Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 067 (Preaching in Antioch)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
A - Ang Unang Misyonaryong Panaw (Buhat 13:1 - 14:28)

3. Ang Pagwali diha sa Antioquia sa Anatolia (Buhat 13:13-52)


BUHAT 13:44-52
44 Sa pagkasunod Adlawng Igpapahualy, hapit ang tanang tawo sa lungsod miadto aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. 45 Sa pagkakita sa mga Judio sa daghang mga tawo, nangasina sila ug misupak sila sa gisulti ni Pablo ug ilang gipakaulawan siya. 46 Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug miingon sila, “Kinahanglan nga kamo unta ang unang suginlan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway man ninyo kini ug naghukom kamo sa inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa dili Judio. 47 Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo: ‘Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Judio, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibotan. 48 Sa pagkadungog niini sa mga dili Judio, nalipay sila ug gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon nahimong magtutuo. 49 Ug ang pulong sa Ginoo mikaylap sa tanang dapit niadtong yutaa. 50 Apan gihulhogan sa mga Judio ang tinamod nga mga babayeng relihiyoso ug ang kadagkoan sa siyudad aron lutoson nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan gikan sa ilang dapit. 51 Gitaktak ni Pablo ug ni Bernabe ang abog sa ilang mga tiil batok kanila ug mipadayon sila sa Iconio. 52 Ug nalipay kaayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo.

Si Pablo gigiyahan sa Balaang Espiritu, ug gipangulohan siya gikan sa maanindot nga isla sa Cipre, diin pinaagi sa pagsalikway sa ebanghelyo ni Kristo naglain sa iyang kaugalingon, ngadto sa dili mamunga nga rehiyon sa Anatolia, diin ang ilhanan sa pagpamuhat sa Espiritu mipakita. Ang tibuok siyuda natandog pinaagi sa testimonyo sa apostol. Atol sa panahon sa pito ka adlaw gikan sa Adlawng Igpapahulay ngadto sa Adlawng Igpapahulay, si Pablo ug si Bernabe nagsultig daghan ngadto sa mgakatawhan nga gigutom sa pagkamatarong. Sila nagmantala ngadto kanila sa bag-o nga paglaom diha kang Hesus, aron nga ang umahan sa Ginoo didto sa Antioquia mahimong madaro ug mapatubigan. Sa dihang ang mga anciano sa sinagoga nakakita nga daghan sa mga Hentil nag-lumba ngadto sa sinagoga, dili sa pagsumitir ngadto sa balaod o pagkakabig ngadto sa relihiyosa mga Judio (Judaism), apan aron sa pagdawat sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa pagtuo diha Kaniya nga nabanhaw gikan sa patay, sila nagpasipala batok kang Hesus, og nagsalikway sa ebanghelyo. Unsa ka makalilisang ngadto sa pagtan-aw sa ginatos nga espirituhanong gutom nga mga katawhan naghulat alang sa mensahe sa kaluwasan, samtang ang mga ancianong mga Judio misinggit batok kang Pablo ug misupak kaniya, aron siya dili makahimo sa pagsulti o magpadayon sa iyang mensahe!

Unya ang apostol mihunong sa pagsulti ug misugod sa pakigpulong direkta sa mga Judio, nag-ingon uban sa matahum apan nagdugoay nga kasingkasing: “Ang Balaang Espiritu miggiya kanako nganha kaninyo aron nga kamo ang una nga makadungog sa mensahe sa kaluwasan, kay kamo adunay bahin ug katungod diha Kaniya pinaagi sa pagpili sa inyong mga amahan sa Dios. Bisan pa niana, kamo wala mag-ila sa inyong mga kaugalingon nga takos aron modawat sa kinabuhi ni Kristo, ug busa kamo nagpadayon diha sa inyong espirituhanong pagkamatay, ingon nga ulipon sa balaod. Kamo nabuhi nga walay pagpasaylo, masalaypon nga pagtuo diha sa kaugalingong katubsanan; busa, kamo mahulog ngadto sa grabe nga hukom uban sa Dios. Ingon nga inyong igsoon didto sa Jerusalem misalikway sa tinuod nga Kristo sa Dios, kamo naghimo usab.

Apan, kita walay utlanan, ang mga membro lamang sa Daang Testamento, kay si Kristo gipadala alang kanato og sa mga Hentil usab. Pinaagi niining tibuok kalibotang pagmantala kita makatuman sa propesiya ni Isaias, kinsa nagpamatuod nga si Kristo mahimong usa ka Kahayag ngadto sa mga Hentil (Isaias 49:6) ug ang nagtukod sa kaluwasan ngadto sa kataposan sa kalibotan.

Uban sa lig-on nga pagtuo si Pablo adunay kaisog sa pagsabot nga kining propesiya natungdan kaniya, kinsa nakadawat sa iyang buhatan ingon nga apostol sa mga Hentil pinaagi niining propesiya ni propeta Isaias. Si Pablo anaa “diha kang Kristo”, ug wala nagpakita sa iyang kaugalingong kahayag, apan ang kahayag ni Kristo diha kaniya. Ang Manluluwas migamit sa pagwali ni Pablo aron sa pagluwas sa ginatos ka milyones hangtod karon. Walay bisan usa nga magklaro nganhi kanato ang kahulogan sa pagkamatarong, pagkabalaan, ug ang pagtubos diha ni Kristo sama sa gihimo niining apostol, nga gigiyahan pinaagi sa gugma sa Dios.

