Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 059 (Establishment of a Gentile Church)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

10. Ang Pagtukod sa Hentil ug Iglesia didto sa Antioquia (Buhat 11:19-30)


BUHAT 11: 25-30
25 Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. 26 Sa dihang nakit-an niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa iglesia ug gitudloan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon, ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon didto sa Antioquia. 27 Niadtong panahona pipila ka mga propeta ngadto sa Antioquia gikan sa Jerusalem. 28 Usa kanila nga ginganlag Agabu mitindog ug pinaagi sa gahom sa Espiritu mitagna sa usa ka dakong gutom moabot sa tibuok kalibotan. Ang gutom nahitabo samtang si Claudio mao ang Emperador. Nagkauyon ang mga tinun-an nga ang matag usa kanila magpadalag hinabang kutob sa ilang mahimo alang sa mga kaigsoonan didto sa Judea. 30 Busa gibuhat nila kini ug gipadala ang mga hinabang ngadto sa mga kadagkoan sa iglesia pinaagi kang Bernabe ug kang Saulo.

Sa dihang si Bernabe nanaog gikan sa Jerusalem ngadto sa Antioquia siya naghunahuna una kang Saulo, ang iyang masiboton nga igsoon sa Tarso. Kining ulohang siyudad sa Cilicia, diha sa habagang- sidlakan bahin sa Asia Minor, mga 200 ka mga kilometro gikan sa Antioch. Ang amahanong Bernabe mikuha sa bentaha sa unang oppurtunidad aron sa pagtan-aw sa iyang masibotan nga higala. Siya nasayod sa makusog nga pagtubo sa iglesia sa Antioquia nga nagkinahanglan sa usa ka tawo nga makahibalo diha sa teolohiya, alang sa bag-ong kinabuhi ug espirituhong kahibalo gikinahanglan aron sa pagtukod nga lig-on diha sa mga propesiya sa Balaod ug sa Libro sa mga Salmo. Si Bernabe nakaila kang Saulo gikan sa panahon nga si Saulo naglutos sa iglesia sa Jerusalem. Si Bernabe mituo diha sa pagkakabig ni Saulo, kay ang Dios sa Himaya mipakita ngadto kaniya duol sa Damasco.

Si Bernabe, ang taga Cipro, nangita kang Saulo hangtod siya nakaplagan niya. Siya nalipay sa pagkakita kaniya ug nahibaloan nga siya wala mahulog, apan sa gihapon nagpadayon diha kang Kristo. Siya naghangyo sa teologo aron sa pag-uban kaniya, ug kauban silang milakaw balik ngadto sa Antioquia. Didto sila nakigduyog alang sa usa ka tuig diha sa pagwali, pagtudlo, pagtukod, ug makapahupay sa mga tigpaminaw – mainampoon, matinud-anon, ug madaogon.

Ang Balaang Espiritu naggamit kang Bernabe sa ikaduhang higayon ingon nga sumpay nga kadena taliwala ni Saulo ug sa Kristohanong Iglesia. Kita makapamatuod nga mapasalamaton ngadto niining pagpangalagad ni Bernabe diha sa pagdala kang Saulo ngadto sa iglesia. Didto iyang gipamatud-an ang apostol sa mga Hentil. Kining buhat adunay dako nga epekto diha sa kasaysayan sa iglesia. Ang Dios naggamit sa gahom ug kalig-on sa iglesia sa Antoiquia aron pagdala sa dagat sa grasya ngadto tibuok kalibotan.

