Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 041 (Stephen becoming the First Martyr)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)
21. Ang Depensa ni Esteban (Buhat 7:1-53)

e) Si Esteban Naglantaw ngadto sa Abling Langit ug ang iyang Pagbato: siya nahimong Unang Martir (Buhat 7:54-8:1)


BUHAT 7:54 - 8:1
7:54 Human mabati sa mga sakop sa Labawng Hukmanan si Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sa ilang kapungot kaniya. 55 Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Hesus nga nagtindog sa tuo sa Dios! 56 Miingon siya, “Tanawa nakita ko ang langit nga naabli ug ang Anak sa Tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios!” 57 Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. 58 Unya giguyod nila siya sa gawas sa siyudad ug gibato. Ug gibutang sa mga saksi ang ilang mga kupo sa tiilan sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. 59 Ug samtang gibato nila si Esteban, nag-ampo siya, “Ginoong Hesus, nawata ang akong espiritu.” 60 Unya miluhod siya ug mituaw, “Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat!” Tapos siya misulti kini namatay siya. 8:1 Giuyonan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban.

Ang mga relihiyosong mga pangulo sa taas nga konseho nakadungog sa tingog sa Dios, ug ang Balaang Espiiritu mitusok sa ilang mga kasingkasing. Bisan pa, sila andam sa pagsupak sa matag tuyo sa paghinulsol, ug pagpadayon ngadto sa paningkamot batok sa Dios. Puno sa espiritu sa impirno, sila nagkagot sa ilang mga ngipon. Bisan pa, sila nagpugong sa ilang kaugalingon, tingali pa man sila mapakyas sa pagdungog sa klaro nga pulong sa pagpasipala gikan sa baba ni Esteban. Hangtod sa kataposan siya nagsulti uban sa kinatas-ang kaalam mahitungod sa mga kamatuoran nga nasulat lamang sa balaod. Siya naghatag sa daang pagtuo diha sa siga sa bag-ong kahayag. Sila dili makahimo sa pagpangita bisan unsang subay sa balaod nga lantugi batok kaniya aron paghatag higayon kanila ngadto sa pagguba kaniya.

Ang desinyo sa Ginoo niining mahinungdanong higayon mao ang paghimaya sa iyang Anak nga si Hesus sa talagsaong pamaagi. Ang balaan, dili sad-an nga si Esteban, gipurongpurongan uban sa kadaogan, nagbarog ingon nga maaghop nga karnero atubangan sa gigutom nga mga lobo nga andam sa paglukso sa ibabaw nila ug paglamon niini.

Ang nawong ni Esteban midan-ag sama sa dagway sa anghel. Ang iyang mga mata nakatutok ngadto sa abling langit, ug ang iyang mga dalunggan wala makadungog sa pagpasipala gikan sa mga kaaway sa Dios. Siya nakalimot sa mga tawo ug sa korte sa iyang palibot, samtang siya naglantaw sa himaya sa Dios. Ang mga propeta dili kanunay makakita sa Dios sa Iyang himaya, ug sa dihang sila makakita sila moyukbo sa pagtan-aw kaniya. Si Esteban bisan pa, nagpabilin sa pagbarog, kahibulongang puno uban sa kamaya ug kalipayan.

Ang propeta nakakita sa lihok sa langit sa dihang ang Anak sa Dios mibarog sa Iyang trono sa tuong kamot sa Iyang Amahan aron modawat sa Iyang unang martir. Si Hesus kasagarang ihulagway sa Bibliya nga naglingkod sa tuong kamot sa Dios. Kini lamang ang higayon diin si Hesus nagpakita nga mibarog gikan sa Iyang trono. Bisan pa si Esteban wala makakita ni Kristo sa panahon sa iyang kinabuhi sa kalibotan, siya miila sa iyang Dios nga si Hesus sa unang pagtan-aw ingon nga Anak sa Dios, ingon nga tinuod nga Tawo diha sa himaya sa kahayag sa Dios, gipalibutan uban sa mga anghel, himaya, ug kalayohong mga silaw sa kaharianon.

Malipayon ug mapasalamaton nga nagsulti, ang mga saksi ni Kristo nagpamatuod sa gipakita sa Dios kaniya. Siya nagmatuod sa mga pulong ni Kristo uban sa mahait nga espada sa Balaang Espirirtu, sa dihang Siya, kansang tanang himaya angayan Kaniya, miingon atubangan sa taas nag konseho:

Ang mga Judio nag-ila niining testimonya mahitungod sa pagpahayag sa himaya ni Kristo nga nagpadayon diha sa Balaang Trinidad nga mao ang taas nga punto sa pagpasipala. Sila nakasabot nga ang balaod nagdumili kanila gikan sa pagpamati sa maong mga pagpasipala, tingali pa man kanang daotang hunahuna mosulod ngadto sa ilang kasingkasing ug maghimo kanila ngadto sa pagduhaduha o mohatag og pagtagad ngadto sa tinumotumo nga mga pagtulon-an. Sila mitabon sa ilang mga dalunggan, nasayran nga si bisan kinsa ang mapasipalahong motandog niining talagsaong pagkausa sa Dios kinahanglan batoon sa labing madali.

