Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 029 (The Apostle´s Imprisonment, and their Release by an Angel)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

16. Ang Pagbilanggo sa mga Apostoles, ug ang pagpagawas kanila sa Anghel (Buhat 5:17-25)


BUHAT 5:17-25
17 Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduseo nasina pag-ayo sa mga apostoles.18 Busa ilang gidakop ang mga apostoles ug gibalhog sa bilanggoan. 19 Apan niadtong gabhiona usa ka anghel sa Ginoo miabli sa mga ganghaan sa bilanggoan ug gipagula ang mga apostoles ug giingnan, 20 “Pangadto kamo sa Templo ug sultihi ang mga tawo mahitungod niining bag-ong kinabuhi.” 21 Gituman kini saa mga apostoles ug sa pagkakadlawon misulod sila sa Templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkoan sa mga Judio aron manambong sa tigom sa Labawng Hukmanan. Unya ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa bilanggoan aron pagpaatubang kanila. 22 Apan sa pag-adto sa mga guwardiya, wala na didto sa bilanggoan ang mga apostoles. Busa namalik sila ngadto sa Labang Hukmanan ug misugilon, 23 “Sa pag-abot namo sa bilanggoan, among nakita nga maayo kining pagkasira ug ang ang guwardiya nagbantay diha sa ganghaan. Apan sa among pag-abli sa ganghaan wala na ang mga bilanggo.” 24 Sa pagkadungog niini sa kapitan sa mga kuwardiya sa Templo ingon man sa kadagkoan sa mga pari, nangalibog sila kon unsa ang nahitabo sa mga apostoles. 25 Unya may tawo nga misulod ug miingon kanilla, “Ang mga tawo nga inyong gibilanggo atua sa Templo nanudlo sa mga tawo!”

Bisan diin ang Ginoo magtukod sa Iyang Iglesia, si Satanas magbutang tupad niana og templo sa iyang daotang mga espiritu nga magpuyo niini. Ang kasilag sa impirno misibaw bisan diin ang mga tawo mausab sa ngalan ni Hesus. Minahal kong magtutuo, ayaw kahibulong, kini natural nga mahitabo, kon ang mga kontra maisogon nga moatake sa inyong misyonaryong mga paningkamot. Si Hesus Mismo namatay didto sa krus, diha sa sento sa Iyang buhat sa paglukat.

Sa dihang ang pangulong mga pari nakakita sa mga apostoles nga wala magtagad sa ilang gusto sa paghunong gikan sa pagsulti mahitungod sa ngalan ni Hesus, sila nawad-an sa tanang pasensiya. Daghang mga tawo nag-apil niining pagtuo, gitawag ibabaw sa Iyang kadaogan nga nabanhaw gikan sa patay, ug ang maong gahom natawo sa libo nga pruweba sa pamatuod aron makompleto ang pagpasig-uli ngadto sa Dios. Ang Labawng Pari nalagot kaayo.Tingali siya nahadlok sa panaghiusa sa nasod, ingon nga magbalantay sa mga tawo, naghunahuna nga siya adunay balaan nga katungdanan aron pagguba niining bag-ong pagtulon-an nga bakak kuno. Ang tanang imposible nga mausab sa naandan ug abling panghuna-huna ug ang inhustisya nagpadayon paglihok. Ang relihiyosong mga pangulo naghunahuna nga ang pagwagtang sa Kristianismo sila nag-alagad sa Ginoo. Kadtong pinaka direkta nga nag-apil uban kanila mao ang sekta sa mga Saduseo, nga adunay metilkolosong kasilag ngadto sa ebanghelyo ni Kristo, ang tinuohan nga nagmatuod ug nagtukod sa doktrina sa pagkabanhaw sa patay, ang doktrina nga mapuwersahong gilimod. Napuno sila sa kasuko sa mga sumusunod ni Hesus, nga makusganong nagdala sa pagpamatuod sa Usa nga nagbuntog sa kamatayon.

Nabati sa mga apostoles ug sa iglesia nga ang pagtubo wala magustohi, apan sila wala modagan dili bisan milakaw og mitago, apan hiniusang nagtigom sa hawanan sa templo atubangan sa tanang mga tawo. Ang Kristianismo wala gitawag sa pagtago sa iyang kaugalingon, apan sa pagpakita sa malapad nga kahayag sa adlaw. Sa maong natakda nga adlaw, ang mga magmamando midakop sa dose ka mga apostoles ug gibanlod sa bilanggoan, sumala sa panultihon: “Kon imong putlon ang ulo sa serpente dili ka na magtagad sa iyang pagkisi-kisi.”

