Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 100 (Paul’s Parting Sermon)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

9. Ang Wali sa Pagbiya ni Pablo ngadto sa mga Obispo ug mga Anciano (Buhat 20:17-38)


BUHAT 20:17-24
17 Samtang didto si Pablo sa Mileto gipasugoan niya ang mga pangulo sa iglesia sa Efeso aron paghangyo kanila sa pakigkita kaniya. 18 Sa pag-abot nila, miingon siya, “Nasayod kamo kon giunsa nako paggamit ang tibuok kong panahon samtang ako uban pa kaninyo sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asia. 19 Uban sa dakong pagpaubos ug sa mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo bisan pa sa mga pagsulay nga midangat kanako gumikan sa mga daotang laraw sa mga Judio. 20 Nasayod kamo nga wala akoy gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong puloy-anan. 21 Giawhag ko ang mga Judio ug mga dili Judio sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. 22 Ug karon minandoan sa Espiritu Santo, moadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kon unsay mahitabo kanako didto. 23 Ang nahibaloan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag siyudad naghulat kanako ang bilanggoan ug ang mga kasakit. 24 Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili basta lamang matapos ko ang bulohaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa Maayong Balita sa grasya sa Dios.

Ang barko nga gisakyan ni Pablo mihunong sa dunggoanan sa Mileto, ug ang apostol naghangyo sa mga anciano ug sa pangulo sa iglesia didto sa Efeso ug sa Asia, sa iyang probinsiya, aron muduol ngadto kaniya, bisan pa sila mga 60 ka mga kilometro ang gilay-on. Siya naghunahuna sa usa ka pagbisita ngadto sa Efeso nga wala gitinguha, human ang mga tawo didto adunay kagubot batok kaniya. Ang matinud-anon nga mga igsoon nagdali sa pagtan-aw ug pagmati sa ilang espirituhanong amahan diha ni Kristo, ug aron modawat sa langitnong panalangin ug gahom gikan kaniya alang sa ilang bulohaton diha sa Balaang Espiritu.

Niini nga okasyon si Lucas misugilon nganhi kanato sa talagsaong wali nga gihatod ni Pablo ngadto sa iyang kauban nga mga mamumuo ug mga ministro sa mga iglesia. Kini mao ang maayo alang sa matag magtutuo ug ministro ni Kristo aron pagpangita pag-ayo ngadto sa matag pulong sa maong mensahe. Kini naglangkob sa giya kon unsaon sa pagkab-ot ang mabungahon nga bulohaton diha sa duha ang pagwali sa ebanghelyo, ingon man diha sa pag-alagad sa iglesia. Si Pablo nagpresentar sa tulo ka mga puntos:

Ang paagi sa iyang pag-alagad.
Ang sulod sa iyang pagwali.
Ang paghulagway sa Balaang Espiritu sa umalabot.

Si Pablo mao ang tinugyanan ni Kristo sa tanang mga nasod. Apan siya miabot ingon nga yano, mapaubsanon nga alagad, ingon nga si Kristo maaghop ug malumo sa kasingkasing. Siya nga dili moduol sa iglesia uban niining mga kalidad, ug kinsa dili magrepresentar niining mga hiyas sa iyang ministeryo ug buhatan, dili magtukod, apan moguba ug matun-as.

Sa unang dapit, kini kinahanglan hisgotan, ang tumong niadtong nag-ministeryo diha pag-alagad sa Dios dili mao ang iglesia, apan ang Dios mismo, sa atubangan diin sila mobarog nga may tulobagon. Sila nahigugma Kaniya, ug nangandoy sa pagpresentar sa iglesia ngadto Kaniya ingon nga ka usa Balaan nga Pangasaw-onon. Kining ministeryo mao ang dili ingon nga tam-is ingon sa balay sa putyokan, apan nagpasabot pagpagawas sa mga ulipon gikan sa mga talikala sa mga sala, naghinlo niadtong kinsa nahulog ngadto sa makasasala nga lapok, milahutay sa katig-a sa masukolon, migiya sa espirituwal nga mga bata uban sa dakong pasyensya, ug nagpanalangin sa mga kaaway kinsa naglutos kanila. Ang unang tumong sa demonyo mao ang pag-atake sa mga alagad sa Ginoo, aron sila mahulog gikan gitas-on sa gugma sa Dios ngadto sa lamakan sa pagpanapaw, kasilag, ug pagtamay, ang tanan pinaagi sa mga tentasyon, mga limbong, ug kapintasan. Mao kini nganong si Pablo nagpamatuod sa mga ministro nga ang bandera ibabaw sa bulohaton mao nasulat taliwala sa daghang mga luha, mga kasamok, ug mga kaguol, ug dili diha sa taliwala sa lamian nga mga prutas, kalipay, ug pahulay. Siya kinsa nangandoy sa pag-alagad sa Dios kinahanglan mag-andam sa iyang kaugalingon alang sa mga kasamok, pagsalikway ug panaglantugi, ug dili alang sa pagdugang diha sa sweldo, pagtuboy ngadto sa usa ka mas taas nga ranggo o lain sa maong espirituwal ng mga pantasya.

