Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 009 (Outpouring of the Holy Spirit at Pentecost)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

5. Ang pagbubo sa Balaang Espiritu sa Adlaw sa Pentekostes (Buhat 2:1-13)


BUHAT 2:1-4
1 Sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. 2 Ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitigoman. 3 Unya nakakita silag daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalainlain nga pinulongan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu.

Unsay inyong hunahuna kon ang adlaw mahulog dinhi sa kalibotan? Kon kining dako nga masulaw nga bola sa mga gas maghinay hinay pagpaduol sa atong gamay nga kalibotan kini masunog uban sa tanang niyang mga binuhat. Unsa kaha kon kini mahulog? Unya kita sa usa ka pagpamilok sa mata mahanaw. Apan kining gibuhat nga adlaw wala magpaduol kanato, pero ang Magbubuhat mismo mianhi ingon nga mainitong bagyo sa kalibotan. Wala Siya maghukom sa mga tawo, apan adunay kaluoy niadtong naghulat Kaniya. Ang Dios maoy mianhi sa tawo. Ang usa nga adunay pagpanabot sa mga pagsimba. Labaw pa niini, Ang Dios nagpuyo sa sulod sa tawo. Kining kamatuoran labaw pa sa atong tawhanong panabot. Palihug basaha kining balita mahitungod sa pagkatawo sa iglesia, pulong pinagi sa pulong, ug tan-awa unsa ang gugma sa Dios, ang pasensiya, ug ang grasya nga miabot sa sulod sa atong daotan nga kalibotan.

Ang Adlaw sa Pentecostes usa ka daan nga pangilin nga gisaulog sa mga Judio sa ika singkuwenta ka adlaw human sa unang adlaw sa Kapistahan sa Pagsaylo. Usa kana ka adlaw sa pagpasalamat alang sa pag-ani sa trigo. Si Kristo sama sa lugas sa trigo nga nahulog ngadto sa yuta ug namatay. Sa iyang pagkabanhaw, Siya sama sa unang mga bunga sa lugas nga gihalad sa Dios, usa ka madawat nga sakripisyo, og gikahimut-an sa Dios. Ang mga disipulo, usab sa ilang paghulat sa Ginoo ug nag-ampo, sama sa unang mga bunga sa kompletong pag-ani sa Dios. Ang espirituhanong pag-ani nagpadayon hangtod karon. Kita ang abot sa maong lugas sa trigo nga mao si Kristo, ug nag-ani karon sa gitanom sa Ginoo, ug kon unsa ang gipangandoy nga makita sa mga sa mga propeta. Tungod kay ang Anak sa Dios namatay, ang Balaang Espiritu nga mianhi sa kalibotan.

Ang Espiritu sa grasya wala magdalag kaluoy ug kahayag sa tanang tawo. Ang Jerusalem mao ang ulohang siyudad, ug labot pa ang bagyo sa gugma sa Dios niabot lamang ngadto sa mga nag-ampo niadtong nahigugma ni Kristo. Ang gahom sa Dios wala makatandog sa templo, ug ang Romanhong mga sundalo nagpabilin nga walay kinabuhing walay kataposon. Kadto lamang naghulat sa Saad sa Amahan uban sa usa kapagsinabtanay maoy mapuno sa gahom sa Espiritu.

