Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 019 (Peter’s Sermon in the Temple)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

10. Ang Sermon ni Pedro didto sa Templo (Buhat 3:11-26)


BUHAT 3:11-16
11 Samtang nangupot kang Pedro ug kang Juan ang bakol nga naayo, ang tanang mga tawo natingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga gingalan Beranda ni Solomon. 12 Sa pagkakita ni Pedro sa mga tawo, miingon siya kanila, “Mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini ug inyo man kining gitutokan? Naghunahuna ba kamo nga gipalakaw namo kining tawhana pinaagi sa among kaugalingong gahom o sa among pagkadiosnon? 13 Ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ang Dios sa Atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang Sulugoon nga si Hesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato inyo siyang gisalikway bisan ug buhian unta siya ni Pilato. 14 Siya ang Balaan ug ang Matarong apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. 15 Ug pipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa Dios ug kami mga saksi niini. 16 Ug ang gahom sa ngalan ni Hesus nga among gituohan maoy nakaayo niining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Hesus maoy nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita.”

Sa dihang ang kadaghanan nakabati sa gahom sa usa ka pangulo, sila nanagan ngadto kaniya, pamasin nga makadawat gikan sa gahom sa iyang pagkamadanihon. Sa walay swerte, ang taas nga kasinatian nga ang kasagarang mga pangulo wala maghatag ug Diosnong gahom sa ilang mga sumusunod. Hinuon, sila nagpasanay ug nagsabwag sa ilang kaugalingong mga gahom. Sila nagsaad sa ilang mga sumusunod sa paglaom sa bulawan ug salapi, apan wala gayod kini matuman.

Si Pedro mahibulong sa kinaiya sa mga Judio, hain adtong pag-ila ni ang kamatuoran dili bisan ang gahom sa Dios nga nagapamuhat diha kanila. Sa ingon niini, siya una nagpili sa paghatag kagawasan kanila gikan sa pagpasidungog sa iyang pagkatawo. Sila dili magsalig sa ilang gasa, apan sa gasa lamang sa Dios. Sama nga ang Dios nag-ingon: “Tinunglo ang tawo nga mosalig sa tawo”. Si Pedro nagpamatuod nga dili sa tawhanong gahom dili bisan sa pagkarelihiyoso nga makatangtang sa sala o makaayo sa masakiton. Ang mga tawo gayod walay mahimo, apan sama sa pagpagarbo sa mga ganza nga nagparada mahitungod sa ilang kaugalingon.

Ang apostol nagtudlo sa usa ka talagsaongTawo nga Siya lamang ang makahatag sa atong nadisturbo nga kagamhanan sa kalibotan ug paglaom. Kining tawo nga si Hesus nga taga-Nazaret. Si Pedro wala magtawag kaniya nga Kristo, Apan migamit sa pulong nga “Sulugoon sa Dios” aron paghulagway kaniya, nga ang kahulogan sa Grego mao ang ulipon sa Dios sa iyang kaugalingong kabubut-on. Sa samang panahon kini nagatudlo sa pagtugyan ni Kristo sa Iyang Amahan, kay diha sa Iyang boluntaryong pagtugyan atong makita ang kahingpitan ni Kristo ug kadaogan. Ang anak sa Dios naghimo sa Iyang kaugalingon nga walay dungog, apan nahimong tawo ug nagpaubos sa Iyang kaugalingon, misul-ob sa porma nga ulipon sa Iyang kaugalingong kabubut-on, ug nahimong masinugtanon sa kabubut-on sa Iyang Amahan hangtod sa kamatayon, ang kamatayon didto sa krus. Tungod niini ang Dios usab nagtuboy Kaniya ug naghatag Kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang ngalan (Filipos 2:7-9). Husto si Pedro nga nag-ingon nga ang Dios naghimaya sa Iyang Ulipon nga si Hesus, alang sa kahimayaan sa ngalan ni Hesu-Kristo nga mao ang kataposang buhat sa Balaang Espiritu kinsa sa Iyang kaugalingon Dios.