Ang dakong panon sa katawhan namati pag-ayo ngadto sa pagkahinukman sa silot ug sa mga kaulawan nga nagdagayday taliwala sa duha ka apostoles ug sa mga Judio. Sila nakakita nga ang mga Judio nagsumbong uban sa kasibot, kasilag, kasuko ug pagpasipala, samtang si Pablo ug si Bernabe nagpabilin nga malinawon, puno sa pagpaubos, gugma, kasubo ug kabug-at. Sila naghimong klaro nga dili lamang ang mga Judio ang pinili alang sa kaluwasan, apan usab ang matag magtutuo diha ni Hesu-Kristo kinsa tinuoray ang pagsalig diha kaniya. Kining mga tigpaminaw nakabati sa gugma sa Dios diha sa mga mamumulong ug nagsalig diha sa Espiritu nga nagsulti pinaagi kanila, bisan kon sila walay bug-os nga pagsabot sa lalom ug dagkong mga butang nga ilang gisulti.

Daghang mga Hentil malipayong mikupot sa testimonyo sa duha ka mga apostoles, nagtuo nga ang kaluwasan giandam alang sa tanang mga tawo. Sila nalipay pag-ayo, bisan tuod sila dili tanan hamtong ngadto sa lig-on ug buotan nga pagtuo. Ang sayo nga kasibot sa uban mikunhod. Kadto lamang ang mituhop sa lalom ngadto sa kaluwasan maoy nagpadayon diha ni Kristo, kompletong nagtugyan sa ilang mga kaugalingon ngadto sa Manluluwas. Silang tanan gidapit, apan pipila ra ang pinili. Si Lucas nagpahayag niining misteryo, usa ka misteryo diin ang Dios lamang ang nasayod sa mga kasingkasing, ug kadto lamang ang andam sa pagdawat sa kinabuhing walay kataposan. Walay usa nga muduol kang Hesus gawas kon ang langitnong Amahan magpaduol kaniya. Kita nakahibalo nga ang Dios nangandoy sa tanang mga two aron maluwas. Apan wala moduol ang tanan. Matag magtutuo naglakip diha sa iyang kaugalingon sa usa ka dako nga misteryo. Ang atong pagtuo mao ang duroha usa ka gasa ug usa ka pribilehiyo gikan sa Dios. Nagpasalamat ba ikaw kang Hesus alang niini? Nasayod ka ba ang tanang pagkawalay pagtuo mao ang usa ka kasal-anan, og si bisan kinsa nga mosalikway kang Hesus pagahukman sa Adlaw sa Paghukom.

Kadtong napuno uban sa kaluwasan magpakaylap sa kalipay sa Balaang Espiritu gikan sa sentro, didto sa Antioquia, ngadto sa tanang nilang palibot. Matag pagpakita sa pagkapukaw nagsugod diha sa ubang uso uban sa pagwali sama niini. Kini klaro nga kadtong nagpamatuod ngadto sa ebanghelyo wala makadawat sa bisan unsa nga bayad, og walay si bisan kinsa ang mogiya kanila ngadto sa pinasahi nga nahimutangan. Kini mao ang Balaang Espiritu nga nagapamuhat ug naggiya niadtong misunod kang Kristo.

Apan ang espiritu ni satanas usab diha-diha namuhat diha sa mga magtutudlo sa relihiyon, kadtong nagpakaaron-ingnon nga nagtuman sa balaod. Ang mga Judio sa Antioquia sa Anatolia masibotong miabot ngadto sa Antioquia mga babaye ug nag-impluwesiya kanila aron magdala pwersa diha sa ilang mga bana sa pagpapahawa sa ilang siyudad kadtong nahisalaag. Pagpanglingla ug awtoridad maoy kaatbang nagpasabot aron mosupak sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Apan ang Espiritu sa Dios nagmadaogon diha sa mga magtutuo, kinsa mapailobong nag-antos sa paglutos. Taliwala sa kabug-aton sila naglig-on diha sa kalipay sa Balaang Espiritu.

Si Pablo ug si Bernabe mibiya sa siyudad, nagtaktak sa abog sa ilang mga tiil batok niini, ingon nga si Kristo nagsugo sa iyang mga disipulo sa pagbuhat sa dihang sila isalikway.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, nagpasalamat kami nga Ikaw nagluwas sa mga tawo pinaagi sa Imong kamatayon didto sa krus, ug naghatag sa matag magtutuo sa Espiritu sa Imong kinabuhi. Nag-ampo kami Kanimo alang sa matag siyudad sa among nasod, nga Ikaw ang nagpili niadtong andam sa pagpaminaw sa Imong tawag ug mapuno uban sa Imong ebanghelyo, aron sila mahimong kahayag sa kalibotan.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Pablo pagpamatuod sa iyang katungod aron sa pagwali ngadto sa mga Hentil? Unsaon kini nga pagtuo nga maamgohan diha sa tigsimbag mga diosdios?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:30 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)