Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 051 (The Wonderful Works of Christ at the Hand of Peter)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

8. Ang Kahibulongang Mga Buhat ni Kristo diha sa kamot ni Pedro (Buhat 9:31-43)


BUHAT 9:36-43
36 Sa Jopa dihay usa ka babaye nga tinun-an nga ginganlag Tabita nga sa Grego pa Dorcas. Kanunay siya nagbuhat ug maayo ug nagtabang sa mga kabos. 37 Niadtong panahona nasakit siya ug namatay. Gihugasan nila ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. 38 Ang Jopa dili kaayo layo sa Lida ug sa pagkadungod sa tinun-an didto sa Jopa nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo sila ug duha ka tawo sa pagpahibalo nga paadtoon siya sa Jopa sa labing madali. 39 Busa mikuyog si Pedro kanila ug sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirongan si Pedro sa tanang biyuda nga naghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga bisti ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcsa sa buhi pa siya. 40 Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nag-ampo. Unya giingnan niya ang patay, “Tabita bangon!” Ug gibuka sa babaye ang iyang mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. 41 Unya gigunitan ni Pedro ang kamot sa babaye ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga biyuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na. 42 Mikaylap sa tibuok Jopa ang balita mahitungod niini ug daghang tawo ang mituo sa Ginoo. 43 Si Pedro nagpabilin sa Jopa ug pipila ka adlaw uban kang Simon nga tigpatigayon ug panit.

Daghang mga siglo ang milabay si Hesus nagsugo sa iyang mga disipulo, nag-ingon: “Pagsangyaw. Nga nag-ingon, ‘Nagsugod na paghari ang Dios. Ayoha ninyo ang masakiton, banhawa ang patay, hinloi ang mga sanlahon ug hinginli ang mga yawa. Nakadwat kamo nga walay bayad busa panghatag kamo sa walay pangayog bayad” (Mateo 10:7-8). Si Hesus naghatag sa Iyang mga apostoles sa awtoridad aron paghimo niining mga butang diha sa Iyang ngalan. Sila maghimo niini diha nga puno sa panag-uyon uban Kaniya. Ang kabubut-on ni Hesus nahitabo pinaagi sa mga buhat sa mga apostoles. Ang Balaang Espiritu miggiya kanila aron sa paghimaya sa Anak ug ipadagan ang Iyang gingharian sa gugma.

Sa Jopa adunay usa ka dispulo nga namatay. Dinhi atong mabasa, sa una ug usa lamang ka panahon diha sa Balaang Bibliya, ang pulong “disipulo” gigamit alang sa babaye. Ang ngalan sa disipulo si “Tabitha”, usa ka Aramaic nga pulong nga ang kahulogan lagsaw. Kining igsoong babaye naila pinaagi sa iyang kadiosnon nga kinaiya ug kaaghup. Siya midali sa paglakaw aron dili makasabwag og panagsumpaki taliwala sa iyang mga silingan, apan aron makatabang sa masakiton. Siya naglimpyo sa mga balay sa mga tigulang, nagtabang sa pag-alima sa mga bata sa gikapoy nga mga inahan, ug maluluy-on sa mga biyuda diha sa iglesia nga nagpuyo diha sa dako nga kagubot. “Ang lagsaw” nagsakripisyo og dako sa iyang mga kabtangan aron sa pagtabang sa mga isigkamagtutuo. Siya nagborda sa iyang libreng panahon, nangandoy nga si Kristo maburda sa Iyang kaugalingong ngalan diha sa mga kasingkasing sa mga membro sa iglesia. Siya gusto kanila nga sa hingpit gayod mahimong maanindot nga karpet alang sa paghimaya sa Iyang ngalan.

Sa kalit lang kini nga santos namatay. Dili nila batasan ang pagbutang sa patay sa taas nga lawak. Apan, si Tabitha, ilang gipili nga maghimo niana, makahimo sa daghang mga tawo sa pagduol ug paghilak, sa paghinumdom sa iyang gugma ug sakripisyo. Minahal kong igsoon, kon ikaw mamatay nagtuo ka ba nga ang mga tawo maagni sa paghilak diha kanimo tungod sa imong maayo, ug sakripisyo nga mga binuhatan? O sila ba kaha motunglo kanimo tungod sa imong kahakog, katig-a, ug dili gusto sa pagsakripisyo?

Ang mga anciano sa iglesia nakadungog nga si Pedro, ang lider taliwala sa mga apostoles, moabot duol sa ilang siyudad. Sila naghangyo kaniya nga moanha aron sa paghupay niadtong masulob-on ug pagpatunhay kanila sa ilang kagul-anan. Sama kanila, sila migikan og nagdahom nga sa ikaduha pagbalik ni Kristo, ug naglaom nga motagbo Kaniya samtang siya buhi pa. Kini usa ka dakong kakurat ngadto sa iglesia, kay usa sa ilang labing mahiyason nga mga kababayen-an namatay sa wala pa mobalik si Kristo.

