Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 031 (Gamaliel’s Advice and the Whipping of the Apostles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

18. Ang Tambag ni Gamaliel ug ang Paglatos sa mga Apostoles (Buhat 5:34-42)


BUHAT 5:34-42
34 Apan usa kanila, si Gamaliel nga usa ka Pariseo ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tawo mitindog ug misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. 35 Unya miingon siya sa Labawng Hukmanan, “Mga isigka-Israelita, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niining mga tawhana. 36 Kaniadto dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tawo ug may mga 400 ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihokan. 37 Sa panahon usab sa pagpanglista sa mga lumolupyo, si Judas nga taga-Galilea nakadani ug mga tawo. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang sumusunod. 38 Busa niining kasoha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila kay kon kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tawo, mahanaw gayod kini. 39 Apan kon iya kini sa Dios, dili gayod kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakigbatok sa Dios.” Ang Labawng Hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. 40 Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles ug gipalatos ug gibaoran sa dili na gayod pagsulti sa ngalan ni Hesus. Unya gibuhian nila sila. 41 Unya nangula ang mga apostoles nga malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Hesus. 42 Ug sa matag adlaw, didto sa Templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila sa pagtudlo ug pagwali mahitungod kang Hesus nga Mesiyas.

Ang mga Pariseo mituo sa kabuthoan sa mga anghel, sa pagkabanhaw sa patay, ug sa posibilidad sa pagtan-aw sa Dios sa atong kalibotan. Busa, sa dihang sila nakadungog nga ang mga apostoles nakagawas gikan sa siradong bilanggoan, sila nahadlok kaayo. Sila dili makalimod sa posibilidad sa pagkabanhaw ni Hesus, dili bisan sa Iyang pagbabag diha sa konseho.

Si Gamaliel, mibarog, ang pangulo sa mga Pariseo ug ang may hibangkaagang mangialamon ug dungganong doctor sa balaod. Sa ulahi siya nahimong relihiyosong magtutudlo ni Pablo. Kining tawhana, taas ang respito sa mga katawhan, mosulti sa kasarangan sa naghihangapin nga kasuko sa kagubot sa konseho. Si Gamaliel dili sigurado kon ang kamot sa Dios namuhat uban sa mga apostoles, o kon kining mga tawhana tinuod nga pinadala sa Labawng Taas. Kining manggialamon mitan-aw kanila nga diretso, ug nakita dili ang panagbingkil dili bisan ang pagkawalay batasan. Hinuon, adunay kaisog, gugma, ug kaligdong. Sila wala magpakita nga mga daotan ang tinohoan o daotang mga tawo. Sa iyang kaalam ug pagkamabinantayon, siya nagtambag sa iyang mga kauban sa hataas nga konseho sa paghatag kanilag panahon ug dili sa pagpahantang og silot sa kamatayon. Sa makausa pa dili siya gusto nga adunay inosenteng dugo nga moa gas, Tingali pa man ang konseho mobarog nga ignorante batok sa kabubut-on sa Ginoo.

Si Gamaliel wala motuo kang Hesu-Kristo, dili bisan siya nagdisisyon aron motubag sa tawag sa mga apostoles. Bisan pa, ang buhing Dios migamit niining mapaubsanong magtutudlo sa balaod niining makuyaw nga takna aron pagtipig sa Iyang mga apostoles, ug naghimo kanila nga mga saksi sa Iyang pagkabanhaw.

Unsa kahibudngan nga kining manggialamon wala magamit sa Balaod ingon nga sugyot aron suportahan ang ilang lantugi, apan labing maayo, gigiyahan ang mananambong ngadto sa walay piho nga panahon sa mga kamatuoran. Ang politikanhong mga pangulo ug mga magtutukod sa tinumo-tumo nga mga pagtulun-an naila sa pagpahimulos sa ilang mga sumusunod. Bisan pa niana, kon ang gahom diha kanila dili iya sa Dios, ang ilang mga sumusunod sa dili madugay mahanaw, human mamatay ang mga pangulo. Ang Dios lamang ang maghatag sa Iyang gingharian sa iyang sinugdanan, pagpadayon, ug kataposan. Labaw pa niini, si Kristo mao ang gisandigan ug tighingpit sa pagtuo sa Iyang mga sumusunod.

Karon atong susihon ang sulti ni Gamaliel mahitungog sa pagkatawo ni Hesus diha sa makataronganon paagi. Ang kalihokan ni Kristo wala molubad ngadto sa kangitngit human sa Iyang kamatayon, apan nabuhi, ingon nga abtik ug nag-uswag kanunay. Karon mitabon sa katunga sa kalibotan, ug nagpakita nga kini dili sa tawo, apan sa Dios.

