Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 015 (Edification through the Ministry)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

7. Ang Paglig-on pinaagi sa Ministeryo sa mga Apostoles (Buhat 2:37-41)


BUHAT 2:37-38
37 Sa pagkadungog niini sa mga tawo daw gikumot ang ilang kasingkasing ug giingnan nila si Pedro ug ang kaubang mga apostoles, “Mga igsoon unsa may among buhaton?” 38 Unya miingon si Pedro kanila, “Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesu-Kristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo.

Ang Balaang Espiritu dili makapuyo sulod sa tawo hangtod siya tinuod nga naghinulsol ug nagsalikway sa iyang kagahapon. Ang matag sala mao ang paglapas batok sa Dios ug batok sa iyang Usa ka Dinihugan. Mao kini ang hinungdan nga sa wala pa ang Balaang Espiritu moabot aron mopuyo sulod nimo Siya mobuak sa kasingkasing nga dili matinumanon, kay mao lamang kana ang makahimo nimong balaan. Kining hukom sa Balaang Espiritu, sa samang panahon, ang dadako nga panalangin, mao ang pinakadako nga mga panalangin gayod. Siya nga mahinulsolon modawat sa sudya ug hukom sa Balaang Espiritu dili makasulod ngadto sa kataposang hukom, apan makalabang ngadto sa kinabuhing walay kataposan.

Ang mga Judio, ingon nga nakadungog sa bagyo sa pag-abot sa balaang Espiritu, naglumba ngadto sa balay sa mga apostoles. Sila apektado uban sa kaguol ug alarma pinaagi sa gisulti ni Pedro. Ilang nakita ang ilang kaugalingon ingon nga laglagonon ug masinupakon nga mga mamumuno og nagbarog atubangan sa buhi nga Dios. Wala sila mosulay sa pagmatarong sa ilang mga kaugalingon, dili bisan sila nangutana sa kamatuoran sa ilang sayop. Hinoon, sila nagyamyam nga puno sa kahadlok: “Unsay among buhaton?” Kining pangutana nagpadayag kanato ug duha ka butang.

Una, kini nagpakita sa kapakyasan sa tawo sa pagpangita sa pamaagi sa iyang kalibog sa dihang siya tandugon sa Espiritu sa Dios ug miuyon nga siya nahisalaag. Ang iyang pagsalig sa iyang kaugalingon nagsugod sa pagdugmok, tukma ang nasinati ni Pedro sa dihang ang manok nga sunoy mitoktugaok siya milimod nga wala makaila ni Kristo.

Ikaduha, ang buak nga tawo dili na makapamatuod sa tanan nga adunay nahibaloan mahitungod sa Dios ug unsa ang Iyang mabuhat alang kanato. Ang tanan niyang mahimo mao ang pagyamyam gikan sa iyang disturbo nga kasingkasing: “Unsay akong buhaton aron maluwas?” atong nasayran nga siya dili makahimo ug bisan unsa aron sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Ang tanan natong mga binuhatan nagpakita nga walay pulos ug mahugaw atubangan sa Usa ka Balaan. Ang matag tawo malinglahon sa iyang pagkasiya. Gusto siya nga mobuhat sa tanang butang pinaagi og alang kaniya ug wala tugoti ang Dios aron muluwas siya. Ang natural nga tawo nangita aron mareporma ang iyang kaaugalingon pinaagi sa iyang kaugalingon. Siya musolay sa pagpaningkamot aron magmatarong sa iyang kaugalingon ug magdala mahitungod sa paglukat sa kaugalingon. Siya gusto nga mabuhi pinaagi sa iyang kaugalingong gahom hangtod sa kataposan. Ang daotan ug mahugaw nga kaugalingon lig-ong mukopot kaniya bisan hangtod sa katposang daklit sa panahon sa hukom.

Salamat sa Dios, si Pedro wala nagsugyot ngadto sa naghinusol kon unsa ang ilang buhaton. Hinoon, siya nagsugo kanila sa pag-usab sa ilang mga hunahuna ug kaugalingong pagtuo diha ni Hesus. Ang kausaban dili maapil ang lawasnong porma diha sa tuno sa mga unod sa lawas o lihok sa utok, apan nag-apil sa kalahian sa kinaiya ug kabubut-on, mga kalahian nga mahitabo sa dapit sa sulod sa hunahuna. Kini nag-apil sa kausaban ug kabaghoan sa atong kompletong mga hunahuna, mga pagbati, ug kabubut-on. Dili kini mahimo nga walay gusto, sama sa pag-usab sa mga panghunahuna sa mga nasod nga dictador, apan pursigedo, ingon nga gipadayag sa Bag-ong Testamento, diin ang naghinulsol abli ang iyang kaugalingon ngadto sa pagputli sa gahom sa Dios. Siya misugod sa pagkadungod ug pagsabot sa mga pulong ni Kristo ug sa Iyang mga apostoles uban sa kalipay ug pagpasalamat.

