Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 098 (The Night Sermon)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

7. Ang Wali sa Gabii, ug ang Panihapon sa Ginoo didtosa Troas (Buhat 20:6-12)


BUHAT 20:6-12
6 Unya pagkalingkawas sa Kasaulogan sa Pan nga Walay Patubo, milawig kami gikan sa Filipos ug sa paglabay sa lima ka adlaw, nangabot kami sa Troas ug didto nagpabilin kamig usa ka semana. 7 Sa unang adlaw sa semana nagtigom kami aron sa pag-ambit sa balaang panihapon. Ug ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabii kay mogikan man siya sa pagkasunod adlaw. 8 Daghang mga suga didto sa lawak sa itaas diin kami nagtigom. 9 Niadtong higayona, si Eutico nga usa ka batan-ong lalaki naglingkod sa bintana. Samtang nagwali si Pablo, nagduka si Eutico ug unya nakatulog ug nahulog sa yuta gikan sa ikatulong andana sa balay. Patay na siya sa dihang gikuha sa mga tawo. 10 Apan nanaog si Pablo ug miyuko ug gigakos niya si Eutico. Unya miingon siya, “Ayaw kamog kabalaka kay buhi pa siya!” 11 Unya mibalik si Pablo sa itaas ug gipikaspikas niya ang pan ug mikaon. Nakigsulti siya kanila hangtod sa kaadlawon ug unya mibiya siya kanila. 12 Buhi nga gidala sa mga tawo si Eutico ngadto sa ila ug nalipay sila pag-ayo.

Ang siyudad sa Troas, ang duyan sa mga awit ni Homer ug ang daghang Gregong mga mitolohiya, maoy sinugdanang punto alang sa pagsangyaw a Ebanghelyo sa Europa pinaagi kang Pablo ug sa iyang isig-kamagbubuhat. Sunod sa kaguliyang mahitungod sa apostol didto sa Efeso, si Pablo miabot ngadto sa Troas ug gitanom didto, diha sa ngalan ni Kristo, ang buhing iglesia (2 Corinto 2:12). Sa iyang dalan balik sa Jerusalem siya nagbisita niining siyudad alang sa kataposang panahon. Si Lucas nagsulat nga sila nagkinahanglan sa lima ka adlaw ug lima ka gabii aron sa pagbiyahe gikan sa Kavalla, ang dunggoanan sa Filipos, paingon sa Troas, sa usa ka distansya diin sila nagkinahanglanalang sa duha ka mga adlaw lamang alang sa ilang unang pagtabok gikan sa Asia paingon sa Europa. Kini nagpakita nga sa panahon sa kataposang higayon sa panaw ni Pablo ang tanan misamot kagahi, mas labaw kalisod ug masamok. Sa gihapon, sila milahutay sa tanang butang uban ang pasyensya, paglaom, ug nagtubo nga gahom.

Kining tigom diha sa Troas mao ang unang reperensiya ngadto sa Hentil nga gibuhat sa mga magtutuo sa pagsunod sa unang adlaw ingon nga adlaw sa pagsimba, ug dili ang Igpapahulay sa mga Judio. Niining adlawa sila nagpikas sa pan kuyog sa pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo, ingon nga handumanan sa kamatayon sa ilang Ginoo hangtod siya moabot. Ang pagkabanhaw ni Kristo, ang iyang presensya diha sa misteryo sa Panihapon, ug ang iyang gahom diha sa Balaang Espiritu, mao ang pundasyon sa ilang kinabuhi ug pagtuo sa unang mga Kristohanon. Ang ilang mga hunahuna nasentro palibot sa buhi nga Dios, kinsa nakadungog sa ilang mga pag-ampo, nagmatarong ug nagbalaan kanila, nag-ampo alang kanila atubangan sa Dios, ug naghingpit kanila, aron nga sila mahimong takos sa pagdawat kaniya sa iyang ikaduhang pagbalik, dinayandayanan uban sa mga buhat nga nagsumikad diha sa Balaang Espiritu.

Si Pablo nagwali sa usa ka taas nga wali. Walay usa sa mga namati nga gikapoy human sa kaluhaan ka minutos. Walay usa kanila nga misulti human sa usa ka oras: “Igo na! Manauli na ta”. Apan ang kalayo sa Balaang Espiritu mikawat gikan sa kasingkasing sa apostol ngadto sa ilang mga kasingkasing, naglamdag, nagpukaw, ug naglig-on kanila. Ang daghang mga suga nga nagsiga didto sa taas nga lawak maoy simbolo sa daghang mga hunahuna diin naglamdagan pinaagi sa Ebanghelyo. Usa ka dako nga kahayag misanag gikan niadtong mga suga, diin misilaw sa hayag diha sa kangitngit.

Midaghan ang aso sa hangin tungod sa daghang nagsiga nga mga suga. Kini ang hinungdan sa mga tigpaminaw sa pagrelaks ug mibati sa katulgon. Ang usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag Eutico naglingkod sa bintana aron makaginhawa sa presko nga hangin. Kini lagmit mao nga siya adunay bug-at nga trabaho panahon sa adlaw ug mao nga gikapoy. Siya gusto nga makadungog sa wali ni Pablo, apan ang iyang mga tabon-tabon nagsugod sa pagsira sa hinay-hinay, hangtod siya, uban sa mipaling paling nga ulo, nakatulog. Unya siya misandig ngadto sa kilid ug nahulog gikan sa ikatulo nga andana paingon sa yuta.

