Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 090 (Paul in Anatolia - Apollos in Ephesus and Corinth)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

1. Si Pablo diha sa Anatolia – Si Apolos didto sa Efeso ug sa Corinto (Buhat 18:23-28)


BUHAT 18:23-28
23 Wala madugay, migikan siya ug miagi sa kayutaan sa Galacia ug Frigia ug gilig-on niya ang tanang mga magtutuo. 24 May us aka Judio nga ginganlag Apolos nga taga-Alejandra nga miadto sa Efeso. Maayo siya mosulti ug batid sa Kasulatan. 25 Namatuto siya sa pagtulon-an sa Ginoo ug sa dakong kadasig nagsulti siya ug nagtudlo sa husto mahitungod kang Hesus. Hinuon, ang bunyag lamang ni Juan ang iyang hahibaw-an. 26 Maisogon siya nga misulti didto sa sinagoga. Sa pagkadungog ni Priscila ug ni Aquila kang Apolos gidala niya siya sa ilang balay ug gisaysayan sa hustong kahulogan sa pagtulon-an sa Dios. 27 Sa dihang mihukom si Apolos nga moadto sa Grecia, ang mga magtutuo sa Efeso mibulig kaniya pinaagi sa pagsulat ngadto sa mga kaigsoonan sa Grecia aron dawaton siya nila. Sa pag-abot niya nakatabang siyag dako sa mga tawo ug tungod sa grasya sa Dios nahimong mga magtutuo. 28 Gilupig niya sa lantugi ang mga Judio pinaagi sa lig-on niyang mga katarongan nga nagmatuod gikan sa Kasulatan nga si Hesus mao ang Mesiyas.

Si Pablo sama sa usa ka amahan, kinsa adunay daghang mga anak sa Espiritu diha sa daghang mga siyudad. Siya nangandoy alang kanila, ug buot sa pagtanaw kanila padulong diha sa pagtuo. Siya wala magpahulay og taas diha sa Antioquia, apan sa dili madugay usab diha sa iyang dalan, pagtabok sa mga linibo nga mga kilometro paglakaw sa tiil ibabaw sa mga bukid ug mga kapatagan. Siya mitabok sa makuyaw nga mga sapa ug nasayod kon unsa ang kauhaw diha sa mga deserto. Ang iyang kasingkasing nagmaneho sa unahan, sa pagsunod sa mga nakabig, aron sa paglig-on ug paglamdag kanila. Siya nangandoy alang kanila aron mahimong usa ka kahayag diha sa kangitngit paagi sa ilang praktikal nga gugma ug madagayaong pagtuo. Si Pablo wala lang moadto sa establisadong mga iglesia, aron sa pagpaubos ug sa balaan nga pagtahod mga nagpaambit diha sa tulomanon sa pagtuo ug pakig-ambit uban kanila. Siya usab milantaw alang sa tagsa-tagsa ug niadtong gilain, kay ang tanang mga magtutuo nahisakop sa usa ka lawas, ug walay bisan kinsa nga mas maayo kay sa uban.

Sa wala pa siya miabot didto sa Efeso, si Apolos, usa ka magtutudlo kinsa adunay pagtuo diha ni Hesus, mipakita sa kalit lang. Siya miabot dili gikan sa Jerusalem, ni gikan sa Antioquia, apan gikan sa Alexandria. Kining dakong siyudad, nahimutang sa Dagat sa Mediteranyo, mao ang ikaduhang dakong siyudad sa iyang adlaw, human sa Roma. Kini mao kultural nga sentro alang sa Gregong pilosopiya, mas naila nianang panahon kay sa Atenas. Sa Alexandria, si Philo ang bantogan nga pilosopo, adunay pagpaningkamot aron sa paghiusa sa Grego nga kultura uban sa kaalam sa Daang Testamento. Kini mao tingali nga si Apolos adunay naangon sa iyang kahibalo pinaagi sa pagbasa sa mga libro kay siya usa ka tawo nga madanihon mosulti, ug adunay bug-os nga kahibalo sa Balaang Kasulatan.