Ang mga eskolar sa balaod ug ang mga propeta sa Daang Testamento kasagaran nagpuyo sa hilit ug halayo gikan sa ilang mga tawo. Nagtulay taliwala sa Dios ug sa tawo sila mibangon sa taas sa ibabaw sa pananon sa katawhan. Bisan pa diha sa Antioquia si Saulo nakakat-on kang Bernabe sa kaatbang sa pag-inusara: komon nga pag-alagad diha sa iglesia, balosay nga pagtugyan diha sa gugma, ug pasensyoso ug mapaubsanong panagduyog. Si Bernabe nahimong amahanong magtutudlo ni Saulo diha sa tanang butang nga may kalabutan ngadto sa espirituhanong panag-uban, diin ang taas nga pag-antos, ang kompiyansa, ang paglaom mao ang pundasyon diin ang gugma makatubo (1Corinto 13:1-8). Pinaagi sa ilang balosay nga pag-alagad diha sa mahigugmaong pagtinabangay, ang iglesia milambo pag-ayo diha sa gidaghanon ug diha sa espirituhanong kalidad.

Dili ikahibulong nga kadtong mituo kang Hesus didto sa Antioquia maoy unang gitawag nga mga Kristohanon, kay si Kristo nagpuno sa ilang mga hunahuna ug mga pulong ug sa Iyang gugma og nahimong ilang simbolo. Ang saad sa Dios sa pagdihog uban sa Balaang Espiritu makaplagan ang iyang katumanan diha sa mga sumusunod Kaniya nga nabanhaw gikan sa patay. Nakahibalo ba ikaw nga ang pulong “Kristo” nagpasabot sa duroha ang nagdihog ug ang usa nga gidihogan? Sa Daang Testamento nga mga hari, labawng mga sacerdote, ug mga propeta nakadawat sa pagdihog sa Balaang Espiritu pinaagi sa simbolo sa balaan nga lana. Kita mituo nga si Kristo mao ang Hari sa mga hari, ang Labawng Sacerdote, ug ang nagpakatawo nga Pulong sa Dios, Siya hiniusang nagtawag kanimo uban sa tanan niadtong misunod Kaniya aron mapuno uban sa Balaang Espiritu. Kita mahimong pinili nga kaliwatan, usa ka harianong kaparian, usa ka balaan nga nasod, ang Iyang pinasahi nga katawhan, aron kita mahimong magmantala sa mga pagdayeg kaniya nga nagtawag kanato gikan sa kangitngit ngadto sa Iyang kahibulungang kahayag (1 Pedro 2:9). Ang tanang mga bahandi sa Dios sa atong Amahan natago diha sa Pulong “Kristohanon”, alang niadtong tanan Nga Iyang gidihogan uban sa Iyang Espiritu gitawag nga Iyang mga anak. Sa samang panahon sila mga membro diha sa espirituhanong lawas ni Kristo, hiniusang higpit nga pagdusok, nahimo ngadto sa usa ka templo sa Balaang Espiritu. Siya nga lalaom ang pagtuhop ngadto sa kahulogan sa pulong “Kristohanon” mapuno uban sa Espiritu sa kalipay ug sa mga pagdayeg sa Dios diha sa Balaang Trinidad. Siya nagtawag kanato nga mahimong mga saksi ngadto sa atong buhi nga Manluluwas, nga naghimo kanato nga mga kauban ug mga umalambit sa Iyang krus. Nagpasalamat ba ikaw sa imong Ginoo nga Siya naghimo kanimo nga usa ka Kristohanon lamang tungod sa Iyang madagayaon nga grasya?

Ang mga Kristohanon, hinoon, wala magpuyo sa langit, apan dinhi sa kalibotan. Ang ilang Ginoo nag-ingon kanila: “Dinhi kanako kamo makaangkon og kalinaw. Niining kalibotan aduna kamoy mga kagul-anan; apan paglipay kamo, kay gibuntog ko na ang kalibotan.” (Juan 16:33) Ang Balaang Espiritu nagpasidaan sa mga Kristohanon pinaagi kang Agabus. Usa ka propeta sa Bag-ong Tugon, nga adunay dako nga gutom moabot sa tanang tawo, bisan ang kapungot sa Dios gimantala ang tanang kalaw-ayan sa tawo. Kining gutom nahitabo sa panahon sa paghari ni Claudius Caesar (A.D. 41-54). Ang mga Kristohanon nag-antos sa samang mga kagul-anan ingon sa kalibotan. Hinoon, sila wala diha sa nagkaguliyang mga balod sa katalagman, kay ang gugma sa Dios gibubo sa ilang mga kasingkasing pinaagi sa Balaang Espiritu.