Si Pablo nagpakita diha sa iyang kinabuhi ug putli nga kinaiya sa Kristohanong doktrina atubangan sa iglesia. Siya nagkinabuhi sa iyang gisulti, ug gipahigayon ang iyang kaugalingon sumala uban sa iyang pagwali. Ang iyang maayong panig-ingnan nagrepresentar sa mensahe iyang ebanghelyo, ug ang iyang mga buhat sama kamahinungdanon sa iyang mga pulong. Ang atong kinabuhi ug paggawi diha sa atong mga palibot mao ang usa ka klaro nga testimonyo sa katubsanan ni Kristo, gugma ug gahom. Unsa ang wala nahipatik diha kanimo dili mahimong masabtan pinaagi sa imong mga tigpaminaw, kay ang imong paggawi mao ang pundasyon sa imong pagwali.

Aron ipahayag ang kahulogan ug kamahinungdanon sa iyang ebanghelyo, si Pablo misunod sa tulo ka mga pamaagi: pagwali, pagtudlo, ug pagpamatuod. Siya nakakita sa angayan nga mga pulong alang sa matag usa, sumala uban sa ilang pagsabot. Siya wala maghatag sa mga bata diha sa Espiritu og bug-os nga pagkaon, apan gatas ug lugaw, aron nga sila mahimong makasabot ug makinabuhi ang iyang ebanghelyo. Ang tumong sa iyang testimony mao ang espirituwal nga pagtubo sa mga magtutuo diha ni Kristo, ingon man ang ilang pagsabot sa kamahinungdanon sa pulong sa Dios. Sila walay kakulang sa bisan unsa nga bitamina alang sa pagtukod sa espirituwal nga kinabuhi diha kanila. Si Pablo wala magtago o magpugong sa bisan unsa nga butang sa kahingpitan ni Kristo, apan gipadayag ngadto sa iglesia ang plano sa Dios sa tibuok kalibotan, nagsugod uban sa grasya ug mga saad sa Dios. Siya usab mihatag kanila, sa usa ka pagsabot sa kinabuhi nga puno sa Espiritu. Siya midumala sa mga magtutuo ngadto sa mga panalangin, mga gahom, ug mga paghupay sa ebanghelyo, ug nag-awhag kanila aron molaom ug maandam alang sa pagbalik ni Kristo, ug alang sa himaya aron moabot ngadto sa naguol.

Si Pablo wala natagbaw sa pagsangyaw sa mga wali ug naghatag sa pagtulon-an sa panahon sa mga panagtigom sa iglesia. Siya usab miimbitar sa mga pamilya diha sa ilang mga panimalay, ug misulti ngadto sa matag usa diha sa ilang dapit sa negosyo, ingon man diha sa mga kadalanan. Siya nag-awhag kanila aron maluwas ang ilang mga kaugalingon gikan sa moabot nga kapungot sa Dios ug magpadayon diha sa grasya ni Kristo.

Ang labaw sa tanan nga mga hilisgotan diha sa wali ni Pablo mao ang mga paghinulsol, mobiyo ngadto sa Dios, ug pagkakabig. Ang mga nangita sa Dios kinahanglan dili na mahigugma sa ilang salapi ug sa ilang kaugalingon, apan nangandoy ngadto sa pagtuhop pag-ayo ngadto sa pagsabot sa Usa ka Balaan, aron magtuon sa Iyang kabubut-on, sa pag-ila sa ilang mga sala, magsugid sa ilang mga sayop, ug mahimong maulaw sa ilang dotang mga binuhatan. Sa ingon, didto walay tinuod nga pagtuo kon walay tinuod nga paghinulsol, ug walay kapasayloan kon walay kahibalo sa sala. Kamo ba mikurog ug mibati og kapungot mahitungod sa imong kagahapon? Aduna ba kamoy kahadlok sa Dios? Kamo ba naglimod sa inyong kaugalingon ug nagsugid sa inyong mga sala atubangan sa Usa ka Balaan? Padayon ba kamo pagkinabuhi diha sa paghinulsol ug sa pagkabuak?

Ang unang tumong sa atong kahibalo sa Dios mao ang pagbuak sa atong miburot nga kahakog. Ang ikaduhang tumong direkta diha sa atong pagduol kang Kristo, kay walay paglaom karon o umalabot alang sa kalibotan. Ang atong paglaom mao lamang diha kang Kristo Hesus. Ang panaghiusa uban ni Kristo mao ang kasigurohan sa atong pagtuo. Kini nagsugod uban sa atong nadungog mahitungod sa Iyang kinabuhi ug pagkatawo, ug magpadayon ingon nga kita magsugod pagkahigmata ngadto kaniya, nagsugod sa pagduol Kaniya, nagtuon sa pagsalig ug pagpabilin diha kaniya ug mag-ugmad sa usa ka pagdahom sa iyang pagbalik. Unya kita makaamgo nga sa wala pa kita mangita kaniya siya nangita na kanato, nagpasig-uli kanato ngadto sa Dios, naghulat sa atong pagbiyo, nagbira kanato ngadto Kaniya pinaagi sa Iyang gugma, midawat kanato nga nahisalaag, nagputli kanato, nagbalaan kanato, nagpuno kanato uban sa Iyang Balaang Espiritu, miangkon kanato ngadto sa pakig-ambit sa mga balaan, ug nagtawag kanato sa pag-alagad sa Dios. Atong makita diha sa atong pagtuo ni Kristo ang duha ka kalihukon: ang atong pag-adto Kaniya, ug ang Iyang pagduol nganhi kanato. Aduna ba kamoy pagkighimamat kang Kristo sa personal? Nagbabilin ba kamo diha sa Iyang mga pagtulon-an sa Bag-ong Testamento? Siya andam sa pagluwas kaninyo. Mituo ba kamo diha kaniya?