Si Apolos wala masayod sa kamatuoran sa pagpuyo sa Balaang Espiritu sa iyang kasingkasing, apan misunod sa paagi ni Juan nga Magbubunyag. Siya gibawtismohan sa tubig, naghinulsol sa iyang mga sala, ug nagdahom sa pagbalik ni Kristo. Siya mahimong nakatagbo sa mga Kristohanon didto sa Alexandria o didto sa Jerusalem, ug posible nakadungog gikan kanila nga si Hesus nga Nazaretnon mao ang tinuod nga Kristo. Si Apolos nakasulod pag-ayo paingon sa mga libro sa Daang Testamento, ug giila diha ang pagkatawo ug mga buhat ni Hesus ang kahibulongang katumanan sa Daang Testamento sa mga propesiya sa Mesiyas. Siya midawat sa Iyang kamatayon didto sa krus, ang Iyang pagkabanhaw gikan sa lubnganan, ug sa Iyang pagkayab paingon sa langit. Siya nagdahom sa Iyang pagbalik pag-usab aron sa pagtukod sa Iyang gingharian sa kalinaw sa kalibotan. Si Apolos nagwali niining mga Kristohanon sa mga kamatuoran uban sa kadasig, kasibot ug kahanas pagsulti, bisan pa siya wala masayod sa kasingkasing sa kaluwasan, og nga adunay ang Balaan Espiritu nga nagpuyo diha kaniya. Bisan pa sa kamatuoran, ang Espirirtu sa Dios namuhat pinaagi kaniya, ingon nga siya namuhat diha sa mga propeta sa Daang Testamento. Siya napuno uban sa kasingkasing ni Juan nga Magbubunyag. Apan, siya wala pa matawo pag-usab sa Espiritu ug sa tubig.

Sa dihang si Aquila ug si Priscila nakadungog niining batan-ong tawo nga nagwali kang Hesus, nagsulti diha sa Sinagoga sa mga Judio, ang ilang mga kasingkasing nagmaya, kay ang Kristohanong testimonyo nalig-on. Apan, sila sa wala madugay nakakaplag nga kining tawong madanihong mosulti, kinsa misulti sa husto nga mga pulong diha sa usa ka kahibulongang paagi, adunay depekto diha sa iyang kahibalo sa Kristianismo. Siya nahimong usa ka pilosopo kinsa mituo diha kang Kristo, apan dili ingon nga anak sa Dios nga puno sa Balaang Espiritu. Mao nga ang duha ka walay hibangkaagan nga mga batid sa trabaho nag-imbitar sa hanas nga mamumulong ngadto sa ilang balay, ug didto gitudloan siya sa mga kamatuoran sa kaluwasan sa dugang pa aron mahingpit.

Sa maong mga leksyon kita makakaplag sa upat ka dagkong mga kamatuoran:

Una, Si Apolos, ang maalamon nga batan-ong lalaki og dakog salabutan ug nakat-onan, nagpa-ubos, ug nalipay sa pagdawat sa pagtudlo gikan sa pobre nga mga magbubuhat og tolda.

Ikaduha, kini nagpakita nga ang usa ka yano, apan maalamon mahitungod sa dihog sa Balaang Espiritu, mahimong mosullti uban sa daghang kaalam kay sa maalamon nga pilosopo, kinsa mituo diha kang Hesus, apan walay nahibaloan sa balaang Espiritu.

Ikatulo, si Priscila, ang babaye, mao ang nag-una nga mamumulong ug nagduso diha niining panagtagbo, ingon nga ang iyang ngalan mao kanunay ang unang mahisgotan gikan karon. Ang timailhan mao nga ang matinud-anon nga babaye makahatag sa klaro, masangputon nga testimony.

Ikaupat, kini mao ang labing lagmit tingali nga si Apolos nakadawat sa gahom sa Balaang Espiritu pinaagi niining duha ka mga magbubuhat og tolda, ingon nga si Pablo mismo nakadawat sa Espiritu pinaagi sa usa ka yanong magtutuo, si Ananias, didto sa Damasco. Ang Dios kasagaran mogamit niadtong gagmay ug masinugtanon aron sa paghimong walay kapuslanan niadtong mga dagko ug mga hanas. Bulahan ang iglesia kansang mga membro mga yano ug matinud-anon, kinsa dili manaway sa mamumulong atubangan sa mga tigpaminaw, o magsulti nga makantalitahon kaniya ngadto sa uban, apan nag-imbitar kaniya ngadto sa ilang balay aron sa ipatin-aw ngadto kaniya sa mas husto nga paagi sa kamatuoran sa Balaang Espiritu. Gikan niining panaghisgot, taliwala sa duha ka mga magbubuhat og tolda ug si Apolos, kini nagpakita nga si Pablo nagtudlo og maayo sa iyang mga amo sa panahon nga nagkuyog pa sila sa pagpamuhat. Sila mahimong mobubo sa dugang pang kaalam ngadto kang Apolos kay sa tanang mga libro sa pilosopiya nga mahimo. Ang pagtuo sa Balaang Espiritu mao ang mas labaw pang gamhanan kay sa tanang kahibalo sa hunahuna o nagdilaab nga kadasig.

