Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 083 (Founding of the Church in Thessalonica)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

5. Ang Pagtukod sa Iglesia diha sa Tesalonica (Buhat 17:1-9)


BUHAT 17:1-9
17:1 Unya miagi si Pablo ug si Silas sa Ampipolis ug sa Apolonia, ug miabot sila sa Tesalonica. Didto may usa ka sinagoga sa mga Judio ug miadto si Pablo 2 sumala sa iyang nabatasan. Sulod sa tulo ka Adlawng Igpapahulay nakiglantugi siya didto sa mga tawo pinasikad sa Kasulatan 3 ug iyang gipasabut ug gipamatud-an ngadto kanila nga ang Mesiyas kinahanglan gayod nga mag-antos ug mabanhaw. Siya miingon, “Kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo mao ang Mesiyas.” 4 Nakabig ug mitipon kang Pablo ug kang Silas ang pipila sa mga Judio ingon man ang daghang Grego nga nagtuo sa Dios ug ubay-ubay sa tinamod nga mga babaye. 5 Apan nasina ang mga Judio ug gitigom nila ang mga bugoy nga nagyampungad sa kadalanan aron paghimog kasamok. Unya ilang gigubot ang tibuok siyudad ug gisulong ang balay ni Jason sa tuyo nga makit-an nila si Pablo ug si Silas aron paatubangon sila sa mga tawo. 6 Apan kay wala man nila makit-i, ilang gidala si Jason ug ang pipila kaigsoonan ngadto sa namunoan sa siyudad. Naninggit sila, “Kining mga tawhana naghimog kasamok bisag asa sila paingon ug ania sila karon sa atong siyudad 7 ug gipapuyo sila ni Jason sa iyang balay. Silang tanan naglapas sa mga balaod sa emperador ug nag-ingon sila nga adunay laing hari nga ginganlag Hesus.” 8 Nagubot ang mga tawo ug ang mamunoan sa siyudad sa pagkadungog nila niini. 9 Human kakuhaig piyansa si Jason ug mga kauban, gibuhian nila sila.

Ang siyudad sa Tesalonica mao ang usa ka nakabentaha, komersyal nga kaulohan bisan karon. Kini mao ang 150 ka mga kilometro gikan sa Filipos, uban sa populasyon sa labaw pa kay sa 500,000. Sa dihang si Pablo miabot sa Tesalonica siya una nga miadto sa sinagoga sa mga Judio, kay didto siya nakahimamat niadtong nahigugma ug nangita sa usa ka Ginoo. Kini, usab mga tawo kinsa namati sa iyang mensahe. Ang Judaism nahimong opisyal nga gitugutan pinaagi sa mga awtoridad, bisan samtang walay laing bag-ong relihiyon nga gitugotan. Sa tulo ka Adlawng Igpapahulay si Pablo, ang legal nga eksperto sa Jerusalem, nagpakita nga ang langitnong Kristo wala moanhi ingon nga usa ka intelehente nga hari, o aron makabuntog sa kalibotan uban sa Iyang langitnong gahom. Siya mianhi aron nga isalikway, aron sa pag-antos alang sa usa ka panahon, aron mamatay diha sa kaulaw ug sa pagbanhaw gikan sa patay, aron ang mga tawo mahimong mapasig-uli ngadto sa Dios ug ang ilang mahinulsolong mga kasingkasing gibag-o.

Kining nga hunahuna mao ang duroha bag-o ug katingad-an ngadto sa mga Judio, kinsa nagdahom sa usa ka politika, gamhanan nga Kristo. Busa sila wala makaila sa maaghop nga Nating Karnero sa Dios. Si Pablo mipasabot sa iyang mga tigpaminaw nga si Hesus nga Nazaretnon niabot ingon nga nagsul-ob sa gugma sa Dios. Mga panon sa katawhan naglumba ngadto Kaniya aron sa pagpamati sa Iyang mga pulong ug nakakita sa Iyang mga pag-ayo, dagkong mga buhat, ug mga katingalahan. Busa, ang mga membro sa taas nga konseho sa Judio nahimong nasina kaniya. Sila misalikway sa Iyang kabalaan, mapintasong nga naglutos Kaniya, ug gihukman Siya nga sayop. Sa kataposan, Siya gilansang sa krus pinaagi sa mga Romanhon. Ang Iyang kamatayon, bisan pa, mao ang bugtong sakripisyo nga mahimong makatagbal sa balaang hustisya sa Dios, pagbayad sa atong mga sala, ug nagpapas sa atong mga kasal-anan. Si Pablo unang nagpakita sa gikinahanglan nga kamatayon ni Kristo pinaagi ngadto sa mga libro sa Daang Testamento. Ikaduha, siya mihatag og gibug-aton sa iyang katakos ingon nga usa ka saksing nakakita. Siya adunay nadawat nga mga panan-awon ug direkta nga inspirasyon gikan sa buhi nga Kristo, aron nga ang kalibotan mahimong makadungog pinaagi sa iyang ebanghelyo.

