Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 074 (Apostolic Council at Jerusalem)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)

B - ANG KONSEHO SA PAGKA-APOSTOL SA JERUSALAEM (Buhat 15:1-35)


BUHAT 15:13-21
13 Sa pagkahuman nilag sulti, mitubag si Santiago ug miingon, “Pamati kamo nga igsoon!” 14 Bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad ngadto sa mga dili Judio pinaagi sa pagpili gikan kanila ug katawhan nga nagdala sa iyang ngalan. 15 Ang mga pulong sa mga propeta tukma gayod niini sa giingon sa kasulatan. 16 ‘Human niini mobalik ako, nag-ingon ang Ginoo, ug akong tukoron pag-usab ang napukang balay ni David. Tukoron ko kini pag-usab ug lig-onon. 17 Busa mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang dili Judio nga akong gitawag aron maako. 18 Mao kini ang giingon sa Ginoo, nga nagpahibalo niini sukad pa gayod kaniadto.’ 19 Ug mipadayon si Santiago pagsulti, “Busa ang akong hunahuna mao nga dili nato lisudlisoron ang mga dili Judio nga midawat sa Dios. 20 Ato hinuon silang sulatan nga dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon tungod kay hinalad man kini ngadto sa mga diosdios ug nga likayan nila ang salawayong pakighilawas ug nga dili sila mokaon sa bisan unsang mananap nga gituok ug sa bisan unsang dugo. 21 Kay sukad pa kaniadto ang Balaod ni Moises gibasa sulod sa sinagoga matag Adlawng Igpapahulay ug sa matag lungsod giwali ang iyang pulong.”

Makakaplag kita sa dili matugkad, ug lawom nga mga panagbingkil diha sa mga iglesia, diin dili masulbad pinaagi sa mga tubag sa doktrina. Ang matag partido nagbase sa ilang opinion sa mga ebedensiya gikan sa Balaang Bibliya, o naghubad sa kasulatan sumala sa iyang kaugalingong panlantaw. Apan ang gugma ug ang panag-igsoonay, mao ang mas dako kay sa makataronganong panagbingkil. Ang baslanay nga paglahutay diha sa pagpaubos mao ang misteryo alang sa pagpadayon sa iglesia.

Sa dihang si Pedro, ang labing prangka sa mga apostoles, nagdala sa bandila sa ebanghelyo ngadto sa paglantaw, si Santiago, ang igsoon nga lalaki sa Ginoo, mibarog. Siya naghangyo sa nanagtigom nga mga igsoon aron sa pagpamati kaniya, kay siya mao ang representante sa pagsunod sa balaod nga mao ang pako sa iglesia. Siya dili sayon nga makadawat sa mga pulong ug mga kasinatian ni Pedro, gawas kon pinaagi sa ilang kumpirmasyon pinaagi sa mga propeta. Ang balaang Espiritu naggiya sa niining matinud-anon nga abogado hangtod siya nakakaplag sa malalis nga pruweba sa pulong ni Pedro diha sa Libro sa mga Buhat (9:11-12) ug sa Libro sa Isaias (45:21-22). Siya mahimong kalma ug segurado, sa pagsabot sa unang panahon nga ang Dios nagtanyag sa kaluwasan ngadto sa binhi David aron siya mahimong magluwas sa tanang Hentil ug mga tawo pinaagi kanila. Sa ingon, siya nga kanhi maayo mosulti sa Balaod, misumiter ngadto sa tinuod nga propesiya. Siya nakamatngon nga si Kristo wala magtukod sa Iyang gingharian lamang apan kadtong naluwas aron pagluwas sa mga tawo gikan sa tanang mga kanasuran. Ang walay kataposan nga Magbubuhat sa walay pagduhaduha nagbuhat sa iyang plano diha sa mga paagi nga Siya nangandoy. Ang kaluwasan sa kalibotan mao ang desinyo ug kabubut-on sa Dios, ug nagmarka sa kataposan sa Iyang kompletong buhat. Minahal kong igsoon, ikaw ba mouyon uban niining langitnong desinyo? Ang imo bang buhat miuyon uban sa bulohaton sa Dios? Unsa ang mga sakripisyo nga imong gitanyag diha aron sa pagwali ngadto sa kalibotan?

Si Santiago wala moingon sa mga nakabig nga mga Hentil nga dili kinahanglan ang pagpatuli. Siya nagsugyot nga sila dili pabug-atan sa Balaod ni Moises, apan nga sila kinahanglan hatagan sa kagawasan. Walay usa nga makasupak sa bulohaton sa Ginoo. Si Santiago tingali mipalabi nga tanang mga nakabig nga Hentil makabig nga mahimong mga Judio, kay siya wala maghunahuna sa Bag-ong Pakigsaad, apan misulti mahitungog sa pagtukod pag-usab sa natun-as nga balay ni David. Bisan pa niana, siya misumiter, ngadto sa paggiya ni Hesus, ang iyang kamagulangang igsoong lalaki, ug miuyon ngadto sa bag-ong mga kalamboan diha sa iglesia, diin kini gipahigawas gikan sa daang balaod.

