Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 055 (Beginning of Preaching to the Gentiles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

9. Ang sinugdanan sa Pagwali ngadto sa mga Hentil pinaagi sa Pagkakabig ni Cornelio ang Kapitan (Buhat 10:1 - 11:18)


BUHAT 10:34-43
34 Si Pedro miingon, “Karon naila ko ang Dios walay pinalabi. 35 Ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton bisag taga diin pa siya. 36 Nasayod kamo sa mensahe nga gidala sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel. Mao kini ang mensahe sa Maayong Balita sa pakigdait pinaagi kang Hesu-Kristo nga mao ang Ginoo sa tanan. 37 Nasayod kamo niadtong dakong hitabo sa yuta sa Judea. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. 38 Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibuboan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug naghimog mga maayong butang ug giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. 39 Ug kami saksi s tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa mga Judio lakip sa Jerusalem. Gipatay siya nila pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. 40 Apan gibanhaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. 41 Wala makakita kaniya ang tanang mga tawo kondili lamang nga pipila sa Dios ingon nga mga saksi, kami nga nangaon ug nanginom uban kaniya human siya nabanhaw. 42 Ug gisugo kami niya sa pagwali sa Maayong Balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. 43 Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan.”

Sa dihang si Cornelio namugos nga si Pedro magpadayag sa iyang kahibalo sa Dios, ang maisugon nga apostol nahimong nahayagan. Siya nakaamgo nga ang pulong sa Dios wala lamang gihatag ngadto sa mga Judio, apan ngadto sa matag usa ug sa matuod nga tawo. Ang tanang tawo takos sa pagpamati mahitungod sa Dios ug unsa ang gibuhat ni Kristo. Kining katumanan mao ang pag-abli sa hunahuna ngadto ni Pedro ug ngadto sa mga magtutuo nga mikuyog kaniya. Sila nag-obserba nga si Kristo nagsugod sa pagbuak sa babag taliwala kanila ug sa mga Hentil. Sila makaamgo nga ang Dios nangandoy sa pagdawat sa mga tawo gikan sa tanang nasod, mga pinulongan, mga kolor, ug mga kultura, kadtong nangita Kaniya uban sa matul-id nga mga kasingkasing, ug nagbansay sa ilang kaugalingon diha sa maayong mga buhat.

Si Pedro mipahayag ngadto kanila sa kinatibuk-an sa Kristohanong pagtuo uban sa kayanong hingpit. Siya nagsuma sa iyang kahulogan sa usa ka pahayag ug diha sa usa ka ngalan: “Si Hesu mao ang Ginoo sa tanan.” Siya nga modawat niining Tigpataliwala taliwala sa Dios ug sa tawo makaangkon sa kalinaw sa hunahuna ug kasingkasing. Kining mensahe sa langitnong pagpasig-uli maoy una nga ideposito diha sa mga anak sa Daang Testamento, nga nagpuyo taliwala sa mga lungsod sa Judio ug sa mga balangay sa Samaria ug Galilea. Ang balita miabot sa Cesarea pinaagi ni Felipe, ang katabang dili lamang mowali sa mga Judio, apan sa usa ka okasyon bisan ngadto sa usa ka Hentil nga taga Etiopia. Uban sa pag-abot ni Pedro ngadto sa iyang lungsod, si Kristo mao ang seremonyal nga pag-abli sa ebanghelyo ngadto sa tanang mga tawo. Ang pulong gihatag ngadto kang Abraham: ‘Diha kanimo ang tanang pamilya sa kalibotan mapanalanginan’ gilantaw ang iyang katumanan diha sa apostol.

Human nga ang apostol nagsulti sa iyang mga tigpaminaw sa labing importanteng mga hitabo diha sa kinabuhi ni Hesus, kon giunsa niya pagkanaog gikan sa kabukirang lungsod diha sa Galilea ngadto sa lalom, mainit nga Walog sa Jordan aron pagsugat kang Juan nga Magbubunyag, uban niadtong daghang nangandoy alang sa Dios nagtigom. Didto ang Dios nag-abli sa langit. Siya nagdihog kang Hesus uban sa Espiritu Santo sa publiko ug gihatagan ug gahom aron sa pag-alagad, sa pag-ayo sa tanang sakit, pag-abog sa mga demonyo, ug sa pagwali sa ebanghelyo. Si Hesus wala magproclama sa hunahuna lamang, hataas nga pilosopiyang mga hunahuna nga walay praktikal nga katumanan. Hinuon, Siya nagbuhat sa unsay Iyang giingon, pagtuman sa kabubut-on sa Dios ingon sa pagmantala sa Iyang ebanghelyo. Si Pedro ug ang tanang ubang apostoles mao ang mga saksi sa mata ngadto sa kinabuhi ni Hesus. Sila nakakita uban sa ilang mga mata giunsa Niya pagkinabuhi diha nga puno sa panag-uyon uban sa Dios, kinsang buhat makita diha Kaniya. Ang awtoridad ni Kristo dili mapangutana.