Tingali labaw sa usa ka gatos nga mga lalake ug babaye, apil ang mga disipulo ug ang pamilya ni Hesus, hilabihang kalisang ug kahadlok sa dihang sa kalit lang nakadungod sa tingog gikan sa langit diin si Hesus gikuha. Sama sa kusog nga dahunog sa hangin ang tingog. Walay pagtay-og sa mga bintawa, pagbundak sa mga pultahan, o mga paglihok sa mga dahon, ang tingod sa bagyo mipuno sa tibuok balay, ang tibuok nga mga lawak, ug bisan ang hawanan palibot sa balay. Sila nanglingkod nga adunay katingahala, uban sa abli nga mga mata ug mga dalunggan. Wala nila mabati ang bagyo, apan klarong nadungan sa ilang mga dalunggan. Kini nahitabo samtang sila nag-ampo. Ilang gi-ablihan ang ilang mga kasingkasing ngadto sa Ginoo, ug ang iyang gahom nagpuyo kanila. Sa kalit lang, sila nakakita daw sama sa mga dila sa kalayo nga nahulog uban sa hangin nga nagdalag bagyo. Apan kining mga dila wala maglihok sa taas ug sa ubos diha sakahanginan, o nasunog ang balay, kasangkapan, o ilang mga sapot, apan nagpahulay uban sa dako nga pagkalma ibabaw sa ilang mga pag-ampo. Kining kahibulongang mga dila sa kalayo nagpasabot kon unsa ang gusto mahitabo ni Hesus pinaagi kanila. Ang mga disipulo adunay natural nga pinulongan, puno sa pagpamakak, kahugawan, ug tawhanong kaalam, diin kini masunog ug mahanaw. Ang Ginoo naghatag hinoon kanila ug bag-o, makusganong dila sa kalayo, diin kini nagsulti sa langitnong gugma.

Ang tanan nga napuno sa Espiritu sa Ginoo nakabati sa dakong kalipay ug lalom nga paghupay. Ang ilang bug-at nga mga sala nahulog gikan kanila, ang ilang mga dughan nahimong gaan, ang ilang kagu-ol nawala, ang ilang samaw nga mga mata nahimong midan-ag, ug ang ilang kapoy nga mga baba naabli sa pagpasalamat sa Ginoo. Sila mihilak nga nag-ingon: Nahimo kang “Amahan namo, tungod sa kamatayon sa Imong Anak. Ang iyang dugo nagpasaylo sa among mga sala, ug ang Imong Espiritu mipuyo sulod kanamo nga dili takos, balaana kami hantod sa kataposan. Amo kang gidayeg ug gihimaya, kay Ikaw ang naghatag kanamo ug kinabuhi gikan sa himaya sa Imong grasya.”

Ang bagyo sa gugma sa Dios naghatag og baha sa pagpasalamat, ug maoy hinungdan sa balaang mga pulong ug wala mailhi ang langitnong mga hunahuna aron modagayday gikan sa daghang mga baba. Ang balaang Espiritu migiya sa ilang pagpanulti, nagpuno sa ilang mga hunahuna, ug nagpanalangin sa ilang mga pagbulut-an. Sila walay tawhanong kahinam, apan sila puno sa Espiritu Santo, kinsa maoy nagpasabot sa hunahuna ug nagkontrolar sa sa kalag usab. Sa ingon niini silang tanan nahimong templo sa Espiritu sa Dios, kay ang Iyang gahom ug kaligdong napadayag.

Karon palihog maminaw! Dili lang si Pedro ug si Juan ang napuno sa Balaang Espiritu, apan ang tanan nga anaa didto. Wala sila mobati ug sakit gikan sa langitnong bagyo nga nag-ulan ug dila nga kalayo, apan sila gilibotan uban sa Diosong kawanangan. Ang saad sa Amahan natuman, ug ang tanang nag-ampo nahimong mga anak sa Dios, sinagop ug puno sa Iyang pagkasiya sa Iyang gugma, kamatuoran, ug kalipay. Makatarunganon gayod nga tawgon kining adlawa nga Adlaw sa Pentecostes, kay ang langitnon, og bag-ong elemento gawas sa kalibotan nakasulod sa atong patay nga kalibotan. Sa ingon niini ang paglaom ug ang espirituhanong pagkapukaw nagsugod sa pagdagayday gikan niining balay sa Jerusalem, inubanan sa kasagarang pagdayeg ug pagpasalamat sa Balaang Trinitas.

PAG-AMPO: Amahan, salamat nga ang Imong pinalanggang Anak nga nagpas-an sa among mga sala, didto sa krus ug naghimo namong takos aron puy-an sa Imong Esiritu Santo. Pun-a kami, uban sa among iglesia, og uban sa Imong presensiya, aron ang tanan namong mga sala mapapas, ug ang among kasagarang pagdayeg magpadayag sa among tumang kalipay ug pagpasalamat.

PANGUTANA:

  1. Gi-unsa sa Balaang Espiritu pagpadayag ang Iyang kaugalingon sa Pentecostes?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:20 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)