Atong mabasa nga adunay daghang laing mga kaigsoonan didto sa Efeso. Kini nagpakita nga ang mubo nga pag-alagad si Pablo diha sa Efeso ug si Priscila maoy nagbubo sa tubig diha sa yuta pinaagi sa iyang pagwali adunay nahimo ang pagsugod sa iglesia didto. Kini nahimong nailhan kaayo ngadto sa laing mga iglesia nga nagpalibot niini didto sa Dagat Mediteranyo.

Ang mga kaigsoonan sa Efeso nagpadala sa usa ka sulat sa recomendasyon alang kang Apolos ngadto sa iglesia sa Corinto, aron nga sila mahimong makadawat kaniya kinsa, bisan tuod nagsapot ingon nga pilosopo, adunay pagtuo diha ni Hesus, ug kinsa maoy makahimo aron pamatud-an gikan sa Daang Testamento nga Kasulatan nga si Hesus mao ang buhi nga Dios ug Kristo. Si Apolos wala mobiya sa Efeso ingon nga siya misulod niini, nagsalig sa iyang hunahuna ug misalig diha sa iyang paghinulsol. Siya karon nagtukod sa iyang pagwali diha sa grasya lamang. Sa Corinto siya nagpamatuod pinaagi niining balaan nga grasya nga si Kristo mao ag Manluluwas, ang Tigpahigawas, ang Gamhanan, ang Usa nag Madaogon. Uban niining kahanas sa pagsulti ug pagkat-on si Apolos mahimong makabuntog sa mga Judio, ug daghan ang motuo pinaagi kaniya, miduol aron moila kaniya ingon nga espirituhanong amahan (1 Corinto 1:12). Sa samang panahon, kining magwawali mao ang usa sa pagkadili komportable alang sa mga magtutuo, kay siya dili opisyal nga miapil sa grupo sa mga iglesia nga konektado uban sa Jerusalem ug sa Antioquia, apan nagpabiling nahimulag. Bisan pa niana, si Pablo nag-isip kaniya nga usa ka igsoon diha ni Kristo, ug midawat sa mga gasa ni Kristo diha kaniya aron sa paglig-on sa mga iglesia. Busa, minahal kong igsoon, ayaw isalikway ang katingad-an nga mga mamumulong ug matul-id nga mga saksi ngadto ni Kristo gikan sa laing mga iglesia. Tugoti sila sa pag-alagad sa inyong grupo, aron nga mahimo kamong kompleto diha sa pagkahamtong ni Kristo. Mahitungod niadtong hinungdan sa mga patuo-tuo diha sa doktrina ug pagbahinbahin, hinoon, kamo gisugo nga dili modawat kanila ngadto sa inyong panag-uban.

PAG-AMPO: Nagpasalamat kami Kanimo, Ginoo, kay Ikaw nagtawag sa walay alamag nga mga magtutuo aron sa pagpamatuod. Amo Kang gipadako, tungod Ikaw naggiya sa usa ka edukado, apan mahinulsolon, aron makadawat sa giya gikan sa yano, kinsa miadto ngadto sa kahingpitan sa Imong grasya. Tagai kamig kaisog, pagpaubos, ug kooperasyon, aron nga kami mahimong mabati ang among pagkinahanglan nga pagkahamtong sa iglesia, gibira gikan sa tabang sa matinud-anong nga kaigsoonan gikan sa laing mga iglesia.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang upat ka dagko nga mga kamatuoran nga gidala gikan sa panagtigom taliwala ni Apolos ug sa nagtrabaho nga magtiayon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:04 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)