Si Pedro miingon ngadto sa mga buak og kasingkasing: “Talikdi ang mga buhat nga daotan, biyai ang imong kaugalingong paglukat, ug ikompisal nga dayag ang mga kapakyasan sa inyong mga kinabuhi ug ang inyong pagkamasinupakon ngadto sa Dios. Diha lamang ang imong mga tumong, mga gidahom, ug ang mga disenyo makakaplag sa ilang katumanan, ug diha lamang ang kabubut-on sa Dios mahitabo diha kanimo. Ang kausaban nagtimaan sa kompletong pagtalikod sa dalan sa usa ka kinabuhi, pagbiya gikan sa kalibotanong disenyo ug gugma sa kaugaligon ug sa pagpaduol ngadto sa Dios. Diha lamang maangkon sa usa ang Iyang gugma

Dayag nga ang atong pagduol sa Ginoo nagtimaan sa paglukat, ug ang atong pagtuyok ngadto sa Usa ka Balaan nagpasabot sa pagpahigawas gikan sa kawalay paglaom. Ang naghinulsol nga tawo nagkinahanglan sa presensiya ug proteksyon sa Dios. Mao ang hinungdan nga si Pedro nagsugyot sa iyang mga tigpaminaw nga sila magpabawtismo sa ngalan ni Hesu-Kristo. Kini nagtimaan sa espiritual nga paghikog sa bahin sa daan, masalaypon nga tawo, ug tinuyo nga pagsulod ngadto sa halapad nga dapit sa Manluluwas. Siya nga gibawtismohan diha ni Kristo sama sa daotan, nalumos nga tawo diin nabag-o pinaagi sa langitnong grasya. Siya nahimong bag-ong binuhat ug giisa sa bag-ong gitas-on. Siya gihatagan uban sa pagkamatarong ni Kristo alang sa kahimayaan sa Dios, ang Amahan. Ang paghinlo gikan sa sala sa atong kinasulorang bahin mao ang unang bunga sa bawtismo. Siya nga nahiusa uban ni Kristo midawat sa dili makita nga sinulat sa ngalan sa Ginoo sa iyang agtang. Siya nga gibalaan pinaagi sa pagpasig-uli sa Anak sa Dios.

Ang ikaduhang bunga sa bawtismo mao ang madungganongpagdawat sa Balaang Espiritu. Si Juan nga Magbubunyag nasayod sa eksakto aron ang iyang bawtismo uban sa tubig sa paghinulsol usa lamang ka simbolo, ug aron walay tabang kanato gawas sa atong pagpangandam sa bawtismo ni Kristo. Siya dayag nga nag-ingon: “Siya nga moabot sunod kanako mas gamhanan kay kanako. Siya magbawtismo kaninyo sa Balaang Espiritu ug kalayo.” Karon, sa okasyon niining unang Pentecostes, ang panahon miabot alang niining daklit nga higayon sa kasaysayan aron pagmatuod sa kaluwasan. Ang Anak sa Dios nagbawtismo ubang sa Balaang Espiritu ang Iyang mahinulsolon nga mga mamumuno, kinsa na-andam nga mutuo sa Iyang ngalan pinaagi sa simbolo sa bawtismo sa tubig. Sila nagbuak uban sa ilang kompetong kaugalingon ug misulod ngadto sa halapad nga kawanangan sa pagtuo. Ang gugma sa Dios milabaw sa gidahom sa tanan nilang pagpanabot.

Minahal kong igsoon, nabawtismohan ka na? Nadawat na ba nimo ang Balaang Espiritu? Ang panggawas nga pagbuhat sa bawtismo dili diretso maghatag alang sa pagpuyo sa Balaang Espiritu kay ang bawtismo dili mamuhat sama sa injection nga ihatag ngadto sa masakiton. Ang Balaang Espiritu Santo mohuyop kong asa Siya gusto, ug ang bawtismo kong walay pagtuo walay pulos. Tungod niini, ang imong bawtismo nagpamatuod tungod sa paglumos sa imong kahakog, aron si Kristo matuboy diha kanimo ug mahimong makita pinaagi sa imong gugma. Moabot ang usa ka adlaw nga ikaw magpuyo uban kaniya hangtod sa walay kataposan. Nasayod ba ikaw sa pag-ila sa kalainan sa mga panag-way niadtong nabawtismohan uban sa Balaang Espiritu.? Kining mga panagway mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, maluluy-on, pagkamatarong, pagtuo, kaaghop, ug pagpugong sa kaugalingon. Nadawat naba nimo ang mga gasa gikan sa Balaang Espiritu?

PAG-AMPO: Amahan, nagpasalamat kami nga Imong gibubo ang Imong saad sa mga tawo pinaagi sa Imong pinanggang Anak. Amo kang gisimba, og gidayeg ug nangayo Kanimo nga magpuno sa matag magtutuo uban sa Imong Espiritu. Pun-a kami sa Imong gugma ug kamatuoran, aron kami dili maglalis mahitungod sa mga kamatuoran sa Imong Balaang Espiritu, apan magbarog nga lig-on diha sa ngalan sa Imong maluluy-ong Anak.

PANGUTANA:

  1. Unsaon nato pagdawat ang Balaang Espiritu? Unsa ang mga kondition alang sa Iyang pagpuyo sa mga magtutuo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:26 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)