Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 056 (Beginning of Preaching to the Gentiles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

9. Ang sinugdanan sa Pagwali ngadto sa mga Hentil pinaagi sa Pagkakabig ni Cornelio ang Kapitan (Buhat 10:1 - 11:18)


BUHAT 10:44-48
44 Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. 45 Ang mga magtutuo nga mga Judio nga taga-Jopa nga kuyog ni Pedro natingala nga ang Dios nagbubo usab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Judio. 46 kay nadunggan man nila ang mga dili Judio nagsulti sa lahi nga pinulongan ug nagdayeg sa Dios. Si Pedro miingon, 47 “Kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Duna ba kaninyoy makapugong nga bunyagan sila pinaagi sa tubig? Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesu-Kristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila ka adlaw.

Ang Dios nagpamatuod sa simpling wali ni Pedro mahitungod sa mga kamatuoran sa kinabuhi ni Kristo. Siya nagbubo sa kaluwasan ug ang Balaang Espiritu sa tanan nga nakadungog niining mga pulong. Kining nga panghitabo naglaglag sa tanang komplicado ug mapahitas-on nga mga pulong, kay kini wala nagtakuban diha sa madanihong sulti o sa mabulokon nga pakigpulong. Ang Dios nagsalikway sa matag usa kinsa magpakita sa aroganteng kahawod ngadto sa uban. Siya dili gusto sa mapahitas-on ug espiritu, apan nagapili aron sa pagpanalangin sa yano, og walay pihig nga wali mahitungod sa kinabuhi, paglansang sa krus, ug pagkabanhaw sa iyang Anak. Nangadoy ba ikaw sa paglamdag ug kaluwasan sa imong higala? Unya pagtuon sa wali ni Pedro didto sa balay ni Cornelio. Kamo makakita gi-unsa sa Dios pagpanalangin ang yanong testimonyo mahitungod ni Kristo, ug giunsa Niya pagdasig ang kanhi mangingisda uban sa gahom sa langit.

Ang pagtuo nag-abli sa mga kasingkasing sa mga namati. Kon walay babag ang Espiritu sa Dios makasulod kanila. Ang buhi nga Dios nagmatuod sa mga Judio pinaagi niining pagbubo sa iyang Espiritu sa mga Hentil, nga ang sirkunsisyon, kahibalo sa balaod, ug ang pagtuman sa mga sugo dili kinahanglan aron makadawat sa gasa sa Dios. Ang pagtuo lamang ang nagmatarong. Walay usa nga adunay tiunay nga katungod o katakos atubangan sa Dios. Ang usa nga modawat kang Kristo ug nagbutang sa iyang kaugalingon ilalom sa pagkamatarong sa Iyang dugo maoy madawat ngadto sa Labing Taas.

Gikan sa adlaw sa Pentecostes hangtod karon, ang Balaang Espiritu nagdagayday sama sa halapad nga suba niadtong mituo kang Hesus. Kon walay pagtuo diha ni Kristo ang Balaang Espiritu dili mosulod sa kasingkasing, kay ang Espiritu naghimaya sa Anak. Sa dihang ang usa nangita sa Dios nag-abli sa iyang kaugalingon ngadto sa ebanghelyo ni Kristo, ang bulahan nga Espiritu modan-ag kaniya. Ang iyang pagsalig diha sa Anak sa Tawo natukod ug ang Anak sa Dios miila kaniya. Ang kinabuhi ni Kristo karon nagpuyo diha sa magtutuo. Ang Balaang Espiritu nakamatngon sa pagtuo diha ni Kristo pinaagi sa Iyang pagpuyo diha sa ilang mga kasingkasing. Ang Espiritu sa Dios dili lamang handurawang hunahuna, pagbati nga molabay o produkto sa atong natago nga hunahuna. Siya mao ang langitnong diwa nga nagpuyo diha sa magtutuo.