Si Pablo nag-ingon nga siya nagapos diha sa espiritu, kay siya adunay gitagana uban sa kagawasan sa iyang kalibotanong kinabuhi ug nabuhi diha ug alang kang Kristo. Siya wala moadto sa iyang kaugalingong mga paagi, apan namati sa tanang panahon ngadto sa giya sa Balaang Espiritu. Kining langitnong Giya, kinsa nagpadala kaniya ngadto sa Jerusalem, nagsulti daan kaniya nga ang masakit nga mga kagul-anan naghulat kaniya didto sa kataposan sa iyang kinabuhi sa pagka-apostol, ingon nga ang iyang Ginoo adunay pag-antos sa kataposan sa iyang kinabuhi sa Jerusalem. Ang bunga sa iyang kakapoy ug paningkamot dili mao ang ganti ug pagtahud, apan mga kasakit, pagkabilanggo, ug pagtamay.

Si Pablo wala moikyas gikan sa katalagman nga iyang mahimong maengkwentro, apan gibuhat ang pagduol niini nga mainampingon. Siya wala naghunahuna sa iyang kaugalingon ingon nga mahinungdanon o inila nga tawo, ni naghimo siya sa iyang kasaysayan sa kinabuhi o nagtigom sa iyang kaugalingong mga kasinatian. Siya miila sa iyang kaugalingon ingon nga dili maposlaon nga alagad, ug hingpit nga misalig diha sa buhat sa buhi nga Dios. Buot nga ang Dios mohatag kanato sa samang kinaiya diha sa pagtahod ngadto sa atong kaugalingong kinabuhi! Buot nga kita, usab, kinahanglan maghunahuna sa atong kaugalingon nga dili mapuslanon, aron ang Ginoong Hesus unta mahimong tanang mga butang ngadto kanato.

Gawas sa iyang paglimod sa kaugalingon, si Pablo nangandoy sa duha ka laing mga butang: Una, nga siya mahimong magpabilin nga matinud-anon ngadto sa iyang Ginoo taliwala sa mga tentasyon nga mahimong moabot kaniya, ug dili mahulog paingon sa kasal-anan ug pagdumot. Siya nangandoy sa paghigugma sa iyang mga kaaway, pagpasaylo kanila sa ilang pag-asdang batok kaniya, ug magpadayon sa paggawi sa iyang kaugalingon diha sa pagkabalaan ug grasya. Ang ikaduha, Siya wala lang matagbaw uban sa padayon nga matinud-anon diha sa iyang paggawi, apan gusto usab sa paghuman sa iyang sagrado nga pagtawag. Siya wala nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon, apan alang sa Iyang Ginoo ug alang sa Iyang iglesia. Si Pablo wala mangita niining bulohaton, ni siya mao ang makahimo sa pagdala niini pinaagi sa iyang kaugalingon. Si Kristo maoy nagpili kaniya, ug naghatag kaniya sa gahom aron sa pagtuman sa iyang pagtawag.

Unsa ang maong kalangkoban sa kinabuhi ni Pablo diha sa ministeryo? Kini mao ang usa ka testimonyo sa grasya sa Dios. Ang Balaang Dios nagpugong sa Iyang kapungot gikan kanato, sukad si Kristo adunay pagmatarong kanato. Siya nagpakita sa Iyang Kaugalingon ingon nga atong Amahan, naghatag sa Balaang Espiritu ngadto sa tanan niadtong kinsa nahigugma sa Iyang anak nga si Hesus. Siya nga gihimo gikan sa dunot nga mga makasasala ang Iyang balaan nga mga kaanakan. Kini ba dili kahibulungang grasya, talagsaon nga grasya?

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, kami nagsimba Kanimo uban sa kalipay, pagpasalamat, ug pagdayeg kay Ikaw wala magguba kanamo tungod sa among daghang mga sala, apan adunay kaluoy dinhi kanamo diha ni Hesu-Kristo, ug naghimo kanamo nga Imong mga anak pinaagi sa grasya. Tabangi kami aron maglakaw nga takos niining grasya, ug magwali sa Imong kahibulongang kalulot ngadto sa tanan niadtong walay paglaom.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang maong paagi, ang sulod, ug ang kalangkoban sa pagwali ni apostle Pablo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:13 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)