Naghuna-huna nga supak, bisan pa niana, si Kristo kay Siya, ug dili ang mga apostoles, ang mga Obispo, o ang mga ministro ang ulo sa lawas sa iglesia. Siya nagpadala sa Iyang angel sa gabii aron ablihan sa hilom ang mga ganghaan sa bilanggoan. Sa kalit lang kining matahom nga binuhat mibarog atubangan sa nangalibog nga mga apostoles, nga nag-ampo alang sa ilang husay sa hukmanan. Ang katingalahang butang mao nga ang anghel wala magtinguha sa pagpahigawas sa mga apostoles gikan sa husay. Siya wala magdala kanila sa higdaanan o kutson nga hayahay, o nagsugo kanila nga modagan palayo. Hinuon, siya nagtambag kanila sa pagsulod sa hawanan sa templo ug isangyaw sa publiko kon unsa ang gibuhat ug gisulti ni Kristo. Gikan niining mga pulong sa ebanghelyo ang kinabuhing walay kataposan mihupong sa mga kasingkasing sa mga tigpaminaw. Bisan pa man sa pagbabag ug hulga, ang anghel nagsugo kanila sa pagsulti ngadto sa mga tawo sa tanang mga pulong sa kinabuhi diha sa Dios. Pag-obserba “sa tanang mga pulong” sa ato pa, walay bisan gamay nga mawala o ang dili paglakip tungod sa kahadlok sa mga kaaway. Minahal kong igsoon, mao kini ang sugo sa Dios kaninyo: isulti ang pulong sa kinabuhi ngadto sa inyong katawhan. Ang inyong mga pulong ug ang inyong pagsabot dili mahinungdanon sa tanan, kay sila puno sa kamatayon. Apan ang pagpamatuod mahitungod sa kinabuhi ni Kristo maghatag ug kinabuhing walay kataposan niadtong moduol aron mutuo.

Ang dose ka mga apostoles mibarog ug milakaw, mibiya sa bilanggoan sa taliwala sa mga guwardiya. Sila misulod sa hawanan sa templo sa kaadlawon ug nagsugod pagpanudlo sa mga manunuaw sa balaang dapit ug mga bisita nga miabot ug sayo. Sila naghulat, nalibog ug dili piho mahitungod sa ilang desinyo sa Ginoo. Ilang nabati nga adunay usa ka dakong butang nga mahitabo nganha kanila, kay dako ang pagbabag sa buhi nga Dios sa dagan sa mga panghitabo pinaagi sa Iyang mahimayaong anghel.

Sa pagbanag-banag na sa adlaw, ang tanang mga Sanhedrin, ang bantogang konseho sa nasod sa Judio, nagtagik kini sa kapitoan ka pangulong mga pari, tinahod nga mga lider, ug malimbongong legal nga mga eksperto, gitawag atubangan sa korte. Gawas pa nini, ang labawng pari usab nagtawag sa mga halangdong mga tawo. Ang iyang desinyo mao ang pagpapas niining tumo-tumo nga pagtulon-an ni Hesus nga Nazaretnon ka usa alang sa tanan. Sa dihang ang tanang tawo mitungha ug naglingkod na ang ulo sa konseho naghatag ug mga sugo pag-adto sa bilanggoan nga ang mga dinakpan nga mga apostoles dad-on sa ilang atubangan. Apan sa dihang ang opisyal miabot sa bilanggoan sila nahadlok ug dako ang katingala, kay bisan pa sa hugot nga pagsirado sa mga ganghaan ug dinapatan sa mga timbre ang mga piniriso kompletong nahanaw. Walay makaplagan sa pagsubay kanila. Sa dihang ang konseho nakadungog sa balita nga sila nangawala sila nawad-an sa mga pulong. Silang tanan nakahibalo sa mga milagro nga nabuhat sa mga apostoles, kay bisan ang landong ni Pedro magdala og kaayohan ngadto sa masakiton.

Kining bayolenteng balita nakakugang niadtong mahuna-hunaon, ug nagdalag kaulawan ngadto kaniya nga nagtawag alang sa husay. Aron maklaro pagpadayag kanila nga sila buot mohukom sa inosenteng mga magtutuo taliwala sa matinud-adnong mga anak sa nasod ang Dios kausa kanhi mitay-og niining mga maghuhukom. Ang kamot ni Kristo nagapanalipod sa Iyang mga apostoles. Diha sa pagtuman sila nagwali sa kompletong pulong sa kinabuhi ngadto sa ilang mga katawhan.

PAG-AMPO: O Ginoo, Ikaw ang Dios, ug ang Imong kinabuhi nagpahayag sa Imong ebanghelyo. Tabangi kami sa pagprolamar sa Imong ngalan uban sa kaisog, pagpaubos, pagmaampingon, ug gugma alang sa tanan nga adunay kagutom sa pagkamatarong, nga sila mapuno uban sa Imong kinabuhi sa kaluwsan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kahulogan sa sugo sa angel sa binilanggo nga mga apostoles?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:40 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)