Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 025 (Church Members having all Things in Common)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

13. Ang Tanang Butang gipanag-ambitan sa mga Membro sa Iglesia (Buhat 4:32-37)


BUHAT 4:32-37
32 Ang pundok sa mga mga magtutuo nagkahiusa sa hunahuna ug kasingkasing. Ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan kondili silang tanan nag-ambiyay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan.33 Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. 34 Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini 35 ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahinbahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsatagsa sumala sa ilang gikinahanglan. 36 Ug mao si Jose, usa ka Levita nga taga-Cipre nga ginganlan sa mga apostoles ug Bernabe (nga sa ato pa, “Ang Magdadasig”) 37 mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles.

Ang misunod sa sermon ni Pedro sa Pentecostes, si Lucas, ang ebanghelista nga naghatag kanato sa haduol nga talan-awon kon giunsa sa unang iglesia pagkupot ang tanang butang nga gipanag-ambitan. Karon, human naayo ang tawong bakol ug ang mga testimonya sa mga apostolos atubangan sa ilang mga magmamando, siya naghatag sa maasahong panlantaw sa sulod nga kinabuhi sa iglesia. Dili lang ang apostoles puno sa gugma ni Kristo, apan ang tanang mga magtutuo nag-apil ngadto sa matag-usa nga dayag ug aktuwal nga panag-hiusa. Sa dihang atong panaminan kining panaghiusa, pipila ka mga punto mahimong klaro.

Ang misteryo sa unang iglesia nagpahiluna sa kamatuoran nga ang ilang gugma tinuod, ug dili lang pagbati nga molabay. Kini bunga sa Balaang Espiritu. Ang ilang pagtuo ni Kristo naghiusa kanila sa kasagarang desinyo, ug ang ilang pag-ampo ingon nga kristohanong katigoman og nagdala kanila nga haduol ug haduol ngadto sa ilang Ginoo, ang sentro sa iglesia. Pinaagi sa pag-ampo sila mitubo ngadto sa usa ka kasingkasing ug hunahuna. Ang matag-usa mibati sa pagkinahanglan sa uban, ug sila nagtambayayong sa duroha sa kagubot ug sa kalipay nga hiniusa maingon nga ang usa ka kasingkasing sa membro mao ang pinitik sa laing dughan ug ang usa ka kalag sa membro nagpuyo sa laing lawas. Ang matag usa adunay iyang kaugalingong personalidad, apan ang matag-usa naglimod sa kaugalingon. Niining pamatasan, ang matag membro sa iglesia nakakuha sa usa ka bag-o, kompleto, ug kasagarang kalag, diin nahimong kalag sa lokal nga iglesia.

Dako nga misteryo ang panag-igsoonay sa Kristianismo. Wala kini matapos uban sa mga kabtangan ug sa mga galastohon, apan halos mapamatud-an sa daghang mga situwasyon. Walay usa nga maghulat sa tabang sa uban, kay ang matag usa naghatag ug dali nga supporta niadtong igsoon nga nagkinahanglan. Ang paghatag usa ka kalipay, ug ilang giila ang gugma sa kwarta kini kaulawan. Walay usa nga namuhat sa iyang kaugalingon lamang, uban sa ilang mga gasa, salapi, ug mga kabtangan, sila mialagad sa uban. Ang Dios nagpahigawas sa mga magtutuo gikan sa pagkakuripot, kasina, gugma sa salapi, ug ang pagsalig sa personal nga kabtangan. Si Lucas, ang ebanghelista, nagpahibalo kanato sa iyang ebanghelyo, labaw kay sa tanang ubang mga ebanghelista, giunsa ni Hesus pagpabantay ang kakuyaw sa paghigugma sa kwarta. Siya malipayon nga nagpamatuod nga dili ang gugma sa salapi dili bisan ang kinaiya sa kahakog sa kabtangan modaog sa unang iglesia. Ang tanang butang gipanag-ambitan uban sa ilang mga igsoon.