Unsa unya ang mahitabo nga dili katuohan ngadto sa tawhanong hunahuna. Ang mga tawo mipatay niining Usa ka Balaan sa Dios pinaagi sa pagbitay kaniya didto sa daotag dungog nga kahoy. Ang dapit nagpasabot alang sa nakagawas nga ulipon ug mahugaw nga mga mamumuno. Busa, ang Dios, nagpamatuod sa pagkainosente sa gugma sa Iyang Anak, nagpahayag sa Iyang pagkabalaan sa dihang Siya nagbanhaw kaniya gikan sa patay. Ang sunod nga si Hesus nagpakita sa iyang kaugalingon sa publiko, nagsuroy-suroy taliwala sa buhi. Siya wala makigtagbo uban sa tanang mga tawo sa Jerusalem, apan uban niadtong gipili sa Dios sa wala pa mahimong mga saksi sa pagkabanhaw. Usa niadtong pinili nga mga saksi mao si Pedro. Si Hesus nagpuyo, mikaon ug miinom uban kanila human sa Iyang pagkabanhaw aron pamatud-an ngadto kanila nga ang lawas diin Siya gibanhaw husto ug tinuod.

Samtang sa kap-atan ka adlaw taliwala sa pagkabanhaw ug sa pagkayab, si Kristo nagtudlo kanila sa mga misteryo sa gingharian sa Iyang langitnong Amahan. Siya nag-ingon kanila nga ang Dios naghatag ngadto Kaniya sa tanang awtoridad sa langit ug sa yuta. Busa si Hesus mao ang Maghuhukom sa tanang tawo ug Ginoo sa ibabaw sa buhi ug sa patay. Si Cornelio ug ang tanang niadtong nagtigum didto sa ilang balay sila Iyang mga kaugalingong katawhan, ingon nga sama kanato karon.

Apan, dili kita kinahanglan nga mahadlok niining Makagagahom, kay ang propeta nagtagna nga si bisan kinsa ang motuo diha sa ngalan ni Hesus-Kristo midawat sa kapasayloan sa mga sala ug dili mosulod ngadto sa hukom. Siya nga gikan sa Dios usab migawas sa Adlaw sa Hukom ug nag-abli sa halapad nga pultahan ngadto sa langit. Busa, dili kita mahadlok tungod sa atong mga sala o mokurog sa matarong nga kapungot sa Dios. Ang Anak sa Dios naghugas kanato gikan sa atong mga sala sa Iyang kaugalingong dugo ug nagputli kanato sa hingpit, sa pagdala kanato paduol ngadto sa Dios, ang atong langitnong Amahan.

Siya nga mituo niining mga kamatuoran namatarong, ug siya nga miadawat sa ebanghelyo sa kaluwasan gibalaan. Uban niining mga pulong si Pedro nagtanyag sa kahingpitan sa grasya ni Hesu-Kristo sa unang panahon ngadto sa mga Hentil. Siya nag-abli ngadto kanila sa husto nga pagtabon sa sala ni Kristo. Ang apostol nagbira sa mga nakadungog paingon sa tinuohan ug sa kinabuhi sumala uban sa kabubut-ong pagtubos sa Dios.

Si Pedro wala nagpamatuod sa mga misteryo sa teyolohiyanhong buhat sa pagtubos ni Kristo. Siya wala naghatag ug makataronganong rason ginamit ang talagsaong mga pulong o lawom nga ideya. Inay, siya nagpamatuod ingon nga saksi-sa mata ngadto niining mga kamatuoran sa kasaysayan. Ang kaluwasan nakaplagan sa iyang dalan ngadto sa iyang mga tigpaminaw pinaagi sa iyang pagsaysay niining mga panghitabo, ug dili pinaagi sa pamuyboy kanila alang sa ilang mga sala o maghimo kanila sa pagbasol uban sa mga luha. Si Pedro miggiya kanila dili sa iyang kaugalingon, apan nagbitad sa ilang mga mata nagdto kang Hesus. Ang pagtuo diha ni Hesus lamang ang makaluwas, ug siya nga mosalig diha kaniya mabalaan.

Niining tigom kita nakakaplag sa talagsaong kasaysayang kumpirmasyon sa paglansang ni Hesus sa krus, kay ang Romanhong kapitan wala gayod motugot sa testimonyo ni Pedro mahitungod sa paglansang gawas kon kini sa pagkatinuod nahitabo. Kining kamatuoran, bisan pa, nahibaloan, ug si Pedro mipasabot ingon nga pundasyon ug hinungdan sa atong kaluwasan.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, Ikaw ang Ginoo sa tanang mga tawo. Ikaw nagpalit kanamo uban sa Imong bililhong dugo. Human sa Imong pagkabanhaw Ikaw midawat sa tanang awtoridad sa langit ug sa yuta. Tabangi kami sa pagsubmitar sa hingpit diha Kanimo, ug sa pagpahayag sa tanang mga tawo, sa walay kahadlok, nga Ikaw lamang ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios ang Amahan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kahulogan sa pahayag: “Si Hesu-Kristo mao ang Ginoo sa tanan”?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:14 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)