Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 040 (The Complaint against the Stubborn People)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)
21. Ang Depensa ni Esteban (Buhat 7:1-53)

d) Ang Reklamo batok sa Sukihang mga Tawo (Buhat 7:51-53)


BUHAT 7:51-53
51 “Pagkagahi ninyog ulo! Pagkatig-a sa inyong kasingkasing! Nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios? Sama ra gayod kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo! 52 May propeta ba nga wala lutosa sa inyong katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang Matarong nga Sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. 53 Kamo nga nakadawat sa kasugoan sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga anghel apan wala ninyo kini tumana.”

Si Esteban nagsugid sa iyang tinuod nga pagtuo uban sa mga pulong sa kaalam. Iyang gipamatud-an ang iyang pagkamatinud-anon ngadto sa Judionhong tradisyon ingon nga Gresyanhong Judio, usa nga wala maedukar sa mga tulonghaan nga subay sa balaod nga mga eksperto. Kay alang kaniya ang dako nga Dios mao ang Dios sa pakigsaad, ug ang Dios sa gitahud sa mga amahan. Si Abraham, si Moises ug si David mga balaan nga mga tawo. Siya nag-ila sa balaod ug sa tabernakulo sa pagsaksi nga mga butang kahadlokan nga makadasig. Bisan pa niining klarong pagsugid, si Esteban nakabati sa makamatay nga kasilag sa mga tigpaminaw. Siya nagsulay ngadto pagklaro sa iyang testimonya, diin pinasikad subay sa balaod, ang hinungdan sa pagkasukihan sa iyang mga katawhan. Siya nag-ila sa ilang tinuod nga espirituhanong kahimtang, diin sila wala maandam ngadto sa paghinulsol. Sa kataposan ang Balaang Espiritu miggiya kaniya ngadto sa pag-atake. Ang iyang tuyo mao ang pagkuha sa tabon sa pagpakaron-ingnon gikan sa mga panagway sa nagpatuong mga magtutudlo ug ang estriktong legal nga mga eksperto. Ang batan-ong lalaki, nga wala maedukar sa legal nga mga siyensiya ug sa pagtuon sa balaod, naghimong klaro ngadto kanila ang tinuod nga kahimtang sa ilang mga kasingkasing.

Sa ingon niini si Esteban nagpadayag sa iyang mga maghuhukom sa kamatuoran sa ilang mga konsensiya. Bisan pa sa ilang pagtuli sa lawas, sila wala matuli sa ilang hunahuna o sa kasingkasing. Sa pagsulti niini siya nagbuak sa usa sa mga simbolo sa presensiya sa pakigsaad sa Dios uban kanila, kay ang mga Judio nag-ila sa pagtuli nga ilhanan sa ilang kanunayng relasyon uban sa Dios. Si bisan kinsa ang mosulti og pulong batok sa pagtuli giila nga nagsulti batok ngadto sa Dios Mismo.

Si Esteban pranka nga misulti sa mga anak sa iyang nasod nga sila misukol sa tingod sa Balaang Espiritu, ug nga sila dili gusto nga mamati ngadto sa Dios. Sa maong punto sila dili na makadungog pag-usab. Ang ilang kasingkasing nagpabilin nga daotan, kay ilang giila ang ilang kaugalingon nga maayo, ug matarong, maalamon ug madawat ngadto sa Dios. Sila nagsalikway sa matag tawag sa paghinulsol, ug nagpahiyom sa hunahuna sa paglimod sa kaugalingon. Sila naulawan ug dako sa dihang sila nakadungog sa magahi nga mga pulong sa pagsilot nga gitagna ni Moises, Isaias, Jerimias, si Juan nga Magbubunyag, ug si Hesus, nga Dios mouyog sa ilang magahi nga mga kasingkasing ug dad-on pagbalik ang nagkatibulaag nga mga karnero sa ilang magbalantay (Exodo 32:9; 33:3; Isaias 63:10; Jeremias 9:25; 6:10). Apan sila wala makasabot, dili bisan ang magahi nilang mga kasingkasing nahumok, ug hinuon sila nangasuko ug maayo.

Minahal kong igsoon, nakasabot ba kamo sa hinungdan alang niining silot? Ang kasingkasing sa tawo daotan gikan pa sa iyang kabatan-on. Pipila ka mga tawo ang nakabig ug misubmitar ngadto sa paggiya sa Dios, kay ang kinaiya sa tawo masukolon ug bastos. Siya nangandoy nga pagasa-ulogon, ubos nga dios aron nga siya masilag sa iyang Magbubuhat ug dili gayod mamati sa Iyang pulong.