Silang tanan nagdahom sa nagkaduol nga pag-abot ni Kristo, ug nagbalaan kanila sa pagdawat Kaniya. Sa ilang dakong pagdahom ang mga apostoles nagpamatuod uban sa gahom ug dakong kalipay nga si Hesus buhi, naa, ug nagdala sa Iyang kaluwasan. Ang ilang pagtuo sa buhi nga Kristo mao ang ilang gahom, kay pinaagi sa pagtuo sila nabanhaw uban kaniya gikan sa patay. Sila nagpamatuod ngadto sa kinabuhi sa Dios nga nagpuyo diha kanila. Sila wala magwali sa doktrina nga walay pulos, apan ang dako ug aktibog gahom.

Ang ilang Ginoo nagmatuod sa ilang testimonya, ug naghimo sa Iyang grasya nga madagayaon ngadto niadtong nag-ila sa Iyang ngalan. Ang gahom nagapamuhat, nagpadayag mismo pinaagi sa ilang abilidad ug ilang mga gasa. Ang espiritu sa pagsakripisyo ug gugma nagpuno niadtong abli ngadto Kaniya. Si Lucas naghisgot kaduha sa pulong “dako” sa iyang paghulagway sa gahom ug sa grasya nga nagpuyo sulod sa mga magtutuo. Dili halos pirmi nato mabasa mahitungod niining pulong diha sa ebanghelyo, ang kaluwasan diin adunay kompleto ug nag-apaw sa mga gasa sa Dios. Tungod niini, atong gi-ila ang misteryo sa makusganong testimonya sa mga apostoles, ug ang panag duyog nga nagpuyo diha sa kinabuhi sa iglesia.

Ang espirituhanong sosyalismo walay nabilin nga timawa, pobre, makaluluoy, tinamay, o tawong dili angayan talikdan, kini boluntaryo. Silang tanan adunay malipayong kasinatian, dali motabang, inubanan sa pag-ampo ug sa gahom sa buhi nga Dios. Ang mga pag-antos ug mga kagubot nabuntog pinaagi sa gahom sa pag-ampo diha sa iglesia. Ang panagsumpaki natawo uban sa pagpasalamat ug pagdayeg. Ang langitnong kaugdang nagpuyo sa kalibotan pinaagi sa Balaang Espiritu. Ang mga apostoles wala makakaplag sa kaluoy alang sa linibong timawa sa ilang nasod, apan gipahimutang ang ilang mga kaluoy sa ilang mga membro sa iglesia. Ilang nabati nga sila mga membro sa usa ka pamilya, ug busa, wala tugoti ang kagubot nga matanom sa taliwala sa ilang mga kaugalingon.

Kining mga kaigsoonan diha ni Kristo nasayod sa ilang pinuy-anan atua sa langit. Wala sila magtawag kon unsay naa kanila, kay sila pursigedo sa pagbiya sa tanan alang sa Ginoo. Sila nasayod nga ang Dios, ang Magbubuhat, maoy Tag-iya sa tanang butang. Ang Balaang Espiritu, ug dili ang kwarta, maoy naghari sa tibuok iglesia. Pinaagi niining prinsipyo, atong makaplagan ang mga magtutuo sa Judiong gigikanan ingon nga dakong pagpahigawas gikan sa gugma sa salapi, sumala sa pahayag ni Kristo: “Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon o unongan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi.” (Mateo 6:24)

Ang iglesia wala mag-usik sa salapi nga gihatag. Ang salapi nga nadawat gikan sa kabtangan gibutang diha sa pagdumala sa mga apostoles. Sila nagbiya sa tanan alang kang Hesus, ug nagsunod kaniya nga lig-on diha sa kakabos. Ang tanang mga membro sa iglesia sigurado nga walay mga apostoles nga mogamit bisan gamay nga kantidad sa salapi alang sa ilang kaugalingong benepisyo. Labaw pa niini, ang Balaang Espiritu wala magtugot sa usa ka lugas nga buhok sa inhustisya nga mahitabo. Siya naggiya kanila sa kinatibuk-an ngadto sa himaya.

