Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 060 (King Agrippa´s Persecution of the Churches)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

11. Ang Paglutos ni Haring Agripa sa mga Iglesia didto sa Jerusalem (Buhat 12:1-6)


BUHAT 12:1-6
1 Niining panahona si Haring Herodes misugod paglutos sa pipila sa mga sakop sa iglesia. 2 Gipapatay niya si Santiago ang igsoon ni Juan pinaagi sa espada. 3 Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa Judio, iya usab gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa Pangilin sa Pan nga walay Patubo. 4 Human madakop si Pedro, gibilanggo siya ug gibantayan sa upat ka pundok sa mga guwardiya nga tag-upat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inigkaliwas sa Kasaulogan. 5 Busa si Pedro nagpabilin nga binilanggo apan ang mga sakop sa iglesia nag-ampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. 6 Nianang gabii sa dayon na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an sa duha ka guwardiya, gigapos siyag duha ka kadena ug gibantayan sa mga guwardiya ang ganghaan sa prisohan.

Ang sitwasyon dako kaayo ang kausaban didto sa Jerusalem ug sa Palestina sa dihang sa A.D. 41, si Claudio nahimong Cesar sa Roma. Si Agripa ang apo ni Herodes ang Dako, naghusay taliwala kaniya ug sa taas nga Koseho sa Roma aron sa paghatag sa mga renda sa kagamhanan ngadto kang Claudio, ang komander sa kasundalohan. Ingon nga gante sa iyang pagserbisyo, ang Cesar naghatag sa iyang higala, si Agripa, ang nagmando sa tibuok Palestina. Sa niining okasyon ang awtoridad sa Romanhong magmamando ibabaw sa mga Judio natapos, ug ang kamandoan sa sidlakanong diktador nagsugod. Busa ang Romanhong han-ay ug katungod gipulihan pinaagi sa kaguliyang, kapintas, ug ang pagpanlupig ni Agripa, ang dictador.

Kining bag-ong hari misulay una aron makaangkon sa pagsalig sa Taas nga Konseho sa Judio, uban sa kapitoan ka mga representante. Siya midawat sa tambag sa ilang gidaghanon, gida kop ang ubang Kristohanong mga anciano ug mga apostoles. Siya nagbilanggo kanila ug naglaom aron makaangkon, pinaagi sa iyang pagpakaaron-ingnon ug pag-alagad sa ngabil, ang suporta sa publiko sa mga tawong Judio. Sa dihang siya naniid nga ang panon sa katawohan wala mosupak ngadto sa iyang kinaiya, ang uban bisan pa mipalakpak niini, siya mibutang kang Santiago, ang anak ni Zebede, ngadto sa kamatayon. Pinaagi sa pagputol sa iyang ulo uban sa espada siya nagsundog sa taga-Roma diha sa ilang mga hukom. Siya wala maghatag kang Santiago sa publiko nga bista, apan mibuhat ingon sa iyang gihahimot-an, sumala sa iyang pangandoy.

Si Santiago usa sa mga sumusunod ni Juan nga Magbubunyag. Siya mibiya kaniya nga nagsapot sa balhibo sa karnero, nga nagtawag ngadto sa paghinulsol, ug misunod kang Hesus ngadto sa kalipay sa kasal sa Cana. Human siya nakakita sa milagro sa iyang Ginoo siya miabot ngadto sa pagtuo sa gingharian nga moabot. Sa wala madugay human ang iyang inahan naghangyo kang Hesus sa pagtugot nga ang iyang duha ka mga anak nga lalaki, si Santiago ug si Juan, nga makahimo sa paglingkod, ang usa sa Iyang tuo ug ang lain sa Iyang wala, ingon nga mga magmamando sa Iyang gingharian. Si Hesus nangutana niining duha ka mga batan-ong lalaki kon sila ba makahimo ngadto sa pag-inom sa kopa sa kapungot sa Dios nga siya labot sa pag-inom. Sa dihang, sila miingon nga “oo” diha sa ilang pagkawalay alamag, siya nagpamatuod ngadto kanila nga sa pagkatinuod sila makainom gikan sa mapait nga kopa. Apan sa paglingkod sa Iyang tuo ug sa Iyang dili Siya ang maghatag, apan kini alang niadtong giandam sa Iyang Amahan.

Si Santiago namatay ingon nga linupigan, nahimong usa ka martir alang kang Hesus. Siya wala namatay tungod sa iyang pagkasiya, apan sa iyang pagka apostol, ug tungod sa kasuko sa mga Judio batok sa iyang espiritu sa kasibot sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kining ikaduha nga balod sa paglutos batok sa mga Kristohanon nagsugod uban sa pag-ula niining inosenteng dugo. Kining kagul-anan wala gihagit sa usa ka tawo nga puno uban sa kasibot alang sa balaod, sama kang Saulo kaniadto, apan pinaagi sa walay pagtagad nga hari nga nag-ulog-ulog sa mga tawo.

