Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 014 (Peter’s Sermon at Pentecost)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

6. Ang Sermon ni Pedro sa Pentecostes (Buhat 2:14-36)


BUHAT 2:33-36
33 “Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios ug gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang Amahan ug ang inyo karong nakita ug nadungog mao na ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. 34 Kay si David mismo wala mokayab sa langit. Apan miingon siya, ‘Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo: Lingkod sa akong tuo,35 hangtod nga himoon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan.’ 36 “Busa ang tanang mga tawo sa Israel kinahanglan masayod gayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas.”

Human sa taas nga pasiuna ug paghulagway sa mga prinsipyo sa kaluwasan, si Pedro sa kataposan nagpasundayag sa iyang tigpaminaw sa kalambigitan taliwala ni Kristo, kinsa gipadala sa Dios aron ilansang sa krus ug nabanhaw gikan sa patay, ug ang pagbubo sa Balaang Espiritu. Ang Iyang pagbalik, kamatayon, ug pagkabanhaw gikinahanglan sa pagbanagbanag sa bag-ong kapanahonan, tungod kon wala ang krus ug ang pagkabanhaw ang Balaang Espiritu dili moabot.

Si Hesus misaka ngadto sa tuong kamot sa Amahan nga puno sa panagduyog uban Kaniya. Ang Dios nagbubo ngadto sa Usa nga giyubit ug gisalikway sa mga Judio apan adunay daghang dungog ug himaya. Siya naghatag Kaniya ug katungod sa langit ug sa yuta, ug nagtugyan ngadto sa Iyang mga kamot sa tanang gahom aron pagtuman sa Saad sa Amahan. Si Kristo nagpadala sa Balaang Espiritu aron magpuyo sa sulod sa Iyang matinud-anon, og mainampoon nga mga sumusunod. Ang Balaang Espiritu miabot tungod si Kristo nagpasig-uli kanato ngadto sa Dios didto sa krus. Siya nag-ampo alang kanato ingon nga balaan, Labawng Pari uban sa Amahan. Ang serbisyo sa pag-ampo ni Kristo maoy hinungdan sa pagbubo sa Balaang Espiritu.

Ang kamatuoran mao nga, walay usa nga makaduol sa Dios ug lig-on nga nag-ampo didto sa trono sa grasya gawas kang Hesus nga Nazaretnon. Ang tanang mga propeta, mga hari, ug magtutukod sa mga relihiyon bisan hain gilubong sa ilang mga lubnganan o kapahulayan sa langit, sama kang Abraham, Moises, ug Elias. Si Kristo lamang, bisan pa niana, nagdala paduol sa Dios aron Siya mahiusa uban Kaniya. Siya nagpabilin sa walay kataposan diha sa Iyang Amahan ug ang Iyang Amahan diha Kaniya. Diha sa pagpadayag sa Balaang Espiritu, ang propeta nga si David nakakita niining panaghiusa taliwala sa Amahan ug sa Anak. Siya namati sa ilang panag-sulti taliwala sa Dios ug sa Iyang Kristo. Siya nakadungog kon unsa ang gisulti sa Amahan sa Iyang Anak sa dihang Siya mibalik na Kaniya tapos sa Iyang pagsaka sa langit, sa dihang Siya gialirongan sa mga awit sa pagdayeg sa mga anghel. Siya mitawag ngadto Kaniya: “Palihog lingkod ug pahulay, kay Ikaw makahuman sa Imong tahas sa Imong pag-antos sa tawhanong lawas. Imo nang nahuman ang kaluwasan. Gikan karon, Ako nagapamuhat uban sa gahom sa Akong Espiritu. Siya magapamuhat sa Akong kaluwasan sa tanang matarong nga mga nagapangita, ug nagdala sa hukom ngadto sa dili matarong, ug mga sukihan.

Ang hukom nagsugod pag-abot sa tawo uban niadtong nakonsaran sa Balaang Espiritu. Si Pedro, giniyahan sa Espirirtu, nag-ingon sa mga Judio sa ilang mga dagway nga ang Dios maghimo kanila nga tumbanan ni Kristo kon sila dili maghinulsol ug motuo Kaniya. Ang paghukom moabot ngadto kanila kon sila dili modawat sa Anak sa Dios uban sa mga luha. Kining pahayag nga puno sa kahadlok magamit usab sa tanang mga tawo sa tatanang laing mga kontinente. Ang daghang nagkalain-laing mga partido ug mga relihiyon sa tawo naapil niining hukom. Siya nga wala magdawat sa Anak pagagaposon ug ibutang ilalom sa tiil ni Kristo sa walay kataposan.