Walay hiniusang panag-uyon ang kapitoan nga mga membro sa hataas nga konseho. Ang kadaghanan kanila mibati ug kasubo sa pag-uyon sa tinuyo nga pagwagtang sa kawhaan ka mga maligdong nga mga tawo. Sa ingon niini sila nagka-uyon nga maghulat ug dili karon daayon maghatag og sentensiya. Bisan pa, ang kalagot sa mga membro sa konseho ug sa labawng pari, nangandoy sa pagpanimalos ug pig-ot nga pagsilot, ang konseho gipugos nga ang matag-usa nga maisogon ug inosenteng mga tawo nga angayang makadawat sa paglatos uban sa 39 nga mga lapdos sa ilang hubo nga mga likod.

Ang mga guwardiya naggiya sa matag-usa nga gisumbong nga mga disipulo sa paggawas. Sumala sa dili makataronganong disisyon sa hataas nga konseho, ang mga latos mahimong pahit sa ilang nga hubo nga mga likod. Sila wala mosupak, apan mipili nga maglipayong nag-antos sa kaulawan. Sila miantos sa ilang mga alantuson uban sa dili magguba nga kalipay, kay sila wala nag-antos tungod sa ilang kaugalingong kasal-anan, apan alang lamang sa ngalan ni Hesu-Kristo. Ang Dios nag-ingon kanila: “Bulahan kamo nga biaybiayon ug daugdaogon sa mga tawo ug butangbutangan sa tanang matang sa kadaotan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit.” (Mateo 5:11-12)

Unsa ang resulta niining mahinungdanon husay? Ang paghisgot sa ngalan ni Hesus nagpadayon nga ginadid-an. Bisan karon, ang paghisgot niana nagpabilin nga dili magustohan taliwala sa mga Judio. Siya nga naglitok niana, bisan unsaon, wala gipatay o gilutos. Ang iglesia adunay pahulay gikan sa paglutos sa mubong panahon. Sila nagwali sa publiko sa ngalan ni Hesus, bisan pa man sa pagdili. Bisan pa, ang espada sa kakuyaw nagpabiling gibutang ibabaw sa ilang mga ulo.

Human sa paglatos, ang mga apostoles nagpadayon nga malipayon ug maisogon ngadto sa hawanan sa templo. Didto sila nagpadayon sa ilang bulohaton sa pagsaksi ngadto sa Usa nga madaogong nabanhaw gikan sa patay. Diha sa ilang mga bukton ug sa ilang mga likod sila nagdala, aron ang tanan makakita, ang mga marka sa labod nga gihatag kanila. Ang mga tawo nakamatngon nga ang mga magmamando sa ilang nasod nasilag sa ngalan ni Hesus sama ka dako sa nga ilang gihimo kaniadto, ug ang matag-usa nga mituo diha Kaniya nadayag aron lutoson. Kining kakuyaw, bisan unsaon maoy naglain sa tahop gikan sa trigo, ug maghimo sa mga magtutuo nga lig-on ug malinawon. Ang Dios naghimo sa grasya nga modagaya ngadto kanila sa matag adlaw.

Ang mga apostoles nagpadayon sa pagbisita sa mga pinuy-anan, nagtudlo sa mga magtutuo, ug mikompirma kanila ang mga Kasulatan, mga Salmo, ug mga Propeta. Sila mihubad ngadto kanila sa mga pulong ni Hesus, diin sila nagtigom sa ilang mga kaugalingon og nakadungog gikan Kaniya. Sa samang panahon, ang mga magbalantay nangita sa ilang nawala nga karnero ug nagwali ngadto sa kadaghanan didto sa templo. Sila nagtanyag kanila sa kompletong kaluwasan diha Kaniya nga gilansang sa krus. Ang unod sa ilang mensahe naklaro sa duha ka mubo nga mga pahayag: Si Hesus mao ang Mesiyas, ang Usa nga gilansang sa krus ug nabanhaw gikan sa patay, ug nga kining gisalikway nga taga –Nazaret mao ang langitnong Hari, nga ngahari karon sa langit didto sa tuong kamot sa Dios. Ang mga apostoles wala nahadlok, apan gawasnong nagpamatuod nga si Hesu-Kristo mao ang bugtong paglaom sa tanang katawhan.

PAG-AMPO: O buhi nga Dios, Ikaw gilatos tungod sa Imong gugma, ug ingon usab ang imong mga apostoles sunod kanimo. Pasayloa ako sa akong kahadlokan ug sa pagbahin-bahin sa akong kasingkasing. Tudloi ako sa pagpasalamat sa Imong gugma. Giyahi kami sa pagtudlo sa mga magtutuo uban sa maampingon, ug sa pagwali ngadto sa mga buangbuang uban sa Imong kaalam ug gahom.

PANGUTANA:

  1. Unsay timaan sa paghimo ug hukom sa taas nga konseho uban sa pagtahod sa pagpadayon sa Kristohanong Iglesia?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:43 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)