Ang milagro nahitabo sa Antioquia human niining propesiya. Aron maluwas ang mga Kristohanon sa gutom nga moabot, ang Dios wala magpaulan ug tinapay gikan sa langit ngadto kanila. Ang Balaang Espiritu inay, motubag ngadto sa mga pag-ampo, nagpahibalo nga sila kinahanglan moundang gikan nahaunang paghatag alang sa ilang mga kaugalingon. Sila aron maghunahuna unsaon nga sila makahimo sa praktikal nga tabang sa pobre nga iglesia didto sa Jerusalem. Ang iglesia sa Antioquia wala magtukod sa komon nga pundo aron mopagaan ang palas-onon sa kagul-anan nga moabot sa ilang membro. Hinoon, sila miuyon sa paghatag og kontribusyon alang sa ilang pobreng mga igsoon sa Jerusalem. Dili ba kini makatarunganon buhat sa pagkabugok? Ang Balaang Espiritu nagtagna sa gutom sa kalibotan ug ang mga magtutuo nagpadala sa ilang salapi aron pagtabang sa nagkinahanglan! Ang gugma sa Balaang Espiritu mas kusgan kay sa bisan unsa kay sa atong kahakog. Kon gusto ka masayod kon ikaw tinuod ba nga Kristohanon o dili, pangutana ang imong kaugalingon sa unsa nga paagi ikaw makahimo sa praktikal nga sakripisyo uban sa imong salapi aron motabang sa nagkinahanglan?

Ang iglesia nagbutang sa nakolekta nga salapi ngadto sa mga kamot sa mga magwawali, kay sila nasayod nga kining mga tawo sa Dios dili mogamit bisan usa ka sentabo sa ilang kaugalingon. Sila nasayod nga ang ilang pagkaandam aron magsakripisyo kon unsa ang ilang gipanag-iya alang sa Dios. Si Pablo, ilabi na, nasayran nga nabuhi sa iyang mga kamot ug dili sa pagdawat sa mga gasa alang sa iyang kaugalingon. Si Bernabe mitubag ngadto sa iglesia sa Jerusalem, nga nagsugo kaniya aron mangutana mahitungod sa estado sa iglesia sa Antioquia, nagdala sa igo nga kantidad sa salapi aron sa pagtabang sa kabos nga mga magtutuo. Unsa ang gipresentar ngadto sa iglesia sa Jerusalem mao ang pruyba sa gugma sa Balaang Espiritu nga nagapamuhat diha sa bag-o nga iglesia sa Antoiquia.

Atong mabasa nga si Bernabe ug si Saulo wala magdala sa donasyon ngadto sa mga apostoles, apan ngadto sa mga anciano nga tigdumala sa mga iglesia diha sa rehiyon. Si Lucas walamgahatag og timaan kon kanus-a kining mga anciano gipili gikan niining mga iglesia, o giunsa ang ilang pag-alagad pag-organisar gawas sa Jerusalem. Ang mga iglesia nagtubo, ang ebanghelyo mikaylap, ug ang gahom sa Balaang Espiritu nagpakita.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo Ikaw nagtukod sa Imong iglesia sa hilom pinaagi sa Imong Balaang Espiritu, ug Ikaw nagdihog sa Imong mga sumusunod uban sa Imong gugma. Tabangi kami aron mahimong tinuod nga mga Kristohanon, puno sa Imong Balaang Espiritu, sa pagsakripisyo diin adunay pagkinahanglan, ug sa pag-alagad diha sa pagministeryo ngadto sa nagkinahanglan. Tabangi kami nga dili makalimod sa Imong ngalan sa panahon sa dakong gutom, diin moabot sa tibuok kalibotan, apan aron magpadayon nga mahalaron sa tanang panahon.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang mga marka sa tinuod nga Kristohanon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:18 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)