Ang gugma sa Dios nagsugod pagdagayday diha sa usa nga kanhi usa ka hakog. Kadtong wala makaila sa Dios kaniadto karon malipayon nga motawag Kaniya nga ilang Amahan. Ang mga awit sa pagdayeg ug mga testimonyo sa kadaogan misaka diha sa panaghiusa sa Balaang Trinidad, kay ang Espiritu sa Dios mao ang Espiritu sa pagpasalamat, sa gahom, sa kinabuhi sa kalipay ug kalinaw. Nga nahibalo ang Diyos dili magdala sa kaguol, apan kalipay, lingaw-lingaw, ug kaluoy. Nahibalo ba ikaw sa kinabuhi diha sa Balaang Espiritu? Motuo diha kang Ginoong Hesus ug diha sa Iyang paglukat sa bug-os mong kasingkasing. Sa paghimo niini ikaw mahimong mapuno uban sa kinabuhi ni Kristo karon.

Ang mga Judio nahadlok ug tingali si Pedro usab, sa dihang sila nakakita sa Balaang Espiritu nga gibubo niining mituo nga mga Hentil, nga wala pa mabawtismohi, misugid sa ilang mga sala, o bisan usa ra ka tikang sa pagtuman. Sila naluwas pinaagi sa pagtuo lamang, ug dili pinaagi sa mga buhat, mga pag-ampo o puasa. Dili na kinahanglan ang sirkunsisyon, pagsalikway sa ilang kaugalingon diha sa paghapa, o tulomanon sa seremonya sa pagsimba. Bisan samtang sila naglingkod uban sa klaro nga gugma ug kahayag sa Dios.

Si Pedro sa walay kahadlok nakahukom nga ang gawas nga simbolo alang sa pagdawat sa magtutuo ngadto sa Kristohanong iglesia, mao ang bawtismo, og dili kini mapugngan, alang niadtong nakadawat sa pagbubo sa Espiritu sa Dios ug miangkon ngadto sa Iyang pamilya. Ang Balaang Espiritu, nga nagpuyo diha ni Pedro ug sa mga magtutuo nga Judio ang gigikanan, mao ang samang Espiritu nga misulod nagdto sa mga Hentil nga mituo diha ni Kristo. Si Pedro ug ang iyang mga kauban nalibog niining kausaban sa mga Hentil ug ang pagbubo sa Balaang Espiritu diha kanila. Bisan pa niana, sila nagbawtismo kanila, nagtuman sa giya sa Ginoo, ug nagmatuod kanila diha sa ngalan ni Hesus. Ang gidaghanon niadtong nabag-o daghan kaayo, kay napuno ang balay ni Cornelio uban sa iyang mga paryente ug mga higala. Sa ingon ang iglesia, diha diha dayon, natukod diha sa Cesaria, ang pangulo sa Romanhong sentro didto sa Palestina.

Ang bag-ong mga magtutuo namugos nga si Pedro ug ang iyang mga higala magpabilin uban kanila ug moambit diha sa kalipay, kasinatian, ug kahibalo sa kabug-osan sa kaluwasan sa Dios. Madagayaong pagdayeg, paghimaya, ug pagpasalamat ngadto sa Amahan ug sa Anak misaka niadtong adlawa. Ang Dios nag-abli sa halapad nga pultahan ngadto sa mga Hentil, ug sa dayag gipakita ang umaabot nga agianan sa iglesia, dili pinaagi ni Pablo, ang apostol sa mga Gentile, apan pinaagi ni Pedro. Sukad niadtong taknaa ang ebanghelyo gidala ngadto kaninyo usab, minahal kong igsoong lalaki, minahal kong igsoong babaye. Kamo, usab, makadawat sa Balaang Espiritu pinaagi sa inyong pagtuo diha ni Kristo Hesus.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, nagpasalamat kami kanimo nga Ikaw nahimong tawo alang kanamo. Ikaw namatay aron sa pagpas-an sa among mga sala. Ikaw nagpasig-uli kanamo ngadto sa Dios. Ang imong pagkabanhaw gikan sa patay nagmatarong kanamo. Nagpasalamat kami nga Ikaw naghatag sa Imong Balaang Espiritu nganhi kanamo, ug nangayo Kanimo aron sa pagbubo Kaniya ngadto sa among mga higala ug among mga kaaway.

PANGUTANA:

  1. Giunsa sa Balaang Espiritu pagpuyo diha sa kasingkasing sa tawo.?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:14 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)