Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 054 (Beginning of Preaching to the Gentiles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

9. Ang sinugdanan sa Pagwali ngadto sa mga Hentil pinaagi sa Pagkakabig ni Cornelio ang Kapitan (Buhat 10:1 - 11:18)


BUHAT 10:17-33
17 Si Pedro naglibog sa kahulogan sa panan-awon nga iyang nakita. Nianang higayona ang mga sinugo ni Cornelio, human nakapangutana hain ang balay ni Simon, didto na sa atubangan sa ganghaan. 18 Misangpit sila ug nangutana, “May nag-abot ba dinhi nga ginganlag Simon Pedro?” 19 Nagapadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulogan sa panan-awon dihang miingon kaniya ang Espiritu, “Anaay tulo ka tawo nga nangita kanimo. 20 Busa kanaog dayon ug ayaw panuko sa pagkuyog kanila kay gipaanhi ko sila” 21 Busa mikanaog si Pedro ug miingon sa mga tawo, “Ako ang inyo gipangita, Nganong nanganhi man kamo?” 22 Sila mitubag, “Gipaanhi kami ni Kapitan Cornelio. Siya maayong tawo ug ngsimba sa Dios ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Judio. Gisugo siya sa usa ka anghel sa pagdapit kanimo sa pag-adto sa iyang balay aron makapamati siya sa imong isulti.” 23 Gipadayon ni Pedro ang mga tawo ug didto niya sila pakatuloga niadtong gabhiona. Pagkasunod adlaw mikuyog siya kaniya ug miuban usab ang mga pipila sa mga kaigsoonan sa Jopa. 24 Pagkaugma miabot sila sa Cesaria diin naghulat kanila si Cornelio uban sa iyang mga paryente ug suod nga mga higala nga iyang gidapit. 25 Sa mosulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio ug mihapa siya sa tiilan ni Pedro aron pagsimba kaniya. 26 Apan gipatindog siya ni Pedro ug giingnan, “Tindog, ayaw akog simbaha kay ako tawo usab.” 27 Nagsultihanay si Pedro ug si Cornelio samtang nanulod sila sa balay ug nakita niya ang daghang tawo nga nagkatigom didto. 28 Si Pedro miingon kanika,”Nahibalo kamo nga ang Judio gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw o pagpakigsandurot sa dili Judio. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko isipon nga mahugaw si bisan kinsa. 29 Busa sa dihang gipakuha ninyo ako wala ako magpanuko sa pag-anhi. Karon mangutana ako kaninyo, nganong inyo man ako gipaanhi?” 30 Si Cornelio mitubag, “Sa ingon niining taknaa, sa may alas tress a hapon, upat na kaadlaw gikan karon, nag-ampo ako sulod sa akong balay. Sa kalit mitunga sa akong atubangan ang usa ka tawo nga nagsul-ob ug masanag nga sapot 31 ug miingon, ‘Cornelio! Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug gihinumdoman niya ang imong pagpanghatag ngadto sa mga kabos. 32 Ipakuha didto sa Jopa si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya nag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit, ug nagpuyo duol sa dagat.’ 33 Busa gipakuha ko ikaw dayon ug salamat nga mianhi ka. Karon nia kaming tanan atubangan sa Dios aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanimo.”

Ang Dios dili usa ka tawo nga nagtuon sa pilosopiya, naghiusa sa pagtigom sa mga hunahuna halayo gikan sa kamatuoran. Sa dihang ang Ginoo nagsulti kang Pedro diha sa panan-awon, ang mga alagad ni Cornelio, ang kapitan, anaa na sa ilang dalan ngadto kaniya. Sila nangita sa balay ni Simon, ang magpapanit, ug dali kini nakita, ingon nga gigiyahan pinaagi sa mabaho nga panit. Sa dihang sila nakaabot sila nangutana kang Simon sa iyang bisita, ang tawo sa Dios.

