Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 018 (Healing of a Cripple)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

9. Ang kaayohan sa Bakol (Buhat 3:1-10)


BUHAT 3:1-10
1 Usa niana ka adlaw si Pedro ug si Juan miadto sa Templo sa alas tres sa hapon, ang takna sa pag-ampo. 2 Didto sa ganghaan nga ginganlag Matahom, may usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Matag adlaw ihatod siya ngadto sa Templo aron magpakilimos sa mga tawo nga manulod didto. 3 Sa pagkakita niya kang Pedro ug ni Juan nga mosulod na sa Templo, nagpakilomos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, “Tan-awa kami!” 5 Busa mitutok ang bakol kanila ug nagpaabot nga hatagan siyag limos. Apan miingon si Pedro, “Wala akoy salapi ug bulawan apan ihatag ko kanimo ang ania kanako: sa ngalan ni Hesu-Kristo nga Nazaretnon, tindog ug lakaw!” Diha-diha nalig-on ang mga tiil ug lutahan sa bakol. 8 Milukso siya sa iyang pagtindog ug milakaw kuyog kanila sa Templo. Siya naglakaw nga nagluksolukso ug nagdayeg sa Dios. 9 Ang mga tawo nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdayeg sa Dios. 10 Ug nailhan nila nga siya mao diay ang makililimos nga naglingkoran didto sa ganghaan nga Matahom sa Templo ug natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya.

Human ang mga apostoles ug ang mga membro sa iglesia nag-uban pag-ampo sila misulod sa tempo. Sila wala magtamay sa dapit sa pagsimba sa ilang langitnong Amahan, bisan pa sila sa ilang kaugalingon nahimong templo sa Balaang Espiritu. Tungod sa ilang mapadayonong mga pag-ampo ug putli nga pagpasalamat sa Dios gisul-oban sila uban sa naghingapin nga gahom. Walay usa nga makakaplag sa espituhanong gahom gawas sa mapadayonong pag-ampo ug pagtuon sa Biblia. Ang mga kasingkasing sa mga Apostoles napuno uban sa gugma sa Dios, diin nabawog paubos sa kalibotan aron pagtabang sa pobre. Sila nagtagad sa timawa ug pobre ug wala labyi, kay ang gugma sa Dios nagdasig kanato sa pag-alagad sa tanang tawo.

Sa dihang si Pedro ug si Juan miadto sa nagdasok nga mga tawo ug masaba nga hawanan sa templo aron dungan sa pag-ampo, ug nadawat ang panalangin, sila nakadungog sa hinay nga tingog tupad nila. Sila milingi sa palibot, ingon nga napakgang pinaagi sa pobreng tawo nga bakol gikan sa pagkahimugso, og wala gayod mohimo ug tikang sa iyang kinabuhi kon walay tabang sa uban. Ang mga ministro sa Dios adunay kaluoy sa kabos nga tawos ug nangandoy sa pagtabang kaniya. Ang Espiritu Balaang nag-agda kanila sa pagtuo sa gahom ni Hesus, ug naglig-on sa ilang pagsalig sa Maluluwas. Si Pedro ug Juan diha-diha nakamatngon nga ang Dios gusto nga mahimaya ang Iyang ngalan diha sa nag-antos nga tawo.

Si Pedro nagsulti sa pobreng tawo nga siya dili mas dato kay kaniya, kay ang mga membro sa unang iglesia gidid-an sa pag-angkon ug mga kabtangan ug nagpuyo nga hiniusa gikan sa kasagarang pundo. Si Pedro nagpahayag sa prinsipyo nga klaro sa matag buhi nga iglesia: “Kami walay salapi ni bulawan. Kon anaa may amo kini among isakripisyo kanila aron mahimaya si Kristo ug makaalagad sa pobre.” Kon asa ang salapi gitapok sa komon nga pundo sa iglesia adunay gamay nga gugma, ug hinoon gisabwag ang pagkatihik. Mao nga ang gahom sa Dios dili mopuyo sa iglesia nga dato sa salapi, Apan ang iglesia nga walay salapi, dato sa pagtuo, og puno sa gugma ni Kristo. Asa niining duha ang inyong gusto, minahal kong igsoon, gahom o kwarta? Si Kristo o ang kalibotan? Kining mga butang dili gayod mag-uban.