Ang ubang mga Judio mituo diha sa ebanghelyo sa kaluwasan. Sila midawat sa pagkabalaan ni Kristo Hesus, ug misumiter ngadto sa mensahe ni Pablo ang apostol. Daghan usab, ang masimbahong mga Grego miabot aron motuo uban sa mas lig-on pa nga pagtuo. Sila nakadayeg pinaagi sa pagtin-awan ni Pablo sa Balaod, ug sa dayag miapil sa ilang mga kaugalingon ngadto sa apostol ug kangSilas. Daghan ang mga tinahod nga mga babaye, ingon man, midawat sa ebanghelyo sa pagpugong, kamatuoran, ug pagkabalaan. Sila nag-abli sa ilang kaugalingon ngadto sa Espiritu sa balaan nga Kristo, ug nagpadayon diha sa Iyang masangputon nga kaluwasan. Busa usa ka bibo nga iglesia mitindog diha sa siyudad sa Tesalonica, diin si Pablo, Silas ug Timoteo nagpadayon sa makanunayong pagtudlo sa mga magtutuo.

Basaha ang Unang Epistola ni Pablo, ang apostol, ngadto sa mga taga-Tesalonica (mga berso 1 ug 2) ug kamo sa madali maila ang madagayaong kaluoy, gahom, ug kadasig nga nagapamuhat diha sa mga apostoles ni Kristo. Nasayod ba kamo nga kining unang Epistola ngadto sa mga taga- Tesalonica, gisulat diha sa Grego nga pinulongan, mao ang labing karaang bahin sa Bag-ong Testamento, mas karaan pa kay sa bisan unsa nga mga ebanghelyo? Kamo mahimong makadiskubre niini sa pamaagi ni Pablo sa pagwali sa panahon sa unang mga yugto sa iyang mga pakigbisog. Kamo mahimo, ingon man, makakita sa sulod sa iyang ebanghelyo, diin sa ulahi nag-abli sa mga pultahan sa mga siyudad ug mga katawhan sa bisan asa. Basaha kining epistola pag-ayo, kay sa paghimo niini kamo mahimong makasabot sa Libro sa mga Buhat sa mga Apostoles labaw pa katin-aw.

Ingon nga ang taas nga konseho sa mga Judio nasina kang Hesus, mao nga ang mga Judio sa Tesalonica nasina kang Pablo. Ang tanang Grego nga mga membro nga adunay ranggo kinsa nag-anha sa ilang mga sinagoga mibalik ngadto kang Pablo. Ang kinabuhi sa pagsaksi sa pagka-apostol nahimong walay sala, ug ang iyang pagtudlo diha sumala uban sa Balaod. Sa ingon, sila dili moreklamo batok kaniya. Busa, sila nangita sa manggugubot nga panon nga nagpuyo sa kadalanan ug sa luyong mga iskinita aron sa pagkutaw. Sila nagsuborno sa mga tawo nga ubos ug kinaiya ug nag-aghat kanila sa pagsugod sa panggubot. Ang manggugubot nga panon nagsugod sa pagpanghulhog sa tibuok siyudad. Sila milaom aron sa paghagit sa opinion sa publiko batok sa mga Kristohanon.

Ang mga panon sa katawhan miadto sa harianong balay ni Jason, usa ka tinamod, adunahan nga tawo, kinsa nag-abi-abi kang Pablo ug kang Silas. Hinoon, ang mga apostoles wala na didto sa panahon sa pag-atake ug sa demonstrasyon. Sa ingon ang mga panon sa katawhan misulod ngadto sa mga lawak sa balay ug nagsugod sa pagpangita sa matag suuk ug aparador. Sa dihang sila wala makakita sa bisan unsang timailhan kanila, sila misakmit kang Jason ug ang uban nga mga kaigsoonan ug giguyod sila atubangan sa mga awtoridad sa siyudad. Sila nagsugod pagreklamo batok sa mga patuo-tuo ni Hesus. Ang katingalahan, sila naggamit sa samang makatandog nga mga pulong nga ang taas nga konseho sa mga Judio namulong atubangan ni Pilato sa bista ni Kristo, gibana-bana nga mga kawhaan ka tuig sa sayo pa diha sa Jerusalem. Sila nag-angkon nga si Pablo ug si Bernabe nagmantala kang Hesus aron mahimong dako nga hari, aron nga ang tanang mga katawhan mahimong mosumiter ngadto kaniya. Ang maong kaugmaran mahimong again sa kataposan sa Romanhong Emperyo. Kining reklamo mao ang seryoso, ug kini makauyog sa kinasulorang nga binuhat sa Emperyo sa Roma. Ang mga Judio adunay pagtuis sa kamatuoran mahitungod kang Hesus, ang espirituhanong Hari. Sila naghimo Kaniya, kinsa mao ang maaghop ug mapaubsanon, paingon sa makuyaw nga rebelbe, kinsa mao ang nagbuhat batok sa tanang mga tawo.