Alang sa iyang bahin, si Pedro sa gihapon namalandong sa kamahinungdanon sa panan-awon nga wala niya masabti. Gikus-kos ang iyang mata, siya nakadungog nga adunay nagtawag kaniya gikan sa dalan. Samtang anaa pa sa langitnong panan-awon siya sa kalit lang nakakita sa iyang atubangan mga sundalo, diin siya una naghunahuna nga dad-on siya ngadto sa prisohan. Ang Balaang Espiritu nagsulti ngadto sa labing maisog taliwala sa mga apostoles, nag-ingon: “Abliha ang imong mga mata ug tan-awa giunsa sa panan-awon sa Dios mahimong makita ana realidad. Ang Dios uban niadtong mahugaw nga mga tawo, ug nagtawag kanila nagdto sa iyang kaugalingon. Tan-awa Pedro, Ako nagpadala kanimo ngadto sa mga Hentil. Ayaw sila isipa ingon nga mga mahugaw, kay Ako nahigugma kanila, ug Ako naghinlo na kanila.

Si Pedro wala modagan palayo sa mga sundalo, apan mituman sa tingog sa Dios. Siya milakaw uban sa Romanhong mga sundalo, gawasnon gikan sa kabalaka ug kahadlok. Siya nagpaila-ila sa iyang kaugalingon ngadto kanila ug nangutana sa rason alang sa ilang pag-abot. Sila miingon kaniya nga ang anghel mipakita kang Cornelio, ang matinud-anon nga opisyal, kinsa gawas-non nga naghatag ug limos ngadto sa diosnong mga membro sa Daang Testmento. Siya nagpadala kanila aron maghangyo kang Pedro sa pag-adto sa iyang balay aron siya makadungog sa langitnong mga pulong gikan kaniya.

Sa dihang si Pedro nakadungog niini, siya nag-imbitar kanila ngadto sa balay, bisan pa sa pagdili sa balaod, mipuyo sila sa tibuok gabii. Siya miluhod ug nag-ampo ngadto sa Dios, sa pagpangita sa Iyang giya, kay wala siya masayod kong unsa ang ipahimo ni Kristo ni wala siya masayod kon unsa ang mga pulong nga iyang isulti kang Cornelio, ang Hentil. Siya nakasabot lamang nga ang Dios sa usa ka paagi sa pagbuak sa balaodnong mga pagdili pinaagi sa balik-balik nga panan-awon. Ingon nga si Cornelio misubmitar nga masinugtanon ngadto sa giya sa Ginoo, mao usab si Pedro misubmitar ngadto sa giya sa Balaang Espiritu, bisan pa sa iyang konsensiya, diin sa gihapon nagapos pinaagi sa tradisyon sa balaod.

Sa sunod buntag siya misugod sa iyang panaw subay sa baybayon sa Palestina, sa pagbiyahe sa habagatan ngadto sa silangan ug sa kataposan ngadto sa Cesaria. Si Pedro naghangyo sa uban niyang mga igsoon aron mouban kaniya ingon nga mga saksi. Siya mibati sa sinugdanan sa usa ka butang nga dili masabtan. Ang apostol wala mangandoy aron makasinati niining langitnong mga kamatuoran pinaaagi sa iyang kaugalingon apan nangita og mga saksi, nga mahimo sa ulahi nga maklaro ang mga desinyo ni Kristo pinaagi sa personal nga pagsaksi.

Human sa usa ka adlaw ang prosisyon miabot sa ilang destinasyon didto sa Cesarea sa sunod buntag. Ang opisyal nagbanabana sa pagdahom sa petsa sa pag-abot ni Pedro, kay siya konbensido nga ang apostol sigurado ug sa labing madali motuman sa tingog ni Kristo. Siya nag-imbitar sa iyang mga paryente ug mga higala ngadto kaniya, og miabot nga pormal ang sinina, sila hiniusang naglingkod diha sa pag-ampo, naghulat uban sa dakong pagdahom sa panghitabo mahitungod sa pag-abot ngadto kanila.

Sa dihang si Pedro miabot si Cornelio wala makatagbo sa usa ka mahayag nga anghel, o usa ka abtik nga pilosopo uban sa lingin nga kahayag palibot sa iyang ulo. Siya nakahimamat sa yano nga mangingisda. Bisan pa niini, ang opisyal miduol aron sa pagsimba kaniya, nahibalo nga ang Dios nagsugo sa hingpit nga pagsubmitar. Si Cornelio misimba kang Pedro usa ka ekspresyon sa iyang lalom nga pagtagad alang sa Dios, maaninag diha sa balaan nga pagtahod alang sa tinugyanan sa Makagagahom nga nagpadala kaniya.

