Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 119 (Moving to Sidon and Then to Crete)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
F - ANG PAGLAWIG GIKAN SA CESAREA NGADTO SA ROMA (Buhat 27:1 - 28:31)

1. Ang pagbalhin ngadto sa Sidon ug Unya ngadto sa Creta (Buhat 27:1-13)


BUHAT 27:1-13
1 Sa dihang gikauyonan nga molawig kami ngadto sa Italia, gitugyan nila si Pablo ug ang pipila ka mga binilanggo ngadto kang Julio, usa ka kapitan sa Romanhong kasundalohan nga gingalag “Kasundalohan sa Emperador”. 2 May barko nga gikan nga gikan sa Adramito nga andam na sa paglawig padulong sa mga dunggoanan sa lalawigan sa Asia. Misakay kami ug milawig. Mikuyog kanamo si Aristarco nga taga-Tesalonica, usa ka siyudad sa Macedonia. 3 Sa pagkasunod adlaw miabot kami sa Sidon. Si Julio maayo kaayo kang Pablo ug gitugotan niya si Pablo pagduaw sa iyang mga kahigalaan aron kahatagan siya sa iyang mga gikinahanglan. 4 Unya mipadayon kami sa among panaw ug tungod kay sungsungon man kaayo ang hangin mipaingon kami sa nasalipdang bahin sa pulo sa Cipre. 5 Milabang kami sa dagat atbang sa Cilicia ug Pampilia ug miabot sa Mira sa Licia. 6 Didto, ang kapitan ug barko nga gikan sa Alejandria nga moadto sa Italia busa iya kaming gipabilin sa maong barko. 7 Hinay ang among palawig sulod sa pipila ka adlaw ug tapos namo hiagii ang dakong kalisod miabot kami sa atbang sa lungsod sa Nido. Ug tungod kay sungsongon man kaayo ang hangin, mipadulong kami sa nasalipdang bahin sa pulo sa Creta atbang sa Salome. 8 Namidpid kami sa kabaybayonan ug uban sa dakong kalisod miabot kami sa dapit nga ginganlag Mga Maayong Dunggoanan nga dili layo sa lungsod sa Lasea. 9 Nagpabilin kami didto ug dugay hangtod nga naabtan kami sa panahon nga makuyaw na kaayo ang panaw sa kadagatan kay milabay na man ang Adlaw sa Pagtubos. Busa gitambagan sila ni Pablo, 10 “Mga higala, nakasabot ko nga makuyaw na ang atong panaw ug moabot ang daong kadaot sa atong karga, ug sa barko ingon man sa atong kinabuhi,” 11 Apan ang kapitan sa mga sundalo mas mituo sa gisulti sa kapitan ug sa tag-iya sa barko kay kang Pablo. 12 Ang dunggoanan dili maayo dapit nga katagoan sa panahon sa tingtugnaw busa ang kadaghanan miuyon sa pagpadayon paglawig ug sa pagpaningkamot pagdunggo sa Fenicia. Usa kini ka dunggoanan sa Creta nga nag-atubang sa habagatang-kasadpan ug sa amihanang-kasadpan ug makayago sila didto sa panahon sa tingtugnaw. 13 Unya misugod paghuros sa hinay ang habagat ug ang mga tawo nagdahom nga matuman nila ang ilang laraw busa giisa nila ang angkla ug namaybay sila sa Creta.

Duha ka tuig ang milabay ug si Pablo gibilanggo gihapon. Siya napuno niadtong mga katuigan uban sa mga pag-ampo, mga pagpamalandong, mga epistola, ug nawong sa nawong nga makigsulti sa matag-usa. Sa kataposan ang gobernador nagpadala kang Pablo ngadto sa Roma. Siya wala gipadala nga maligdong diha sa manindot nga barko, apan ingon nga usa ka binilanggo, mikuyog uban ang laing kasagaran dili-Romanhon, ginapos nga mga binilanggo, mga ulipon nga gipadala sa Roma aron itambog paingon sa sirkus, diin sila kinahanglan sa pagdepensa sa ilang kaugaligon batok sa gigutom nga mga lion ug samag lobo nga mga mapintas nga mga mananap.

Si Pablo wala mag-inusara. Siya giubanan pinaagi ni Lucas, ang mananambal, ug ang matinud-anon nga Aristarco. Gikan karon atong mabasa ang mga taho sa makausa pa diha sa Mga Buhat sa mga Apostoles diha sa unang tawo nga labaw sa usa, “kita”. Ang pakig-ambit sa mga balaan wala matapos diha sa taliwala sa mga pag-antos ug mga kagubot, apan nahimong labaw pa nga lawom nga nakagamot ug natukod diha sa mga kakuyaw sa kamatayon. Sa panahon sa duha ka tuig sa pagkabilanggo ni Pablo si Lucas gitigum ang mga detalye alang sa iyang Ebanghelyo ug ang Libro sa Mga Buhat sa mga Apostoles gikan sa mga saksing-nakakita. Siya nagkopya sa mga teksto gikan sa gihugpong nga mga pulong ni Kristo, ug gidala kining bililhon, talagsaong bahandi uban kaniya sa panahon sa iyang taas, makuyaw nga mga biyahe. Siya wala naghisgot sa iyang kaugalingon diha sa iyang mga taho, ang iyang mga pulong, o diha sa iyang Ebanghelyo, diin siya nagtipig sa sulod sa usa ka polder aron ampingan gikan sa pagkabasa. Kini mao ang usa ka paghupay sa pagtan-aw giunsa sa tulo ka mga tawo ang pagtigom nga hiniusa diha sa panag-uban sa gugma, sa pagbuntog pinaagi sa ilang mga pag-ampo sa tanang mga babag nga mahimong makababag kanila gikan sa pag-adto sa Roma.