Sa pagkatinuod, si Kristo mao, ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Siya naglingkod sa tuong kamot sa Amahan, diin Siya nagpuyo ug naghari ibabaw sa mga kalibotan. Ang Iyang gahom dili niining kalibotana. Kini wala gitukod sa mga pusil, sa mga buhis, ug sa pagpanlupig. Hinoon, ang pamaagi sa Iyang pagmando mao ang pagtukod ibabaw sa bunga sa Balaang Espiritu, kinsa gitukod ang espirituhanong gingharian diha sa mga kasingkasing niadtong misumiter ngadto sa ilang Ginoo. Ang dili magtutuo mismo nagdala mahitungod sa korapsyon, ug mibiyo sa maanindot nga kalibotan paingon sa usa ka pundok sa kinalibang, usa ka dapit sa pagpamatay, usa ka dako nga prisohan, ug usa ka daman.

Ang buotan sa taliwala sa mga magmamando sa siyudad nakasabot sa hinungdan alang sa kasamok. Gikan sa kahadlok sa mga Romanhon mahimong makasamok kanila tungod sa kasamok, sila mihupay sa panon sa mga katawhan, ug naghimo kang Jason sa pagbayad sa igo nga kantidad sa salapi aron mahimong makagawas. Siya, sa baylo, nagklaro kanila nga ang Kristohanong desinyo dili tanan mao ang politika. Apan, ang matag magtutuo mahimomg palabihon aron mamatay sama sa iyang Kristo hinoon kay sa paghimo og panpanlupig o inhustisya. Ang gingharian ni Hesus mao ang espirituhanon, ug makita lamang sa ikaduhang pagbalik ni Kristo diha sa himaya, human diin ang panahon sa mga kalibotan mahanaw. Nakahibalo nga si Pablo walay politikanghong desinyo sa bisan unsa, si Jason nagsiguro kanila nga sila mahimong mobiya gawas sa siyudad diha diha dayon.

Ang isyu sa pagkahari ni Hesus adunay pagtandog sa daghang mga katawhan, mga hari, mga Cesar ug mga papa diha sa kasaysayan sa iglesia. Si Pablo sa kanunay nagwali kang Kristo nga gilansang sa krus. Apan ang iyang mga manununod, sa makadaghan nangita sa usa ka gamhanan nga Cesar, ang usa kinsa maoy nagdominar sa tibuok kalibotan. Daghan ang nakalimot nga ang gingharian ni Kristo dili mao kining kalibotana, ug nga kini mao lamang ang gitukod ibabaw sa nabuak ug naghinulsol nga mga kasingkasing. Ang kamatuoran, si Kristo wala magtawag sa tanang mga Cesar sa kalibotan, mga heneral, ug mga pangulo aron motalikod gikan sa ilang pagkapahitas-on ug garbo ug mogakos sa pagpaubos, pagkakontento, ug kaluoy. Ang relihiyon ni Kristo wala matukod sa espada o rebolusyon, apan diha sa pulong sa kauwasan lamang ug sa gahom sa gugma. Bisan pa niana, sa dihang si Kristo moanhi Siya ang mopildi sa tanang mga gahom nga sukwahi sa Dios. Didto wala na unyay kamatayon, kaguol, o tentasyon sa sala. Kining bag-ong kabuhatan, diha sa himaya sa Dios ang Amahan, mao ang tinuod nga gingharian sa Dios.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, Ikaw ang dako nga Hari, ug Ikaw ang nanag-iya sa akong kasingkasing ug ang akong salapi. Among ipahinungod ng among mga kaugalingon diha Kanimo, ug naghangyo Kanimo sa paghatag kanamo sa kaalam, nga kami mahimo nga pag-alagad Kanimo nga matinud-anon. Tawga ang daghan paingon sa Imong gingharian, aron sila mahimong mabuhi sa walay kataposan.

PANGUTANA:

  1. Sa unsa nga paagi nga si Hesu-Kristo mao ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:00 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)