Ang mga halangdong mga tawo mihilak sa makusog, ug ang mga pari mitiyabaw. Silang tanan milupad ngadto ni Esteban ingon nga mga mananap ibabaw sa ilang biktima. Sila nagbutang kaniya gawas sa balay ug midagan uban kaniya pinaagi sa mga kadalanan ug sa mga dalan nga hagip-ut sa balaang siyudad. Sila naglabay kaniya gawas sa bubong sa siyudad aron ang siyudad sa kalinaw mahimong dili mahugawan pinaagi sa kamatayon niining tigpasipala.

Si Esteban mibati sa kasigurohan taliwala sa makusog nga singgit ug kasaba. Siya nag-ampo diha sa pag-andam alang sa iyang kamatayon, ug ang iyang kalag maandam aron mosaka ngadto sa langit, diin ang iyang Ginoo ug Manluluwas mibarog andam sa pagdawat kaniya. Hangtod sa kataposan siya nagpabilin nga nagtuman ngadto sa Balaang Espiritu, nga nagpuno kaniya uban sa gugma alang sa iyang mga kaaway. Ingon nga ang mga bato ug dagkong mga bato miigo sa iyang lawas ug sa ulo, siya misinggit, nagtawag ngadto sa Anak sa Tawo nga iyang nakita: “Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu!” Ang martir nasayod nga si Kristo mao ang Ginoo Mismo, nga nagtubag sa atong mga pag-ampo ug diha sa Iyang mga kamot ang mga yawe sa kinabuhi ug kamatayon. Ingong nga Siya nga gilansang sa krus mitugyan sa Iyang Espiritu ngadto sa mga kamot sa Iyang amahan, ang Balaang Espiritu miggiya kaniya bisan sa pagbato hingpit nga misalig diha sa gahom sa Makagagahom. Siya dili kinahanglan nga mokurog o mahadlok. Niining kalinaw sa iyang hunahuna ug kalipay si Esteban nag-ampo, bisan pa ingon nga ang iyang lawas makaluluoy og nabuak, napusgay, ug ingon nga gipiit pinaagi sa pagsinggit sa makusog nga tingog: “Ginoo! Ayaw hinumdomi kining sala batok kanila!” Ingon nga ang Ginoo nagpasaylo kaniya, si Esteban nagpasaylo sa mga magmamando sa iyang nasod, mahigugmaon, sa labing madali og sa walay kondisyon. Ang gugma sa Dios gibubo diha sa iyang kasingkasing. Kining Espiritu mao ang nagtipig kaniya diha sa iyang kamatayon. Siya namatay diha sa kalinaw, walay kagubot, bisan sa mga bato nga gi-itsa didto kaniya ug nagpusgay sa iyang bagul-bagol sa ulo ug nagbuak sa iyang mga bukog. Sila nagguba kaniya gumikan sa kahadlok kaniya, ingon nga siya buang nga iro nga naapektohan uban sa kahadlok sa tubig.

Dili halayo gikan namatay nga balaan nagbarog ang batan-ong tawo nga ginganlag Saulo, usa ka mapaninguhaong tinun-an ug estrikto nga Pariseo. Siya gipasidunggan sa pagbantay sa sapot sa bakak nga mga saksi kinsa, sumala sa balaod, kinahanglan malabay ang unang bato ngadto sa usa nga gisilotan sa kamatayon. Sa iyang kasilag si Saulo nangandoy sa tibuok niyang kasingkasing nga moapil sa pagbato sa tigpasipala ngadto sa kamatayon. Apan siya kinahanglan nga magbantay sa ibabaw sa mga sapot. Si Saulo nakadungog sa tukma nga kataposang mga pulong sa martir, sa diin siya nasilag kaniya sa mas labaw pa. Siya dako ang kalipay sa iyang kamatayon. Apan ang iyang hunahuna puno uban sa testimonya sa martir mahitungod sa Balaang Trinidad diha sa abling langit. Ang hulagway ni Esteban sa mahigugmaong pag-ampo usab, bisan pa sa duol na siya mamatay taliwala sa nag-ulan nga mga bato, wala mawala sa iyang hunahuna. Sa ingon niini siya nga mahulog magbutang sa sulo sa ebanghelyo ngadto sa kamot sa iyang kaaway, human ang makusganong pag-atake sa mga pundasyon sa Daang Tugon labaw pa kay sa bisan kinsa nga naghimo niini. Sa paghimo niini siya nagpahigawas sa kinatibuk-ang Kristohanong iglesia gikan sa Judionhong espirirtu. Ang Balaang Espiritu nagdumala sa kaugmaran sa plano sa kaluwasan sa Dios nga walay usa ka sayop o kalangan, sumala ngadto sa walay kataposang gugma sa Dios.

PAG-AMPO: O Balaan nga Trinidad, amo Kang gisimba ug gihigugma, kay Ikaw lamang ang usa, ug Ikaw ang nahigugma kanamo, ug ayaw kami isalikway. Nagpasalamat kami sa Imong maparaygong pagpadayag sa Imong Kaugalingon ngadto kang Esteban, nga nagbayad niining testimonya alang kanamo pinaagi sa iyang kamatayon. Kami nasayod ug nagsaksi nga ikaw Usa diha sa Trinidad, puno sa gugma ug kamatuoran. Tabangi kami nga mahimong matinud-anon bisan ngadto sa kamatayon, ug klaro ang among pagpamatuod pinaagi sa Imong Makagagahom nga gahom.

PANGUTANA:

  1. Isulat sa ubos ang kataposang tulo ka mga pahayag ni Esteban, ug isaysay ang ilang mga kahulogan sumala sa inyong nasabtan.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:59 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)