Si Pedro wala magsulti sa ngalan nga dili masabtan, wala maila nga dako nga Dios, apan gitawag nga Dios ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob. Siya nagpadayag sa Iyang Kaugalingon ngadto sa mga patriarka, diin Siya Mismo nagpili. Ang Dios sa mga amahan sa nasod nagtuboy sa Iyang Sulugoon nga si Hesus gikan sa patay. Ang kaepektibo niining langitnong panghitabo nagporma sa bandera ibabaw sa pagwali sa mga apostoles. Si Hesus ang gilansang sa krus og wala magpabilin sa lubnganan, apan nabanhaw aron mabuhi hangtod sa kahangtoran. Ang mga apostoles maoy saksi nga nakakita, sila nakakita ug nakigestorya uban Kaniya. Sila maoy nagpamatuod pagsaksi sa Iyang pagkabanhaw ug mahimayaong lawas human sa iyang kamatayon didto sa krus.

Ang Balaang Espiritu wala matagbaw aron lamang pagpasundayag sa grasya ug kadaogan sa Dios. Siya kanunay moatake sa mga sala sa tawo didto sa kailadman kay ang Espiritu sa Dios Balaan. Ang nasod sa Judio wala makadawat sa Usa ka Pinili sa Dios, apan misalikway ug nagdumili Kaniya, bisan ang Romanhong gobernador nakakaplag nga Siya walay sala. Sila namugos aron ang irihis nga gobernador motuis sa kamatuoran ug gilansang sa krus ang Anak sa Dios. Ilang gipahinungod ngadto sa mga magmamandong Judio og gipamulong dili halayo gikan sa Tore sa Antonia, naglantaw gikan sa hataas ngadto sa dakong hawanan sa templo, diin si Hesus unang nanudlo sa Beranda ni Solomon. Ang mga tigpaminaw nakabati nga walay hustisya ang ilang gihimo, nga bisan kining mga gambalay mga saksi batok kanila. Si Pedro nga nahimong mangisda ug tawo, nagpadayon sa iyang pagpamulong. Siya nagtangtang sa dili tinuod nga mga taptap sa pagkadiosnon gikan sa mga dagway sa mga mamumuno. Siya nagtimbre kanila ingon nga sila nagsalikway sa Nating Karnero sa Dios, og nagpili hinuon kang Barabas , kinsa usa ka mamumuno ug tulisan. Kining pagpili nagpadayag sa ilang daotang espritu ug mahugaw nga hunahuna.

Ang Balaang Espiritu nag-agda kang Pedro sa pagtawag kang Kristo, Siya nga natawo sa Espiritu Santo, “ang Usa ka Balaan” nga nagpadayon sa pagpas-an sa sala sa tibuok kalibotan. Kining Usa nga walay sala mao ang kinabuhi sa Dios nga nagpakatawo, ug ang usa nga nagpadayon nga walay sala dili gayod mamatay. Labot pa diha sa kamatayon ni Hesus ang imposibleng butang nahitabo: ang Prinsipe sa Kinabuhi Mismo namatay. Sa pagklaro sa pagkatinuod ni Hesus, Si Pedro wala mogamit sa titulo nga “Kristo” o “ang Anak sa Dios”, apan gibutang ang tibuok kahulogan nga sulod niining mga titulo sa usa ka ngalan nga mao si “Hesus”.

Ang tigpamaba nagpadayon uban sa iyang pag-akusar sa mga mamumuno, nga nagingon: “Ang Dios nahigugma kang Hesus nga Nazaretnon, apan kamo misukol sa Espiritu sa Dios ug mipatay sa hinigugmang Anak sa Usa ka Balaan. Kamo mga mamumuno, mga kaaway sa Dios, ug Iyang mga kontra. Kamo moanhi sa templo sa pag-ampo ug pagdawat sa panalangin, apan ang Dios dili motubag sa inyong mga pag-ampo, kay kamo ang nagpatay ni Hesus, ang matarong Sulugoon sa Dios.