Si Santiago lig-on nga namugos nga, sa pagbalik alang sa kagawasan sa balaod, ang Hentil nga mga nakabig kinahanglan mobiya sa pagsimba og diosdios, gikan salawayong pakighilawas, gikan sa mga mananap nga gituok, ug gikan sa dugo. Imo ba kining giila ang maong hangyo nga kapildihan ngadto sa hunahuna sa pagsunod sa balaod? Dili, sila wala mag-ingon niini. Uban niining mando ang lider sa iglesia nagtanyag sa praktikal nga konseho aron sa pagpatunhay sa panag-uban taliwala sa Judio ug sa mga nakabig nga Hentil. Ang mga nagtuman sa balaod dili makakaon uban sa mga tawo nga nag-isip nga kini subay sa balaod sa pagkaon sa mga butang nga tinuok, ug diin anaay dugo. Kining mga regulasyon wala gitumong aron sa pagdala og pagkamatarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, apan ingon nga panag-uyon sa nagsumpaking mga partido aron ang namugna sa maong dapit ug panahon mahimong malinawon (modus vivende) aron sa pagbantay sa panag-uban taliwala sa mga magtutuo aron dili mabalda. Ang gugma, ug dili ang mga ordinansa sa balaod, mao ang tulay ug desinyo alang niining sugyot.

Si Santiago nasayod nga ang mga Hentil mabutang sa punto sa kakuyaw kon sila moapil sa mga kombira aron sa pag-abi-abi sa mga diosdios, diin naglakip sa pagsayaw ug sa pagbuhat sa pagnapaw. Siya nasayod nga kini malisod alang kanila sa pagbulag gikan sa panag-uban sa ilang nasod. Busa, siya nagsugyot ngadto kanila nga sila kinahanglan lig-on sa paglikay gikan sa polusyon ug kahugawan nga dili sumala uban pagkamatarong nga natuman alang kanila didto sa krus. Siya naghangyo kanila sa pagbiya ngadto sa Dios, kay ang tawo dili makaalagad sa Dios ug sa daan o bag-o nga mga diosdios. Labut pa, ang lawas sa magtutuo mao ang templo sa Balaang Espiritu, ug dili langob sa tanang kasal-anan. Si Pablo sa ulahi nagpamatuod diha sa iyang mga sulat nga kining duha ka mga hangyo, diin si Santiago naghimo sa han-ay aron sa pagklaro sa paagi sa praktikal nga gugma. (1 Corinto 10:21; 6:18).

Si Santiago nakakita, labut pa sa iglesia niadtong gipahigawas gikan sa mga Hentil, ang sinagoga sa mga Judio. Siya dili makalukso direkta gikan sa Daan ngadto sa Bag-ong Testamento, kay siya nakakita diha sa Balaod ni Moises usa ka dinasig nga pinadayag, ang pinagayag diin gikinahanglan ang pagtuman. Bisan pa niana, siya, pinaagi sa pagtudlo ngadto sa pagkaanaa sa mga sinagoga sa mga Judiong nagkatibulaag sa tibuok mga siyudad sa kalibotan, nakadani sa pagtagad sa mga nagsunod sa balaod nga mga magtutuo. Didto, sa matag sinagoga, ang matag nangita sa balaod makahimo sa pagpili kon mosumiter o dili mosumiter sa iyang mga hukom. Pinaagi niining deklarasyon si Santiago wala mosugid nga adunay patas o mas taas nga pagkabalaan gawas gikan sa pagkabalaan ni Kristo. Hinoon, siya naghimo sa pagtugyan sa kadungganan sa pulong sa inspirasyon nga gihatag ni Moises. Kami nagpasalamat kang Kristo kinsa pinaagi sa pagwali ni Pablo, nagpahimutang kanato sa kompletong kagawasan gikan sa kagubot ug mga problema sa balaod, naggiya kanato ngadto sa espirituhanong balaod diha sa gugma ni Kristo. Ang Balaod dili motulod sa usa ka dili magamit nga katungdanan. Hinoon, ang Balaang Espiritu adunay gihimo ang motibo sa gugma diha kanato. Dili kita makasakit ni bisan kinsa, ug sa samang panahon nahigugma sa atong Ginoo sa tibuok natong mga kasingkasing.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, pasayloa kami alang sa among dili igo nga pagkamabinantayon ug kakulang sa gugma diha sa pagtagad sa mga pagkabahinbahindiha sa Imong iglesia, Tudloi kami sa pagpas-an uban sa mga igsoon nga nahigugma Kanimo, ug hangtod karon nakasabot sa ubang mga butang nga supak sa atong kaugalingong pagpanabot. Ang Imong krus mao ang among bitoon nga poste, ug ang Imong Espiritu mao ang among kusog, Amen.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kalainan taliwala sa pagtuman sa ubang mga butang alang ug tungod sa gugma, ug pagtuman sa balaod sa kaluwasan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:36 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)