Si Pedro nakadungod sa tawag ug diha-diha mibiyahe sa 18 ka mga kilometro gikan sa Lida ngadto sa Jopa aron pag-hupay sa iglesia. Siya nakahinumdom giunsa sa Ginoo pagsulod ngadto sa balay ni Jairo, diin ang masulob-ong mga babaye naglaparo sa ilang mga nawong ug nagbira sa ilang buhok. Misulod ngadto sa lawak sa patay nga batang babaye ug naghangyo sa naghilak nga mga babaye sa paggawas, Siya naghatag kinabuhi ngadto kaniya, nga nag-ingon: “Gamayng batang babaye, bangon.”

Diha sa palibot sa pagdahom, si Pedro misulod ngadto sa balay sa Lagsaw. Ang iyang kasingkasing puno sa kaguol sa dihang siya nakadungog ug nakakita sa kusog nga hilak sa mga babaye. Siya nasuko sa gahom sa kamatayon sa mga magtutuo nga nagkinabuhi diha ni Kristo. Gipagawas ang tanan nga naghilak nga mag babaye, siya miluhod nga nag-inusara aron sa pag-ampo. Ang Balaang Espiritu miggiya sa iyang pag-ampo, diin nangayo kang Hesus aron mabanhaw ang disipulo. Si Pedro nagpugong sa espesyal nga mga kalihokan o mga pulong sa dihang siya nakamatngon uban sa pagpiho nga si Hesus gusyo nga himaya sa Iyang ngalan. Siya misulti sa samang pulong ngadto kaniya diin si Hesus nagsulti sa anak nga babaye ni Jairo: “Tabitha, bangon.”

Katingalahan, siya wala mag-abli sa paghisgot sa ngalan ni Hesus, apan gibanhaw siya aron mabuhi pinaagi sa langitnong gahom, ginamit ang parehong mga pulong nga ang Ginoo Mismo maoy nagamit. Ang labing maisogon ug prangka taliwala sa mga apostoles wala magbanhaw sa patay nga babaye pinaagi sa iyang kaugalingong ngalan, kay walay usa sa iyang kaugalingon nga makabuntog sa kamatayon. Si Kristo lamang, kinsa nagpabiling balaan ug walay sala karon ug sa umaabot madaogon ibabaw niining kamatayon sa kalag. Ang pagtuo ni Pedro diha ni Kristo- Hesus naghubo sa kamatayon sa iyang gahom ug nagdala sa disipulo balik sa kinabuhi.

Ang magtutuo nahibulong pagkadungog sa tingog ni Hesus diha sa mga pulong sa apostol ug miabli ang iyang mga mata. Siya milingkod ug nakasimhot sa pahumot sa tibuok niyang lawas. Siya nakakita sa katingad-an nga tawo sa iyang lawak, nag-ampo ug nagtan-aw kaniya. Si Pedro mukuha sa iyang kamot ug mitabang kaniya sa paglingkod. Siya nagpahayag ngadto kaniya nga si Hesus sa gihapon gusto nga siya mag-alagad Kaniya sa kalibotan sa makadali. Siya mahimong buhi nga testimonyo sa kadaogan ni Kristo ibabaw sa kamatayon sa tanang kabaybayonang mga lungsod ug mga rehiyon sa ilang palibot.

Sa dihang ang panon sa katawhan mibati og kalisang sa pagsulod sa lawak, sila naglibog ug nangaulaw. Ang uban kanila nag-ampo, samtang ang uban miluhod ug nagdayeg kang Kristo, nga maoy nagbuntog sa kamatayon. Ang balita mikaylap nga paspas sa tibuok siyudad. Ang mga tawo miabot pinaagi sa panon aron mouban sa pagtuo ug makaangkon sa kinabuhing walay kataposan pianaagi sa pagsalig diha ni Hesu-Kristo. Hinoon, silang tanan wala mobarog nga lig-on diha sa Prinsipe sa Kinabuhi, bisan pa niana, ang dakong gidaghanon miapil sa iglesia ug nahimong mga membro sa lawas ni Kristo. Tungog niining pagkapukaw si Pedro nagpabilin sa taas nga panahon didto sa Jopa, nag-alagad sa mauswagon nga iglesia.

Si Pedro wala nagpabilin sa usa ka harianong mga balay sa komunidad, apan nagpuyo uban sa tinamay nga magtatabas sa panit, kansang balay puno sa hugaw, baho –simhoton ang panit. Kining magtatabas sa panit nagpuyo gawas sa siyudad, sumala uban sa balaod nga nagpugos sa mga tawo nga dili madaot pinaagi sa hugaw nga mahimo gikan sa pangita sa panginabuhi diin naglambigit sa pagdala sa patay nga lawas sa mga mananap. Si Pedro nagpuyo uban niining pobre nga magtutuo, kasang ngalan nasulat didto sa langit.

PAG-AMPO: O Ginoo, amo kang gisimba alang sa milagro sa pagbanhaw sa patay nga disipulo didto sa Jopa. Nagpasalamat kami Kanimo alang sa pagtuo ni Pedro, nga mituman sa giya sa Imong tingog. Tudlo kami sa pagtuman ug pag-ila sa pagpaduol sa Imong Espiritu alang sa pag-alagad diha sa Imong ngalan, ug magputli kanamo aron kami mahimong makaalagad Kanimo diha sa Imong gahom.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Hesus pagsugo aron pagbanhaw sa patay nga nahitabo diha sa Iyang mga disipulo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:11 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)