagpasalamat kami, among Ginoo nga si Kristo, kay Ikaw nagpalig-on kang Pablo ug kang Bernabe, nga sila dili mahimong grabe kanegatibo bisan pa sa paglutos ug sa kasamok. Ikaw naghatag kanilag gahom, miggiya kanila, ug nagdasig kanila aron sa paghimaya sa Imong balaan nga ngalan. Palihog tabangi kami nga dili mahadlok ni bisan kinsa, apan sa paghimaya sa Imong ngalan, uban sa kaisog ug sa pagkamabinantayon diha sa Imong Balaang Espiritu.

PANGUTANA:

  1. Nganong mikalagiw si Pablo ug si Bernabe gikan sa usa ka siyudad ngadto sa lain?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:31 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)