Sila miadto pinaagi sa dagat paingon sa Sidon, diin ang usa ka Kristohanong komunidad nagpuyo. Si Julio, ang maluloy-on nga kapitan, kinsa nakaila kang Pablo ug nagsalig kaniya samtang siys nabilanggo sa Cesarea, naghatag kang Pablo ug kagawasan sa pag-adto sa baybayon samtang ang barko nagdiskarga ug nagbisita sa iyang mga higala. Kini lagmit nga si Pablo sa maong panahon gipusasan pinaagi sa iyang pulso sa usa ka sundalo, sumala sa Romanhong pamaagi. Apan, ang kadena dili makahimo sa pagpugong kang Pablo gikan sa pagwali sa bug-os nga Ebanghelyo.

Sa dihang sila naglawig paingon sa Anatolia, ang mga hangin nagsugod sa paghapak sukwahi ngadto sa barko. Ingon nga ang layag dili matarog ug gipilo, ang barko dili makapadayon sukwahi ngadto sa hangin. Sila nagbugsay subay uban sa sulog, walay natabang gikan sa sirado ug naputos nga layag. Sila milawig ubos ang pagsilong sa Mga Bukid sa Cyprus, nga walay hangin sa kasadpan aron sa paggiya kanila paingon sa layong Roma. Sa katapoan sila miabot sa Myra, diha sa Anatolia, diin sila nakakaplag sa usa ka dakong barko nga naglawig nga nagdala sa trigo paingon sa Roma, diin sila nagpasakay sa mga binilanggo. Ang naandan nga kargo nahimong kompleto sa pagsakay niining barko, alang sa ulohang gikinahanglan nga tinapay ug mga dula, nga mao ang barato nga tinapay gikan sa mga kolonya, ug mga ulipon aron pagdula sa sirkus, diin ang mga sapa sa dugo miagas. Diha sa maong paagi ang mga Cesar gitagbaw ang nga tapolan nga manggugubot nga mga panon diha sa Roma, kinsa mahimo unya nga mosuporta kanila diha sa ilang mausikong pagmando. Karon atong makaplagan ang samang mga prinsipyo nga mopahiangay diha sa ubang mga nasod: daghan ang tinapay alang sa mga manggugubot nga mga panon, ug kahibulongang mga dula aron sa pagbuntog sa mga kakapoy.

Ang mga hangin sa daplin sa dalan sukwahi sa kataposang pa- naw ni Pablo, ingon nga ang daotan nga mga espiritu nagsupak sa pagpakuyanap sa Ebanghelyo ngadto sa Roma. Ang pagdumot sa impierno adunay pagtigum andam aron pag-atake kang Pablo ug sa iyang kauban nga mga pumapanaw. Ang apostol mibati sa panagtigom sa kangitngit batok kaniya. Gitagna niya ang kagubot nga moabot, ug gipasidan-an ang opisyal, ang agalon, ang tag-iya sa barko mahitungod sa panaw sa dihang sila moabot sa usa ka yanong dunggoanan sa isla sa Creta nga ginganlag “Maayo Nga Mga Dunggoanan”. Luwas nga mga Pantalan mao nga ang tanang lahi kon itandi sa iyang kamatuoran. Kadtong may katungdanan sa pagbantay sa barko mahimong makig-uyon nga walay ilang plano sa paglawig paingon a Roma kon kini nagpasabot pinaagi sa taliwala sa tingtugnaw nga mga bagyo. Apan sila gusto sa tingtugnaw diha sa usa ka angayan nga lungsod, ug dili diha sa usa ka dili mamunga nga balangay. Mao nga sila milawig sa dihang ang usa ka kalma nga hangin nagsugod paghuros, diin nagpakita nga paborable. Ang kamatuoran, mao nga, ang usa ka pagdani gikan sa usa ka daotan, nga siya mahimong mobira kanila paingon sa ubos sa dagat, sa pagguba sa barko uban sa iyang kargamento ug karga nga mga tawo pinaagi sa gahom sa iyang mga espiritu. Ang demonyo dili lang gusto aron pugngan ang Ebanghelyo, apan usab sa pagwala niini, pag-ut-ot sa tanang mensahero ni Kristo nga walay kaluoy.

PAG-AMPO: O Ginoo, tabangi kami aron mamati sa Imong tingog sa tanang panahon, nga dili lang ang among mga kalag, ni ang among mga higala mahimong malaglag. Tudloi kami sa pagtuman sa Imong tingog ug magpadayon diha sa imong pagpanalipod.

PANGUTANA:

  1. Kinsa ang mga tulo ka tawo sa Dios kinsa milakaw kauban diha niining panaw paingon sa Roma?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:31 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)