Kon unsaon sa Ginoo pagdirekta ang Iyang gingharian usahay magkalain-lain. Sa una adunay espirituhanong pagkapukaw ug ang gugma sa iglesia pinaagi sa mga tawo didto sa Jerusalem, ngadto sa kadak-on nga ang Taas nga Konseho sa Judio dili makahimo sa pagpatay sa mga apostoles. Apan, niadtong panahon ni Esteban ang kasilag mitubo, kay kini nagsugod nga nakita nga ang mga Kristohanon namiya gikan sa Judionhong panghunahuna ug nagsalikway sa Daang Testamento. Aduna tingali mga taho didto sa Jerusalem, pinaagi sa dalan sa hungihong nga ang mga Kristohanon modawat sa mga Hentil ngadto sa pakigsaad uban sa Dios nga walay sirkunsisyon. Kini giisip pinaagi sa mga Judio ingon nga dulumtanan nga pagpasipala.

Ang mga tawo nalipay mahitungod sa dugo nga giula diha sa kamot niining, daotan nga hari. Busa, ang diktador nga hari giibut sa ibabaw ang kaisog, sa tuyo sa pagputol sa ulo niining Kristohanong kalihokan. Siya nagbilanggo kang Pedro, ang pangulo taliwala sa mga apostoles. Siya gusto sa pagsugod sa iyang bista sa panahon sa Pangilin sa Walay Patubo nga Tinapay, aron siya makahimo sa paghukom sa silot kaniya atubangan sa tanang katawhan, ug unya makakita og higayon aron sa pagpatay kaniya. Siya aduna unyay katungod ug tumong aron pag-ut-ut sa tanang mga Kristohanon. Ang hari naghatag ug mando nga si Pedro kinahanglan bantayan sa hilabihan gayod pinaagi sa upat ka mga eskwadron, ang matag usa aduanay upat ka mga sundalo, usa alang sa matag tulo- ka oras sa gabii. Ang Taas nga Konseho sa Judio nagpahinumdom kaniya kon giunsa sa anghel sa Dios sa una pagpagawas ang dose ka mga apostoles gikan sa bilanggoan. Apan, kining hari, molakaw ngadto sa pagbuntog sa tanang mga anghel ug mga espiritu uban sa iyang pagkamalupiton ug sa pagdaog-daog. Mao nga si Pedro aduanay utlanan ngadto sa duha ka mga sundalo. Ang iyang wala nga kamot gikadena ngadto sa tuo nga kamot sa usa sa mga sundalo, ug ang iyang tuong kamot ngadto sa lain, aron siya mahimong dili mag-inusara sa usa ka segundo sa adlaw.

Ang iglesia nasayod nga ang pagdakop kang Pedro mao ang dakong kalamboan alang sa pagpadayon pagkaanaa o pagkawala sa Kristohanong iglesia sa Palestina. Sila nagtigom alang sa mapadayonong mga pag-ampo sa adlaw ug sa gabii. Ang hinagiban sa Kristohanon dili espada, ang suborno, ang limbong, apan ang pag-ampo lamang. Ang kamot sa Ginoo mao ang proteksyon, gahom, ug kadaogan. Ang mapinugsanong pag-ampo dili ang madasigon, dili ang masuklanon nga pagtuo, apan ang kahulogan sa pagsalig diha sa Dios sa siguradong tubag ngadto sa matag pulong. Walay gahom sa kalibotan nga mas lig-on kay sa hiniusang mga pag-ampo sa mga Kristohanon.

Bisan si Pedro nasayod nga ang kamatayon naghulat kaniya, siya natulog nga malinawon. Siya nabuhi diha ni Kristo, ug nasayod nga ang iyang kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Siya nabanhaw gikan sa patay sa dihang siya nakadawat sa Balaang Espiritu. Siya nagkinabuhi nga matinud-anon, nagpabilin diha kang Kristo. Ang gugma sa iyang Ginoo naghatag kaniya sa kalinaw bisan sa takna sa kamatayon.

PAG-AMPO: Nagpasalamat kami, among buhi nga Dios, kay Ikaw naghatag kanamo sa kinabuhing walay kataposan ug naghinlo sa among mga konsensiya, aron kami mahimong sigurado bisan sa takna sa kamatayon.Tipigi kami gikan sa tanang kadaot, giyahi kami sumala sa Imong kabubut-on, ug panalangini ang among mga kaaway, nga sila, usab, mahimong mausab ug mabag-o, maghinulsol ug makadawat sa kinabuhing dayon.

PANGUTANA:

  1. Nganong si Haring Agripa naglutos sa mga Kristohanon? Unsay iyang katuyoan alang niining paglutos?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:18 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)