Apan, si Pedro, mibalibad sa matag kadungganan nga gitumong alang kaniya. Ang iyang unang pulong ngadto sa opisyal mao “Tindog”. Dali og tindog, kay ako dili dios, apan tawo lamang sama kanimo. Mao kini ang prinsipyo sa matag tinugyana ni Kristo, alang sa matag Obispo ug santo papa. Walay tawo nga takos pagasimbahon, kay kitang tanan mga gimatarong nga mga makasasala. Si Pedro wala makalimot sa iyang unang kinabuhi ingong nga gahi, ngil-ad, nanumpa, bakakon nga mangingisda. Bisan pa niana, ang Dios, adunay kaluoy kaniya, ug nagsugo kaniya sa pagsulti ngadto sa mga tawo ug ang Labawng Konseho. Karon Siya nagpadala kaniya sa pagwali ngadto sa mga Hentil. Siya nagpugong kang Cornelio gikan sa pagsimba ingon nga dios ug pagpasidungog kaniya. Human sa hamobo nga panagsulti, silang duroha misulod ngadto sa balay, diin ang panon sa katawhan naghulat, nagdahom sa langitnong milagro diha sa kamot sa apostol. Adunay dakung gidaghanon sa mga tawo nagpunsisok ngadto sa lawak- ang tanan mga Hentil, nga gitamay sa mga Judio.

Si Pedro nagbuntog sa pagbati diha kaniya sa kasilag ngadto niadtong anaa didto. Siya mipasabot ngadto kanila sa sinugdanan nga ang balaod sa Judio naghimo niini nga gidili alang sa Judio sa pakig-uban o pagbisita sa mga tawo sa laing nasod. Bisan pa niana, siya nakadawat sa bag-ong sugo gikan sa Ginoo, nag-ingon nga siya dili maghunahuna sa bisan kinsang tawo nga mahugaw o law-ay. Si Pedro sa gihapon wala mahibalo kon unsa ang iyang isulti o buhaton, bisan sa dihang siya sa kataposan milingkod uban niining mga tawo. Ang paghunahuna sa pagwali ngadto sa mga Hentil kahibud-ngan ug dili masabtan ngadto niining Kristohanon nga Judio ang gigikanan. Siya nangutana niadtong anaa didto unsa ang ilang gusto kaniya. Silang tanan natingala, kay kining tawo sa Dios nangita nga makadungog sa ilang mga hunahuna. Unya si Cornelio misugod sa pagsulti. Siya misulti pag-usab sa istorya sa iyang pakigtagbo uban sa anghel upat ka adlaw ang milabay, nagdugang sa dako nga pahayag: “Karon ania kami aron sa pagpamati sa pinadayag tukma ingon nga gihatag ngadto kanimo pinaagi sa Dios.”

Mao kini parehong pangutana nga imong gi-atubang – gikan sa imong mga estudyante, mga silingan, ug mga higala: Unsa ang imong testimonyo? Unsa ang imong kahibalo sa Dios? Aduna ka bay mensahe aron isulti? O ikaw ba hilom sama sa isda? Aduna ka bay kasinatian o nakat-onan sa bisan unsa mahitungod sa Dios? Kon aduna man, unya sulti, ug ayaw pagpakahilom.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, ang among mga kasingkasing hinay sa pagsabot, ug ang among hunahuna migahi ug ignorante. Ablihi ang among mga mata aro makakita sa matag tawo nga nangadoy alang sa testimonyo sa Imong kaluwasan. Tudloi kami sa pagtuman sa giya sa Imong Balaang Espiritu sa labing madali, aron kami makakaplag niadtong gigutom alang sa pagkamatarong ug motan-aw kanila puno uban sa Imong kaluwasan.'

PANGUTANA:

  1. Unsay nakaaghat ni Cornelio, ang Romanhong opisyal, nga gusto mosimba kang Pedro, ang mangingisda? Nganong si Pedro nagpugong kaniya?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:13 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)