Si Pedro nagpakita sa iyang mga katawhan, nga sukad sa Pentecostes, ang Balaang Espiritu makapuyo sa matag bahin sa atong kalibotan nga walay babag. Si Kristo nagkuha sa nag-ulang taliwala sa tao ug sa Dios. Ang bagyo sa langitnong gugma nagpadayon. Karon ang kaluwasan napamatud-an na niadtong nagtuo.

Subo, tungod kay ang Espiritu sa kamatuoran wala magpuyo sa kadaghanan sa mga Judio, tungod kay adunay usa ka sala nga wala makompisal sa mga membro sa Daang Tugon-ang pagpatay Kaniya ug ang pagsalikway Kaniya, bisan pa human sa Iyang kamatayon. Ang Balaang Espiritu nagdasig sa mamumulong aron sa pagdunggab kanila sa ilang kasingkasing pinaagi sa pag-ingon: “Si Hesus, ang batan-ong tawo nga taga Nazaret, sento porsiento nga Ginoo Mismo, kinsa gidawat ngadto sa langit ug milingkod sa tuong kamot sa Dios. Siya tinuod nga Dios gikan sa tinuod nga Dios. Siya ang dinihugan nga Kristo Mismo nga inyong gilansang a krus. Uban niining mga pulong, apil ang labi pang prangka sa mga apostoles nag-ingon sa mga Judio nga sila napakyas sa pagsabot sa kulbahinam nga yugto sa ilang kasaysayan. Sila nakasupak ug wala makasabot sa kahulogan sa ilang pakigsaad uban sa Dios. Sa ngalan sa Makagagahom si Pedro nagsamad sa mga anak sa nasod. Sila wala gihukman sa usa ka tawo, apan gihukman pinaagi sa walay kataposang Maghuhukom Mismo, diin gitusok ang ilang mga konsesiya.

Sa sinugdanan sa pakigpulong ni Pedro, ang ubang mga Judio nagtamay sa mga disipulo ug nagpasangil kanila nga nangahubog, kay ang kalipay sa Balaang Espiritu nagpuno kanila. Si Pedro nagklaro sa kamatuoran kanila dili sa mahuloganon nga paagi, apan pinaagi sa gahom sa Balaang Espiritu. Siya nagpsabot kinsa ang Balaang Espiritu, asa Siya gikan ug ang hunungdan sa Iyang presensiya. Sa kataposan, ug uban sa kinatas-ang kapintas, siya naghimo niini nga tataw nga kadtong pagpatay kang Kristo maoy dakong sayop sa iyang nasod. Pinaagi niing pananglitan, atong makita nga ang Balaang Espiritu dili mouyon sa pagkompromiso, ug dili siya motugot kanato sa pagsagol sa kamatuoran sa dili tinu-od. Siya naghukom sa atong dili pagkamasinugtanon, ug nagdugmok sa atong pagkamapahitas-on. Karon, kon kamo makadungog sa Iyang tingog, ayaw pagahia ang inyong mga kasingkasing.

PAG-AMPO: Amahan, kami nakasala batok Kanimo, ug nakaapil sa paglansang sa Imong Anak. Ang akong mga sala ug ako naglansang sa Imong mga kamot ngadto sa krus. Palihog pasayloa ako sa akong sala ug balaana ako pinaagi sa Imong Balaang Espiritu, aron akong isalikway ang matag-sala ug dili mahulog sa tentasyon. Gusto nako nga ikompisal nga si Hesu-Kristo akong Ginoo ug Manluluwas, ug magbuhat sa Iyang kabubut-on pinaagi sa gahom sa Iyang gugma. Ginoo dunggaba ang tanang nga mga magahi nga mga kasingkasing aron sila maghinulsol ug mobalik diha Kanimo. Sa ilang buak nga kasingkasing tugoti nga sila mahimong mamaayo.

PANGUTANA:

  1. Nganog misaka man si Kristo sa langit?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:25 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)