Ang mga apostoles mitutok ngadto sa mga mata sa tawong bakol gikan sa pagkahimugso. Ilang nabati nga kining pobreng tawo, sa iyang kinasulorang bahin, nasayod nga kining mga tawo nagtagad kaniya. Sila wala magsalikway kaniya o nangandoy nga mohari kaniya sama sa pangulong madanihon ang pagpamulong aron moimpluwesiya sa mga tawo. Ang una, siya naglaom nga makadawat sa mangihatagong kantidad sa kwarta gikan kanila, apan sa dihang siya nakadungog nga ang mga apostoles pobre sama kaniya, ang iyang pagdahom milubad.

Ang tawong bakol maikagon nga namati sa dihang si Pedro nadhisgot sa kahibudngang ngalan ni “Hesus.” Siya wala maghunahuna sa bisan unsang butang espisyal niadtong gihatagan niining titulo, nga nagpasabot “Ang Dios motabang”. Si Pedro, bisan pa niana, nagtudlo sa bugtong Magtatabang, Mananambal, ug Manluluwas nga anaa, nga mao lamang ang tinuod nga Kristo. Ang bakol tingali nakadungog kanhi mahitungod niining tawhana, nga gilansang sa krus ug nabanhaw. Siya nakamatngon nga adunay lawod sa kalipay nga nagpuyo sa mga tawo ingon nga resulta niining ngalana. Ang mensahe sa Balaang Espiritu nga ang Dios nagbanhaw sa Usa nga gilansang sa krus ug gisakgaw Siya ngadto sa langit, og wala magpabilin nga tinago diha sa mga dalan ug luyo sa mga dalan nga hagip-ot sa Jerusalem.

Ang bakol nakadungog sa sugo sa paglakaw sa ngalan ni Hesus. Iyang nabati ang kamot ni Pedro nga nagkupot sa iyang pulso, ug unya nabati ang gamhanang kuryente sa gugma nga nagdagan pinaagi sa iyang lawas. Sa kalit lang ang iyang mga unod sa lawas ug mga buol-buol nahimong lig-on ug ang iyang mga bukog natul-id. Ang masakiton nakadungog sa mga pulong: “Lakaw sa ngalan ni Hesu-Kristo.” Siya nangahas sa unang tikang ug nakita, uban sa dakong katingala, nga siya makalakaw na.

Ang tawong bakol wala sukad motikang sa iyang kinabuhi. Karon siya milukso sama sa usa ug midagan sama sa bata. Siya napuno sa matunog nga kalipay. Siya wala magdayeg sa mga apostoles, apan sa labing madali naghimaya sa Ginoo. Ang naayo nga tawo wala modagan diretso sa balay, kay siya nasayod nga si Hesus nag-ayo kaniya. Hinuon, siya mikuyog sa mainampoon nga mga apostoles ngadto sa templo sa pagsimba ug pagdayeg sa Dios uban kanila. Sa iyang naghingapin nga kalipay siya midagan ngadto sa tuo ug sa wala, gisulayan ang iyang mga bukog ug mga paa. Siya nakasinati, sa unang panahon, kon unsa ang atong nasinati sa matag adlaw – Ang Dios naghatag kanato sa grasya aron kita molakaw. Nakapasalamat ba kamo sa Dios tungod niining prebilihiyo?

Mga alas tres sa hapon, daghan ang mga tawo nga nagtigom nga hiniusa sa templo alang sa publikong pagsimba. Silang tanan nasayod nga ang pobreng makililimos, nagdagan tungod sa hilabihang kalipay. Siya nahimong timaan sa gahom ni Kristo. Silang tanan nahibolong, ug nabati kining bag-ong gahom nga nagpanglihok diha kanila.

Minahal kong igsoon, unsa man ang mahitungod kanimo? Molingkod ba ikaw sama sa bakol nga tawo sa ganghaan sa templo sa Dios, mangayo ug limos ug kaluoy niadtong mosulod ug mogawas sa templo? O ang gahom ba ni Hesus nagdasig kanimo, aron ikaw molakaw, molukso, moambak ug maghatag og pagdayeg sa iyang ngalan? Nagpadayon ba ikaw sa paghimaya Kaniya uban sa imong kinaiya, sa adlaw ug gabii?

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, nagpasalamat kami nga imong giayo ang tawong bakol pinaagi sa pagtuo sa Imong mga apostoles. Himoa nga ang Imong ngalan usab mahimaya pinaagi sa among pagtuo. Pun-a kami sa Imong kaluoy, aron kami dili mahigugma sa kwarta, apan alagaran ang pobre sa Imong ngalan. Ayoha kami uban sa Imong gahom, aron kami maglakaw sa Imong ngalan ug magdayeg Kanimo.

PANGUTANA:

  1. Unsay kahulogan sa pahayag: “Sa ngalan ni Hesus nga Nazaretnon”?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)