Ang gidaghanon sa mga membro sa iglesia niadtong panahona mitubo og dako. Og nahimong gikinahanglan sa mga apostoles sa paglingkod sa hataas ng dapit aron sa pagsulti ngadto sa mga mananambong o aron makita ang usag usa. Sunod sa pagpanudlo, ug pagwali, ang mga kontribusyon gibutang sa yuta pinaagi sa mga tiil sa mga apostoles. Sila naghalad uban sa pagpasalamat sa mga gasa sa Dios sa matag-usa. Minahal kong magtutuo, unsa kadako ang inyong pagpasalamat sa Dios?

Ang mga apostoles wala magtapok ug salapi aron pagsiguro sa kaugmaon sa iglesia. Sa labing madali sila nag-apod-apod sa nga donasyon. Nag-awas ang pundo sa panalapi ug sa samang panahon nahurot sama sa giingon ni Pedro: “Wala akoy salapi ug bulawan” Niining pamaagi sila naghatag niadtong mga nagkinahanglan sa tanang panahon, sa paghunahuna nga ang Dios wala nagbutang sa salapi sa ilang mga kamot aron lang sa pagtigom, apan sa labing madali nga tabang niadtong nagkinahanglan.

Si Lucas nagsulti kanato sa usa ka butang sa yanong kaikag mahitungod kang Barnabas, kinsang ngalan nagpatim-aw sa pipila ka mga higayon sa Libro sa mga Buhat sa mga Apostoles (9:27; 11:22-30; 13:1-2; 14:12-28; 15:2). Siya mao ang “anak sa paghupay” diin ang orihinal nga kahulogan sa pulong “anak sa pagdasig”. Siya puno uban sa langitnong Maghuhupay ug Magtatabang, ang Balaang Espiritu. Tungod niining gasa siya mapailobong nagdasig sa mga tawo sa pag-alagad sa Dios. Kining anak sa paghupay usa ka Levita gikan sa isla sa Cipre. Siya o ang iyang amahan nagpalit ug bililhong uma sa Jerusalem ingon nga kabtangan aron lubnganan sa pagdahom sa pagbalik sa gisaad nga Kristo. Siya nangandoy sa pakigtagbo uban Kaniya sa unang higayon, sama sa gihimo sa ubang dili Kristohanong mga Judio sa ilang kinatumyang pagkadiosnon. Si Barnabas nakaila sa tinuod nga Kristo, ug naa kaniya ang Iyang Balaang Espiritu ingon nga garantiya sa himaya nga moabot. Siya nahimong gawasnon sa Judiong mga gawi, ug nagbaligya niining bililhong uma. Kining pagbaligya midangat sa pagsalikway sa nabilin nga Judiong mga salin, ug testimonya sa pagdahom nga si Hesu-Kristo duol na mobalik. Kining estranghero wala magbilin sa bahin sa iyang salapi nga gigamit sa pagpatigayon sa Balaang Siyudad ingon nga pagsiguro sa kinabuhi alang sa iyang pagpuyo sa kalibotan. Siya nagdala sa tibuok halin sa iyang uma ug gibutang kini, sa mahilom, ug mapaubsanon, diha sa yuta sa mga tiil sa mga apostoles.

PAG-AMPO: O Dios, ang Imong gugma mas halapad pa kay sa mga langit, ug ang Imong kamatuoran nag-usab sa hakog nga mga kasingkasing. Dawata ang akong salapi, ug lig-ona ang akong pagtuo sa Imong nagkaduol nga pag-abot, aron ako makatabang ni bisan kinsa nga akong makaplagan diha sa kagubot, aron walay usa nga magpabilin nga timawa sa Imong iglesia.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang usa sa mga kinaiya sa unang Kristohanong panagtigom nga inyong gihunahuna nga mao ang pinakamahinungdanon aron mabuhat sa inyong kinabuhi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:36 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)