Sunod niini, ang walay hibangkaagan nga saksi nagpamatuod nga ang Dios mikab-ot sa Iyang kamot, dili aron madala ang nasod ngadto kang Moises, kang Elias o kang Juan nga Magbubunyag, apan ngadto kang Hesus, nga ilang gitamay, gisakit, ug sa kataposan gipatay sa mga Judio. Ang pagkabanhaw ni Hesus mao ang pruweba sa Iyang pagkabalaan sumala sa kabubut-on sa Ginoo ug kalipay. Si Ginoong Hesus buhi, anaa, ug haduol kanato. Ang testimonya ni Pedro nagpamatuod nga si Kristo wala madugta sa lubnganan, sama sa nahitabo sa ubang mga tawo, apan gilabay ang mga hikot sa kamatayon. Karon Siya nagpuyo diha sa himaya sa Dios ang Amahan.

Aron sa pagmatuod niining makuyaw nga mensahe alang sa mga Judio, si Pedro nagtudlo sa iyang tigpaminaw sa naayong tawo nga nagbarog sa ilang taliwala, ang usa nga nailhan sa taas nga mga katuigan. Ang Iyang tingog sa nabag-o nga unod sa lawas ug tul-id nga mga bukog mao ang sertipiko sa pagkatinuod alang sa testimonya ni Pedro, ang pruweba sa pagkabanhaw ni Kristo.

Ang mananambal nga si Lucas, nagklaro pinaagi pagpamulong ni Pedro nga ang kaayohan moabot lamang pinaagi sa grasya. Bisan ang pagtuo diha ni Hesus mao ang resulta sa grasya sa Manluluwas ngadto sa tawo. Ang pagtuo sa ngalan ni Hesus nagtimaan sa pagsalig diha sa Iyang presensiya, pagpiho sa Iyang kabubut-ong pagluwas, pagtugyan ngadto Kaniya ingon nga bantogan nga Mananambal, ug ang hugot nga pagkupot ngadto sa Iyang gisulti nga pulong. Ang ngalan ni Hesus puno sa gahom. Walay matukoron nga gahom sa atong kalibotan gawas kadtong talagsaong ngalan ni Hesus. Ang Balaang Espiritu nagluwas, nagtambal, ug nagbalaan pinaagi niining talagsaong ngalan lamang. Dili katingalahan nga si Satanas nagsulay, sa linibo nga mga paagi, aron pagtuis niining ngalan, maghimo nga malimtan sa mga tawo, o pagbaylo niini alang sa bantogan nga mga ngalan. Karon, minahal kong igsoon, siguroa nga kamo tigpaminaw sa kamatuoran. Diha sa Tawo nga si Hesus nga Nazaretnon nagpuyo ang tanang kahupnganan sa tibuok pagka-Dios sa iyang pagkatawhanon. Siya nga nagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto Kaniya makasinati sa Iyang gahom. Ang walay kataposang gahom sa Dios maghimong hingpit sa atong mga kaluyahon.

Ang takos nga pagtuo mao ang dako nga misteryo, tungod sa kaisog ug kompiyansiya sa magtutuo nga nagbutang ang iyang kompletong pagsalig sa ngalan ni Hesus. Ang iyang pagsalig mitubo pinaagi sa iyang mapadayonong paglantaw ngadto sa Manluluwas. Si Hesus nagdahom sa inyong tibuok nga pagtuo, ang inyong hugot nga pagkupot ngadto sa Usa nga Gilansang sa Krus, ug ang inyong pagbuhat pinaagi sa gahom sa Iyang pagkabanhaw. Duol kang Hesus, kay Siya ang gisandingan ug tighingpit sa inyong pagtuo. Ang inyong kalag makabawi kong magpaduol Kaniya, ang inyong espiritu papreskohon ug ang inyong kinabuhi mamatarong. Ang inyong pagtuo maoy nagluwas kaninyo.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami Kanimo nga Ikaw nagpadayag sa Imong ngalan kanamo, ug nagpakita kanamo nga ikaw ang tinuod nga Dios gikan sa tinuod nga Dios, og usa ka kasingkasing uban sa Amahan. Diha kanimo ang gahom sa Usa nga Gamhanan nga nagapamuhat. Ayaw kami isalikway gikan sa Imong presensiya, ug ayaw kuhaa ang Imong Balaang Espiritu gikan kanamo, apan pun-a kami uban sa subok sa Imong gugma, aron kami magpadayon sa imong gahom ug magsabwag sa Imong ngalan sa tibuok kalibotan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kahulogan sa “pagtuo diha sa ngalan ni Hesus nga Nazaretnon”?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:30 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)