Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 077 (Strengthening of the Churches of Syria and Anatolia)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

2. Ang Pag-lig-on sa mga Iglesias a Siria ug sa Anatolia: Gipili si Timoteo alang sa Pag-alagad (Buhat 16:1-5)


BUHAT 16:1-5
1 Mipadayon si Pablo sa panaw ngadto s Derbe ug sa Listra. Didto may nagpuyo nga usa ka tinun-an nga ginganlag Timoteo. Ang iyang inahan usa ka magtutuo nga Judio apan ang iyang amahan Grego. 2 Gidayeg si Timoteo sa tanang kaigsoonan sa Listra ug sa Iconio. 3 Buot ni Pablo nga pakuyogon kaniya si Timoteo busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Judio nga nagpuyo didto nakahibalo man nga Grego ang amahan ni Timoteo. 4 Sa ilang pag-agi sa kalungsuran ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyonan sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan sa iglesia didto sa Jerusalem ug gipahimangnoan sila sa pagtuman niini. 5 Busa ang mga iglesia nalig-on sa pagtuo ug nagdugang ang ilang gidamaghanon matag-adlaw.

Si Pablo mitungas gikan sa Tarso, usa ka masulaw nga siyudad uban sa iyang mga estadyum ug mga unibersidad, ngadto sa taas, lasangon nga mga bukid sa Tarso. Siya milatas sa taas nga mga distansya nga naglakaw ngadto sa hatag-as, mainit, og uga nga mga kapatagan sa Anatolia. Human sa dako nga mga kasakit siya miabot sa Derbe, usa ka siyudad sa Lycaonia. Atong makita unsa ang usa ka dako ang pangandoy niining magwawali alanag sa iyang mga iglesia. Sa panahon sa panaw siya wala gisangkapan alang sa iyang kaugalingong seguridad batok sa nagkalain-laing mga kakuyaw. Ang iyang pangandoy ug desinyo nga siya makakita sa Iyang hinigugma, nga nagtubos kanila didto sa krus? Ang Dios nangadoy alang kanato, ug sa dili madugay moanhi alang kanato.

Didto sa Derbe si Pablo ug si Silas naglig-on sa mga magtutuo. Ug nagsulti kanila mahitungod sa iglesia sa Antioquia nga nag-ampo alang kanila. Sila nagmatuod ngadto kanila sa ilang kagawasan gikan sa balaod, diin ang inahan nga iglesia sa Jerusalem adunay pagtugot niini. Si Silas mao ang usa ka delegado nga membro sa maong iglesia. Ug busa ang ilang pamahayag maoy opisyal. Siya mao usab ang propeta sa Balaang Espiritu kinsa nagdeklarar nga dayag nga ang mga Hentil mao ang nakabig gawas gikan sa pagtuman sa balaod. Sa dihang sila mituo diha ni Kristo sila gawasnong nakadawat sa pagpuyo ug gahom sa Balaang Espiritu, nga walay mag buhat sa tawo. Kining nga deklarasyon mao ang dako kaayo, makihilabihan ug kamahinungdanon nga ang tanang tigpaminaw maabli ang ilang mga kasingkasing ngadto sa espiritu sa grasya, diin kini nagdagayday nga gawasnon gikan sa Bag-ong Kasabutan.

Sa dihang ang duha ka mga magwawali miabot didto sa Listra sila naghimamat sa batan-ong tawo nga gingalag Timoteo, kinsa nahimong usa ka magtutuo sa panahon sa kanhing panaw ni Pablo, sa dihang siya gibato didto nga lungsod. Ang batan-ong lalaki adunay Grego nga amahan ug Judio nga inahan, ug mao nga naila alang sa iyang mainiton, gugma, ug mahigalaong kaalam. Siya naglig-on, nagdasig, naghiusa, ug nalig-on ang mga iglesia sa walay bisan unsa nangaging pagtugot gikan sa mga apostoles. Siya usab mibiyahe ngadto sa Iconio ug nagbisita sa mga kaigsoonan didto. Sa ingon siya naila pinaagi sa tanang mga Kristohanon, ug giila ingon nga matinud-anong alagad ni Kristo.