Uban sa kadaghanang daotang espiritu ang mga Judio naglutos sa tanang maayong mga propeta ug gisakit kadtong nagwali ngadto kanila sa pinadayag nga kabubut-on sa Dios. “Pagbalaan kamo, kay Ako balaan.” Ang tinuod nga mga propeta mamati ngadto sa tingod sa Balaang Espiritu ug miabot ngadto sa panagduyog uban sa Iyang mga propesiya. Sila nag-anunsiyo sa pagbalik sa Manluluwas sa kalibotan, ang nagmatarong ug Usa nga Matarong, ang langitnong Hari, nga makahimo ngadto pag-usab sa tanang mga kasingkasing nga daotan ug nagtukod sa gingharian sa langit dinhi sa atong pobreng kalibotan.

Apan sa dihang si Kristo miabot sa Iyang kaugalingong katawhan ang miangkon nga mga tigpakaaron-ingnon wala mosubmitar ngadto Kaniya, ug ang mga eksriba wala makasabot Kaniya. Si Esteban mitawag sa mga Judio nga mga mabudhion ni Kristo, kay sila misipyat sa sa desinyo sa kasaysayan sa Dios alang sa ilang nasod, ug gipatay ang Anak sa Labing Halangdon sa dili matarong ug sayop nga pamaagi. Uban niining testimonya ang Balaang Espiritu misulti sa makausa pa uban sa tanang pagprangka. Siya mitusok sa labawng mga pari ug mga pangulo sa nasod ngadto sa kasingkasing aron sila mabuak ug hingpit nga maghinulsol. Ang konseho sa mga Judio wala lang masayop sa pagpatay sa wala mailhi nga batan-ong lalaki nga Nazaretnon, sila usab miut-ot sa gisaad nga Mesiyas, ang tukon nga bitoon nga pinili sa Dios gikan sa sinugdanan. Kining buhat nagtima-an sa kataas sa ilang pagkamasupilon, ug nagdala sa dominyon sa mga demonyo sa ibabaw sa tibuok kalibotan.

Si Esteban wala matagbaw uban sa sumbong sa mga membro lamang sa taas nga konseho uban sa pagpatay ug sa krimen, diin ang mga apostoles nagsubli sa pag-akusar kanila. Siya miadto aron paghagit sa kinaildmang integridad sa mga Pariseo, nagsulti ngadto kanila: “Wala kamo modawat sa balaod direkta gikan sa Dios, apan hinuon, pinaagi sa mga anghel kamo nakadawat sa ikaduha nga mga hukom ug walay bili nga mga detalye. Kamo dili makaila taliwala kon unsa ang tinuod ug unsa ang dili mahinungdanon. Gawas gikan niining kaduha-duhaang balaod sa Judio, wala kamo magkupot ngadto sa bisan unsa. Kamo dili angayan sa pag-obserba sa mga kasugoan, ug dili kamo matarong, apan mibati nga adunay sala ug tinunglo, tungod siya nga nagbuhat og kasaypanan sa usa ka ordinansa, naghimo ug sayop sa tibuok balaod.” (Santiago 2:10)

Uban niining kusgan ug mahinongdanong mga pulong si Esteban nag-uyog sa mga pundasyon sa Daang Tugon nga pagkamatarong, kay ang mga Judio mituo nga ang templo, ang pagtuli, ang balaod, ug ang Adlawng Igpapahulay mao ang mga haligi ug mga misteryo sa pakigsaad diin ang Dios naggapos sa Iyang kaugalingon ngadto sa mga tawo sa Israel. Karon si Esteban nagpamatuod ngadto kanila nga dayag nga ang templo walay sulod, ang ilang mga kasingkasing wala matuli, ang ilang balaod dili tinuod, ug wala sila makatuman niini. Kining mga sumbong mahisama ngadto sa usa ka tawo nga naglingkod sa bangko samtang adunay laing miabot ug mibira pagawas gikan sa ilalom kaniya. Dako kaayo ang pagkahulog! Kasagaran sa mga tigpaminaw nabuntog pinaagi sa kahadlok ug kasuko, samtang ang uban mabangis nga nagkagot sa ilang mga ngipon, ingon nga ang impirno nagdilaab sa ilang mga hunahuna.

PAG-AMPO: O balaan nga Dios, ipadayag sa akong hunahuna, tipigi ako gikan sa matag pagbudhi, tudloi ako unsaon pagtuman sa Balaang Espiritu, pasayloa ako sa akong kalapasan, kuhaa gikan kanako ang dili pagtuman sa mga hunahuna batok sa Dios ug sa tawo, tulia ang among kasingkasing, kabiga ako, hatagi ako ug mga dalunggan nga makadungog, ug luwasa ako gikan sa akong kaugalingon, aron dili ako masilag Kanimo, apan mahigugma kanimo ug mokomitar sa akong kaugalingon ngadto sa Imong mga kamot hangtod sa walay kataposan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang mahinungdanong mga pahayag ni Esteban nga gihimo sa iyang pag-akusar sa taas nga konseho?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:54 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)