Kini nagpahinumdum kanato sa mga pulong ni Hesus: “Pagtukaw ug pag-ampo, basin unya kamo makasulod ngadto sa tentasyon. Sa pagkatinuod ang spirit gusto, apan ang unod huyang.” Kami nagsugid nga ang pagpabiling maminaw ug abtik atol sa pagwali ug ang pagbasa sa Balaang Bibliya mao ang usa ka malisod nga butang. Daghan ang mga motambong sa iglesia nga hilig sa pagkatulog tungod sa taas nga mga wali. Bisan pa sa kahingpitan sa Ebanghelyo sila mahulog ngadto sa espirituwal nga kamatayon diha sa sala, garbo, ug pagkataphaw.

Ang mga membro sa iglesia sa Troas nakugang sa dihang ang batan-ong lalaki nahulog sa bintana. Si Pablo usab nagdali sa pagkanaog sa mga hagdanan. Siya patay na, ug ang iyang kasingkasing mihunong na pagpitik. Ang demonyo buot magbiaybiay sa wali mahitungod sa Usa kinsa nabanhaw gikan sa patay pinaagi sa pagdala mahitungod sa kamatayon sa usa sa iyang tigpaminaw. Si Pablo wala mahimuot sa kalampusan sa demonyo, ug ang Balaang Espiritu naghulagway ngadto kaniya giunsa ni Elias, ang propeta ug ang tawo sa Dios nga adunay pagtuy-od sa iyang kaugalingon gikan sa tulo ka higayon sa patay nga anak sa biyuda ug gidala siya balik nga may kinabuhi pinaagi sa pag-ampo sa pagtuo (1 Hari 17:17-24). Mao si Pablo gilabay ang iyang kaugalingon sa patay nga tawo sa wala pa ang tibuok makalilisang nga panon sa katawhan, dili katulo, ingon sa gibuhat ni Elias, apan ka usa, diha sa ngalan ni Hesus. Siya migakos kaniya, ug ang patayng tawo miginhawa. Ang iyang kalag mibalik ngadto kaniya ug siya nabuhi. Si Kristo migamit kang Pablo, ingon nga siya migamit kang Pedro didto sa Jopa, aron sa pagbanhaw sa patay. Pinaagi niining mga pangulo sa mga apostoles si Kristo nakaamgo sa Iyang sugo nga gihatag sa iyang mga disipulo diha sa (Mateo 10:7): Lakaw kamo ug isangyaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Ayoha ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinloi ang mga sanlahon ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad.

Ang pagbanhaw kang Eutico didto sa Troas nahitabo niana sa madali nga ang panon sa katawhan, diin nanaug gikan sa taas nga lawak, nakita ang batan-ong lalaki nga buhi sa dihang sila miabot sa tanaman. Si Pablo miduol kanila ug miingon: “Ayaw kabalaka! Balik kamo sa taas nga lawak. Atong padayonon ang wali. Ang batan-ong lalaki buhi na!’ Ang apostol wala mahimong mapagarbohon ingon nga resulta niining milagro, ug si Lucas, ang mananambal, nagsulat og gamay mahitungod niini. Sunod sa tigom ang mga paryente sa batan-ong tawo miuban kaniya ngadto kang Pablo, aron siya mahimong magpasalamat sa apostol alang sa iyang kinabuhi. Busa, si Pablo mitalikod sa tanang himaya palayo sa iyang kaugalingon, ug gidirekta kini ngadto kang Hesus. Siya nagpadako sa iyang Magtutudlo lamang, ang Usa lamang kinsa mahimong magbanhaw sa patay, magpsaylo sa mga sala, ug maghingilin sa mga demonyo.

Ang kadaogan ni Kristo mao ang sulod sa wali ni Pablo, diin nagpadayon hangtod sa kaadlawon. Siya wala lang mosulti, apan usab nagpikas sa sagradong tinapay uban sa pagpaminaw sa katilingban. Siya nagpaambit uban kanila sa kopa sa kaluwasan, aron sila mahimong usa, nagkahiusang mga membro sa lawas ni Kristo, pag-apil diha sa gahom sa Iyang kinabuhi, gibalaan pinaagi sa Iyang bililhong dugo. Ang nagpuyo nga Kristo diha sa mga kasingkasing sa mga magtutuo, ug sa panaghiusa sa Iyang mga sumusunod diha sa Iyang espirituwal nga lawas, mao ang dako nga misteryo sa Kristohanong iglesia sa tibuok nga mga siglo.

Mga igsoon, katulgon ug gikapoy ba kamo? Gusto ba kamo nga makadungog sa daghan pa mahitungod sa pulong ni Kristo ug mahimong mapukaw pinaagi sa Ebanghelyo sa kaluwasan? Ang Manluluwas adunay pagpahigawas sa mga ulipon gikan sa sala ug sa kamatayon, aron nga sila mahimong mouban Kaniya diha sa Iyang madaogon nga prosisyon.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, kami nagsimba Kanimo, kinsa nagdala sa patayng nga mga tawo balik ngadto sa kinabuhi pinagi sa Imong gipasidungang mga apostoles. Nangandoy kami alang Kanimo, ug nagpaabut alang sa Imong pagbalik, busa nga Ikaw mahimo usab sa pagpataas kanamo pinaagi sa Imong makusganong pulong. Ikaw naghimo kanamo nga usa diha sa Imong espirituwal nga lawas, ug Ikaw mao ang sentro diha sa among mga kasingkasing ug nangayo alang sa Imong mga panalangin alang sa mga iglesia sa tibuok kalibotan.

PANGUTANA:

  1. Usa ang maong kahulogan sa pagbanhaw sa Dios sa batan-ong tawo pinaagi kang Pablo? Nganong adunay Panihapon sa Ginoo nga gisaulog sa unang adlaw sa semana didto sa Troas?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:12 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)