Si Pablo, pinaagi sa pagpanguna sa Balaang Espiritu, nabati nga kining batan-ong lalaki mahimong makatabang kaniya. Siya nagtawag kaniya nga kauban diha sa iyang taas, makuyaw nga mga biyahe. Sa pagkatinuod, walay usa niadtong kinsa mikuyog sanag-antos nga apostol mao ingon kamatinud-anon sama ni Timoteo. Si Pablo mitawag kaniya nga iyang matinud-ananong anak diha sa Ginoo, kinsa naglig-on sa mga kalag diha sa bag-o nga mga iglesia sa Filipos, Corinto, ug sa laing mga dapit. Diin ang apostol dili makapabilin og dugay, si Timoteo ang maghuman sa trabaho ni Pablo (Filipos 2:20; 1 Corinto 4:17). Human mamatay si Pablo si Timoteo malagmit nahimong manununod sa apostol diha sa dako nga iglesia sa Efeso. Siya naghimo didto unsa ang gisulat sa apostol ngadto kaniya sa iyang mga epistola. Kining mga epistola nahimong giyang prinsipyo alang sa paglig-on sa mga iglesia bisan hangtod karon.

Usa ka problema nga dili makita niabot ngadto sa usa ka ulo ingon nga resulta sa pag-imbitar niining actibong batan-ong lalaki nga kauban ni Pablo sa pagbiyahe, ang iyang inahan mao ang usa ka Judio, ug ang iyang amahan usa ka Grego. Ang maong kaminyoon giila ingon nga supak sa balaod sumala sa balaod sa Judio nianang panahona, ug ang maong batan-ong lalaki, usab, giila nga anak sa gawas. Si Pablo nagtuli kang Timoteo dili alang sa iyang pagkamatarong o pagkabalaan apan ingon buhat sa kinitaan, aron nga ang mga Judio mahimong dili mapandol pinaagi sa pagpanaway kaniya. Busa ang batan-ong lalaki nakabig sa relihiyon sa Judio (Judaism), ug gihatagan sa pagkalungsuranon sa iyang inahan. Siya nahimong makahimo sa pagsalmot uban sa mga Judio diha sa ilang sosyal nga kinabuhi. Sa samang panahon siya mao ang usa ka Grego nga nag-alagad sa mga Grego pinaagi sa iyang pagwali. Si Pablo nagtuli kang Timoteo dili sa pagsibog ngadto sa pagkaulipon sa balaod, apan aron sa pagpalambo sa paagi sa gugma. Siya wala magtuli sa iyang disipulo aron sa pagdani ang mga Hentil, apan ang mga Judio. Ang pagwali dili limitado ngadto sa usa ka tibuok nga porma, apan nagabantay sa lakang sa sulod sa kagawasan sa usa ka paghalad sa gugma, usa ka gugma nga hinalad ngadto sa pagpangalagad uban sa kasingkasing ug kalag.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami nga Ikaw naghatag naghatag sa ikaduhang pagpakatawo, naghimo kaniya nga usa ka espirituhanong anak, ug nagpuno kaniya uban sa mga gasa sa Imong Balaang Espiritu. Ikaw nagsangkap kaniya aron sa paglig-on sa imong mga iglesia ug mahimong andam aron mag-alagad diha sa malisod nga misyonaryong panaw. Tabangi usab kami. sa pagsunod Kanimo, aron kami makaapil diha sa matinud-anong paglig-on sa imong iglesia, ug aron makaangkon og mga kalag diha sa Imong ngalan.

PANGUTANA:

  1. Ang pagtuli ba kang Timoteo gikinahanglan ba o dili? Ngano man?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:54 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)